CáC ??N V? TR?C THU?C

Tin t?cXem t?t c?

K10 ??i h?c Ngo?i giao ch?ng ???ng 40 n?m c?ng hi?n

15/11/2019

R?i gh? gi?ng ???ng ??i h?c n?m 1980, v?i nh?ng ki?n th?c toàn di?n ???c trang b? trong su?t khoá h?c ?? tr? thành nh?ng chi?n s? trên m?t tr?n ngo?i giao, các thành viên K10 b??c vào cu?c ??i c?ng tác v?i khát khao ?óng góp cho s? nghi?p ??i ngo?i c?a ??t n??c. Trong su?t 40 n?m ??y bi?n ??ng c?a ??t n??c, tuy m?i ng??i m?i ng?, ...

Tuy?n SinhXem t?t c?

Th?ng tin tiêu ?i?mXem t?t c?

CH??NG TRìNH LIêN K?T ?àO T?O QU?C T?

湖北快3计划网 28/06/2019

Liên k?t gi?a H?c vi?n Ngo?i giao Vi?t Nam & ??i h?c Victoria Wellington, New Zealand Ch??ng trình Liên k?t gi?a H?c vi?n Ngo?i giao và ??i h?c Victoria Wellington (New Zealand), ?ào t?o c? nhan ca?c chuyên ngành: Quan h? Qu?c t?, Khoa h?c Chính tr?, Truy?n th?ng. Ngoa?i ra, tu?y thu??c va?o viê?c l??a cho?n ca?c m?n ho?c theo quy ?i?nh cu?a ?H Victoria sinh viên co?n co? thê? ????c ca?p b?ng c? nhan song ngành: Quan h? qu?c t? và Khoa h?c chính tr?, Quan h? qu?c t? và Truy?n th?ng, Khoa ...

Thanh niên sinh viênXem t?t c?