ALUMNI

TH? NG?

???????? Các anh ch? em c?u sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao than m?n,

???????? V?i t? cách là c?u sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao K16 và là Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao, t?i xin g?i ??n các anh ch? em c?u sinh viên, c?u h?c viên H?c vi?n Ngo?i giao t?t c? các th? h? l?i chào than ái nh?t.

???????? Tr??c tiên, t?i xin ???c chúc các anh ch? em thành c?ng và v?ng b??c trong cu?c s?ng và s? nghi?p, dù ?ang ? ?au, ?ang làm gì và ?ang ??m nhi?m vai trò nào. T? hào là c?u sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao, chúng ta lu?n tin t??ng r?ng kho?ng th?i gian quy báu v?i b?n bè, th?y c? và cán b? c?ng nhan viên tr??ng ??i h?c Ngo?i giao, H?c vi?n Quan h? Qu?c t? và nay là H?c vi?n Ngo?i giao v?n là m?t trong nh?ng kho?ng th?i gian ?áng nh? và có y ngh?a nh?t, là nh?ng viên g?ch n?n móng ??u tiên trong ch?ng ???ng s? nghi?p và phát tri?n c?a m?i chúng ta.

湖北快3计划网???????? Vào cu?i tháng 11 n?m 2019, H?c vi?n Ngo?i giao s? t? ch?c L? k? ni?m 60 n?m thành l?p (1959 – 2019). Thay m?t cho ??i ng? cán b?, gi?ng viên, nghiên c?u viên và toàn th? sinh viên H?c vi?n, t?i kêu g?i c?u sinh viên, c?u h?c viên t?t c? các khóa, các th? h? cùng chung tay xay d?ng m?t M?ng l??i c?u sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao th?t r?ng l?n và v?ng m?nh. ??i v?i H?c vi?n Ngo?i giao, s? tr??ng thành c?a các th? h? c?u sinh viên H?c vi?n lu?n là m?t trong nh?ng thành t?u ?áng t? hào nh?t su?t ch?ng ???ng 60 n?m v? vang c?a H?c vi?n. S? phát tri?n và l?n m?nh c?a M?ng l??i c?u sinh viên s? là ni?m t? hào, là ch? d?a v?ng ch?c cho s? phát tri?n kh?ng ng?ng c?a H?c vi?n Ngo?i giao – m?t c? s? ?ào t?o và nghiên c?u hàng ??u c?a ??t n??c ph?c v? c?ng tác ??i ngo?i và ?ang v??n lên t?m khu v?c và qu?c t?.

???????? H?c vi?n Ngo?i giao mong mu?n L? k? ni?m 60 n?m th?t s? tr? thành ho?t ??ng chung c?a các th? h? c?u sinh viên và M?ng l??i c?u sinh viên H?c vi?n s? là nhan t? quan tr?ng trong quá trình t? ch?c s? ki?n này. H?c vi?n Ngo?i giao hoan nghênh m?i hình th?c ho?t ??ng h??ng t?i d?u m?c 60 n?m nh? h?p l?p, h?i khóa, h?i khoa và s?u t?m, tr?ng bày các k? v?t c?a c?u sinh viên và cán b? c?ng nhan viên H?c vi?n.

???????? Trong th?i gian t?i, Ban Giám ??c H?c vi?n s? có các cu?c g?p g? v?i ??i di?n các khóa c?u sinh viên ?? hoàn thi?n M?ng l??i c?u sinh viên và ti?p thu các y ki?n c?a anh ch? em v? các ho?t ??ng k? ni?m 60 n?m.

湖北快3计划网???????? Ban Giám ??c H?c vi?n r?t mong nh?n ???c s? h??ng ?ng và h? tr? c?a các anh ch? em c?u sinh viên.

湖北快3计划网???????? Thay m?t H?c vi?n Ngo?i giao, t?i chúc t?t c? anh ch? em c?u sinh viên s?c kh?e, h?nh phúc và thành c?ng.

湖北快3计划网???????? Chào tran tr?ng và h?n ngày g?p m?t.

Hà N?i, ngày 24 ?tháng 5? n?m 2019

湖北快3计划网H?C VI?N NGO?I GIAO

Giám ??c

湖北快3计划网Nguy?n V? Tùng

  1. Th? ng? (PDF)
  2. M?ng l??i các h?i nhóm c?u sinh viên
  3. Chuyên m?c k? ni?m DAV
  4. Ho?t ??ng h??ng t?i K? ni?m 60 n?m H?c vi?n

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC