Các v?n b?n s? h?u trí tu?

V?N B?N S? H?U TRí TU?

STT

N?I DUNG V?N B?N

PDF

1.
?

Quy?t ??nh s? 1068/Q?-TTg ngày 22 tháng 8 n?m 2019 c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c Phê duy?t Chi?n l??c s? h?u trí tu? ??n n?m 2030.

Xem t?i
?ay

2.
?

Lu?t s? h?u trí tu? s? 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 n?m 2005, có hi?u l?c k? t? ngày 01 tháng 7 n?m 2006.

Xem t?i
?ay?

3.
?

Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Lu?t s? h?u trí tu? s? 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 n?m 2009, có hi?u l?c k? t? ngày 01 tháng 01 n?m 2010.

Xem t?i
?ay

4.
?

V?n b?n h?p nh?t s? 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 n?m 2013 c?a V?n phòng Qu?c h?i ban hành h?p nh?t Lu?t S? h?u trí tu?.

Xem t?i
?ay

5.
?

Ngh? ??nh s? 22/2018/N?-CP ngày 23 tháng 02 n?m 2018 Quy ??nh chi ti?t m?t s? ?i?u và bi?n pháp thi hành Lu?t s? h?u trí tu? n?m 2005 và Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Lu?t s? h?u trí tu? n?m 2009 v? quy?n tác gi? và quy?n liên quan.

Xem t?i
?ay

6.
?

Th?ng t? s? 15/2014/TT-BKHCN ngày 13 tháng 6 n?m 2014 c?a B? Khoa h?c và C?ng ngh? quy ??nh v??tri?nh t??, th? t?c chuy?n giao quy?n s? h?u, quy?n s? d?ng k?t qu? nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n c?ng ngh? s? d?ng ngan sách nhà n??c.

Xem t?i
?ay

7.
?

Th?ng t? liên t?ch s?:?39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17 tháng 12 n?m 2014 Quy ??nh vi?c ??nh giá k?t qu? nghiên c?u khoa h?c và phát tri?n c?ng ngh?, tài s?n trí tu? s? d?ng ngan sách nhà n??c.

Xem t?i
?ay

8.
?

Th?ng t? s? 211/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 n?m 2016 c?a B? Tài chính quy ??nh m?c thu, n?p, qu?n ly phí ??ng ky quy?n tác gi?, quy?n liên quan ??n quy?n tác gi?.

Xem t?i
?ay

9.
?

Quy?t ??nh s? 78/2008/Q?-BGD?T ngày 29 tháng 12 n?m 2008 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o ban hành Quy ??nh v? qu?n ly ho?t ??ng v? s? h?u trí tu? trong c? s? giáo d?c ??i h?c.

Xem t?i
?ay?

10.
?

C?ng v?n s? 4059/BGD?T-KHCNMT ngày 06 tháng 09 n?m 2018 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o h??ng d?n tri?n khai ho?t ??ng s? h?u trí tu? trong các c? s? giáo d?c ??i h?c.

Xem t?i
?ay

11.
?

Quy?t ??nh s? 1169/Q?-HVNG ngày 29 tháng 12 n?m 2017 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao ban hành Quy ??nh v? qu?n ly ho?t ??ng v? s? h?u trí tu? c?a H?c vi?n Ngo?i giao.

Xem t?i
?ay?

 

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC