Chung k?t cu?c thi Tìm ki?m G??ng m?t ??i di?n c?a Khoa ti?ng Anh – The E-FACE 2019

Tr?i qua nhi?u vòng thi h?t s?c h?p d?n, Chung k?t cu?c thi Tìm ki?m G??ng m?t ??i di?n c?a Khoa ti?ng Anh – The E-FACE 2019 n?m trong chu?i s? ki?n k? ni?m 60 n?m truy?n th?ng Khoa ti?ng Anh ?? ???c t? ch?c thành c?ng t?t ??p vào t?i ngày 19/4/2019 t?i H?i tr??ng A, H?c vi?n Ngo?i giao. Cu?c thi ?? tìm ra g??ng m?t ??i di?n mang nh?ng ph?m ch?t tiêu bi?u c?a sinh viên Khoa ng?n ng? Anh nh?m lan t?a nh?ng giá tr? t?t ??p ??n sinh viên trong và ngoài H?c vi?n.

Cu?c thi “The E-FACE 2019” – Cu?c thi Tìm ki?m G??ng m?t ??i di?n c?a Khoa ti?ng Anh ???c kh?i ??ng t? ngày 11/3/2019 v?i m?c ?ích tìm ra g??ng m?t ??i di?n cho Khoa nh?m lan t?a nh?ng b?n s?c c?a sinh viên chuyên ngành ng?n ng? Anh ??n sinh viên trong và ngoài H?c vi?n ?? thu hút m?nh m? s? chú y c?a các b?n sinh viên. Tr?i qua 3 vòng thi, 8 thí sinh tài n?ng nh?t ?? nh?n ???c t?m vé vàng vào vòng Chung k?t.

Vào ?êm Chung k?t, 8 thí sinh ?? tr?i qua hai ph?n thi v? cùng ??c s?c và h?i t? nhi?u b?n s?c v?n hóa. Các thí sinh ?? ?em ??n nh?ng ph?n trình di?n trang ph?c truy?n th?ng c?a 8 qu?c gia và vùng l?nh th? s? d?ng ti?ng Anh làm ng?n ng? chính th?c ho?c ph? bi?n v? cùng ??c ?áo. Th?ng qua các bài thuy?t trình v? trang ph?c, các thí sinh ?? th? hi?n ???c? s? hi?u bi?t, tài n?ng qu?ng bá hình ?nh và s? n?ng ??ng, hi?n ??i c?a mình.

B??c vào ph?n thi hùng bi?n, v?i v?n tri th?c phong phú, kh? n?ng t? duy sáng t?o và s? t? tin, 8 thí sinh ?? th? hi?n v? cùng xu?t s?c bài hùng bi?n c?a mình v? các ch? ?? liên quan ??n nh?ng v?n ?? qu?c t? nh? toàn c?u hóa, di c?, s? ?m lên c?a Trái ??t,… Ph?n thi ?? gay ?n t??ng r?t l?n ??i v?i ban giám kh?o và khán gi?.

Tr?i qua hai ph?n thi trình di?n trang ph?c và hùng bi?n, 3 thí sinh xu?t s?c nh?t g?m: Ph?m ??c Minh (TA45C), ?? Th? Ph??ng Th?o (TA44C) và Bùi Th? Hi?n Ph??ng (TA44C) ???c ban giám kh?o l?a ch?n ?i ti?p vào vòng thi ?ng x?. Ph?n thi này là ph?n thi ???c ch? ?ón nh?t và c?ng là ph?n thi giúp 3 thí sinh ph? di?n nh?ng tri th?c, tài n?ng, ph?m ch?t c?a riêng mình.

V?i ?ng x? th?ng minh, sáng t?o và ??y t? tin, thí sinh Ph?m ??c Minh (TA45C) ?? tr? thành quán quan The E-FACE 2019.

Tr??ng khoa ti?ng Anh Nguy?n Cát Ng?c trao cúp và ph?n th??ng cho quán quan cu?c thi Ph?m ??c Minh

Chung k?t The E-FACE ?? di?n ra thành c?ng r?c r?, là m?t d?u m?c ?n t??ng trong chu?i s? ki?n 60 n?m truy?n th?ng Khoa ti?ng Anh. The E-FACE là m?t ch??ng trình tiêu bi?u c?a Khoa khi tìm ra g??ng m?t xu?t s?c nh?t ??i di?n cho th? h? sinh viên Khoa ti?ng Anh trong th?i ??i m?i v? cùng n?ng ??ng, v?i tinh th?n h?i nh?p sau r?ng và ch? ??ng ?ón ??u xu h??ng hi?n ??i.

Tr?nh Linh

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC