Ch??ng trình ?ào t?o C? nhan ngành Kinh t? Qu?c t?

Ngành ?ào t?o:  Kinh t? Qu?c t? (International Economics)
Lo?i hình ?ào t?o:  Chính quy
M? ngành:  D310106

 A. CáC QUY ??NH CHUNG

I. M?c tiêu ?ào t?o

1. Ki?n th?c:

C? nhan Kinh t? qu?c t? ???c trang b? ki?n th?c ly lu?n và th?c ti?n v? quan h? kinh t? qu?c t? ?? n?m b?t và phan tích, x? ly các v?n ?? kinh t? qu?c t? m?t cách khoa h?c và ???c cung c?p các k? n?ng, ki?n th?c ngo?i ng? và các ph??ng pháp làm vi?c c?n thi?t cho c?ng vi?c sau này.

C? nhan kinh t? qu?c t? còn có th? tích l?y ki?n th?c n?n t?ng v? các nguyên ly c? b?n, các quy lu?t t? nhiên và x? h?i trong l?nh v?c kinh t? qu?c t? ?? ti?p t?c h?c t?p ? trình ?? cao h?n; ngoài ra còn có ki?n th?c qu?n ly, ?i?u hành, ki?n th?c pháp lu?t và b?o v? m?i tr??ng liên quan ??n l?nh v?c kinh t? qu?c t?.

2. K? n?ng:

N?m v?ng các k? n?ng m?m ?? có th? làm vi?c hi?u qu?: kh? n?ng làm vi?c ??c l?p, kh? n?ng làm vi?c nhóm, kh? n?ng thuy?t trình, thuy?t ph?c, tranh lu?n, ?àm phán, giao d?ch, ?ánh giá và phan tích các v?n ?? c?a ngành kinh t? qu?c t? trong nh?ng b?i c?nh khác nhau; có k? n?ng phan tích, t?ng h?p, ?ánh giá d? li?u và th?ng tin, t?ng h?p y ki?n t?p th? và s? d?ng nh?ng thành t?u m?i v? khoa h?c c?ng ngh? ?? gi?i quy?t nh?ng v?n ?? th?c t? hay tr?u t??ng trong l?nh v?c ???c ?ào t?o; có n?ng l?c d?n d?t chuyên m?n ?? x? ly nh?ng v?n ?? quy m? ??a ph??ng và vùng mi?n.

Có k? n?ng ngo?i ng? ? m?c có th? ??c và x? ly các tài li?u liên quan ??n ngành kinh t? qu?c t?; có th? s? d?ng ngo?i ng? ?? di?n ??t, x? ly m?t s? tình hu?ng chuyên m?n th?ng th??ng; có th? vi?t các tài li?u có n?i dung liên quan ??n c?ng vi?c chuyên m?n.

3. N?ng l?c t? ch? và trách nhi?m:

Có n?ng l?c v? chuyên m?n, nghi?p v? ?? ???c ?ào t?o; có sáng ki?n trong quá trình th?c hi?n nhi?m v? ???c giao; có kh? n?ng t? ??nh h??ng, thích nghi v?i các m?i tr??ng làm vi?c khác nhau; t? h?c t?p, tích l?y ki?n th?c, kinh nghi?m ?? nang cao trình ?? chuyên m?n nghi?p v?; có kh? n?ng ??a ra ???c k?t lu?n v? các v?n ?? chuyên m?n, nghi?p v? th?ng th??ng và m?t s? v?n ?? ph?c t?p h?n; có n?ng l?c l?p k? ho?ch, ?i?u ph?i, phát huy trí tu? t?p th?; có n?ng l?c ?ánh giá và c?i ti?n các ho?t ??ng chuyên m?n.

II. Chu?n ??u ra

1. Ki?n th?c

V? chuyên m?n: khi t?t nghi?p sinh viên ph?i có kh? n?ng phan tích, ?ánh giá m?t v?n ?? kinh t? qu?c t? c? th?.

V? ngo?i ng?: ?? có th? làm vi?c và thích nghi trong b?i c?nh h?i nh?p qu?c t? c?a Vi?t Nam, nang cao c? h?i h?c t?p và làm vi?c ? n??c ngoài, khi t?t nghi?p sinh viên ph?i ??t m?t trong các ch?ng ch? Ti?ng Anh t??ng ???ng trình ?? B2 khung tham chi?u chau ?u nh? TOEIC ??c-nghe 600, vi?t 80, nói 100; TOEFL ITP 525; TOEFL CBT 200; TOEFL IBT 70; IELTS 5.5.

2. K? n?ng

Sinh viên ???c trang b? và rèn luy?n c? nh?ng k? n?ng c?ng và k? n?ng m?m, bao g?m:

 • K? n?ng làm vi?c ??c l?p, làm vi?c nhóm;
 • K? n?ng thu th?p và x? ly th?ng tin;
 • K? n?ng phát hi?n, t?ng h?p, phan tích và gi?i quy?t v?n ??, s? ki?n, hi?n t??ng kinh t? qu?c t?;
 • T? duy l?gic – ph?n bi?n;
 • K? n?ng tin h?c, n?ng l?c s? d?ng ngo?i ng? chuyên ngành kinh t? qu?c t?.
 • Thang ?i?m 10 (???c làm tròn ??n m?t ch? s? th?p phan) là thang ?i?m ti?n ích ???c s? d?ng ?? ?ánh giá các ?i?m ki?m tra h?c ph?n, ?i?m ?ánh giá thành ph?n, ?i?m thi k?t thúc h?c ph?n và ?i?m h?c ph?n. ?i?m h?c ph?n là t?ng ?i?m c?a t?t c? các ?i?m ?ánh giá thành ph?n c?a h?c ph?n nhan v?i tr?ng s? t??ng ?ng.
 • Thang ?i?m 4 là thang ?i?m chính th?c, trong ?ó các ?i?m ch? A, B, C, D và F ???c s? d?ng khi tính ?i?m trung bình chung h?c k? và ?i?m trung bình chung tích l?y và ?i?m trung bình chung t?t nghi?p.
 • Các lo?i thang ?i?m và cách quy ??i:

3. Thái ??

Sinh viên khi t?t nghi?p là nh?ng ng??i có y th?c tuan th? pháp lu?t, có trách nhi?m ??i v?i c?ng ??ng, có ph?m ch?t chính tr?, ??o ??c và tác phong ngh? nghi?p t?t, có y th?c c?p nh?t ki?n th?c và sáng t?o trong c?ng vi?c.

4. C? h?i ngh? nghi?p

Sau khi t?t nghi?p, sinh viên có th? làm vi?c t?i:

Kh?i các c? quan nhà n??c nh? B? Ngo?i giao, B? K? ho?ch và ??u t?, B? Tài chính, B? C?ng th??ng, B? C?ng an, B? Qu?c Phòng v.v.. và các c? quan ??a ph??ng nh? S? Ngo?i v?, S? K? ho?ch và ??u t?…

Các tr??ng ??i h?c, cao ??ng trong và ngoài n??c v? l?nh v?c kinh t? qu?c t?

Kh?i các doanh nghi?p, ngan hàng, doanh nghi?p FDI, doanh nghi?p trong n??c, các t? ch?c qu?c t?.

5. C? h?i h?c t?p, nang cao trình ?? sau khi ra tr??ng

???c trang b? n?n t?ng ki?n th?c chuyên m?n và ngo?i ng? t?t, sinh viên t?t nghi?p có kh? n?ng h?c ti?p t?c ngay lên b?c sau ??i h?c (b?c Th?c s?, Ti?n s?) thu?c các chuyên ngành Kinh t? qu?c t?, Tài chính qu?c t?, Th??ng m?i qu?c t?, Kinh doanh qu?c t? … t?i các tr??ng trong khu v?c và trên th? gi?i..

III. Kh?i l??ng ki?n th?c toàn khóa:

138 tín ch? (Ch?a k? ph?n n?i dung v? Giáo d?c Th? ch?t (3TC) và Giáo d?c Qu?c phòng (8TC).

IV. ??i t??ng tuy?n sinh

Theo quy ??nh chung c?a B? Giáo d?c ?ào t?o và c?a H?c vi?n ngo?i giao

V. Quy trình ?ào t?o và ?i?u ki?n t?t nghi?p

1. Quy trình ?ào t?o:

            ?ào t?o theo h?c ch? tín ch?.

2. ?i?u ki?n t?t nghi?p:

áp d?ng ?i?u 29, Quy ch? ?ào t?o ??i h?c và cao ??ng h? chính quy theo h?c ch? tín ch? ban hành kèm Quy?t ??nh 538/Q?-HVNG ngày 12/9/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

VI. Thang ?i?m:

áp d?ng theo cách tính ?i?m c?a t?ng b? ph?n, t?ng h?c ph?n, trong ?ó k?t h?p gi?a thang ?i?m s? và thang ?i?m ch? theo quy ??nh t?i ?i?u 21 Quy ch? ?ào t?o ??i h?c h? chính quy theo h?c ch? tín ch? ban hành kèm Quy?t ??nh 538/Q?-HVNG ngày 12/9/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao, c? th? k?t qu? h?c t?p c?a sinh viên ???c x? ly, ?ánh giá d?a trên c? hai lo?i thang ?i?m: thang ?i?m 10 và thang ?i?m 4.

X?p lo?i

Thang ?i?m 10

(?i?m thành ph?n)

Thang ?i?m 4 (?i?m chính th?c)

?i?m ch?

?i?m s?

??t

Gi?i

T? 8.5 ??n 10

A

4.0

Khá

T? 7.0 ??n 8.4

B

3.0

Trung bình

T? 5.5 ??n 6.9

C

2.0

Trung bình y?u

T? 4.0 ??n 5.4

D

1.0

Kh?ng ??t

Kém

D??i 4.0

F

0

B. N?I DUNG CH??NG TRìNH                                          138 Tín ch?

I. Ki?n th?c giáo d?c ??i c??ng                                          14 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

Nh?ng nguyên ly CB c?a ch? ngh?a Mác-Lênin 1

2

Ti?ng Vi?t

 

2

Nh?ng nguyên ly CB c?a ch? ngh?a Mác-Lênin 2

3

Ti?ng Vi?t

 

3

T? t??ng H? Chí Minh

2

Ti?ng Vi?t

 

4

???ng l?i cách m?ng c?a ??ng CS VN

3

Ti?ng Vi?t

 

5

Pháp lu?t ??i c??ng

2

Ti?ng Vi?t

 

6

Tin h?c ??i c??ng

2

Ti?ng Vi?t

 
 

Giáo d?c th? ch?t**

3

   
 

Giáo d?c qu?c phòng**

8

   

** Kh?ng tính các h?c ph?n Giáo d?c th? ch?t và Giáo d?c qu?c phòng

II. Ki?n th?c giáo d?c chuyên nghi?p  

2.1 Ki?n th?c c? s? kh?i ngành                       21 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

Toán kinh t? 1

2

Ti?ng Vi?t

 

2

Toán kinh t? 2

2

Ti?ng Vi?t

 

3

Nguyên ly th?ng kê

3

Ti?ng Vi?t

 

4

Kinh t? vi m? 1

2

Ti?ng Vi?t

 

5

Kinh t? v? m? 1

2

Ti?ng Vi?t

 

6

Kinh t? vi m? 2

2

Ti?ng Anh

 

7

Kinh t? v? m? 2

2

Ti?ng Anh

 

8

K? toán

3

Ti?ng Vi?t

 

9

Kinh t? l??ng

3

Ti?ng Vi?t

 

2.2 Ki?n th?c c? s? ngành                                27 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

Quan h? kinh t? qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

Ti?ng Anh

 

2

Kinh t? ??i ngo?i Vi?t Nam

3

Ti?ng Vi?t

Ti?ng Anh

 

3

Ki?m toán

3

Ti?ng Vi?t

 

4

Ti?n t? – Ngan hàng

3

Ti?ng Vi?t

Ti?ng Anh

 

5

Qu?n tr? kinh doanh

3

Ti?ng Vi?t

Ti?ng Anh

 

6

Kinh doanh qu?c t?

2

Ti?ng Vi?t

Ti?ng Anh

 

7

Ngo?i giao kinh t?

3

Ti?ng Vi?t

Ti?ng Anh

 

8

Th??ng m?i qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

Ti?ng Anh

 

9

Tài chính qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

Ti?ng Anh

 

2.3 Ki?n th?c t? ch?n c?a ngành                   15 Tín ch?

2.3.1 Chuyên sau Th??ng m?i qu?c t?                                                                                               

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

Lu?t th??ng m?i qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

2

Giao d?ch th??ng m?i qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

3

Thanh toán qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

4

Marketing qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

5

Logistics

3

Ti?ng Vi?t

 

2.3.2 Chuyên sau Tài chính qu?c t?                                                                                                

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

Th? tr??ng tài chính

3

Ti?ng Vi?t

 

2

Tài chính doanh nghi?p (i)

3

Ti?ng Vi?t

 

3

Phan tích và th?m ??nh d? án ??u t?

3

Ti?ng Vi?t

 

4

Qu?n tr? r?i ro tài chính

3

Ti?ng Vi?t

 

5

??u t? qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

III. H?c ph?n k? n?ng                                                  4 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c kinh t?

2

Ti?ng Vi?t

 

2

K? thu?t xay d?ng v?n b?n

2

Ti?ng Vi?t

 

IV. Ki?n th?c ngo?i ng?                                             28 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

Ti?ng Anh c? s? 1

4

Ti?ng Anh

 

2

Ti?ng Anh c? s? 2

4

Ti?ng Anh

 

3

Ti?ng Anh c? s? 3

4

Ti?ng Anh

 

4

Ti?ng Anh chuyên ngành 1

4

Ti?ng Anh

 

5

Ti?ng Anh chuyên ngành 2

4

Ti?ng Anh

 

6

Ti?ng Anh chuyên ngành 3

4

Ti?ng Anh

 

7

Ti?ng Anh chuyên ngành 4

4

Ti?ng Anh

 

V. Ki?n th?c b? tr?                                                     15 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam (1975-nay)

2

Ti?ng Vi?t

 

2

C?ng tác ngo?i giao

3

Ti?ng Vi?t

 

3

C?ng pháp qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

4

L?ch s? quan h? qu?c t? Hi?n ??i

2

Ti?ng Vi?t

 

5

??i c??ng truy?n th?ng qu?c t?

2

Ti?ng Vi?t

 

6

Lu?t hi?n pháp Vi?t Nam và các n??c

3

Ti?ng Vi?t

 

VI. Xét và c?ng nh?n t?t nghi?p                            15 Tín ch?

STT

Tên H?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

H??ng nghi?p

2

Ti?ng Vi?t

2

Th?c t?p t?t nghi?p

3

Ti?ng Vi?t

3

Khóa lu?n t?t nghi?p/ Thi h?c ph?n t??ng ???ng

10

Ti?ng Vi?t/ Ti?ng Anh

Kh?ng tính ?i?m h?c ph?n H??ng nghi?p và Th?c t?p t?t nghi?p

C. K? HO?CH GI?NG D?Y D? KI?N

Phan b? ch??ng trình theo n?m h?c c? th?. L?ch h?c có th? thay ??i theo quy?t ??nh c?a Phòng ?ào t?o.

 

H?c k? 1:                                                                                   16 tín ch?

STT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác Lênin 1

2

2

Ti?ng Anh c? s? 1

4

3

Kinh t? vi m? 1

2

4

Kinh t? v? m? 1

2

5

Toán kinh t? 1

2

6

Pháp lu?t ??i c??ng

2

7

Tin h?c ??i c??ng

2

8

Giáo d?c th? ch?t

3

H?c k? 2:                                                                                    19 tín ch?

STT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

L?ch s? quan h? qu?c t? Hi?n ??i

2

2

Toán kinh t? 2

2

3

Nguyên ly th?ng kê

3

4

Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c kinh t?

2

5

Ti?ng Anh c? s? 2

4

6

Lu?t hi?n pháp Vi?t Nam và các n??c

3

7

Nh?ng nguyên ly CB c?a ch? ngh?a Mác-Lênin 2

3

8

Giáo d?c qu?c phòng

8

H?c k? 3:                                                                                    18 tín ch?

STT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam II (1975-nay)

2

2

T? t??ng H? Chí Minh

2

3

Quan h? kinh t? qu?c t?

3

4

Ti?n t? ngan hàng

3

5

K? thu?t xay d?ng v?n b?n

2

6

??i c??ng truy?n th?ng qu?c t?

2

7

Ti?ng Anh c? s? 3

4

H?c k? 4:                                                                                     18 tín ch?

STT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

???ng l?i CM c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam

3

2

Kinh t? ??i ngo?i Vi?t Nam

3

3

C?ng tác ngo?i giao

3

4

Kinh t? vi m? 2

2

5

Ti?ng Anh chuyên ngành 1

4

6

Kinh t? l??ng

3

H?c k? 5:                                                                                    18 tín ch?

STT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

Th??ng m?i qu?c t?

3

2

Tài chính qu?c t?

3

3

Kinh t? v? m? 2

2

4

Qu?n tr? kinh doanh

3

5

Ti?ng Anh chuyên ngành 2

4

6

K? toán

3

H?c k? 6:                                                                                    18 tín ch?

STT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

C?ng pháp qu?c t?

3

2

Ti?ng Anh chuyên ngành 3

4

3

Kinh doanh qu?c t?

2

Ki?n th?c chuyên sau t? ch?n (ch?n 1 trong 2)

a. Th??ng m?i qu?c t?

1

Giao d?ch th??ng m?i qu?c t?

3

2

Thanh toán qu?c t?

3

3

Logistics

3

b. Tài chính qu?c t?

1

Th? tr??ng tài chính

3

2

Tài chính doanh nghi?p

3

3

??u t? qu?c t?

3

H?c k? 7:                                                                                   16 tín ch?

STT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

Ngo?i giao kinh t?

3

2

Ti?ng Anh chuyên ngành 4

4

3

Ki?m toán

3

Ki?n th?c chuyên sau t? ch?n (ch?n 1 trong 2)

a. Th??ng m?i qu?c t?

1

Lu?t th??ng m?i qu?c t?

3

2

Marketing qu?c t?

3

b. Tài chính qu?c t?

3

Qu?n tr? r?i ro tài chính

3

4

Phan tích và th?m ??nh d? án ??u t?

3

H?c k? 8:                                                                                      15 tín ch?

STT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

H??ng nghi?p (Ngo?i khoá)

2

2

Th?c t?p t?t nghi?p

3

3

Làm khóa lu?n t?t nghi?p/thi h?c ph?n t??ng ???ng

10

 

D. M? T? V?N T?T N?I DUNG Và KH?I L??NG CáC H?C PH?N

1. NH?NG NGUYêN LY C? B?N C?A CH? NGH?A MáC-LêNIN 1

?i?u ki?n tiên quy?t: H?c ph?n này ???c b? trí h?c n?m th? nh?t; là m?n h?c ??u tiên c?a ch??ng trình các m?n Ly lu?n chính tr? cho trình ?? ??i h?c, cao ??ng.

N?i dung: H?c ph?n Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin 1 gi?i thi?u nh?ng n?i dung c? b?n v? th? gi?i quan và ph??ng pháp lu?n tri?t h?c – b? ph?n ly lu?n n?n t?ng c?a ch? ngh?a Mác- Lênin. ?ó là quan ?i?m duy v?t bi?n ch?ng v? v?t ch?t, y th?c và m?i quan h? gi?a v?t ch?t và y th?c; v? phép bi?n ch?ng duy v?t v?i t? cách là khoa h?c v? m?i liên h? ph? bi?n và v? s? phát tri?n, v? nh?ng quy lu?t chung nh?t c?a t? nhiên, x? h?i và t? duy, bao g?m các nguyên ly, quy lu?t và các c?p ph?m trù; v? ly lu?n nh?n th?c; v? ch? ngh?a duy v?t l?ch s? v?i t? cách là h? th?ng nh?ng quan ?i?m duy v?t bi?n ch?ng v? x? h?i, làm sáng t? ngu?n g?c, ??ng l?c và nh?ng quy lu?t chung c?a s? v?n ??ng, phát tri?n c?a l?ch s? x? h?i loài ng??i.

2. NH?NG NGUYêN LY C? B?N C?A CH? NGH?A MáC-LêNIN 2

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c h?c ph?n Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a c? b?n Mác- Lênin 1

N?i dung: H?c ph?n Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin 2 bao g?m 2 ph?n:

Ph?n H?c thuy?t kinh t? c?a ch? ngh?a Mác-Lênin v? ph??ng th?c s?n xu?t T? b?n ch? ngh?a và Ph?n Ly lu?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin v? Ch? ngh?a x? h?i.

   – Ph?n H?c thuy?t kinh t? gi?i thi?u 2 h?c thuy?t c? b?n là h?c thuy?t giá tr? và h?c thuy?t giá tr? th?ng d?, qua ?ó sinh viên ???c ti?p c?n, lu?n gi?i các ph?m trù kinh t? c? b?n c?a m?t n?n kinh t? th? tr??ng c?nh tranh t? do. ??ng th?i Ph?n H?c thuy?t kinh t? c?ng lu?n gi?i s? chuy?n bi?n c?a ch? ngh?a t? b?n t? giai ?o?n c?nh tranh t? do sang giai ?o?n ??c quy?n, ??c quy?n nhà n??c t? cu?i th? k? XIX, ??u th? k? XX và nh?ng ??c ?i?m kinh t? c? b?n c?a n?n kinh t? t? b?n ch? ngh?a trong giai ?o?n này.

   – Ph?n Ly lu?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin v? Ch? ngh?a x? h?i gi?i thi?u nh?ng n?i dung c? b?n v? vai trò s? m?nh l?ch s? c?a giai c?p c?ng nhan, tính t?t y?u và n?i dung c?a cách m?ng x? h?i ch? ngh?a; nh?ng v?n ?? chính tr? – x? h?i có tính quy lu?t trong ti?n trình cách m?ng XHCN nh?: xay d?ng n?n dan ch? XHCN, nhà n??c XHCN, n?n v?n hóa XHCN, gi?i quy?t các v?n ?? v? dan t?c và t?n giáo.

3. T? T??NG H? CHí MINH

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c h?c ph?n Nh?ng Nguyên ly c? b?n c?a Ch? ngh?a Mác-Lênin 1, 2.

N?i dung: M?n h?c T? t??ng H? Chí Minh cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n v?:

– C? s?, quá trình hình thành và phát tri?n c?a t? t??ng H? Chí Minh;

– H? th?ng nh?ng quan ?i?m toàn di?n và sau s?c v? m?t s? v?n ?? c? b?n c?a cách m?ng Vi?t Nam, bao g?m v?n ?? dan t?c và cách m?ng gi?i phóng dan t?c; ch? ngh?a x? h?i ? và con ???ng quá ?? lên ch? ngh?a x? h?i ? Vi?t Nam; ??ng C?ng s?n Vi?t Nam; ??i ?oàn k?t dan t?c và ?oàn k?t qu?c t?; dan ch? và xay d?ng nhà n??c c?a dan, do dan, vì dan; ??o ??c, v?n hóa và xay d?ng con ng??i m?i.

– Nh?ng ?óng góp v? ly lu?n và th?c ti?n c?a H? Chí Minh ??i v?i s? nghi?p cách m?ng c?a dan t?c Vi?t Nam.

4. ???NG L?I CáCH M?NG C?A ??NG C?NG S?N VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t:Sinh viên ?? h?c h?c ph?n Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác-Lênin 1, 2 và h?c ph?n T? t??ng H? Chí Minh.

N?i dung: Nghiên c?u s? ra ??i c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam và c??ng l?nh chính tr? ??u tiên c?a ??ng; nghiên c?u ???ng l?i ??u tranh giành chính quy?n (1930-1945), ???ng l?i ??u tranh ch?ng th?c dan Pháp và ?? qu?c M? xam l??c (1945-1975); Nghiên c?u ???ng l?i c?a ??ng trong quá trình l?nh ??o cách m?ng XHCN, ??c bi?t trong th?i k? ??i m?i trên m?t s? l?nh v?c nh?: ???ng l?i c?ng nghi?p hoá; ???ng l?i xay d?ng n?n kinh t? th? tr??ng ??nh h??ng x? h?i ch? ngh?a; ???ng l?i xay d?ng h? th?ng chính tr?; ???ng l?i xay d?ng, phát tri?n v?n hoá và gi?i quy?t các v?n ?? x? h?i; ???ng l?i ??i ngo?i và k?t qu?, y ngh?a vi?c th?c hi?n ???ng l?i ?ó trong th?i k? ??i m?i.

5. PHáP LU?T ??I C??NG

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? phan lo?i và ??c ?i?m c?a các h? th?ng pháp lu?t trên th? gi?i, m?i quan h? gi?a pháp lu?t và nhà n??c; ??ng th?i giúp sinh viên n?m ???c nh?ng n?i dung chính c?a h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam c?ng nh? s? v?n hành c?a h? th?ng này nh?m nang cao y th?c pháp lu?t cho sinh viên. M?n h?c s? gi?i thi?u nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? m?t s? ngành lu?t chính trong pháp lu?t Vi?t Nam nh?: Lu?t hi?n pháp, lu?t hành chính, lu?t hình s?, lu?t t? t?ng hình s?, lu?t dan s?, lu?t t? t?ng dan s?, lu?t doanh nghi?p, lu?t h?n nhan và gia ?ình, lu?t lao ??ng…

6. TIN H?C ??I C??NG

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung:H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên ki?n th?c và k? n?ng c? b?n làm vi?c trên máy tính. Qua ch??ng trình h?c, sinh viên hi?u và có kh? n?ng la?m viê?c c? ba?n trên ma?y ti?nh ?u?ng ca?ch, s?? du?ng ma?y ti?nh la?m c?ng cu? phu?c vu? ho?c ta?p m??t ca?ch hiê?u qua?. Ki?n th?c c?a h?c ph?n là ki?n th?c n?n giúp cho sinh viên d? dàng ti?p c?p, h?c t?p các h?c ph?n khác có s? d?ng máy tính. Ngoài ra sinh viên còn có kh? n?ng s? d?ng máy tính làm c?ng c? h?c t?p và s?u t?m tài li?u giúp cho hi?u qu? h?c t?p ???c nang cao h?n..

7. GIáO D?C TH? CH?T

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng.

N?i dung:H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên ki?n th?c và k? n?ng c? b?n c?a m?n h?c giáo d?c th? ch?t, giúp sinh viên hi?u ???c m?c ?ích, nhi?m v? c?ng nh? hình th?c và n?i dung c?a giáo d?c th? ch?t trong các tr??ng ??i h?c, t? ?ó sinh viên nh?n th?c ???c r? trách nhi?m c?a mình ??i v?i m?n h?c giáo d?c th? ch?t. Trên c? s? ?ó, sinh viên có th? v?n d?ng các ki?n th?c v? sinh t?p luy?n và m?t s? nguyên t?c c? b?n, ?i?u lu?t, nguyên l? k? thu?t c? b?n c?a m?t s? m?n nh? bóng r?, bóng chuy?n, c?u l?ng, v? vovinam vào trong quá trình t?p luy?n giáo d?c th? ch?t.

8. GIáO D?C QU?C PHòNG

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Giáo d?c qu?c phòng và an ninh (GDQPAN) cho sinh viên là ch? tr??ng l?n c?a ??ng, Nhà n??c, nh?m trang b? cho sinh viên nh?ng n?i dung c? b?n v? ???ng l?i quan s?, c?ng tác qu?c phòng an ninh và các ki?n th?c, k? n?ng quan s? c?n thi?t. Qua ?ó, ?? sinh viên nh?n th?c ??y ?? v? quy?n, ngh?a v?, trách nhi?m c?a mình ??i v?i s? nghi?p xay d?ng và b?o v? T? qu?c. Quán tri?t sau s?c và c? th? hóa các ch? th?, ngh? quy?t c?a ??ng, ngh? ??nh c?a Chính ph? v? c?ng tác GDQPAN sát v?i tình hình th?c ti?n c?a ??n v? và kh?ng ng?ng ??i m?i, nang cao ch?t l??ng gi?ng d?y h?c ph?n GDQPAN cho sinh viên. Sinh viên ngoài vi?c ???c trang b? các ki?n th?c, k? n?ng quan s?, còn tr?c ti?p ???c rèn luy?n, tr?i nghi?m trong m?i tr??ng quan s?. ?ay là ?i?u ki?n, c? s? quan tr?ng ?? sinh viên hình thành nhan cách, tính t? ch?c, tính k? lu?t, ??m b?o phát tri?n toàn di?n.

9. TOáN KINH T? 1

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n bao g?m các ki?n th?c c? b?n c?a ??i s? tuy?n tính. H?c ph?n là ki?n th?c ??i s? t?i thi?u, c?n thi?t cho các nhà kinh t?, cung c?p cho sinh viên các ki?n th?c c? b?n và c?ng c? tính toán h?u hi?u ??i v?i h? ph??ng trình tuy?n tính, ma tr?n, ??nh th?c, d?ng toàn ph??ng, xay d?ng n?n t?ng toán h?c c? b?n cho nhi?u h?c ph?n khác.

Ngoài các khái ni?m c? b?n liên quan ??n kh?ng gian véc t? n chi?u và có k? n?ng tính toán t?t ??i v?i vec t?, ma tr?n, ??nh th?c, h?c ph?n còn giúp sinh viên n?m b?t các ph??ng pháp gi?i, các k?t qu? ??nh tính ??i v?i h? ph??ng trình tuy?n tính,  phép bi?n ??i tuy?n tính trong kh?ng gian véc t? n chi?u, d?ng toàn ph??ng và m?i liên h? ch?t ch? gi?a các khái ni?m này.

10. TOáN KINH T? 2

?i?u ki?n tiên quy?t: Toán cao c?p dành cho ngành kinh t? ??i c??ng

N?i dung: H?c ph?n n?m trong ph?n ki?n th?c ??i c??ng c?a các c? nhan Kinh t?. H?c ph?n cung c?p nh?ng n?i dung gi?i tích c? b?n nh?t c?a hàm s? 1 bi?n s? và nhi?u bi?n s?. H?c ph?n c?ng nh?m rèn luy?n kh? n?ng t? duy, k? n?ng tính toán và nang cao kh? n?ng ?ng d?ng các ki?n th?c toán h?c vào phan tích, nghiên c?u các ??i t??ng kinh t?. Ngoài các ki?n th?c v? phép tính vi phan, tích phan c?a hàm s? m?t cách h? th?ng: t? các khái ni?m toán h?c ??n các y ngh?a th?c s? c?a chúng trong phan tích kinh t?, h?c ph?n còn cung c?p cho sinh viên nh?ng k? n?ng tính toán ??o hàm, vi phan, tích phan, c?ng nh? các ph??ng pháp tìm nghi?m ph??ng trình vi phan. H?n n?a, sinh viên còn ???c th?c hành và tìm hi?u cách v?n d?ng các ki?n th?c này trong vi?c xay d?ng và phan tích các m? hình kinh t?.

11. NGUYêN LY TH?NG Kê

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung:H?c ph?n bao g?m 2 ph?n chính:

– Ph?n Ly thuy?t xác su?t nh?m phát hi?n và nghiên c?u tính quy lu?t c?a các hi?n t??ng ng?u nhiên. Các ki?n th?c v? Ly thuy?t xác su?t là c? s? tr?c ti?p cho quá trình phan tích và suy lu?n th?ng kê trong ph?n Th?ng kê toán, ??ng th?i trang b? cho sinh viên nh?ng ki?n th?c ph?c v? cho các h?c ph?n khác nh? Kinh t? l??ng, Dan s? h?c, X? h?i h?c…

– Ph?n Th?ng kê toán bao g?m: C? s? ly thuy?t v? m?u ng?u nhiên, các ph??ng pháp trong th?ng kê m? t? nh?m ??a ra các ??c tr?ng chính c?a s? li?u, ph?n th?ng kê suy di?n giúp ??a ra các suy di?n v? t?ng th? s? d?ng các th?ng tin t? m?u, trong ?ó có bài toán ??c l??ng tham

12. KINH T? VI M? 1

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Kinh t? h?c vi m? chuyên nghiên c?u v? hành vi kinh t? c?a các cá nhan (g?m ng??i tiêu dùng, nhà s?n xu?t, hay m?t ngành kinh t? nào ?ó) theo cách riêng l? và bi?t l?p. M?t trong nh?ng m?c tiêu nghiên c?u c?a kinh t? vi m? là phan tích c? ch? th? tr??ng thi?t l?p ra giá c? t??ng ??i gi?a các m?t hàng và d?ch v? và s? phan ph?i các ngu?n tài nguyên gi?i h?n gi?a nhi?u cách s? d?ng khác nhau. N?i dung chính g?m: ly thuy?t l?a ch?n kinh t?, ?nh h??ng c?a quy lu?t khan hi?m và m? hình kinh t? ??n vi?c l?a ch?n kinh t?; ly thuy?t cung c?u; ly thuy?t v? hành vi c?a ng??i tiêu dùng; ly thuy?t v? hành vi c?a ng??i s?n xu?t; ly thuy?t v? c?nh tranh và ??c quy?n; ly thuy?t v? th? tr??ng y?u t? s?n xu?t; ly thuy?t v? vai trò c?a chính ph?; phan tích ?nh h??ng c?a các y?u t? ??n s? can b?ng c?a th? tr??ng.

13. KINH T? V? M? 1

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n này gi?i thi?u m?t s? khái ni?m c? b?n c?a kinh t? v? m?, bao g?m vi?c ?o l??ng t?ng s?n l??ng và m?c giá c?a n?n kinh t?; m? t? hành vi c?a n?n kinh t? trong dài h?n: Các nhan t? quy ??nh t?ng tr??ng kinh t?, th?t nghi?p và l?m phát trong dài h?n gi?i thi?u nh?ng t? t??ng trung tam v? t?ng cung, t?ng c?u và can b?ng kinh t? v? m?; l?m phát và th?t nghi?p trong ng?n h?n; gi?i thi?u các v?n ?? kinh t? v? m? c?a m?t n?n kinh t? m? bao g?m cán can thanh toán, t? giá h?i ?oái và các chính sách th??ng m?i. H?c ph?n bao g?m 7 n?i dung chính sau: Khái quát v? Kinh t? h?c; Cung c?u và Th? tr??ng; Các s? li?u kinh t? qu?c dan; N?n kinh t? trong dài h?n; Ti?n t? và giá c? trong dài h?n; Kinh t? v? m? c?a các n?n kinh t? m?; Nh?ng bi?n ??ng kinh t? trong ng?n h?n.

14. KINH T? VI M? 2 (TI?NG ANH)

?i?u ki?n tiên quy?t: Kinh t? vi m? I, Kinh t? v? m? I và Ti?ng Anh c? s? I, II, III và Ti?ng Anh chuyên ngành I.

N?i dung: H?c ph?n n?m trong ph?n ki?n th?c ??i c??ng c?a các c? nhan Kinh t?. H?c ph?n bao g?m 6 n?i dung chính: Price mechanism; Consumer choices; Pricing under Perfect Competition; Price Determination under Monopoly: Price Determination under Oligopoly; Price Determination under Monopolistic Competition và các bu?i th?o lu?n nhóm c?ng nh? bài t?p cá nhan.

H?c ph?n giúp sinh viên hi?u ???c ly thuy?t v? kinh t? vi m? và các thu?t ng? trong kinh t? vi m? b?ng Ti?ng Anh, ??ng th?i rèn luy?n k? n?ng phan tích, t?ng h?p th?ng tin, k? n?ng làm vi?c theo nhóm c?ng nh? kh? n?ng ti?ng Anh th?ng qua vi?c hoàn thành các bài thuy?t trình nhóm b?ng ti?ng Anh v? các v?n ?? vi m? c?a các cá nhan, doanh nghi?p và chính ph? trong n?n kinh t? Vi?t Nam.

15. KINH T? V? M? 2 (TI?NG ANH)

?i?u ki?n tiên quy?t: Kinh t? vi m?, Kinh t? v? m?, Ti?ng Anh c? s? I, II, và Ti?ng Anh chuyên ngành I.

N?i dung: H?c ph?n ???c gi?ng d?y hoàn toàn b?ng ti?ng Anh. H?c ph?n ???c thi?t k? ?? cung c?p cho h?c viên m?t s? hi?u bi?t th?u ?áo v? các nguyên t?c c?a kinh t? áp d?ng cho toàn b? h? th?ng kinh t?. Tr?ng tam c?a h?c ph?n h??ng t?i vi?c nghiên c?u thu nh?p qu?c gia và xác ??nh giá can b?ng d?a trên t?ng cung c?u. Ngoài ra, h?c ph?n này s? giúp h?c viên làm quen v?i các ch? s? ?ánh giá hi?u qu? ho?t ??ng kinh t?, chính sách ?n ??nh kinh t? và t?ng tr??ng kinh t?.

H?c ph?n này s? mang ??n cho h?c viên c? h?i: Khám phá các khái ni?m v? ch? s? ?ánh giá hi?u qu? ho?t ??ng kinh t?, ly thuy?t kinh t? v? m?, chính sách kinh t? v? m?, và kinh t? qu?c t?; H?c cách s? d?ng ?? th?, bi?u ?? và d? li?u ?? phan tích, m? t? và gi?i thích các khái ni?m kinh t?; Nang cao trình ?? ??c hi?u tài li?u chuyên ngành kinh t? b?ng ti?ng Anh; Trau d?i k? n?ng thuy?t trình.

16. K? TOáN

?i?u ki?n tiên quy?t: Nguyên ly k? toán

N?i dung: H?c ph?n trang b? cho sinh viên m?t cách có h? th?ng nh?ng ki?n th?c c? b?n v? khái ni?m, ??c ?i?m, phan lo?i, ch?ng t? s? d?ng, ph??ng pháp h?ch toán chi ti?t, t?ng h?p c?a: k? toán nguyên li?u, v?t li?u, c?ng c? d?ng c?; k? toán TSC?, k? toán ti?n l??ng và các kho?n trích theo l??ng; k? toán ??u t? tài chính; k? toán chi phí s?n xu?t và tính giá thành s?n ph?m trong các doanh nghi?p s?n xu?t và cung ?ng d?ch v?. N?i dung chính h?c ph?n bao g?m 6 ch??ng. Ch??ng 1: H?ch toán ti?n l??ng và Các kho?n trích theo l??ng; Ch??ng II: H?ch toán nguyên v?t li?u, c?ng c? d?ng c?; Ch??ng III. H?ch toán tài s?n c? ??nh; Ch??ng IV. H?ch toán chi phí s?n xu?t và tính giá thành s?n ph?m; Ch??ng V. H?ch toán thành ph?m, tiêu th?; Ch??ng VI. Báo cáo tài chính

17. KINH T? L??NG

?i?u ki?n tiên quy?t: Kinh t? vi m? ??i c??ng, Kinh t? v? m? ??i c??ng, Toán cao c?p cho ngành kinh t? nang cao, Ly thuy?t Xác su?t và Th?ng kê toán.

N?i dung: M?n h?c cung c?p h? th?ng các ki?n th?c c? b?n ?? ??c l??ng m?t cách ?úng ??n các quan h? kinh t?, ki?m ??nh gi? thi?t v? các m?i quan h? kinh t?. Trên c? s? ?ó ??a ra m? hình phù h?p v?i th?c t?, ph?n ánh ???c b?n ch?t các quan h? kinh t?. M? hình s? ???c dùng trong phan tích, d? báo và ho?ch ??nh chính sách. H?c ph?n g?m 8 ch??ng: Ch??ng 1, 2 ?? c?p ??n các khái ni?m c? b?n c?a m? hình h?i quy c? ?i?n: hàm h?i quy t?ng th?, hàm h?i quy m?u, ??c l??ng và ki?m ??nh các tham s? h?i quy, d? báo. Ch??ng 3, 4 trình bày m? hình h?i quy t?ng quát. Ch??ng 5: H?i quy v?i bi?n ??c l?p là bi?n ??nh tính. Ch??ng 6,7 trình bày cách phát hi?n, kh?c ph?c các khuy?t t?t c?a m? hình: ?a c?ng tuy?n, ph??ng sai c?a sai s? thay ??i, t? t??ng quan. Ch??ng 8,9 v? tiêu chu?n c?a m?t m? hình t?t, các phát hi?n các sai l?m ch? ??nh.

18. QUAN H? KINH T? QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n Quan h? Kinh t? Qu?c t? là h?c ph?n quan tr?ng và c? b?n c?a ngành Kinh t? Qu?c t?. H?c ph?n bao g?m nh?ng n?i dung c? b?n sau: (i) Nh?ng khái ni?m c? b?n v? quan h? kinh t? qu?c t?; (ii) Th??ng m?i qu?c t?: các ly thuy?t th??ng m?i qu?c t? c? b?n (ch? ngh?a tr?ng th??ng, ly thuy?t l?i th? tuy?t ??i, ly thuy?t l?i th? so sánh); các chính sách th??ng m?i qu?c t? và c?ng c?; (iii) ??u t? qu?c t?: ??u t? tr?c ti?p và gián ti?p n??c ngoài, vi?n tr? n??c ngoài, n? n??c ngoài; (iv) Di chuy?n qu?c t? s?c lao ??ng; h?p tác qu?c t? v? khoa h?c và c?ng ngh?; (v) Tài chính qu?c t?: th? tr??ng ngo?i h?i, cán can thanh toán qu?c t?; (vi) H?i nh?p kinh t? qu?c t?: các c?p ?? h?i nh?p; m?t s? th? ch? kinh t? qu?c t? (Qu? ti?n t? qu?c t?, Ngan hàng Th? gi?i, T? ch?c th??ng m?i th? gi?i…).

19. KINH T? ??I NGO?I VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c h?c ph?n Quan h? Kinh t? Qu?c t?.

N?i dung: H?c ph?n ?i sau nghiên c?u quan h? kinh t? gi?a Vi?t Nam và các ch? th? khác trên th? gi?i trong các quan h? kinh t? qu?c t?. H?c ph?n bao g?m nh?ng n?i dung c? b?n sau: (i) Nh?ng v?n ?? chung v? kinh t? ??i ngo?i: khái quát v? quá trình ??i m?i c?a n?n kinh t? Vi?t Nam; khái quát v? kinh t? ??i ngo?i; các quan ?i?m c?a Vi?t Nam v? phát tri?n kinh t? ??i ngo?i và h?i nh?p kinh t? qu?c t? c?a Vi?t Nam; (ii) Ngo?i th??ng c?a Vi?t Nam: th??ng m?i hàng hóa (c? c?u hàng hóa và th? tr??ng xu?t nh?p kh?u ch? l?c c?a Vi?t Nam) và th??ng m?i d?ch v?; (iii) ??u t? n??c ngoài ? Vi?t Nam, g?m ??u t? tr?c ti?p gián ti?p n??c ngoài t?i Vi?t Nam; khu c?ng nghi?p, khu ch? xu?t; vi?n tr? phát tri?n chính th?c t?i Vi?t Nam; (iv) Th? tr??ng ngo?i h?i c?a Vi?t Nam.

20. KI?M TOáN

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c h?c ph?n Nguyên ly th?ng kê và K? toán.

N?i dung: H?c ph?n cung c?p nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ki?m toán, g?m: nh?ng khái ni?m c? b?n v? ki?m toán (ch?ng t? ki?m toán, c? s? d?n li?u và b?ng ch?ng ki?m toán, h? th?ng ki?m soát n?i b?, gian l?n và sai sót, tr?ng y?u và r?i ro), các hình th?c ki?m toán, ph??ng pháp ki?m toán, trình t? ki?m toán, ki?m toán viên, t? ch?c b? máy ki?m toán, các ph??ng pháp và k? thu?t ki?m toán, qui trình m?t cu?c ki?m toán, các lo?i y ki?n ki?m toán, nh?ng v?n ?? c? b?n v? t? ch?c ki?m toán n?i b? trong t? ch?c. Sau khi h?c xong h?c ph?n này, sinh viên có th?: ho?ch ??nh và t? ch?c c?ng tác ki?m soát, ki?m tra k? toán trong các t? ch?c, hi?u ???c quy trình ki?m toán mang tính chuyên nghi?p và có ki?n th?c n?n t?ng ?? ti?p t?c nghiên c?u v? ki?m toán.

21. TI?N T? – NG?N HàNG

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c các h?c ph?n Kinh t? vi m? I, Kinh t? v? m? I.

N?i dung: H?c ph?n Ti?n t? – Ngan hàng bao g?m nh?ng n?i dung c? b?n sau: (i) gi?i thi?u chung v? ti?n t?, ch? ?? ti?n t?, hình thái ti?n t? trong l?ch s? (hàng ??i hàng, hóa t? phi kim, hóa t? kim lo?i, pháp t?, ti?n ?i?n t?…); (ii) v?n ?? cung và c?u ti?n t? trong n?n kinh t?, l?m phát, gi?m phát; (iii) h? th?ng tài chính ???c chia thành 2 phan m?ng chính là trung gian tài chính (t?p trung nghiên c?u v? ch?c n?ng, nghi?p v? c? b?n c?a ngan hàng th??ng m?i) và th? tr??ng tài chính cùng các c?ng c? tài chính (ch?ng khoán n?, ch?ng khoán v?n, ch?ng khoán phái sinh), ??nh giá c? b?n các c?ng c? tài chính; (iv) ch?c n?ng và vai trò qu?n ly v? m? c?a Ngan hàng Trung ??ng; (v) phan tích tác ??ng c?a chính sách ti?n t? và chính sách tài khóa ??n n?n kinh t? th?ng qua m? hình IS-LM.

22. QU?N TR? KINH DOANH

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c các h?c ph?n Kinh t? vi m? I, Kinh t? v? m? I.

N?i dung: H?c ph?n Qu?n tr? kinh doanh trang b? nh?ng ki?n th?c qu?n tr? có tính nguyên ly chung, các k? n?ng qu?n tr? c? b?n ??i v?i t?ng l?nh v?c, t?ng b? ph?n c?u thành doanh nghi?p. Sau khi h?c t?p và nghiên c?u h?c ph?n này, sinh viên s? hi?u ???c cách t? ch?c, yêu c?u và v?n hành c?a các l?nh v?c, b? ph?n c?a doanh nghi?p th?ng qua các ph?n ki?n th?c v?: (i) Gi?i thi?u v? qu?n tr? kinh doanh và nhà qu?n tr?; (ii) Các b??c t?o l?p doanh nghi?p, qu?n tr? nhan l?c; (iii) Qu?n tr? ch?t l??ng và c?ng ngh?, qu?n tr? tiêu th?; (iv) Qu?n tr? tài chính; (v) Qu?n tr? s? thay ??i; (vi) Tính k?t qu?, chi phí và hi?u qu? kinh doanh. Qua ?ó, sinh viên s? có ?? các k? n?ng c?n thi?t ?? gi?i quy?t các v?n ?? c? b?n ??t ra trong th?c ti?n qu?n tr? kinh doanh ??i v?i doanh nghi?p.

23. KINH DOANH QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c các h?c ph?n Kinh t? vi m? I, Kinh t? v? m? I.

N?i dung: H?c ph?n Kinh doanh qu?c t? cung c?p nh?ng ki?n th?c c?n thi?t ?? có th? th?c hi?n ???c các nghi?p v? kinh doanh qu?c t?, am hi?u s? khác bi?t gi?a các qu?c gia s? ?nh h??ng tr?c ti?p hay gián ti?p tr??c khi ra quy?t ??nh xam nh?p th? tr??ng toàn c?u, bi?t thi?t l?p các ph??ng án kinh doanh, l?a ch?n ph??ng th?c ho?t ??ng giao d?ch và ??u t? thích h?p ?? có th? t?ng l?i nhu?n c?ng nh? mang l?i hi?u qu? t?i ?u t? vi?c m? r?ng th? tr??ng ngoài n??c. N?i dung h?c ph?n g?m: (i) Các v?n ?? chung nh?: Khái ni?m và các ??c tr?ng c?a kinh doanh qu?c t?; (ii) Các n?i dung c?a các l?nh v?c kinh doanh qu?c t? nh?: Th??ng m?i qu?c t?, ??u t? tr?c ti?p n??c ngoài, tài chính, ti?n t? qu?c t?, kinh doanh d?ch v? qu?c t?; (iii) Quá trình t? ch?c và th?c hi?n các ho?t ??ng kinh doanh qu?c t?.

24. NGO?I GIAO KINH T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c các h?c ph?n Quan h? kinh t? qu?c t?, Kinh t? ??i ngo?i.

N?i dung: H?c ph?n Ngo?i giao kinh t? là n?i dung g?n li?n gi?a c?ng tác kinh t? và c?ng tác ngo?i giao. H?c ph?n cung c?p cho sinh viên các n?i dung c? b?n v? c?ng tác Ngo?i giao kinh t?, bao g?m khái ni?m, m?c ?ích, y ngh?a c?a c?ng tác Ngo?i giao kinh t?, các ph??ng pháp ti?p c?n, các c?ng c?, k? n?ng c? b?n và nh?ng ph?m ch?t c?n có c?a ng??i làm c?ng tác NGKT. Bên c?nh vi?c cung c?p n?n t?ng ly thuy?t c?a c?ng tác NGKT, h?c ph?n t?p trung cung c?p các k? n?ng c? th? có th? ?ng d?ng th?c t? ngay trong t?ng m?ng c?ng vi?c c?a c?ng tác NGKT t? vi?c thu th?p, x? ly th?ng tin; thuy?t trình m?t v?n ?? kinh t?; xay d?ng quan h? và v?n ??ng hành lang; xúc ti?n kinh t? ??i ngo?i, ??n qu?ng bá th??ng hi?u qu?c gia, ?àm phán, th??ng l??ng và gi?i quy?t các xung ??t kinh t?.

25. TH??NG M?I QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c các h?c ph?n Kinh t? vi m? I, Kinh t? v? m? I, Quan h? Kinh t? Qu?c t?.

N?i dung: H?c ph?n th??ng m?i qu?c t? cung c?p cho sinh viên các ki?n th?c c? b?n v? các ly thuy?t th??ng m?i qu?c t?, các chính sách th??ng m?i qu?c t?. Ngoài ra, m?n h?c còn cung c?p ki?n th?c v? các c?ng c? ?? th?c hi?n các chính sách th??ng m?i qu?c t?, ??c bi?t là nh?ng chính sách v? nh?p kh?u và xu?t kh?u c?a các qu?c gia trên th? gi?i nói chung và c?a Vi?t Nam nói riêng nh? thu? quan, c?ng c? phi thu? quan. Ngoài ra, h?c ph?n còn ?i sau nghiên c?u chính sách th??ng m?i c?a các n??c ?ang phát tri?n v?i hai m? hình tiêu bi?u là c?ng nghi?p hóa h??ng vào xu?t kh?u và c?ng nghi?p hóa thay th? nh?p kh?u. Cu?i cùng, h?c ph?n nghiên c?u các n?i dung liên quan ??n T? ch?c th??ng m?i th? gi?i WTO nh? c? c?u t? ch?c và các nguyên t?c th??ng m?i trong WTO.

26. TàI CHíNH QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c các h?c ph?n Kinh t? vi m? I, Kinh t? v? m? I, Ti?n t? – ngan hàng, Quan h? Kinh t? Qu?c t?.

N?i dung: H?c ph?n cung c?p cho sinh viên ki?n th?c v? nh?ng m?i quan h? tác ??ng qua l?i l?n nhau trong l?nh v?c tài chính – ti?n t? và chính sách kinh t? v? m? gi?a các qu?c gia, nh?: l?m phát, l?i su?t, t? giá, cán can thanh toán qu?c t?, th? ti?n t? và tr??ng v?n qu?c t?, h? th?ng ti?n t? qu?c t?, và h?p tác qu?c t? trong l?nh v?c Tài chính – Ti?n t? – Ngan hàng. Trong ?ó, h?c ph?n t?p trung nghiên c?u nh?ng n?i dung chính sau: (i) t? giá, các ch? ?? t? giá, cách tính t? giá chéo, ?nh h??ng c?a t? giá trong th??ng m?i qu?c t?, tài chính qu?c t?; (ii) lu?ng v?n qu?c t? và nh?ng y?u t? tác ??ng vào lu?ng v?n qu?c t?; (iii) cán can thanh toán qu?c t?; (iv) l?i ích cu? quá trình h?i nh?p tài chính qu?c t? và nh?ng thách th?c trong qu?n ly kinh t? v? m? cu? quá trình h?i nh?p tài chính.

27. LU?T TH??NG M?I QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng.

N?i dung: Bao g?m các bu?i seminar b?ng ti?ng Anh v? nh?ng ch? ?? chuyên sau c?a Lu?t th??ng m?i qu?c t? mang tính ch?t th?i s? và quan tr?ng ??i v?i Vi?t Nam. Trong h?c ph?n này, sinh viên có c? h?i ???c tham gia và th?c hành t?i các h?i th?o qu?c t? liên quan ??n th??ng m?i qu?c t? t? ch?c t?i H?c vi?n ho?c tham gia các ch??ng trình giao l?u v?i sinh viên các tr??ng ??i h?c n??c ngoài v? các ch? ?? c?a lu?t th??ng m?i qu?c t?. Sinh viên n?m b?t ???c nh?ng ki?n th?c c? b?n v? pháp lu?t trong l?nh v?c th??ng m?i qu?c t?, nh??ng quy ?i?nh cu?a Hiê?n pha?p la? c? s??, nguyên t??c chung cho viê?c xay d??ng ca?c quy pha?m pha?p lua?t vê? th??ng ma?i, n??m b??t ????c ca?c quy ?i?nh cu?a ca?c ?a?o lua?t cu? thê? ?iê?u chi?nh tr??c tiê?p ca?c hoa?t ???ng kinh doanh ??c bi?t trong l?nh v?c qu?c t?.

28. GIAO D?CH TH??NG M?I QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Kinh t? v? m?.

N?i dung: H?c ph?n này cung c?p nh?ng ki?n th?c làm n?n t?ng cho h?c ph?n chuyên nghành thanh toán qu?c t? và tài tr? xu?t nh?p kh?u. ??i t??ng nghiên c?u c?a h?c ph?n là nh?ng v?n ?? v? nghi?p v? kinh doanh xu?t nh?p kh?u hàng hoá nh?: l?a ch?n ph??ng th?c giao d?ch, ?àm phán ky k?t h?p ??ng, trình t? th?c hi?n h?p ??ng th??ng m?i qu?c t?, th? t?c ti?n hành và các ch?ng t? liên quan t?i giao d?ch ngo?i th??ng.

H?c ph?n còn trang b? cho ng??i h?c các nghi?p v? kinh doanh xu?t nh?p kh?u hàng hoá c?a m?t doanh nghi?p. C? th?, ?ó là s? l?a ch?n các ph??ng th?c giao d?ch, các ?i?u ki?n giao d?ch, trình t? ti?n hành, th? t?c làm vi?c và các ch?ng t? liên quan ??n vi?c giao d?ch trong ngo?i th??ng, ?àm phán ky k?t và th?c hi?n h?p ??ng.

29. THANH TOáN QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Kinh t? vi m?, Kinh t? v? m?.

N?i dung: H?c ph?n trang b? cho sinh viên m?t cách có h? th?ng nh?ng ki?n th?c c? b?n v? khái ni?m, ??c ?i?m, phan lo?i, ch?ng t? s? d?ng, ph??ng pháp h?ch toán chi ti?t, t?ng h?p c?a: k? toán nguyên li?u, v?t li?u, c?ng c? d?ng c?; k? toán TSC?, k? toán ti?n l??ng và các kho?n trích theo l??ng; k? toán ??u t? tài chính; k? toán chi phí s?n xu?t và tính giá thành s?n ph?m trong các doanh nghi?p s?n xu?t và cung ?ng d?ch v?.N?i dung h?c ph?n bao g?m: Ch??ng 1: Nh?ng v?n ?? c? b?n trong thanh toán qu?c t?; Ch??ng 2: T? giá h?i ?oái; Ch??ng 3: Th? tr??ng h?i ?oái và các giáo d?ch h?i ?oái; Ch??ng 4: Các ph??ng ti?n thanh toán qu?c t?; Ch??ng 5: Các ph??ng th?c thanh toán qu?c t?; Ch??ng 6: B? ch?ng t? trong thanh toán qu?c t?.

30. MARKETING QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n gi?i thi?u các khái ni?m marketing v?n d?ng trong marketing qu?c t? và tìm hi?u ?nh h??ng c?a m?i tr??ng kinh doanh ??n các chi?n l??c marketing qu?c t?.

Trong quá trình h?c sinh viên s? th?c hành xay d?ng các chi?n l??c marketing qu?c t? cho các doanh nghi?p Vi?t Nam trên c? s? các khái ni?m marketing và các y?u t? marketing h?n h?p (marketing mix) ???c ?i?u ch?nh ?? thích ?ng v?i th? tr??ng n??c ngoài, mà nh?ng th? tr??ng này có s? khác bi?t v? kinh t?, chính tr?, lu?t pháp và v?n hóa v?i Vi?t Nam. Ngoài ra, các tình hu?ng th?c t? c?a các doanh nghi?p l?n trên th? gi?i s? ???c nghiên c?u và th?o lu?n nhóm ?? gia t?ng kinh nghi?m và ki?n th?c cho sinh viên.

31. LOGISTICS

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Nh?ng ki?n th?c t?ng quan v? Logistics nh? ??nh ngh?a, vai trò m?c tiêu, các thành ph?n và s? phát tri?n c?a Logistics: Nh?ng ki?n th?c chuyên sau v? kho hàng và d? tr?, nh?ng khái ni?m c? b?n, b?n ch?t, vai trò và t?m quan tr?ng c?a ho?t ??ng kho hàng và d? tr? trong qu?n tr? Logistics; Ki?n th?c v? qu?n tr? h? th?ng phan ph?i, bao g?m phan lo?i h? th?ng, vai trò c?a h? th?ng trong n?n kinh t? và trong t? ch?c, vai trò c?a chi?n l??c kênh phan ph?i trong qu?n tr? Logistics, các y?u t? ?nh h??ng c?a h? th?ng phan ph?i, t? ch?c và ?i?u hành m?ng l??i phan ph?i hi?u qu?; Các khái ni?m c? b?n trong v?n chuy?n hàng hóa, vai trò v?n t?i trong t? ch?c và n?n kinh t?; M?t s? ho?t ??ng c?a chu?i cung ?ng, c?u trúc, m? hình ho?t ??ng, các y?u t? ?nh h??ng ??n chu?i cung ?ng;…

32. TH? TR??NG TàI CHíNH

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c các h?c ph?n Kinh t? vi m? I, Kinh t? v? m? I, Ti?n t? – Ngan hàng.

N?i dung: H?c ph?n Th? tr??ng tài chính trình bày m?t cách t?ng quát v? h? th?ng tài chính và các thành ph?n c?a h? th?ng tài chính. H?c ph?n nh?m cung c?p nh?ng ki?n th?c c? b?n v? th? tr??ng tài chính nh? c?u trúc th? tr??ng, c? ch? ho?t ??ng c?a th? tr??ng tài chính, ??c ?i?m c?a các c?ng c? giao d?ch trên th? tr??ng, m?i t??ng quan gi?a l?i su?t, l?m phát v?i các c?ng c? tài chính, nghiên c?u các th? tr??ng tài chính c? th? nh? th? tr??ng ti?n t?, th? tr??ng h?i ?oái, th? tr??ng ch?ng khoán. Ngoài ra, m?n h?c còn cung c?p nh?ng ki?n th?c c? b?n v? các ??nh ch? tài chính nh? ??c ?i?m, t? ch?c ho?t ??ng, và nghiên c?u ho?t ??ng m?t s? ??nh ch? tài chính c? th? nh? ngan hàng, c?ng ty ch?ng khoán, qu? ??u t?, c?ng ty b?o hi?m.

33. TàI CHíNH DOANH NGHI?P

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c các h?c ph?n K? toán, Nguyên ly th?ng kê.

N?i dung: H?c ph?n Tài chính doanh nghi?p trang b? cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n nh?t v? tài chính c?a doanh nghi?p v?i các n?i dung nghiên c?u các quy?t ??nh ch? y?u v? m?t tài chính c?a c?ng ty, bao g?m các quy?t ??nh ??u t?, quy?t ??nh ngu?n v?n, quy?t ??nh l?a ch?n hình th?c huy ??ng v?n và quy?t ??nh phan chia c? t?c. Sinh viên s? ???c trang b? ki?n th?c v? cách xác ??nh nhu c?u v?n, t? ch?c ngu?n v?n và các hình th?c huy ??ng v?n c?a doanh nghi?p. H?c ph?n c?ng s? giúp cho sinh viên n?m ???c m?i quan h? gi?a r?i ro và l?i nhu?n trong ??u t? tài chính. Ngoài ra, các ly thuy?t và m? hình c? b?n nh?t v? tài chính c?ng s? ???c trang b? cho sinh viên nh?m giúp sinh viên có th? t? mình ra các quy?t ??nh v? tài chính.

34. PH?N TíCH Và TH?M ??NH D? áN ??U T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c các h?c ph?n Toán cao c?p I, Toán cao c?p II, Nguyên ly th?ng kê, Tài chính doanh nghi?p.

N?i dung: H?c ph?n Phan tích và th?m ??nh d? án ??u t? trang b? cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n, các k? n?ng c?n thi?t v? v? ??u t? và d? án ??u t?; quá trình phan tích m?t d? án ??u t? (phan tích k? thu?t c?ng ngh?, phan tích tài chính, phan tích kinh t? – x? h?i và m?i tr??ng c?a d? án ??u t?); th?m ??nh m?t d? án ??u t? (c? s? pháp ly, ph??ng pháp và k? thu?t th?m ??nh); ??u th?u d? án ??u t?. C? th? h?c ph?n bao g?m các n?i dung: t?ng quan v? th?m ??nh d? án d? án ??u t? khu v?c c?ng và t?; phan tích tài chính; phan tích kinh t?; phan tích hi?u qu? x? h?i; ?ánh giá kinh t? vá tác ??ng x? h?i c?a d? án. Sau khi hoàn thành h?c ph?n, sinh viên s? n?m ???c cách th?c phan tích, th?m ??nh, ??u th?u m?t d? án ??u t? và v?n d?ng vào th?c ti?n.

35. QU?N TR? R?I RO TàI CHíNH

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c các h?c ph?n Kinh t? vi m? I, Kinh t? v? m? I, Ti?n t? Ngan hàng.

N?i dung: H?c ph?n Qu?n tr? r?i ro tài chính cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nh?ng r?i ro trong ho?t ??ng tài chính doanh nghi?p c?ng nh? trong ho?t ??ng ??u t? trên th? tr??ng tài chính, cách th?c nh?n di?n, ?o l??ng, nh?ng bi?n pháp nh?m ki?m soát, h?n ch? các r?i ro ?ó và bi?n pháp tài tr? khi thi?t h?i x?y ra. H?c ph?n g?m hai n?i dung chính: (i) Nh?ng r?i ro trong ho?t ??ng tài chính: r?i ro h?i ?oái, r?i ro l?i su?t, r?i ro giá hàng hóa, r?i ro tín d?ng, r?i ro thanh kho?n, r?i ro tài tr?, r?i ro ho?t ??ng; (ii) C?ng c? qu?n tr? r?i ro tài chính: h?p ??ng k? h?n, h?p ??ng t??ng l?i, h?p ??ng hoán ??i, h?p ??ng quy?n ch?n. Ngoài ra, sinh viên c?ng ???c ti?p c?n các k? thu?t phan tích ??nh l??ng và ??nh tính trong ?ánh giá và x?p h?ng r?i ro.

36. ??U T? QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c các h?c ph?n Kinh t? vi m? I, Kinh t? v? m? I, Quan h? Kinh t? Qu?c t?.

N?i dung: H?c ph?n ??u t? qu?c t? ?? c?p ??n các v?n ?? liên quan v? l?nh v?c ??u t? qu?c t?. ?ó là nh?ng v?n ?? nh?: t?ng quan v? ??u t? qu?c t?; các hình th?c ??u t? qu?c t?; cách th?c t? ch?c ho?t ??ng ??u t? tr?c ti?p n??c ngoài; ?a d?ng hóa hình th?c ??u t? gián ti?p; chi?n l??c ??u t? n??c ngoài c?a các c?ng ty ?a qu?c gia; vi?c quy ho?ch, xay d?ng và qu?n ly các khu ch? xu?t, khu c?ng nghi?p, khu kinh t? t? do; cách thwucs phát tri?n ngành c?ng nghi?p ph? tr? và k?t n?i doanh nghi?p trong n??c v?i doanh nghi?p ??u t? n??c ngoài. Ngoài ra, h?c ph?n c?ng t?p trung vào n?i dung phan tích tác ??ng kinh t?, chính tr?, x? h?i c?a ho?t ??ng ??u t? qu?c t? và phan tích các chi?n l??c, chính sách thu hút ??u t? c?a m?t s? n??c tiêu bi?u trên th? gi?i.

37. PH??NG PHáP NGHIêN C?U KHOA H?C KINH T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n ???c thi?t k? thành 2 ph?n: Ly thuy?t và th?c hành, c? th? là:

– Ly thuy?t: Nh?ng cách ti?p c?n chính trong nghiên c?u kinh t?; Nh?ng ph??ng pháp ch? y?u th??ng s? d?ng trong nghiên c?u kinh t?; Nh?ng n?i dung liên quan ??n k? n?ng x? ly th?ng tin, vi?t và thuy?t trình m?t v?n ?? qu?c t?

– Th?c hành: Sinh viên s? ph?i th?c hi?n hai ho?t ??ng: 1/ Vi?t m?t bài ti?u lu?n v? m?t v?n ?? qu?c t?; 2/ Trình bày theo nhóm 1 ch? ?? v? kinh t? qu?c t?.

H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ph??ng pháp nghiên c?u m?t v?n ?? thu?c l?nh v?c kinh t?. Th?ng qua ?ó, giúp sinh viên hình thành các k? n?ng x? ly th?ng tin, vi?t và thuy?t trình.

38. K? THU?T X?Y D?NG V?N B?N

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? xay d?ng v?n b?n qu?n ly hành chính nhà n??c, giúp sinh viên hình thành các k? n?ng, k? thu?t so?n th?o v?n b?n qu?n ly hành chính nhà n??c. ??ng th?i, h?c ph?n cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n và các k? n?ng so?n th?o các v?n b?n ??i ngo?i. Ngoài ra, h?c ph?n giúp sinh viên hi?u th?c hành ???c nh?ng yêu c?u c? b?n v? xay d?ng v?n b?n hành chính và v?n b?n ??i ngo?i.

H?c ph?n bao g?m 3 n?i dung chính sau :

          Ph?n 1 : Nh?ng v?n ?? chung v? v?n b?n

          Ph?n 2 : Nh?ng yêu c?u c? b?n trong nghi?p v? Xay d?ng v?n b?n

          Ph?n 3 : K? thu?t Xay d?ng m?t s? v?n b?n hành chính th?ng d?ng

39. TI?NG ANH C? S? 1

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên hoàn thành ch??ng trình ti?ng Anh ph? th?ng.

N?i dung: H?c ph?n t?p trung vào 4 k? n?ng ; nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng Nghe giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh?: nghe l?y y chính và xác ??nh ???c các t? ng? m?u ch?t và nh?ng chi ti?t quan tr?ng trong ng?n ng? nói có ?? khó và t?c ?? trung bình v? các ch? ?? hàng ngày quen thu?c liên quan ??n b?n than, t?i n?i làm vi?c, tr??ng h?c,.. K? n?ng Nói giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? tham gia vào các cu?c trao ??i x? giao kh?ng chu?n b? tr??c v? nh?ng ch? ?? quen thu?c mà b?n than quan tam và c?ng vi?c th??ng nh?t m?t cách khá t? tin; s? d?ng t? ng? và thành ng? quen thu?c. K? n?ng ??c giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh? ??c l??t, k? n?ng n?m b?t y chính, hi?u các t? ch? y?u và chi ti?t quan tr?ng trong m?t v?n b?n ??n gi?n. K? n?ng Vi?t giúp sinh viên luy?n t?p các b??c vi?t ?o?n v?n v?i các ch? ?? quen thu?c hàng ngày.

40. TI?NG ANHC? S? 2

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1

N?i dung: H?c ph?n t?p trung vào 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng Nghe giúp ng??i h?c phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? nghe hi?u các y chính trong nh?ng ?o?n l?i nói khá dài, l?p lu?n khá ph?c t?p thu?c các ch? ?? quen thu?c; theo d?i ???c các ?i?m chính c?a m?t bài gi?ng, bài nói chuy?n chuyên ??, K? n?ng Nói: giúp ng??i h?c phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? giao ti?p m?t cách hi?u qu? trong h?u h?t các tình hu?ng hàng ngày và trong các tình hu?ng c?ng vi?c quen thu?c; s? d?ng các t? ng?, thành ng? và c?u trúc khá ph?c t?p. K? n?ng ??c giúp ng??i h?c phát tri?n các k? n?ng nh? n?m b?t ???c các y chính trong m?t bài ??c dài t??ng ??i dài v? m?t ch? ?? quen thu?c, ng? c?nh c? th?, d? ?oán;…V?n b?n có th? ?òi h?i kh? n?ng suy lu?n ? m?c ?? trung bình ?? phát hi?n ra quan ?i?m c?a tác gi?,..K? n?ng Vi?t giúp ng??i h?c luy?n t?p và phát tri?n các b??c miêu t? b?ng bi?u và vi?t m?t s? d?ng bài lu?n ??n gi?n v?i các ch? ?? quen thu?c.

41. TI?NG ANH C? S? 3

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 2

N?i dung: H?c ph?n t?p trung phát tri?n 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng Nghe giúp ng??i h?c nghe hi?u t?t n?i dung chính c?a các cu?c h?p, h?i th?o trong ho?t ??ng hàng ngày và l?nh v?c chuyên m?n;…K? n?ng Nói giúp ng??i h?c có th? tham gia giao ti?p t??ng ??i tr?i ch?y, thu?n th?c, t? nhiên v? nh?ng v?n ?? liên quan ??n chuyên m?n và ho?t ??ng x? h?i th?ng th??ng; s? d?ng ???c ng?n ng? linh ho?t và hi?u qu? trong h?c t?p hay c?ng vi?c. K? n?ng ??c giúp ng??i h?c có th? ??c ?? nhanh ?? n?m b?t các th?ng tin c?n thi?t qua các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng và tài li?u ph? th?ng; có kh? n?ng hi?u các lo?i v?n b?n dài và ph?c t?p, nh?n bi?t ???c các hàm y c?a tác gi?;…K? n?ng Vi?t giúp ng??i h?c luy?n t?p và phát tri?n các b??c vi?t m?t bài lu?n (essay), t?p trung vào m?t s? d?ng bài lu?n, có kh? n?ng dùng các cau có c?u trúc ch?t ch?, r? y v? nh?ng ?? tài ph?c t?p, s? d?ng linh ho?t các thành ph?n cau, t? n?i cau và các c?m t? ch?c n?ng.

42. TI?NG ANH CHUYêN NGàNH 1

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n c? b?n khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c phan tích các bài báo c?a t? International Herald Tribune và nghe hi?u các ch??ng trình kênh Special English c?a ?ài VOA, k?t h?p v?i các gi? th?o lu?n d?a trên các ch? ?? c?a giáo trình ??c hi?u và Nghe hi?u c?ng nh? các v?n ?? n?i b?t c?a tình hình qu?c t? trong th?i ?i?m ?ó. K? n?ng ??c hi?u t?p trung vào k? n?ng hi?u th?ng tin, tìm th?ng tin chính trong bài, tóm t?t n?i dung c?t l?i c?a bài b?ng m?t cau. K? n?ng nghe tin t?p trung vào nghe các ?o?n tin t?c ?? ch?m v?i ?? dài 1,5 -2 phútvà ng??i nghe có th? ghi chép l?i ???c các y chính c?a tin.

43. TI?NG ANH CHUYêN NGàNH 2

            ?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh chuyên ngành 1

N?i dung: H?c ph?n ti?p t?c cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n c? b?n khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c ??c và phan tích các bài báo v? ch? ?? Quan h? Qu?c t? t? các t? báo có tên tu?i trên th? gi?i nh? The Guardian Weekly, The Economist, the New York Times,… nh?m nang cao k? n?ng di?n gi?i t? và c?m t? (Paraphrasing), n?m b?t ch? ?i?m, tìm y chính c?a bài. V?i k? n?ng nghe hi?u, h?c ph?n t?p trung vào nghe các ?o?n tin có t?c ?? bình th??ng (standard) v?i ?? dài kho?ng 2- 2,5 phút trên các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i nh? VOA và BBC và rèn luy?n k? n?ng nghe ghi t?c ky, tóm t?t ???c nh?ng th?ng tin chính c?a các b?n tin ti?ng Anh ?ó. H?c ph?n c?ng bao g?m các gi? th?o lu?n d?a trên các ch? ?? c?a giáo trình ??c hi?u và Nghe hi?u c?ng nh? các v?n ?? n?i b?t c?a tình hình qu?c t? trong th?i ?i?m ?ó nh?m rèn luy?n k? n?ng nói ti?ng Anh theo các ch? ?? chuyên ngành c?a sinh viên

44. TI?NG ANH CHUYêN NGàNH 3

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh chuyên ngành 2.

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n nang cao khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? và bình lu?n theo ch? ?? quan h? qu?c t? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c phan tích các bài báo, bài bình lu?n v? ch? ?? Quan h? Qu?c t? t? các t? báo có tên tu?i trên th? gi?i nh? The Guardian Weekly, The Economist, The International Herald Tribune, the New York Times,… nh?m giúp sinh viên hi?u ???c n?i dung và l?p lu?n c?a tác gi?. ??i v?i k? n?ng ??c hi?u, ng??i h?c bi?t cách tóm t?t l?i các y chính c?a bài và quan ?i?m c?a tác gi?.V?i k? n?ng nghe hi?u, h?c ph?n t?p trung vào nghe các ?o?n tin, bài bình lu?n có t?c ?? bình th??ng (standard) kho?ng 2-3 phút trên các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i nh? VOA và BBC. Ng??i h?c s? ti?p t?c ???c luy?n t?p k? n?ng ghi chép khi nghe ?? có th? tái t?o l?i ???c các y chính c?a b?n tin bình th??ng. H?c ph?n c?ng bao g?m các gi? th?o lu?n d?a trên các ch? ?? c?a giáo trình ??c hi?u

45. TI?NG ANH CHUYêN NGàNH 4

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh chuyên ngành 3

N?i dung: H?c ph?n ti?p t?c cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n nang cao khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? và bình lu?n theo ch? ?? quan h? qu?c t? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c phan tích các bình lu?n v? ch? ?? Quan h? Qu?c t? t? các t? báo có tên tu?i trên th? gi?i nh? The Economist, The Guardian Weekly, The International Herald Tribune, the New York Times,…. ??i v?i k? n?ng ??c hi?u, ng??i h?c s? v?n d?ng ???c toàn b? các k? n?ng ?? ???c h?c ? các h?c ph?n tr??c nh?m hi?u sau s?c n?i dung c?a bài bình lu?n t? ?ó, ??c bi?t là phan tích quan ?i?m và l?p lu?n c?a tác gi?, và s? ???c trang b? các k? n?ng và ki?n th?c ?? v?n d?ng vào vi?t m?t bài tóm t?t hoàn ch?nh v? n?i dung bài ??c, bình lu?n. V?i k? n?ng nghe hi?u, h?c ph?n ti?p t?c t?p trung vào nghe các ?o?n tin, bài bình lu?n có t?c ?? bình th??ng (standard) trên các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i nh? VOA và BBC. Ng??i h?c có th? tái t?o l?i b?n tin b?ng ti?ng Anh và ti?ng Vi?t. Ng??i h?c s? có kh? n?ng trình b?y quan ?i?m c?a mình v? v?n ?? tác gi? nêu trong bài bình lu?n: ??ng tình ho?c kh?ng ??ng tình v?i quan ?i?m c?a tác gi?.

46. CHíNH SáCH ??I NGO?I VI?T NAM (1975 – NAY)

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng.

N?i dung: Nghiên c?u quá trình hình thành và tri?n khai chính sách ??i ngo?i c?a Vi?t Nam t? 1975 ??n nay, ch? y?u xoay quanh nh?ng n?i dung liên quan ??n ??i m?i trong t? duy và chính sách ??i ngo?i t? 1986, quan h? c?a Vi?t Nam v?i các ??i tác chính, các v?n ?? l?n trong Chính sách ??i ngo?i và Ngo?i giao Vi?t Nam hi?n nay nh? ??m b?o m?i tr??ng hòa bình, h?i nh?p qu?c t?, b?o v? ch? quy?n qu?c gia, nang cao v? th? ??t n??c...

47. C?NG TáC NGO?I GIAO

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Trang b? cho sinh viên n?i dung c? b?n nh?t c?a ki?n th?c ??i c??ng v? c?ng tác ngo?i giao, hi?u khái ni?m v? ngo?i giao, phan lo?i ngo?i giao theo các tiêu chí, l?ch s? phát tri?n c?a n?n ngo?i giao nói chung và ngo?i giao Vi?t Nam nói riêng, nhi?m v? c?a ngo?i giao Vi?t Nam hi?n nay. ??ng th?i, giúp sinh viên n?m v?ng m?t s? c?ng tác c?a nghi?p v? ngo?i giao nh? c?ng tác l? tan ngo?i giao, c?ng tác l?nh s?, c?ng tác so?n th?o v?n b?n ngo?i giao, c?ng tác th?ng tin, tuyên truy?n ??i ngo?i, c?ng tác ti?p xúc, ?àm phán ngo?i giao, c?ng tác nghiên c?u ngo?i giao.

Th?ng qua h? th?ng bài t?p và bài th?c hành mang tính th?c ti?n cao, rèn luy?n cho sinh viên m?t s? k? n?ng trong giao ti?p, ti?p xúc ??i ngo?i…, giúp cho sinh viên sau khi ra tr??ng có th? ?áp ?ng yêu c?u v? c?ng tác ??i ngo?i t?i các các c? quan ??i ngo?i trong n??c và ? n??c ngoài.

48. C?NG PHáP QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành m?n h?c Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam ho?c Pháp lu?t ??i c??ng ??i v?i sinh viên ngành khác.

N?i dung: M?n h?c C?ng pháp qu?c t? thu?c kh?i ki?n th?c c? s? ngành chính, cung c?p cho sinh viên ki?n th?c chung v? lu?t qu?c t?: ch? th? c?a Lu?t qu?c t?, các nguyên t?c c? b?n c?a lu?t qu?c t? hi?n ???, ngu?n c?a lu?t qu?c t? và nh?ng ki?n th?c c? b?n c?a m?t s? l?nh v?c lu?t qu?c t? nh? lu?t ?i?u ??c qu?c t?, lu?t bi?n qu?c t?, lu?t qu?c t? v? biên gi?i l?nh th?, lu?t t? ch?c qu?c t?, lu?t nhan quy?n qu?c t?, lu?t ngo?i giao l?nh s?, trách nhi?m qu?c gia, gi?i quy?t tranh ch?p qu?c t?.

49. L?CH S? QUAN H? QU?C T? HI?N ??I

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng.

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n và h? th?ng v? quá trình phát tri?n c?a quan h? qu?c t? t? sau Th? chi?n II ??n nay c?ng nh? nh?ng n?i dung chính trong chính sách ??i ngo?i c?a m?t s? n??c, ch? y?u là các n??c l?n. C? th?, sinh viên ???c gi?i thi?u v? t?ng quan tình hình quan h? qu?c t? trong th?i k? Chi?n tranh l?nh (1945 – 1991), quá trình phát tri?n c?a các t?p h?p l?c l??ng chính trong th?i k? Chi?n tranh l?nh, t?ng quan tình hình th? gi?i sau Chi?n tranh l?nh (t? sau 1991 ??n nay), quan h? qu?c t? ? chau á – Thái Bình D??ng và chau ?u sau Chi?n tranh l?nh.

50. ??I C??NG TRUY?N TH?NG QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t:Kh?ng (??i v?i sinh viên kh?ng ph?i chuyên ngành Truy?n th?ng qu?c t?).

N?i dung: Cung ca?p ca?c kiê?n th??c c? ba?n vê? li?ch s??, kha?i niê?m, ???i t???ng nghiên c??u, ca?c ly? thuyê?t, vai tro? cu?a truyê?n th?ng qu??c tê? trong ???i s??ng chi?nh tri?, kinh tê? va? v?n ho?a qu??c t?; va? xu h???ng pha?t triê?n cu?a truyê?n th?ng qu??c tê? trong th??i gian t??i.

   H?c ph?n cung c?p b?c tranh chung v? Truy?n th?ng Qu?c t? v?i t? cách là m?t l?nh v?c mang tính liên ngành – h? qu? c?a vi?c giao thoa gi?a: Truy?n th?ng ??i chúng, PR, Quan h? Qu?c t?.

   ?ay c?ng là kh?i tri th?c c? b?n mang tính h??ng d?n và ??nh h??ng ng??i h?c ?i sau vào các m?n thu?c ba phan ngành h?p là: Truy?n th?ng ??i chúng; Ngo?i giao V?n hóa và PR, ? giai ?o?n sau.

51. LU?T HI?N PHáP VI?T NAM Và CáC N??C

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành m?n h?c Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam ho?c Pháp lu?t ??i c??ng ??i v?i sinh viên ngành khác.

N?i dung: M?n h?c cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c?n thi?t v? n?i dung, cách th?c th?c hi?n và giám sát thi hành Hi?n pháp Vi?t Nam và Hi?n pháp c?a m?t s? n??c nh? Anh, Pháp, ??c, Nga, Trung Qu?c, Nh?t B?n, Thái Lan, M?. Cùng v?i m?n h?c Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam, m?n h?c này s? giúp sinh viên nhìn nh?n ???c v? trí và vai trò c?a Hi?n pháp trong h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam.

                                                                                                                            Hà N?i, ngày   tháng 9 n?m 2015

                     Giám ??c H?c vi?n                                                                                  Phó Tr??ng khoa

 

 

 

                     TS. ??ng ?ình Quy                                                                            PGS.TS. ??ng Hoàng Linh

 

 

(i) Bao g?m c? ki?n th?c v? ??u t? tài chính

One thought on “Ch??ng trình ?ào t?o C? nhan ngành Kinh t? Qu?c t?

 1. says:

  I real thankful to find this web site on bing, just what I was searching for : D as well saved to bookmarks.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC