Ch??ng trình ?ào t?o C? nhan ngành Lu?t Qu?c t?

Ngành ?ào t?o:  Lu?t Qu?c t? (International Law)
Lo?i hình ?ào t?o:  Chính quy
M? ngành:  D380108

 

A. CáC QUY ??NH CHUNG

I. M?c tiêu ?ào t?o

?ào t?o c? nhan ngành Lu?t qu?c t? có ph?m ch?t chính tr? và ??o ??c t?t, có tri th?c v? pháp lu?t qu?c t? và pháp lu?t qu?c gia, ngo?i ng? và có kh? n?ng v?n d?ng các tri th?c ?ó ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a x? h?i liên quan ??n l?nh v?c ???c ?ào t?o trong b?i c?nh h?i nh?p qu?c t? ngày càng sau r?ng c?a Vi?t Nam.

1. Ki?n th?c

Hi?u và v?n d?ng ???c vào th?c ti?n h? th?ng tri th?c khoa h?c nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác-Lê-nin, t? t??ng, ??o ??c, giá tr? v?n hóa H? Chí Minh, nh?ng n?i dung c? b?n c?a ???ng l?i cách m?ng Vi?t Nam giúp hình thành th? gi?i quan và ph??ng pháp lu?n cho sinh viên khi ti?p c?n và lu?n gi?i v? các v?n ?? hi?n ??i v? pháp lu?t; có ki?n th?c c? b?n v? pháp lu?t qu?c t?, pháp lu?t Vi?t Nam; có kh? n?ng v?n d?ng ki?n th?c c? b?n c?a ngành và ki?n th?c chuyên sau ?? gi?i quy?t các v?n ?? pháp ly qu?c t? trên th?c t?; có ki?n th?c ngo?i ng? c?n thi?t ?? làm vi?c trong l?nh v?c lu?t qu?c t?.

2. K? n?ng

???c trang b? các ph??ng pháp và k? n?ng th?c hành ngh? lu?t; có kh? n?ng t? duy, phan tích và ?ánh giá ?úng các v?n ?? pháp ly nói chung; có kh? n?ng áp d?ng các k? n?ng vào nh?n di?n và gi?i quy?t các v?n ?? pháp ly trong th?c ti?n; có k? n?ng ?àm phán, t? v?n pháp ly và làm vi?c v?i khách hàng; có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p, h?p tác trong làm vi?c nhóm; có k? n?ng giao ti?p, trình bày và thuy?t trình b?ng ti?ng Vi?t và ti?ng Anh; có k? n?ng tra c?u th?ng tin, nghiên c?u v?n b?n, tài li?u; so?n th?o v?n b?n và vi?t báo cáo phan tích; s? d?ng thành th?o máy tính và m?t s? ph?n m?m ?ng d?ng v?n phòng th?ng d?ng.

3. N?ng l?c t? ch? và trách nhi?m

Trung thành v?i l?i ích c?a qu?c gia; có y th?c t? ch?c k? lu?t cao; n?m v?ng ???ng l?i chính sách ??i n?i và ??i ngo?i c?a Nhà n??c; có ph?m ch?t ??o ??c ngh? nghi?p c?n thi?t c?a m?t ng??i hành ngh? lu?t, có y th?c t?n tr?ng và ch?p hành lu?t pháp; có y th?c xay d?ng và b?o v? l?i ích c?ng ??ng và x? h?i; có tinh th?n trách nghi?m làm vi?c nghiêm túc, trung th?c, khoa h?c, và trách nhi?m v?i c?ng vi?c ???c giao; có tinh th?n c?u ti?n, than thi?n v?i các ??ng nghi?p và các cá nhan khác trong c?ng vi?c.

II. Chu?n ??u ra

1. Ki?n th?c

V? chuyên m?n: khi t?t nghi?p sinh viên ph?i có kh? n?ng phan tích, ?ánh giá m?t v?n ?? pháp ly qu?c t?, qu?c gia c? th?.

V? ngo?i ng?: ?? có th? làm vi?c và thích nghi trong b?i c?nh h?i nh?p qu?c t? c?a Vi?t Nam, nang cao c? h?i h?c t?p và làm vi?c ? n??c ngoài, khi t?t nghi?p sinh viên ph?i ??t ch?ng ch?:

– Ti?ng Anh: t??ng ???ng trình ?? B2 khung tham chi?u chau ?u; TOEIC ??c-nghe 600, vi?t 80, nói 100; TOEFL ITP 525; TOEFL CBT 200; TOEFL IBT 70; IELTS 5.5

2. K? n?ng

Sinh viên ???c trang b? và rèn luy?n c? nh?ng k? n?ng c?ng và k? n?ng m?m, bao g?m:

– Làm vi?c ??c l?p, làm vi?c nhóm;

– Thu th?p và x? ly th?ng tin;

– Phát hi?n, t?ng h?p, phan tích, gi?i quy?t v?n ??,s? ki?n, hi?n t??ng pháp ly qu?c t?;

– T? duy l?gic – ph?n bi?n;

– Tin h?c v?n phòng;

– S? d?ng ngo?i ng? chuyên ngành Lu?t qu?c t?

– Thích ?ng và t? ?ào t?o trong nh?ng b?i c?nh, m?i tr??ng khác nhau.

3. Thái ??

Sinh viên khi t?t nghi?p là nh?ng ng??i trung thành v?i l?i ích qu?c gia – dan t?c, có y th?c tuan th? pháp lu?t, có trách nhi?m ??i v?i c?ng ??ng, có ph?m ch?t chính tr?, ??o ??c và tác phong ngh? nghi?p t?t, có y th?c c?p nh?t ki?n th?c và sáng t?o trong c?ng vi?c.

4. C? h?i ngh? nghi?p

V?i ki?n th?c liên ngành ???c trang b? trong quá trình h?c t?p, khi t?t nghi?p, sinh viên có th? ti?p c?n v?i nh?ng c? h?i vi?c làm ?a d?ng nh?:

– Các c? quan và ??n v? nhà n??c có ch?c n?ng, nhi?m v? liên quan ??n lu?t pháp qu?c t?, lu?t pháp ho?c h?p tác qu?c t? c?a h?u h?t các b? ngành và các c? quan nhà n??c;

– Các c?ng ty lu?t Vi?t Nam và n??c ngoài (??m nh?n các c?ng vi?c c?a lu?t s?);

– Các tr??ng ??i h?c, các vi?n nghiên c?u (??m nh?n các c?ng vi?c liên quan t?i gi?ng d?y và nghiên c?u);

– Các t? ch?c qu?c t? liên chính ph?, các t? ch?c qu?c t? phi chính ph? (??m nhi?m các c?ng vi?c liên quan ??n các l?nh v?c c?a lu?t pháp qu?c t? ho?c lu?t pháp nói chung);

– Các doanh nghi?p t? nhan, c?ng ty trách nhi?m h?u h?n, c?ng ty liên doanh, c?ng ty 100% v?n ??u t? n??c ngoài và doanh nghi?p nhà n??c, ??c bi?t các c?ng ty có quan h? th??ng m?i, d?ch v? qu?c t? (??m nh?n các c?ng vi?c nh? ph? trách, rà soát các v?n ?? có liên quan ??n lu?t pháp nói chung, lu?t kinh t? qu?c t? và kinh doanh qu?c t?);

– Các c? quan th?ng tin ??i chúng nh? ?ài truy?n hình, ?ài phát thanh, các toà so?n báo, t?p chí ph? trách các v?n ?? liên quan t?i pháp lu?t (c?ng tác viên, phóng viên, biên t?p viên).

5. C? h?i h?c t?p, nang cao trình ?? sau khi ra tr??ng

Trên n?n t?ng ki?n th?c chuyên m?n và ngo?i ng? t?t, sinh viên t?t nghi?p có kh? n?ng h?c ti?p t?c ngay lên b?c sau ??i h?c (b?c Th?c s?, Ti?n s?) thu?c các chuyên ngành C?ng pháp qu?c t?, Lu?t Bi?n qu?c t?, Lu?t Th??ng m?i qu?c t?, Lu?t Nhan quy?n qu?c t?, Lu?t Kinh doanh qu?c t?, Lu?t S? h?u trí tu? qu?c t?… t?i các tr??ng ??i h?c, H?c vi?n, các c? s? ?ào t?o trong khu v?c và trên th? gi?i.

III. Kh?i l??ng và c?u trúc ki?n th?c toàn khóa

Kh?i l??ng ki?n th?c toàn khoá là 127 tín ch?, ch?a k? h?c ph?n Giáo d?c Th? ch?t (3TC) và Giáo d?c Qu?c phòng (8TC).

IV. ??i t??ng tuy?n sinh

Theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o và H?c vi?n Ngo?i giao.

V. Quy trình ?ào t?o và ?i?u ki?n t?t nghi?p

1. Quy trình ?ào t?o

?ào t?o theo h?c ch? tín ch?.

2. ?i?u ki?n t?t nghi?p

áp d?ng ?i?u 29, Quy ch? ?ào t?o ??i h?c h? chính quy theo h?c ch? tín ch? ban hành kèm Quy?t ??nh s? 538/Q?-HVNG ngày 12 tháng 09 n?m 2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

VI. Thang ?i?m 

áp d?ng ?i?u 21 Quy ch? ?ào t?o ??i h?c và cao ??ng h? chính quy theo h?c ch? tín ch? ban hành kèm Quy?t ??nh 538/Q?-HVNG ngày 12/9/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao, k?t qu? h?c t?p c?a sinh viên ???c ?ánh giá d?a trên c? hai lo?i thang ?i?m: thang ?i?m 10 và thang ?i?m 4.

– Thang ?i?m 10 (???c làm tròn ??n m?t ch? s? th?p phan) là thang ?i?m ti?n ích ???c s? d?ng ?? ?ánh giá các ?i?m ki?m tra h?c ph?n, ?i?m ?ánh giá thành ph?n, ?i?m thi k?t thúc h?c ph?n và ?i?m h?c ph?n. ?i?m h?c ph?n là t?ng ?i?m c?a t?t c? các ?i?m ?ánh giá thành ph?n c?a h?c ph?n nhan v?i tr?ng s? t??ng ?ng.

– Thang ?i?m 4 là thang ?i?m chính th?c, trong ?ó các ?i?m ch? A, B, C, D và F ???c s? d?ng khi tính ?i?m trung bình chung h?c k? và ?i?m trung bình chung tích l?y và ?i?m trung bình chung t?t nghi?p.

– Các lo?i thang ?i?m và cách quy ??i:

X?p lo?i

Thang ?i?m 10

(?i?m thành ph?n)

Thang ?i?m 4 (?i?m chính th?c)

?i?m ch?

?i?m s?

??t

Gi?i

T? 8.5 ??n 10

A

4.0

Khá

T? 7.0 ??n 8.4

B

3.0

Trung bình

T? 5.5 ??n 6.9

C

2.0

Trung bình y?u

T? 4.0 ??n 5.4

D

1.0

Kh?ng ??t

Kém

D??i 4.0

F

0

B. N?I DUNG CH??NG TRìNH                                     127 Tín ch?

I. Ki?n th?c giáo d?c ??i c??ng                                              14 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a Ch? ngh?a Mác – Lênin I

2

Ti?ng Vi?t

 

2

Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a Ch? ngh?a Mác – Lênin II

3

Ti?ng Vi?t

 

3

T? t??ng H? Chí Minh

2

Ti?ng Vi?t

 

4

???ng l?i cách m?ng c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam

3

Ti?ng Vi?t

 

5

Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c

2

Ti?ng Vi?t

 

6

Tin h?c

2

Ti?ng Vi?t

 

7

Giáo d?c th? ch?t*

3

Ti?ng Vi?t

 

8

Giáo d?c qu?c phòng*

8

Ti?ng Vi?t

 

 

II. Ki?n th?c giáo d?c chuyên nghi?p  

1. Ki?n th?c c? s? kh?i ngành                                     10 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam

3

Ti?ng Vi?t

 

2

Lu?t Hi?n pháp Vi?t Nam và các n??c

3

Ti?ng Vi?t

 

3

Logic h?c

2

Ti?ng Vi?t

 

4

L?ch s? quan h? qu?c t? hi?n ??i

2

Ti?ng Vi?t

 

 

2. Ki?n th?c c? s? ngành                                             18 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

C?ng pháp qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

2

T? pháp qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

3

Lu?t h?c so sánh

2

Ti?ng Vi?t

 

4

Lu?t kinh t? qu?c t?

2

Ti?ng Vi?t

 

5

Lu?t dan s? Vi?t Nam

3

Ti?ng Vi?t

 

6

Lu?t hình s? Vi?t Nam

3

Ti?ng Vi?t

 

7

Lu?t th??ng m?i Vi?t Nam

2

Ti?ng Vi?t

 

3. Ki?n th?c t? ch?n c?a ngành                                   24 Tín ch?

Các h?c ph?n chuyên ngành s? ???c k?t h?p gi?ng d?y b?ng ti?ng Anh và ti?ng Vi?t. Sinh viên c?n l?a ch?n các h?c ph?n thu?c ít nh?t hai chuyên ngành ?? hoàn thành 24 tín ch? trong các chuyên ngành d??i ?ay. C? v?n h?c t?p và gi?ng viên ch? nhi?m c?a Khoa s? h??ng d?n sinh viên l?a ch?n các chuyên ngành và h?c ph?n phù h?p.

Các h?c ph?n t? ch?n có th? ???c ?i?u ch?nh và b? sung trên c? s? nhu c?u c?a sinh viên, x? h?i và tình hình nhan s? th?c t? c?a Khoa.

Chuyên ngành C?ng pháp qu?c t?                  

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

Lu?t ?i?u ??c qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

2

Lu?t nhan quy?n qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

3

Lu?t t? ch?c qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

4

Lu?t bi?n qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

5

Lu?t m?i tr??ng qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

6

Gi?i quy?t tranh ch?p qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

7

Lu?t ngo?i giao và l?nh s?

3

Ti?ng Vi?t

 

Chuyên ngành Lu?t kinh t? qu?c t?                 

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

Lu?t ??u t? qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

2

Lu?t th??ng m?i qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

3

Lu?t s? h?u trí tu? qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

4

Tr?ng tài th??ng m?i qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

5

Lu?t kinh doanh qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

Chuyên ngành lu?t Vi?t Nam và các n??c

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

Lu?t h?p ??ng Vi?t Nam và các n??c

3

Ti?ng Vi?t

 

2

Lu?t doanh nghi?p Vi?t Nam và các n??c

3

Ti?ng Vi?t

 

3

Lu?t ??u t? Vi?t Nam và các n??c

3

Ti?ng Vi?t

 

4

Lu?t s? h?u trí tu? Vi?t Nam và các n??c

3

Ti?ng Vi?t

 

5

Lu?t lao ??ng Vi?t Nam

3

Ti?ng Vi?t

 

6

Lu?t hành chính Vi?t Nam

3

Ti?ng Vi?t

 

7

Lu?t thu?, tài chính và ngan hàng Vi?t Nam

3

Ti?ng Vi?t

 

8

Lu?t h?n nhan và gia ?ình Vi?t Nam

3

Ti?ng Vi?t

 

9

Lu?t ??t ?ai và m?i tr??ng Vi?t Nam

3

Ti?ng Vi?t

 

10

Lu?t t? t?ng dan s? Vi?t Nam

3

Ti?ng Vi?t

 

III. H?c ph?n k? n?ng                                                               8 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

K? n?ng tranh t?ng và th?c hành di?n án lu?t

2

Ti?ng Vi?t

 

2

K? n?ng so?n th?o v?n b?n

2

Ti?ng Vi?t

 

3

K? n?ng hành ngh? lu?t s?

2

Ti?ng Vi?t

 

4

K? n?ng ?àm phán và ky k?t ?i?u ??c qu?c t?

2

Ti?ng Vi?t

 

IV. Ki?n th?c ngo?i ng?                                                           28 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

Ti?ng Anh c? s? 1

4

Ti?ng Anh

 

2

Ti?ng Anh c? s? 2

4

Ti?ng Anh

 

3

Ti?ng Anh c? s? 3

4

Ti?ng Anh

 

4

Ti?ng Anh chuyên ngành 1

4

Ti?ng Anh

 

5

Ti?ng Anh chuyên ngành 2

4

Ti?ng Anh

 

6

Ti?ng Anh chuyên ngành 3

4

Ti?ng Anh

 

7

Ti?ng Anh chuyên ngành 4

4

Ti?ng Anh

 

V. Ki?n th?c b? tr?                                                                 10 Tín ch?        

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

C?ng tác ngo?i giao

3

Ti?ng Vi?t

 

2

Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam t? 1975 ??n nay

2

Ti?ng Vi?t

 

3

Quan h? kinh t? qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

 

4

??i c??ng Truy?n th?ng qu?c t?

2

Ti?ng Vi?t

 

VI. Xét và c?ng nh?n t?t nghi?p                                               15 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

 
 

1

H??ng nghi?p

2

   

2

Th?c t?p cu?i khóa

3

   

3

Khóa lu?n t?t nghi?p ho?c h?c và thi m?t s? h?c ph?n chuyên m?n

10

Ti?ng Vi?t Ti?ng Anh

 

C. K? HO?CH GI?NG D?Y D? KI?N (1)

H?c k? I                                                                                        16 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác Lê-nin I

2

2

Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam

3

3

Lu?t Hi?n pháp Vi?t Nam và các n??c

3

4

Ti?ng Anh c? s? 1

4

5

Tin h?c

2

6

Giáo d?c th? ch?t

3

7

Logic h?c

2

H?c k? II           15 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

Ti?ng Anh c? s? 2

4

2

Nh?ng nguyên ly c?a ch? ngh?a Mác – Lênin II

3

3

C?ng pháp qu?c t?

3

4

Lu?t dan s? Vi?t Nam

3

5

L?ch s? quan h? qu?c t? hi?n ??i

2

6

Giáo d?c qu?c phòng

8

H?c k? III          15 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

Ti?ng Anh c? s? 3

4

2

T? t??ng H? Chí Minh

2

4

Lu?t hình s? Vi?t Nam

3

5

Lu?t kinh t? qu?c t?

2

6

Lu?t Th??ng m?i Vi?t Nam

2

7

Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam t? 1975 ??n nay

2

H?c k? IV         15 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

Ti?ng Anh chuyên ngành 1

4

2

Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c

2

3

???ng l?i cách m?ng c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam

3

4

T? pháp qu?c t?

3

5

M?t m?n thu?c ki?n th?c t? ch?n ngành chính I

3

H?c k? V          16 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

C?ng tác ngo?i giao

3

2

M?t m?n thu?c ki?n th?c t? ch?n ngành chính II

3

3

M?t m?n thu?c ki?n th?c t? ch?n ngành chính III

3

4

Ti?ng Anh chuyên ngành 2

4

5

Quan h? kinh t? qu?c t?

3

H?c k? VI                     17 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

Ti?ng Anh chuyên ngành 3

4

2

M?t m?n thu?c ki?n th?c t? ch?n ngành chính IV

3

3

M?t m?n thu?c ki?n th?c t? ch?n ngành chính V

3

4

M?t m?n thu?c ki?n th?c t? ch?n ngành chính VI

3

5

K? n?ng tranh t?ng và th?c hành di?n án lu?t

2

6

??i c??ng truy?n th?ng qu?c t?

2

H?c k? VII                                18 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

Ti?ng Anh chuyên ngành 4

4

2

M?t m?n thu?c ki?n th?c t? ch?n ngành chính VII

3

3

M?t m?n thu?c ki?n th?c t? ch?n ngành chính VIII

3

4

K? n?ng so?n th?o v?n b?n

2

5

K? n?ng hành ngh? lu?t s?

2

6

K? n?ng ?àm phán và ky k?t ?i?u ??c qu?c t?

2

7

Lu?t h?c so sánh

2

H?c k? VIII       15 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

H??ng nghi?p

2

2

Th?c t?p t?t nghi?p

3

3

Khóa lu?n t?t nghi?p/H?c và thi m?t s? h?c ph?n chuyên m?n

10

D. M? T? V?N T?T H?C PH?N

1. NH?NG NGUYêN LY C? B?N C?A CH? NGH?A MáC – LêNIN 1

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác – Lênin 1 gi?i thi?u nh?ng n?i dung c? b?n v? th? gi?i quan và ph??ng pháp lu?n tri?t h?c – b? ph?n ly lu?n n?n t?ng c?a ch? ngh?a Mác – Lênin. ?ó là quan ?i?m duy v?t bi?n ch?ng v? v?t ch?t, y th?c và m?i quan h? gi?a v?t ch?t và y th?c; v? phép bi?n ch?ng duy v?t v?i t? cách là khoa h?c v? m?i liên h? ph? bi?n và v? s? phát tri?n, v? nh?ng quy lu?t chung nh?t c?a t? nhiên, x? h?i và t? duy, bao g?m các nguyên ly, quy lu?t và các c?p ph?m trù; v? ly lu?n nh?n th?c; v? ch? ngh?a duy v?t l?ch s? v?i t? cách là h? th?ng nh?ng quan ?i?m duy v?t bi?n ch?ng v? x? h?i, làm sáng t? ngu?n g?c, ??ng l?c và nh?ng quy lu?t chung c?a s? v?n ??ng, phát tri?n c?a l?ch s? x? h?i loài ng??i.

2. NH?NG NGUYêN LY C? B?N C?A CH? NGH?A MáC – LêNIN 2

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Nh?ng Nguyên ly c? b?n c?a Ch? ngh?a Mác-Lênin 1

N?i dung: H?c ph?n Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin 2 bao g?m 2 ph?n: H?c thuy?t kinh t? c?a ch? ngh?a Mác-Lênin v? ph??ng th?c s?n xu?t T? b?n ch? ngh?a và Ly lu?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin v? Ch? ngh?a x? h?i.

Ph?n H?c thuy?t kinh t? gi?i thi?u 2 h?c thuy?t c? b?n là h?c thuy?t giá tr? và h?c thuy?t giá tr? th?ng d?, qua ?ó sinh viên ???c ti?p c?n, lu?n gi?i các ph?m trù kinh t? c? b?n c?a m?t n?n kinh t? th? tr??ng c?nh tranh t? do. ??ng th?i Ph?n H?c thuy?t kinh t? c?ng lu?n gi?i s? chuy?n bi?n c?a ch? ngh?a t? b?n t? giai ?o?n c?nh tranh t? do sang giai ?o?n ??c quy?n, ??c quy?n nhà n??c t? cu?i th? k? XIX, ??u th? k? XX và nh?ng ??c ?i?m kinh t? c? b?n c?a n?n kinh t? t? b?n ch? ngh?a trong giai ?o?n này.

Ph?n Ly lu?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin v? Ch? ngh?a x? h?i gi?i thi?u nh?ng n?i dung c? b?n v? vai trò s? m?nh l?ch s? c?a giai c?p c?ng nhan, tính t?t y?u và n?i dung c?a cách m?ng x? h?i ch? ngh?a; nh?ng v?n ?? chính tr? – x? h?i có tính quy lu?t trong ti?n trình cách m?ng XHCN nh?: xay d?ng n?n dan ch? XHCN, nhà n??c XHCN, n?n v?n hóa XHCN, gi?i quy?t các v?n ?? v? dan t?c và t?n giáo.

3. T? T??NG H? CHí MINH

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Nh?ng Nguyên ly c? b?n c?a Ch? ngh?a Mác-Lênin 1, 2

N?i dung: H?c ph?n này cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n v?:

  • C? s?, quá trình hình thành và phát tri?n c?a t? t??ng H? Chí Minh;
  • H? th?ng nh?ng quan ?i?m toàn di?n và sau s?c v? m?t s? v?n ?? c? b?n c?a cách m?ng Vi?t Nam, bao g?m v?n ?? dan t?c và cách m?ng gi?i phóng dan t?c; ch? ngh?a x? h?i và con ???ng quá ?? lên ch? ngh?a x? h?i ? Vi?t Nam; ??ng C?ng s?n Vi?t Nam; ??i ?oàn k?t dan t?c và ?oàn k?t qu?c t?; dan ch? và xay d?ng nhà n??c c?a dan, do dan, vì dan; ??o ??c, v?n hóa và xay d?ng con ng??i m?i;
  • Nh?ng ?óng góp v? ly lu?n và th?c ti?n c?a H? Chí Minh ??i v?i s? nghi?p cách m?ng c?a dan t?c Vi?t Nam.

4. ???NG L?I CáCH M?NG C?A ??NG C?NG S?N VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác-Lênin 1, 2 và T? t??ng H? Chí Minh.

N?i dung:Nghiên c?u s? ra ??i c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam và c??ng l?nh chính tr? ??u tiên c?a ??ng; nghiên c?u ???ng l?i ??u tranh giành chính quy?n (1930-1945), ???ng l?i ??u tranh ch?ng th?c dan Pháp và ?? qu?c M? xam l??c (1945-1975); nghiên c?u ???ng l?i c?a ??ng trong quá trình l?nh ??o cách m?ng XHCN, ??c bi?t trong th?i k? ??i m?i trên m?t s? l?nh v?c nh?: ???ng l?i c?ng nghi?p hoá; ???ng l?i xay d?ng n?n kinh t? th? tr??ng ??nh h??ng x? h?i ch? ngh?a; ???ng l?i xay d?ng h? th?ng chính tr?; ???ng l?i xay d?ng, phát tri?n v?n hoá và gi?i quy?t các v?n ?? x? h?i; ???ng l?i ??i ngo?i và k?t qu?, y ngh?a vi?c th?c hi?n ???ng l?i ?ó trong th?i k? ??i m?i.

5. PH??NG PHáP NGHIêN C?U KHOA H?C

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? h? th?ng các ph??ng pháp trong quá trình nghiên c?u các v?n ?? khoa h?c (c? th? là các v?n ?? v? kinh t? và quan h? qu?c t?) và các b??c ti?n hành m?t nghiên c?u khoa h?c. M?n h?c giúp sinh viên hình thành các k? n?ng nghiên c?u khoa h?c b??c ??u th? hi?n qua các bài ti?u lu?n, khoá lu?n và khoá lu?n t?t nghi?p

6. LY LU?N V? PHáP LU?T Và H? TH?NG PHáP LU?T VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? phan lo?i và ??c ?i?m c?a các h? th?ng pháp lu?t trên th? gi?i, m?i quan h? gi?a pháp lu?t và nhà n??c; ??ng th?i giúp sinh viên n?m ???c nh?ng n?i dung chính c?a h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam c?ng nh? s? v?n hành c?a h? th?ng này nh?m nang cao y th?c pháp lu?t cho sinh viên. H?c ph?n gi?i thi?u nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? m?t s? ngành lu?t chính trong pháp lu?t Vi?t Nam nh?: Lu?t hi?n pháp, Lu?t hành chính, Lu?t hình s?, Lu?t t? t?ng hình s?, Lu?t dan s?, Lu?t t? t?ng dan s?, Lu?t doanh nghi?p, Lu?t h?n nhan và gia ?ình, Lu?t lao ??ng…

7. LU?T HI?N PHáP VI?T NAM Và CáC N??C

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng.

N?i dung:H?c ph?n cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c?n thi?t v? n?i dung, cách th?c th?c hi?n và giám sát thi hành Hi?n pháp c?a m?t s? n??c nh? Anh, Pháp, ??c, Nga, Trung Qu?c, Nh?t B?n, Thái Lan, M? và Hi?n pháp Vi?t Nam. Cùng v?i h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam, h?c ph?n này s? giúp sinh viên nhìn nh?n ???c v? trí và vai trò c?a Hi?n pháp trong h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam. H?c ph?n g?m 02 ph?n chính v?i các ch? ?? nh? sau:

Ph?n v? Hi?n pháp các n??c

T?ng quan v? hi?n pháp và lu?t hi?n pháp, phan lo?i hi?n pháp và giám sát, thi hành, b?o v? hi?n pháp; c? c?u l?nh th? và ch? ?? chính tr?; hình th?c chính th?; vai trò c?a ??ng phái và ch? ?? b?u c?; nguyên th? qu?c gia, c? quan l?p pháp, c? quan hành pháp, c? quan t? pháp

Ph?n v? hi?n pháp Vi?t Nam

L?ch s? l?p hi?n Vi?t Nam; các ch? ??nh quan tr?ng c?a hi?n pháp Vi?t Nam.

8. L?CH S? QUAN H? QU?C T? HI?N ??I

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng (??i v?i sinh viên kh?ng ph?i chuyên ngành Quan h? qu?c t?)

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n và h? th?ng v? quá trình phát tri?n c?a quan h? qu?c t? t? sau Th? chi?n II ??n nay c?ng nh? nh?ng n?i dung chính trong chính sách ??i ngo?i c?a m?t s? n??c, ch? y?u là các n??c l?n. C? th?, sinh viên ???c gi?i thi?u v? t?ng quan tình hình quan h? qu?c t? trong th?i k? Chi?n tranh l?nh (1945 – 1991), quá trình phát tri?n c?a các t?p h?p l?c l??ng chính trong th?i k? Chi?n tranh l?nh, t?ng quan tình hình th? gi?i sau Chi?n tranh l?nh (t? sau 1991 ??n nay), quan h? qu?c t? ? chau á – Thái Bình D??ng và Chau ?u sau Chi?n tranh l?nh.

9. C?NG PHáP QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam ho?c Pháp lu?t ??i c??ng ??i v?i sinh viên ngành khác.

N?i dung: H?c ph?n C?ng pháp qu?c t? thu?c kh?i ki?n th?c c? s? ngành chính, cung c?p cho sinh viên ki?n th?c chung v? Lu?t qu?c t?: ch? th? c?a Lu?t qu?c t?, các nguyên t?c c? b?n c?a Lu?t qu?c t? hi?n ??i, ngu?n c?a Lu?t qu?c t? và nh?ng ki?n th?c c? b?n c?a m?t s? l?nh v?c Lu?t qu?c t? nh? Lu?t ?i?u ??c qu?c t?, Lu?t bi?n qu?c t?, Lu?t qu?c t? v? biên gi?i l?nh th?, Lu?t t? ch?c qu?c t?, Lu?t nhan quy?n qu?c t?, dan c?, qu?c t?ch, Lu?t hình s? qu?c t? và gi?i quy?t tranh ch?p qu?c t?.

10. T? PHáP QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam và h?c ph?n Lu?t dan s?.

N?i dung: H?c ph?n T? pháp qu?c t? thu?c kh?i ki?n th?c c? s? ngành chính, cung c?p nh?ng ki?n th?c c? b?n v? xung ??t pháp lu?t và gi?i quy?t xung ??t pháp lu?t trong quan h? dan s? (theo ngh?a r?ng) có y?u t? n??c ngoài. Bên c?nh ?ó h?c ph?n còn mang ??n cho sinh viên h? th?ng ki?n th?c v? gi?i quy?t tranh ch?p dan s? qu?c t?. H?c ph?n g?m ba n?i dung chính: (i) xung ??t pháp lu?t, (ii) xung ??t th?m quy?n và (iii) c?ng nh?n và cho thi hành b?n án, quy?t ??nh t? pháp n??c ngoài. Các n?i dung trên mang tính ch?t gi?i thi?u chung v? t? pháp qu?c t? nh? khái ni?m, các h? thu?c c? b?n trong t? pháp qu?c t?, các lo?i quy ph?m xung ??t pháp lu?t; và nh?ng n?i dung c? th? trong t?ng quan h? dan s? theo ngh?a r?ng có y?u t? n??c ngoài nh? quy?n s? h?u, th?a k?, h?n nhan và gia ?ình, quy?n s? h?u trí tu?, h?p ??ng…

11. LU?T H?C SO SáNH

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam và h?c ph?n Lu?t hi?n pháp các n??c và Vi?t Nam.

N?i dung: H?c ph?n Lu?t so sánh thu?c kh?i ki?n th?c c? s? ngành chính, giúp sinh viên n?m ???c nh?ng k? n?ng c?n thi?t trong vi?c so sánh lu?t và ti?n hành so sánh m?t s? ngành lu?t c? th? trong h? th?ng pháp lu?t c?a các qu?c gia khác nhau trên th? gi?i nh? lu?t h?p ??ng, lu?t c?ng ty…

12. LU?T KINH T? QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam

N?i dung: H?c ph?n Lu?t kinh t? qu?c t? thu?c kh?i ki?n th?c c? s? ngành chính, cung c?p cho sinh viên ki?n th?c t?ng quan v? nhi?u l?nh v?c trong kinh t? qu?c t?, bao g?m Lu?t th??ng m?i qu?c t? (WTO), Lu?t s? h?u trí tu? qu?c t?, Lu?t ??u t? qu?c t?, Lu?t tr?ng tài th??ng m?i qu?c t?, Lu?t tài chính qu?c t? và Gi?i quy?t tranh ch?p kinh t? qu?c t?. Tùy thu?c theo k? ho?ch gi?ng d?y t?ng n?m, h?c ph?n s? bao g?m m?t s? ch? ?? b?t k? thu?c các ch? ?? nêu trên.

13. LU?T D?N S? VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam.

N?i dung: H?c ph?n Lu?t dan s? Vi?t Nam thu?c kh?i ki?n th?c c? s? ngành chính, cung c?p cho sinh viên ki?n th?c v? khái ni?m, ??i t??ng và ph??ng pháp ?i?u ch?nh c?a lu?t dan s?, ??c ?i?m, nguyên t?c c?a quan h? pháp lu?t dan s?; v? ch? th?, khách th?, các c?n c? phát sinh và n?i dung c?a các quan h? tài s?n và nhan than; ngh?a v? dan s?; c?n c? xác l?p, ch?m d?t, th?c hi?n ngh?a v? dan s? và trách nhi?m do vi ph?m ngh?a v? dan s?; các bi?n pháp b?o ??m th?c hi?n ngh?a v? dan s?; quy ??nh chung v? h?p ??ng; xác ??nh khái ni?m, ??c ?i?m, ch? th?, ??i t??ng th?a k?, n?i dung c?a các lo?i h?p ??ng th?ng d?ng.

14. LU?T HìNH S? VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam.

N?i dung: H?c ph?n thu?c kh?i ki?n th?c c? s? ngành chính, cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? lu?t hình s? th?ng qua vi?c tìm hi?u khái ni?m và các nguyên t?c c?a lu?t hình s? Vi?t Nam; ngu?n c?a lu?t hình s? Vi?t Nam; c?u thành c?a t?i ph?m; các giai ?o?n th?c hi?n t?i ph?m; ??ng ph?m; các tình ti?t lo?i tr? tính ch?t nguy hi?m cho x? h?i c?a hành vi; khái ni?m trách nhi?m hình s? và các v?n ?? pháp ly liên quan ??n trách nhi?m hình s? và hình ph?t.

15. LU?T TH??NG M?I VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam.

N?i dung: H?c ph?n Lu?t Th??ng m?i Vi?t Nam thu?c kh?i ki?n th?c c? s? ngành chính, bao g?m nh?ng v?n ?? c? b?n v? th??ng nhan và ho?t ??ng th??ng m?i; khái ni?m, ??c ?i?m và b?n ch?t pháp ly c?a các lo?i hình doanh nghi?p (doanh nhi?p t? nhan, h? kinh doanh, c?ng ty h?p danh, c?ng ty trách nhi?m h?u h?n, c?ng ty c? ph?n); v?n ?? thành l?p doanh nghi?p và phá s?n; mua bán hàng hóa và các ho?t ??ng th??ng m?i khác và gi?i quy?t tranh ch?p th??ng m?i.

16. LU?T ?I?U ??C QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n C?ng pháp qu?c t?.

N?i dung: H?c ph?n Lu?t ?i?u ??c qu?c t? thu?c chuyên ngành C?ng pháp qu?c t?, cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c chuyên sau k?t h?p v?i th?c ti?n v? các ?i?u ??c qu?c t?. C? th?, sinh viên s? có kh? n?ng nh?n bi?t và phan bi?t ?i?u ??c qu?c t?, n?m r? ???c quá trình hình thành, trình t?, th? t?c kí k?t ?i?u ??c qu?c t?, b?n ch?t hi?u l?c c?a ?i?u ??c qu?c, nh?ng v?n ?? pháp lí v? b?o l?u ?i?u ??c qu?c t?, y ngh?a th?c ti?n ?i?u ??c qu?c t? th?ng qua vi?c nghiên c?u các v? vi?c th?c ti?n, các phán quy?t c?a tòa án qu?c t? và tham gia vào các phiên tòa gi? ??nh. H?c ph?n c?ng cung c?p ki?n th?c v? các quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam v? ?i?u ??c qu?c t? và th?a thu?n qu?c t?: ??nh ngh?a, c? quan có th?m quy?n ky k?t, m?i quan h? v?i pháp lu?t Vi?t Nam.

17. LU?T NH?N QUY?N QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n C?ng pháp qu?c t?.

N?i dung: Lu?t nhan quy?n qu?c t? thu?c chuyên ngành C?ng pháp qu?c t?, cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? quy?n con ng??i c?ng nh? pháp lu?t qu?c t? v? quy?n con ng??i. H?c ph?n ??ng th?i giúp cung c?p ki?n th?c v? ngh?a v? c?a các qu?c gia trong quá trình th?c hi?n, b?o v? và thúc ??y quy?n con ng??i và các c? ch? giám sát th?c hi?n; giúp sinh viên n?m b?t và liên h? v?i th?c ti?n th?c hi?n ngh?a v? trong các ?i?u ??c qu?c t? v? quy?n con ng??i mà Vi?t Nam là thành viên.

H?c ph?n g?m các v?n ?? chính sau:

Khái ni?m, ??c ?i?m quy?n con ng??i và lu?t qu?c t? v? quy?n con ng??i; quy?n con ng??i c? b?n trong lu?t qu?c t? (các quy?n dan s?, chính tr?, v?n hóa, kinh t?, x? h?i) và các ?i?u ??c qu?c t? có liên quan; ngh?a v? b?o v?, thúc ??y quy?n con ng??i c?a qu?c gia; các c? ch? giám sát th?c hi?n qu?c t?, khu v?c và qu?c gia; Vi?t Nam và vi?c th?c hi?n ngh?a v? thành viên theo các ?i?u ??c qu?c t? v? quy?n con ng??i.

18. LU?T T? CH?C QU?C T?

?iê?u kiê?n tiên quyê?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n C?ng pháp qu?c t?.

N??i dung: H?c ph?n thu?c chuyên ngành C?ng pháp qu?c t?, cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? các khía c?nh pháp ly và th? ch? c?a các t? ch?c qu?c t? liên chính ph? nói chung. Bên c?nh ?ó, sinh viên s? ???c tìm hi?u k? nh?ng v?n ?? pháp ly và th?c ti?n v? t? cách và quy?n n?ng ch? th?, c? c?u h? th?ng các c? quan, quy ch? thành viên, ch?c n?ng, quy?n h?n và th? t?c ho?t ??ng c?a các t? ch?c qu?c t? toàn c?u và khu v?c nh? WTO, ASEAN, ??c bi?t là Liên h?p qu?c.

19 LU?T BI?N QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n C?ng pháp qu?c t?.

N?i dung: Lu?t bi?n qu?c t? là h?c ph?n thu?c chuyên ngành C?ng pháp qu?c t?, cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? cách xác ??nh và quy ch? pháp lí c?a các vùng bi?n, ??ng th?i cung c?p ki?n th?c v? v?n ?? phan ??nh bi?n gi?a các qu?c gia có b? bi?n ??i di?n ho?c ti?p li?n. Ngoài ra, h?c ph?n giúp sinh viên n?m b?t ???c c? ch? gi?i quy?t tranh ch?p theo quy ??nh c?a C?ng ??c Liên h?p qu?c v? Lu?t Bi?n n?m 1982 và th?c ti?n gi?i quy?t tranh ch?p trên bi?n gi?a Vi?t Nam v?i các n??c trong khu v?c th?ng qua nh?ng phiên tòa gi? ??nh mà sinh viên s? tham gia v?i vai trò là các bên trong tranh ch?p.

H?c ph?n g?m các nhóm v?n ?? chính sau:

Các v?n ?? lí lu?n chung v? lu?t bi?n qu?c t?; xác ??nh ???ng c? s? trong lu?t bi?n qu?c t?; các vùng bi?n trong lu?t bi?n qu?c t?; v?n ?? phan ??nh bi?n; c? ch? gi?i quy?t tranh ch?p theo quy ??nh c?a C?ng ??c Liên h?p qu?c v? Lu?t Bi?n n?m 1982.

20. LU?T M?I TR??NG QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n C?ng pháp qu?c t?

N?i dung: H?c ph?n Lu?t m?i tr??ng qu?c t? thu?c chuyên ngành C?ng pháp qu?c t?, cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t v? các khía c?nh x? h?i c?a m?i tr??ng, nh? nghiên c?u các quan h? x? h?i phát sinh gi?a các ch? th? tham gia s? d?ng, khai thác các y?u t? khác nhau c?a m?i tr??ng. ??ng th?i h?c ph?n này c?ng cung c?p cho sinh viên nh?ng quy ph?m pháp ly qu?c t? v? m?i tr??ng, các nguyên t?c pháp ly v? b?o v? m?i tr??ng và gi?i quy?t tranh ch?p phát sinh.

21. GI?I QUY?T TRANH CH?P QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n C?ng pháp qu?c t?.

N?i dung: H?c ph?n Gi?i quy?t tranh ch?p qu?c t? thu?c chuyên ngành C?ng pháp qu?c t?, cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? tranh ch?p qu?c t? c?ng nh? các cách th?c gi?i quy?t hòa bình tranh ch?p qu?c t?. Ngoài ra h?c ph?n s? gi?i thi?u t?i sinh viên nh?ng th? ch? gi?i quy?t tranh ch?p qu?c t? có vai trò n?i b?t nh?: Toà án C?ng ly Qu?c t?, Toà án Lu?t bi?n Qu?c t?, Toà Tr?ng tài Th??ng tr?c, C? ch? gi?i quy?t tranh ch?p c?a WTO…

22. LU?T NGO?I GIAO Và L?NH S?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n C?ng pháp qu?c t?.

N?i dung: H?c ph?n Lu?t ngo?i giao và l?nh s? thu?c chuyên ngành C?ng pháp qu?c t?, cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t v? ??c ?i?m, n?i dung c?a Lu?t ngo?i giao l?nh s?, h? th?ng các c? quan ??i ngo?i; vai trò c?a Lu?t ngo?i giao l?nh s? trong h? th?ng pháp lu?t qu?c t?; ch?c n?ng, thành viên c?a c? quan ??i di?n ngo?i giao, c? quan ??i di?n l?nh s?; b?n ch?t, c? s? và n?i dung c?a các quy?n ?u ??i, mi?n tr? ngo?i giao, l?nh s?.

23. LU?T ??U T? QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n C?ng pháp qu?c t?.

N?i dung: H?c ph?n Lu?t ??u t? qu?c t? thu?c chuyên ngành Lu?t kinh t? qu?c t?, cung c?p ki?n th?c chuyên sau v? khung pháp ly qu?c t? v? ??u t?. C? th?, h?c ph?n bao g?m các ch? ?? gi?i thi?u chung v? Lu?t ??u t? qu?c t?; l?ch s? hình thành và phát tri?n c?a Lu?t ??u t? qu?c t?, gi?i thích các ?i?u ??c v? ??u t?; khái ni?m ??u t? n??c ngoài và nhà ??u t? n??c ngoài; các tiêu chu?n ??i x? chung; v?n ?? t??c ?o?t tài s?n; các ?i?u ??c v? ??u t? c?a khu v?c ASEAN; các ?i?u ??c v? ??u t? c?a Vi?t Nam và th?c ti?n áp d?ng và c? ch? gi?i quy?t tranh ch?p gi?a nhà ??u t? n??c ngoài và n??c ti?p nh?n ??u t?.

24. LU?T TH??NG M?I QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n C?ng pháp qu?c t?.

N?i dung: H?c ph?n Lu?t th??ng m?i qu?c t? thu?c chuyên ngành Lu?t kinh t? qu?c t?, cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? th??ng m?i trong khu?n kh? các hi?p ??nh th??ng m?i qu?c t?, các t? ch?c kinh t?-th??ng m?i khu v?c và toàn c?u (t?p trung vào t? ch?c th??ng m?i th? gi?i-WTO) c?ng nh? các quan h? th??ng m?i song ph??ng ?i?n hình. Phan tích s? hình thành và th?c ti?n áp d?ng các lu?t này trong quan h? kinh t? qu?c t? c?ng nh? nh?ng v?n ?? Vi?t Nam ph?i ??i m?t trong quá trình c?i cách, hoàn thi?n m?i tr??ng pháp ly ?? h?i nh?p th??ng m?i hi?u qu?.

25. LU?T S? H?U TRí TU? QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n C?ng pháp qu?c t?.

N?i dung: Lu?t qu?c t? v? S? h?u trí tu? (SHTT) thu?c chuyên ngành Lu?t Kinh t? qu?c t?, cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? SHTT qu?c t?, c? th? g?m các lí lu?n c? b?n v? quy?n s? h?u, tài s?n trí tu?, các nguyên t?c b?o h? quy?n tài s?n trí tu?; ??i t??ng b?o h?, cách th?c b?o h?, th?i gian b?o h?, quy?n c?a ng??i s? h?u tài s?n trí tu?… ??i v?i t?ng l?nh v?c c?a SHTT nh? sáng ch?, bí m?t th??ng m?i, nh?n hi?u, ch? d?n ??a lí, quy?n tác gi?, quy?n liên quan. Bên c?nh ?ó, h?c ph?n còn cung c?p các ki?n th?c th?c ti?n liên quan ??n quy trình và th? t?c ??ng kí qu?c t? ??i v?i m?t s? ??i t??ng c?a quy?n SHTT và các hình th?c vi ph?m trên th?c t? ?? sinh viên n?m b?t ???c c? ch? ??m b?o th?c thi quy?n SHTT trong các ?i?u ??c qu?c t?.

26. TR?NG TàI TH??NG M?I QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành các h?c ph?n Lu?t Kinh t? qu?c t?.

N?i dung: H?c ph?n thu?c chuyên ngành Lu?t kinh t? qu?c t?, cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? th? t?c gi?i quy?t tranh ch?p th??ng m?i qu?c t? b?ng tr?ng tài, khu?n kh? pháp lu?t tr?ng tài th??ng m?i qu?c t?, cách xác ??nh lu?t áp d?ng ??i v?i t? t?ng tr?ng tài và n?i dung v? vi?c, quy trình t? t?ng tr?ng tài, th?a thu?n tr?ng tài, h?i ??ng tr?ng tài, ban hành và th?c thi phán quy?t tr?ng tài, vai trò c?a tòa án qu?c gia trong t? t?ng tr?ng tài và tr?ng tài Vi?t Nam.

27. LU?T KINH DOANH QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n Lu?t kinh t? qu?c t? ho?c C?ng pháp qu?c t? cho sinh viên ngành khác.

N?i dung: H?c ph?n Lu?t Kinh doanh qu?c t? thu?c chuyên ngành Lu?t Kinh t? qu?c t?, cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? lu?t kinh doanh qu?c t? bao g?m: khái ni?m và ??c ?i?m c?a pháp lu?t kinh doanh qu?c t?; các h? th?ng pháp lu?t kinh doanh qu?c t? ch? y?u trên th? gi?i; xung ??t pháp lu?t trong kinh doanh qu?c t?; các nguyên ly chung v? h?p ??ng kinh doanh qu?c t?, bao g?m khái ni?m, ngu?n lu?t ?i?u ch?nh, nh?ng v?n ?? pháp ly c?n l?u y khi giao k?t và th?c hi?n h?p ??ng kinh doanh qu?c t?; nh?ng k? n?ng pháp ly c? b?n trong vi?c giao k?t, th?c hi?n các h?p ??ng kinh doanh qu?c t? ch? y?u th??ng g?p nh? h?p ??ng mua bán hàng hóa qu?c t?; h?p ??ng cung c?p d?ch v? qu?c t?, h?p ??ng ??u t? qu?c t?; các ph??ng th?c gi?i quy?t tranh ch?p trong kinh doanh qu?c t?.

28. LU?T H?P ??NG VI?T NAM Và CáC N??C

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam ho?c Pháp lu?t ??i c??ng ??i v?i sinh viên ngành khác.

N?i dung: H?c ph?n thu?c chuyên ngành Lu?t Vi?t Nam và các n??c, cung c?p cho sinh viên ki?n th?c chung v? h?p ??ng nh? khái ni?m, ??c ?i?m, ch? th?, ??i t??ng, n?i dung c?a các lo?i h?p ??ng th?ng d?ng nh? h?p ??ng chuy?n giao quy?n s? h?u tài s?n, h?p ??ng chuy?n quy?n s? d?ng tài s?n, h?p ??ng có ??i t??ng là c?ng vi?c….

29. LU?T DOANH NGHI?P VI?T NAM Và CáC N??C

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam ho?c Pháp lu?t ??i c??ng ??i v?i sinh viên ngành khác.

N?i dung: H?c ph?n thu?c chuyên ngành Lu?t Vi?t Nam và các n??c, cung c?p cho sinh viên nh?ng ly lu?n c? b?n v? lu?t kinh doanh trong n?n kinh t? th? tr??ng d??i góc ?? khoa h?c pháp ly c?ng nh? ?òi h?i c?a m?i tr??ng kinh doanh trong th?c ti?n hi?n nay ? Vi?t Nam. Trên c? s? ?ó, n?i dung c?a h?c ph?n g?m nh?ng quy ??nh chung c?a pháp lu?t Vi?t Nam và các n??c v? doanh nghi?p, thành l?p doanh nghi?p và quy ch? pháp lí v? thành viên c?a doanh nghi?p, quy ch? pháp ly c?a c?ng ty trách nhi?m h?u h?n, c?ng ty c? ph?n, c?ng ty h?p danh, doanh nghi?p t? nhan, h? kinh doanh cá th?, h?p tác x?, t? ch?c qu?n ly doanh nghi?p, t? ch?c l?i, gi?i th? doanh nghi?p và th? t?c phá s?n doanh nghi?p.

30. LU?T ??U T? VI?T NAM Và CáC N??C

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam ho?c Pháp lu?t ??i c??ng ??i v?i sinh viên ngành khác.

N?i dung: H?c ph?n thu?c chuyên ngành Lu?t Vi?t Nam và các n??c, cung c?p cho sinh viên ki?n th?c pháp ly v? ??u t? theo quy ??nh t?i Lu?t ??u t? và các v?n b?n pháp lu?t khác có liên quan c?a Vi?t Nam và m?t s? qu?c gia và khu v?c nh? Singapore, Nh?t B?n, EU, M?. Qua ?ó sinh viên có th? hi?u r? ???c b?n ch?t c?a ho?t ??ng ??u t? trong n?n kinh t? th? tr??ng Vi?t Nam, hi?u ???c các hình th?c th?c ??u t? tr?c ti?p và gián ti?p trên l?nh th? Vi?t Nam, ??ng th?i có th? v?n d?ng các ki?n th?c pháp ly quan tr?ng v? l?nh v?c ??a bàn ??u t?, chính sách ?u ??i ??u t? c?a nhà n??c Vi?t Nam ph?c v? cho doanh nghi?p, cho vi?c thi?t l?p m?t d? án ??u t? t?i Vi?t Nam ho?c ho?c t? v?n cho doanh nghi?p ??u t? t? Vi?t Nam ra n??c ngoài.

31. LU?T S? H?U TRí TU? VI?T NAM Và CáC N??C

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành các h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam và Lu?t Dan s?.

N?i dung: H?c ph?n Lu?t S? h?u trí tu? (SHTT) Vi?t Nam và các n??c thu?c chuyên ngành Lu?t Vi?t Nam và các n??c, cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? SHTT Vi?t Nam và m?t s? qu?c gia nh? các lí lu?n c? b?n v? quy?n s? h?u, tài s?n trí tu?, các nguyên t?c b?o h? quy?n tài s?n trí tu?; ??i t??ng b?o h?… ??i v?i t?ng l?nh v?c c?a SHTT nh? sáng ch?, bí m?t th??ng m?i, nh?n hi?u, th??ng hi?u, ch? d?n ??a lí, quy?n tác gi?, quy?n liên quan; quy?n ??i v?i gi?ng cay tr?ng và quy trình và th? t?c ??ng kí t?i C?c SHTT ??i v?i m?t s? ??i t??ng c?a quy?n SHTT.

32. LU?T LAO ??NG VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n Ly lu?n v? Pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam.

N?i dung: H?c ph?n Lu?t lao ??ng thu?c chuyên ngành Lu?t Vi?t Nam và các n??c, cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t v? các v?n ?? lí lu?n và th?c ti?n xay d?ng, ban hành, th?c thi các ??nh ch? v? quan h? lao ??ng và các v?n ?? thu?c l?nh v?c lao ??ng-x? h?i. Bên c?nh các v?n ?? lí lu?n chung, các n?i dung pháp lu?t ???c nghiên c?u ch? y?u bao g?m: C? ch? ba bên, qu?n lí nhà n??c v? lao ??ng, vi?c làm, h?c ngh?, quy?n c?ng ?oàn và v?n ?? ??i di?n lao ??ng, quan h? h?p ??ng lao ??ng, tho? ??c lao ??ng t?p th?, các ?i?u ki?n lao ??ng, qu?n lí lao ??ng trong doanh nghi?p, tranh ch?p lao ??ng, ?ình c?ng. Song song v?i vi?c nghiên c?u các v?n ?? pháp lí c?a Vi?t Nam, h?c ph?n lu?t lao ??ng còn nghiên c?u các v?n ?? lao ??ng qu?c t? (trong khu?n kh? các quy t?c pháp lí v? lao ??ng c?a T? ch?c lao ??ng qu?c t? – ILO) và c?a khu v?c.

33. LU?T HàNH CHíNH VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam.

N?i dung: H?c ph?n Lu?t hành chính thu?c chuyên ngành Lu?t Vi?t Nam và các n??c, cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ngành lu?t hành chính; qu?n lí hành chính nhà n??c; vi ph?m hành chính, x? lí vi ph?m hành chính và các bi?n pháp ki?m tra, giám sát ??i v?i ho?t ??ng qu?n lí hành chính nhà n??c. H?c ph?n t?p trung vào 3 v?n ?? chính bao g?m (1) nh?ng v?n ?? lí lu?n chung v? qu?n lí hành chính nhà n??c; (2) nh?ng n?i dung c? b?n c?a ngành lu?t hành chính và (3) nh?ng n?i dung c? b?n c?a vi?c b?o ??m pháp ch? trong qu?n lí hành chính nhà n??c.

34. LU?T THU? TàI CHíNH Và NG?N HàNG VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành các h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam và Lu?t dan s? Vi?t Nam.

N?i dung: H?c ph?n thu?c chuyên ngành lu?t Vi?t Nam và các n??c, cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? quy ??nh c?a pháp lu?t liên quan ??n thu?, tài chính và ngan hàng c?ng nh? nh?ng hi?u bi?t c?n thi?t v? thu?, tài chính và ngan hàng nh? phan lo?i thu?, ngh?a v? thu? ??i v?i cá nhan và doanh nghi?p, các lo?i hình t? ch?c tín d?ng, ch?c n?ng c?a ngan hàng nhà n??c và m?i quan h? v?i các t? ch?c tín d?ng…

35. LU?T H?N NH?N Và GIA ?ìNH VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành các h?c ph?n Lu?t Dan s?.

N?i dung: Lu?t h?n nhan và gia ?ình (HNG?) thu?c chuyên ngành Lu?t Vi?t Nam và các n??c. ?ay là m?n khoa h?c có tính ?ng d?ng cao và g?n v?i cu?c s?ng c?a m?i cá nhan trong c?ng ??ng. H?c ph?n g?m 2 ph?n chính.

Ph?n lí lu?n gi?i thi?u các hình thái HNG? trong l?ch s?; các khái ni?m c? b?n nh? khái ni?m h?n nhan, khái ni?m gia ?ình, khái ni?m lu?t HNG?, quan h? pháp lu?t HNG?; các nguyên t?c c? b?n c?a lu?t HNG? Vi?t Nam.

Ph?n các ch? ??nh pháp lí c? th? nghiên c?u nh?ng quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành v? k?t h?n; ngh?a v? và quy?n c?a v? ch?ng; quan h? pháp lu?t gi?a cha m? và con; c?p d??ng gi?a các thành viên trong gia ?ình; li h?n; giám h? gi?a các thành viên trong gia ?ình và quan h? HNG? có y?u t? n??c ngoài.

36. LU?T ??T ?AI Và M?I TR??NG VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam.

N?i dung: H?c ph?n Lu?t ??t ?ai và m?i tr??ng thu?c chuyên ngành Lu?t Vi?t Nam và các n??c, cung c?p cho sinh viên ki?n th?c chung c? b?n v? lu?t ??t ?ai và lu?t m?i tr??ng Vi?t Nam. C? th? ph?n 1 c?a h?c ph?n cung c?p nh?ng ki?n th?c c? b?n v? s? h?u, qu?n ly ??t ?ai ? Vi?t Nam trên c? s? tính ??c thù c?a ch? ?? s? h?u toàn dan v? ??t ?ai. Bên c?nh ?ó, h?c ph?n còn cung c?p h? th?ng ki?n th?c v? gi?i quy?t tranh ch?p ??t ?ai, gi?i quy?t khi?u n?i, t? cáo v? ??t ?ai. Ph?n 2 c?a h?c ph?n nghiên c?u ??n các khía c?nh x? h?i c?a m?i tr??ng. ??ng th?i, h?c ph?n này c?ng cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c v? qu?n ly các y?u t? c?a m?i tr??ng, b?o v? m?i tr??ng, gi?i quy?t tranh ch?p phát sinh.

37. LU?T T? T?NG D?N S? VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành h?c ph?n Lu?t dan s?.

N?i dung: Lu?t t? t?ng dan s? thu?c chuyên ngành Lu?t Vi?t Nam và các n??c, cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t v? v?n ?? ly lu?n v? lu?t t? t?ng dan s?, n?i dung các quy ??nh c?a pháp lu?t t? t?ng dan s? và th?c ti?n th?c hi?n chúng t?i các c? quan t? pháp, bao g?m: khái ni?m và các nguyên t?c c? b?n c?a lu?t t? t?ng dan s?, th?m quy?n dan s? c?a Tòa án nhan dan; nhi?m v?, quy?n h?n c?a các c? quan ti?n hành t? t?ng, ng??i ti?n hành t? t?ng; quy?n, ngh?a v? c?a ng??i tham gia t? t?ng; ch?ng minh và ch?ng c? trong t? t?ng dan s?; bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i; t?ng ??t và th?ng báo các v?n b?n t? t?ng; trình t?, th? t?c gi?i quy?t các v? vi?c dan s? t?i tòa án c?p s? th?m, phúc th?m và th? t?c xét l?i b?n án, quy?t ??nh ?? có hi?u l?c pháp lu?t c?a tòa án.

38. K? N?NG TRANH T?NG Và TH?C HàNH DI?N áN LU?T

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành nh?ng h?c ph?n thu?c kh?i ki?n th?c c? s? ngành chính

N?i dung: H?c ph?n K? n?ng tranh t?ng và th?c hành di?n án lu?t giúp sinh viên phát tri?n các k? n?ng c?n thi?t c?a m?t lu?t s? khi tham gia vào quá trình t? t?ng. Các k? n?ng bao g?m chu?n b? h? s? tranh t?ng (nghiên c?u v? vi?c, phan tích ch?ng c?, vi?t b?n ?? trình…) và k? n?ng trình bày tr??c tòa s? ???c phát tri?n và trau d?i th?ng qua các bài t?p tình hu?ng c? th? và phiên tòa gi? ??nh.

39. K? N?NG SO?N TH?O V?N B?N

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n K? n?ng so?n th?o v?n b?n gi?i thi?u t?i sinh viên nh?ng lo?i v?n b?n hành chính quan tr?ng trong các c? quan hành chính Nhà n??c c?a Vi?t Nam, ??c bi?t là nh?ng v?n b?n mang tính ch?t ??c thù c?a ngành Ngo?i giao và cách th?c so?n th?o nh?ng lo?i v?n b?n này.

40. K? N?NG HàNH NGH? LU?T S?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành các h?c ph?n thu?c ki?n th?c c? s? c?a ngành chính.

N?i dung: H?c ph?n K? n?ng hành ngh? lu?t s? cung c?p cho sinh viên nh?ng k? n?ng c?n thi?t ?? hành ngh? lu?t s? nh? nghiên c?u h? s? v? vi?c, t? v?n pháp ly, ?àm phán gi?i quy?t tranh ch?p, thuy?t trình, tranh t?ng tr??c tòa…th?ng qua vi?c gi?i quy?t các tình hu?ng th?c t? b?ng vi?c vi?t các b?n báo cáo tóm t?t v? vi?c, v?n b?n t? v?n khách hàng…

41. K? N?NG ?àM PHáN Và KY K?T ?I?U ??C QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành các h?c ph?n thu?c kh?i ki?n th?c c? s? ngành chính và h?c ph?n Lu?t ?i?u ??c qu?c t?.

N?i dung: K? n?ng ?àm phán kí k?t ??QT là h?c ph?n chuyên ngành nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? lí lu?n c?ng nh? th?c ti?n ?àm phán kí k?t ??QT; giúp sinh viên n?m b?t ???c chi?n l??c, chi?n thu?t ?àm phán, cách th?c tri?n khai ?àm phán, k? n?ng ?àm phán so?n th?o m?t s? v?n ki?n ngo?i giao trong ?àm phán kí k?t ?i?u ??c qu?c t?….Trên c? s? ?ó, sinh viên có th? áp d?ng, xem xét, ?ánh giá th?c ti?n ?àm phán, kí k?t ?i?u ??c qu?c t? c?a Vi?t Nam trong m?t s? l?nh v?c, ??c bi?t là các ?i?u ??c qu?c t? trong l?nh v?c th??ng m?i và các hi?p ??nh t??ng tr? t? pháp song ph??ng, ?a ph??ng.

42. TI?NG ANH C? S? 1

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên hoàn thành ch??ng trình ti?ng Anh ph? th?ng.

N?i dung: H?c ph?n t?p trung vào 4 k? n?ng ; nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng Nghegiúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh?: nghe l?y y chính và xác ??nh ???c các t? ng? m?u ch?t và nh?ng chi ti?t quan tr?ng trong ng?n ng? nói có ?? khó và t?c ?? trung bình v? các ch? ?? hàng ngày quen thu?c liên quan ??n b?n than, t?i n?i làm vi?c, tr??ng h?c,..K? n?ng Nóigiúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? tham gia vào các cu?c trao ??i x? giao kh?ng chu?n b? tr??c v? nh?ng ch? ?? quen thu?c mà b?n than quan tam và c?ng vi?c th??ng nh?t m?t cách khá t? tin; s? d?ng t? ng? và thành ng? quen thu?c. K? n?ng ??cgiúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh? ??c l??t, k? n?ng n?m b?t y chính, hi?u các t? ch? y?u và chi ti?t quan tr?ng trong m?t v?n b?n ??n gi?n. K? n?ng Vi?tgiúp sinh viên luy?n t?p các b??c vi?t ?o?n v?n v?i các ch? ?? quen thu?c hàng ngày.

43. TI?NG ANH C? S? 2

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1

N?i dung: H?c ph?n t?p trung vào 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng Nghe giúp ng??i h?c phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? nghe hi?u các y chính trong nh?ng ?o?n l?i nói khá dài, l?p lu?n khá ph?c t?p thu?c các ch? ?? quen thu?c; theo d?i ???c các ?i?m chính c?a m?t bài gi?ng, bài nói chuy?n chuyên ??,… K? n?ng Nói: giúp ng??i h?c phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? giao ti?p m?t cách hi?u qu? trong h?u h?t các tình hu?ng hàng ngày và trong các tình hu?ng c?ng vi?c quen thu?c; s? d?ng các t? ng?, thành ng? và c?u trúc khá ph?c t?p. K? n?ng ??c giúp ng??i h?c phát tri?n các k? n?ng nh? n?m b?t ???c các y chính trong m?t bài ??c dài t??ng ??i dài v? m?t ch? ?? quen thu?c, ng? c?nh c? th?, d? ?oán;…V?n b?n có th? ?òi h?i kh? n?ng suy lu?n ? m?c ?? trung bình ?? phát hi?n ra quan ?i?m c?a tác gi?,…K? n?ng Vi?t giúp ng??i h?c luy?n t?p và phát tri?n các b??c miêu t? b?ng bi?u và vi?t m?t s? d?ng bài lu?n ??n gi?n v?i các ch? ?? quen thu?c.

44. TI?NG ANH C? S? 3

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 2

N?i dung: H?c ph?n t?p trung phát tri?n 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng Nghe giúp ng??i h?c nghe hi?u t?t n?i dung chính c?a các cu?c h?p, h?i th?o trong ho?t ??ng hàng ngày và l?nh v?c chuyên m?n;…K? n?ng Nói giúp ng??i h?c có th? tham gia giao ti?p t??ng ??i tr?i ch?y, thu?n th?c, t? nhiên v? nh?ng v?n ?? liên quan ??n chuyên m?n và ho?t ??ng x? h?i th?ng th??ng; s? d?ng ???c ng?n ng? linh ho?t và hi?u qu? trong h?c t?p hay c?ng vi?c. K? n?ng ??c giúp ng??i h?c có th? ??c ?? nhanh ?? n?m b?t các th?ng tin c?n thi?t qua các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng và tài li?u ph? th?ng; có kh? n?ng hi?u các lo?i v?n b?n dài và ph?c t?p, nh?n bi?t ???c các hàm y c?a tác gi?;…K? n?ng Vi?t giúp ng??i h?c luy?n t?p và phát tri?n các b??c vi?t m?t bài lu?n (essay), t?p trung vào m?t s? d?ng bài lu?n, có kh? n?ng dùng các cau có c?u trúc ch?t ch?, r? y v? nh?ng ?? tài ph?c t?p, s? d?ng linh ho?t các thành ph?n cau, t? n?i cau và các c?m t? ch?c n?ng.

45. TI?NG ANH CHUYêN NGàNH 1

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1, 2 , 3.

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n c? b?n khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c phan tích các bài báo c?a t? International Herald Tribune và nghe hi?u các ch??ng trình kênh Special English c?a ?ài VOA, k?t h?p v?i các gi? th?o lu?n d?a trên các ch? ?? c?a giáo trình ??c hi?u và Nghe hi?u c?ng nh? các v?n ?? n?i b?t c?a tình hình qu?c t? trong th?i ?i?m ?ó. K? n?ng ??c hi?u t?p trung vào k? n?ng hi?u th?ng tin, tìm th?ng tin chính trong bài, tóm t?t n?i dung c?t l?i c?a bài b?ng m?t cau. K? n?ng nghe tin t?p trung vào nghe các ?o?n tin t?c ?? ch?m v?i ?? dài 1,5 -2 phútvà ng??i nghe có th? ghi chép l?i ???c các y chính c?a tin.

46. TI?NG ANH CHUYêN NGàNH 2

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh chuyên ngành 1.

N?i dung: H?c ph?n ti?p t?c cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n c? b?n khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c ??c và phan tích các bài báo v? ch? ?? Quan h? Qu?c t? t? các t? báo có tên tu?i trên th? gi?i nh? The Guardian Weekly, The Economist, the New York Times,… nh?m nang cao k? n?ng di?n gi?i t? và c?m t? (Paraphrasing), n?m b?t ch? ?i?m, tìm y chính c?a bài. V?i k? n?ng nghe hi?u, h?c ph?n t?p trung vào nghe các ?o?n tin có t?c ?? bình th??ng (standard) v?i ?? dài kho?ng 2- 2,5 phút trên các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i nh? VOA và BBC và rèn luy?n k? n?ng nghe ghi t?c ky, tóm t?t ???c nh?ng th?ng tin chính c?a các b?n tin ti?ng Anh ?ó. H?c ph?n c?ng bao g?m các gi? th?o lu?n d?a trên các ch? ?? c?a giáo trình ??c hi?u và Nghe hi?u do Khoa ti?ng Anh biên so?n c?ng nh? các v?n ?? n?i b?t c?a tình hình qu?c t? trong th?i ?i?m ?ó nh?m rèn luy?n k? n?ng nói ti?ng Anh theo các ch? ?? chuyên ngành QHQT c?a sinh viên.

47. TI?NG ANH CHUYêN NGàNH 3

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh chuyên ngành 2.

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n nang cao khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? và bình lu?n theo ch? ?? quan h? qu?c t? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c phan tích các bài báo, bài bình lu?n v? ch? ?? Quan h? Qu?c t? t? các t? báo có tên tu?i trên th? gi?i nh? The Guardian Weekly, The Economist, The International Herald Tribune, the New York Times,… nh?m giúp sinh viên hi?u ???c n?i dung và l?p lu?n c?a tác gi?. ??i v?i k? n?ng ??c hi?u, ng??i h?c bi?t cách tóm t?t l?i các y chính c?a bài và quan ?i?m c?a tác gi?.V?i k? n?ng nghe hi?u, h?c ph?n t?p trung vào nghe các ?o?n tin, bài bình lu?n có t?c ?? bình th??ng (standard) kho?ng 2-3 phút trên các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i nh? VOA và BBC. Ng??i h?c s? ti?p t?c ???c luy?n t?p k? n?ng ghi chép khi nghe ?? có th? tái t?o l?i ???c các y chính c?a b?n tin bình th??ng. H?c ph?n c?ng bao g?m các gi? th?o lu?n d?a trên các ch? ?? c?a giáo trình ??c hi?u và Nghe hi?u do Khoa ti?ng Anh biên so?n.

48. TI?NG ANH CHUYêN NGàNH 4

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh chuyên ngành 3.

N?i dung: H?c ph?n ti?p t?c cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n nang cao khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? và bình lu?n theo ch? ?? quan h? qu?c t? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n ti?p t?c t?p trung vào vi?c phan tích các bình lu?n v? ch? ?? Quan h? Qu?c t? t? các t? báo có tên tu?i trên th? gi?i nh? The Guardian Weekly, The Economist, The Diplomat, the New York Times,…. ??i v?i k? n?ng ??c hi?u, ng??i h?c s? v?n d?ng ???c toàn b? các k? n?ng ?? ???c h?c ? các h?c ph?n tr??c ?? có th? hi?u sau n?i dung c?a bài bình lu?n, ??ng th?i ng??i h?c c?ng s? ???c trang b? các k? n?ng và ki?n th?c ?? v?n d?ng vào vi?t m?t bài tóm t?t hoàn ch?nh v? n?i dung bài ??c, bình lu?n. V?i k? n?ng nghe hi?u, h?c ph?n ti?p t?c t?p trung vào nghe các ?o?n tin, bài bình lu?n có t?c ?? bình th??ng (standard) trên các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i nh? VOA và BBC. Ng??i h?c có th? tái t?o l?i b?n tin b?ng ti?ng Anh và ti?ng Vi?t. Ng??i h?c s? có kh? n?ng trình b?y quan ?i?m c?a mình v? v?n ?? tác gi? nêu trong bài bình lu?n: ??ng tình ho?c kh?ng ??ng tình v?i quan ?i?m c?a tác gi?.

49. C?NG TáC NGO?I GIAO

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Trang b? cho sinh viên n?i dung c? b?n nh?t c?a ki?n th?c ??i c??ng v? c?ng tác ngo?i giao, hi?u khái ni?m v? ngo?i giao, phan lo?i ngo?i giao theo các tiêu chí, l?ch s? phát tri?n c?a n?n ngo?i giao nói chung và ngo?i giao vi?t Nam nói riêng, nhi?m v? c?a ngo?i giao Vi?t Nam hi?n nay; Giúp cho sinh viên n?m v?ng m?t s? c?ng tác c?a nghi?p v? ngo?i giao nh? c?ng tác l? tan ngo?i giao, c?ng tác l?nh s?, c?ng tác so?n th?o v?n b?n ngo?i giao, c?ng tác th?ng tin, tuyên truy?n ??i ngo?i, c?ng tác ti?p xúc, ?àm phán ngo?i giao, c?ng tác nghiên c?u ngo?i giao; Th?ng qua h? th?ng bài t?p và bài th?c hành mang tính th?c ti?n cao, rèn luy?n cho sinh viên m?t s? k? n?ng trong giao ti?p, ti?p xúc ??i ngo?i…, giúp cho sinh viên sau khi ra tr??ng có th? ?áp ?ng yêu c?u v? c?ng tác ??i ngo?i t?i các các c? quan ??i ngo?i trong n??c và ? n??c ngoài.

50. CHíNH SáCH ??I NGO?I VI?T NAM T? 1975 ??N NAY

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng (??i v?i sinh viên kh?ng ph?i chuyên ngành Quan h? qu?c t?).

N?i dung:Nghiên c?u quá trình hình thành và tri?n khai chính sách ??i ngo?i c?a Vi?t Nam t? 1975 ??n nay, ch? y?u xoay quanh nh?ng n?i dung liên quan ??n ??i m?i trong t? duy và chính sách ??i ngo?i t? 1986, các v?n ?? l?n trong Chính sách ??i ngo?i và Ngo?i giao Vi?t Nam hi?n nay nh? ??m b?o m?i tr??ng hòa bình, h?i nh?p qu?c t?, b?o v? ch? quy?n qu?c gia, nang cao v? th? ??t n??c…

51. QUAN H? KINH T? QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n Quan h? Kinh t? Qu?c t? là h?c ph?n quan tr?ng và c? b?n c?a ngành Kinh t? Qu?c t?. H?c ph?n bao g?m nh?ng n?i dung c? b?n sau: (i) Nh?ng khái ni?m c? b?n v? quan h? kinh t? qu?c t?; (ii) Th??ng m?i qu?c t?: các ly thuy?t th??ng m?i qu?c t? c? b?n (ch? ngh?a tr?ng th??ng, ly thuy?t l?i th? tuy?t ??i, ly thuy?t l?i th? so sánh); các chính sách th??ng m?i qu?c t? và c?ng c?; (iii) ??u t? qu?c t?: ??u t? tr?c ti?p và gián ti?p n??c ngoài, vi?n tr? n??c ngoài, n? n??c ngoài; (iv) Di chuy?n qu?c t? s?c lao ??ng; h?p tác qu?c t? v? khoa h?c và c?ng ngh?; (v) Tài chính qu?c t?: th? tr??ng ngo?i h?i, cán can thanh toán qu?c t?; (vi) H?i nh?p kinh t? qu?c t?: các c?p ?? h?i nh?p; m?t s? th? ch? kinh t? qu?c t? (Qu? ti?n t? qu?c t?, Ngan hàng Th? gi?i, T? ch?c th??ng m?i th? gi?i…).

52. ?A?I C??NG TRUYê?N TH?NG QU??C Tê?

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng (??i v?i sinh viên kh?ng ph?i chuyên ngành Truy?n th?ng qu?c t?).

N?i dung: Cung ca?p ca?c kiê?n th??c c? ba?n vê? li?ch s??, kha?i niê?m, ???i t???ng nghiên c??u, ca?c ly? thuyê?t, vai tro? cu?a truyê?n th?ng qu??c tê? trong ???i s??ng chi?nh tri?, kinh tê? va? v?n ho?a qu??c t?; va? xu h???ng pha?t triê?n cu?a truyê?n th?ng qu??c tê? trong th??i gian t??i. M?n h?c cung c?p b?c tranh chung v? Truy?n th?ng Qu?c t? v?i t? cách là m?t l?nh v?c mang tính liên ngành – h? qu? c?a vi?c giao thoa gi?a: Truy?n th?ng ??i chúng, PR, Quan h? Qu?c t?. ?ay c?ng là kh?i tri th?c c? b?n mang tính h??ng d?n và ??nh h??ng ng??i h?c ?i sau vào các m?n thu?c ba phan ngành h?p là: Truy?n th?ng ??i chúng; Ngo?i giao V?n hóa và PR, ? giai ?o?n sau.

 

                                                                                                    Hà N?i, ngày   tháng 9 n?m 2015
         Giám ??c H?c vi?n                                                                            Tr??ng khoa

 

 

 

         TS. ??ng ?ình Quy                                                                      TS. Ph?m Lan Dung

One thought on “Ch??ng trình ?ào t?o C? nhan ngành Lu?t Qu?c t?

  1. says:

    湖北快3计划网I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I absolutely enjoy reading everything that is posted on your blog.Keep the stories coming. I loved it!

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC