Ch??ng trình ?ào t?o C? nhan ngành Ng?n ng? Anh

Ngành ?ào t?o: ?Ng?n ng? Anh (The English Language)
Lo?i hình ?ào t?o: ?Chính quy
M? ngành: ?5220201

A. CáC QUY ??NH CHUNG

I. M?c tiêu ?ào t?o

1. Ki?n th?c

Cung c?p cho sinh viên ki?n th?c t??ng ??i r?ng v? ng?n ng? Anh, v?n hoá, x? h?i và v?n h?c Anh-M?; ly thuy?t biên-phiên d?ch, ki?n th?c b? tr? v? Quan h? qu?c t? nh?m b?o ??m cho sinh viên khi ra tr??ng ??t ???c trình ?? nghi?p v? ?? ?? ho?t ??ng và c?ng tác có hi?u qu? trong các l?nh v?c chuyên m?n nh? c?ng tác biên – phiên d?ch, gi?ng d?y ti?ng Anh, và có th? ??m ???ng các c?ng vi?c ??i ngo?i và h?p tác qu?c t? phù h?p t?i các B?, Ban, Ngành trung ??ng, ??a ph??ng, các t? ch?c x? h?i và các doanh nghi?p.

2. K? n?ng

Rèn luy?n và phát tri?n các k? n?ng giao ti?p ti?ng Anh, k? n?ng biên-phiên d?ch ? m?c ?? t??ng ??i thành th?o trong các tình hu?ng giao ti?p x? h?i và chuyên m?n th?ng th??ng.

Trang b? cho sinh viên k? n?ng h?c t?p hi?u qu? ?? có th? t? h?c t?p nh?m ti?p t?c nang cao ki?n th?c và n?ng l?c th?c hành ti?ng, b??c ??u hình thành t? duy và n?ng l?c nghiên c?u khoa h?c v? các v?n ?? ng?n ng?, v?n h?c ho?c v?n hoá-v?n minh c?a các n??c thu?c C?ng ??ng Anh ng?.

M?t s? k? n?ng m?m khác nh? k? n?ng ch? trì h?i ngh?, quan h? c?ng chúng ti?p xúc báo chí, tr? l?i ph?ng v?n, k? n?ng s? d?ng c?ng ngh? th?ng tin… s? ???c trang b? cho sinh viên giúp các em có th? hoàn thành nh?ng c?ng vi?c ph?c t?p ?òi h?i v?n d?ng c? chuyên m?n, nghi?p v? và các k? n?ng th?c hành.

3. N?ng l?c t? ch? và trách nhi?m

?ào t?o c? nhan ngành Ng?n ng? Anh có l?p tr??ng chính tr?, ph?m ch?t ??o ??c, có y th?c làm vi?c chuyên nghi?p, có n?ng l?c d?n d?t v? chuyên m?n, nghi?p v? ?? ???c ?ào t?o; có sáng ki?n trong quá trình th?c hi?n nhi?m v? ???c giao; có kh? n?ng t? ??nh h??ng, thích nghi v?i các m?i tr??ng làm vi?c khác nhau; t? h?c t?p, tích l?y ki?n th?c, kinh nghi?m ?? nang cao trình ?? chuyên m?n nghi?p v?; có kh? n?ng ??a ra ???c k?t lu?n v? các v?n ?? chuyên m?n, nghi?p v? th?ng th??ng và m?t s? v?n ?? ph?c t?p v? m?t k? thu?t; có n?ng l?c l?p k? ho?ch, ?i?u ph?i, phát huy trí tu? t?p th?; có n?ng l?c ?ánh giá và c?i ti?n các ho?t ??ng chuyên m?n.

II. Chu?n ??u ra

1. Ki?n th?c

Khi t?t nghi?p sinh viên ph?i ??t các chu?n ki?n th?c sau:

Ki?n th?c chung

– Hi?u và có kh? n?ng v?n d?ng nh?ng nguyên ly c? b?n c?a Ch? ngh?a Mác-Lê Nin và t? t??ng H? Chí Minh.

– N?m v?ng ch? tr??ng, ???ng l?i, chính sách, pháp lu?t c?a ??ng và Nhà n??c, có ki?n th?c và kh? n?ng tuyên truy?n và giáo d?c c?ng ??ng ??c bi?t là v? nh?ng v?n ?? liên quan ??n chính sách ??i ngo?i, các v?n ?? h?p tác qu?c t? liên quan ??n an ninh, hòa bình, th??ng m?i, ??u t?, v?n hóa, giáo d?c qu?c t?.

– N?m v?ng ki?n th?c c? b?n v? quan h? qu?c t?, kinh t?, th??ng m?i qu?c t?, lu?t pháp và truy?n th?ng qu?c t?.

– N?m v?ng và có kh? n?ng v?n d?ng các ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c trong c?ng tác, trong quá trình t? h?c và nghiên c?u ??c l?p.

Ki?n th?c chuyên ngành

– S? d?ng ti?ng Anh thành th?o (t??ng ???ng trình ?? C1, Khung tham chi?u Chau ?u, B?c 5/6 c?a Khung n?ng l?c ngo?i ng? c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o ho?c ??t t?i thi?u 6.5 IELTS qu?c t? và các ch?ng ch? ngo?i ng? qu?c t? t??ng ???ng khác nh? TOEIC, TOEFL iBT) ? c? 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t, ??c bi?t là các k? n?ng nghe, ??c, t?ng h?p, phan tích, vi?t báo cáo, bình lu?n v? các tin t?c, s? ki?n, c?ng trình nghiên c?u v? các v?n ?? trong quan h? qu?c t?.

– N?m v?ng ly thuy?t ti?ng Anh v? ng? pháp, ng? am, am v? h?c, ng? d?ng h?c, ly thuy?t biên, phiên d?ch Anh-Vi?t và Vi?t-Anh.

– Có nh?ng ki?n th?c n?n t?ng v? ??t n??c, con ng??i, v?n hóa, t?n giáo c?a các qu?c gia nói ti?ng Anh, ??c bi?t là Anh, M? và các qu?c gia khác có vai trò và v? trí quan tr?ng trong quan h? qu?c t?.

– Có kh? n?ng làm phiên d?ch (? trình ?? trung c?p) cho các cu?c ti?p xúc, h?i th?o c?a c? quan ho?c biên d?ch các tài li?u v? các v?n ?? liên quan ??n chính tr? qu?c t?, kinh t? qu?c t?, truy?n th?ng qu?c t? và lu?t pháp qu?c t?.

2. K? n?ng

Sinh viên ???c trang b? và rèn luy?n nh?ng k? n?ng c?ng và m?m sau:

– K? n?ng làm vi?c ??c l?p, làm vi?c nhóm;

– K? n?ng giao ti?p hi?u qu?;

– K? n?ng thuy?t trình hi?u qu?;

– K? n?ng biên phiên d?ch;

– K? n?ng ?àm phán, t? duy ph?n bi?n, qu?n ly và l?nh ??o…;

– K? n?ng phát hi?n, t?ng h?p, phan tích và gi?i quy?t v?n ??, s? ki?n liên quan ??n chuyên ngành Ng?n ng? và QHQT;

– S? d?ng thành th?o các ph?n m?m vi tính c? b?n nh? Windows, Power Point, Excel, Internet Explorer.

– Có kh? n?ng áp d?ng nh?ng k? n?ng này ? m?c ?? t??ng ??i thu?n th?c trong các tình hu?ng giao ti?p và chuyên m?n c? th?.

3. Thái ??

Sinh viên khi t?t nghi?p là nh?ng ng??i trung thành v?i l?i ích qu?c gia – dan t?c, có y th?c tuan th? pháp lu?t, có trách nhi?m ??i v?i c?ng ??ng, có ph?m ch?t chính tr?, ??o ??c và tác phong ngh? nghi?p t?t, có y th?c c?p nh?t ki?n th?c và sáng t?o trong c?ng vi?c.

4. C? h?i ngh? nghi?p

Khi t?t nghi?p, sinh viên có th? ti?p c?n v?i nh?ng c? h?i vi?c làm r?t ?a d?ng ? nhi?u v? trí khác nhau:

– Phiên d?ch, biên d?ch viên c?a các B?, Ban, Ngành, các T? ch?c qu?c t?;

– Cán b? ngo?i giao – B? Ngo?i giao;

– Cán b? ??i ngo?i – V?/Phòng h?p tác qu?c t? – Các B?, Ban, Ngành c?p Trung ??ng và ??a ph??ng;

– Th? ky/Tr? ly Giám ??c – Doanh nghi?p n??c ngoài ho?c doanh nghi?p trong n??c, ??c bi?t trong l?nh v?c th??ng m?i, xu?t nh?p kh?u, t? v?n pháp ly, truy?n th?ng;

– Cán b? kinh doanh, nhan s?, pháp ly, truy?n th?ng, quan h? c?ng chúng c?a các Doanh nghi?p trong n??c và n??c ngoài;

– Cán b? ch??ng trình, d? án c?a các T? ch?c qu?c t?;

– Giáo viên ti?ng Anh c?p c? s?, trung h?c, ??i h?c (sau khi ???c b?i d??ng v? nghi?p v? s? ph?m).

5. C? h?i h?c t?p, nang cao trình ?? sau khi ra tr??ng

???c trang b? t?t n?n t?ng ki?n th?c chuyên m?n v? ng?n ng? Anh và ki?n th?c b? tr? v? QHQT, sinh viên t?t nghi?p có kh? n?ng h?c ti?p lên b?c sau ??i h?c (b?c Th?c s?, Ti?n s?) thu?c các chuyên ngành Ng?n ng? Anh ho?c ti?p t?c h?c b? sung m?t s? h?c ph?n ?? có th? theo h?c b?c sau ??i h?c (Th?c s?, Ti?n s?) thu?c các chuyên ngành Quan h? Qu?c t?, Chính tr? qu?c t?,… t?i ?H?c vi?n Ngo?i giao, các tr??ng trong khu v?c và trên th? gi?i.

III. Kh?i l??ng và c?u trúc ki?n th?c toàn khóa

T?ng s? tín ph?i tích l?y là 125 tín ch? (TC), kh?ng k? các n?i dung v? Giáo d?c Th? ch?t (3 TC) và Giáo d?c Qu?c phòng (8 TC).

IV. ??i t??ng tuy?n sinh

Theo Quy ??nh c?a H?c vi?n Ngo?i giao và B? Giáo d?c và ?ào t?o.

V. Quy trình ?ào t?o và ?i?u ki?n t?t nghi?p

1. Quy trình ?ào t?o

?ào t?o theo h?c ch? tín ch?.

2. ?i?u ki?n t?t nghi?p

áp d?ng ?i?u 30, Quy ch? ?ào t?o ??i h?c h? chính quy theo h?c ch? tín ch? ban hành kèm Quy?t ??nh 538/Q?-HVNG ngày 12/9/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

VI. Thang ?i?m

áp d?ng ?i?u 21 Quy ch? ?ào t?o ??i h?c và cao ??ng h? chính quy theo h?c ch? tín ch? ban hành kèm Quy?t ??nh 538/Q?-HVNG ngày 12/9/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao. C? th?, k?t qu? h?c t?p c?a sinh viên ???c ?ánh giá d?a trên c? hai lo?i thang ?i?m: thang ?i?m 10 và thang ?i?m 4.

– Thang ?i?m 10 (???c làm tròn ??n m?t ch? s? th?p phan) là thang ?i?m ti?n ích ???c s? d?ng ?? ?ánh giá các ?i?m ki?m tra h?c ph?n, ?i?m ?ánh giá thành ph?n, ?i?m thi k?t thúc h?c ph?n và ?i?m h?c ph?n. ?i?m h?c ph?n là t?ng ?i?m c?a t?t c? các ?i?m ?ánh giá thành ph?n c?a h?c ph?n nhan v?i tr?ng s? t??ng ?ng.

– Thang ?i?m 4 là thang ?i?m chính th?c, trong ?ó các ?i?m ch? A, B, C, D và F ???c s? d?ng khi tính ?i?m trung bình chung h?c k? và ?i?m trung bình chung tích l?y và ?i?m trung bình chung t?t nghi?p.

– Các lo?i thang ?i?m và cách quy ??i:

X?p lo?i

Thang ?i?m 10

(?i?m thành ph?n)

Thang ?i?m 4 (?i?m chính th?c)

?i?m ch?

?i?m s?

??t

Gi?i

T? 8.5 ??n 10

A

4.0

Khá

T? 7.0 ??n 8.4

B

3.0

Trung bình

T? 5.5 ??n 6.9

C

2.0

Trung bình y?u

T? 4.0 ??n 5.4

D

1.0

Kh?ng ??t

Kém

D??i 4.0

F

0

B. N?I DUNG CH??NG TRìNH ??????????? ??????????????????????????????????????????????? 125 tín ch?

I. Ki?n th?c giáo d?c ??i c??ng?????????? ??????????? ??????????? ??????????????????????? 14 tín ch?*

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

Nh?ng nguyên ly CB c?a ch? ngh?a Mác – Lê Nin 1

2

Ti?ng Vi?t

2

Nh?ng nguyên ly CB c?a ch? ngh?a Mác – Lê Nin 2

3

Ti?ng Vi?t

3

T? t??ng H? Chí Minh

2

Ti?ng Vi?t

4

???ng l?i cách m?ng c?a ??ng CSVN

3

Ti?ng Vi?t

5

Tin h?c

2

Ti?ng Vi?t

6

Pháp lu?t ??i c??ng

2

Ti?ng Vi?t

7

Giáo d?c th? ch?t

3

Ti?ng Vi?t

8

Giáo d?c qu?c phòng

8

Ti?ng Vi?t

*Kh?ng k? Giáo d?c th? ch?t và Giáo d?c qu?c phòng

II. Ki?n th?c giáo d?c chuyên nghi?p?????????????????????????????????????????????????????????????? 68 tín ch?

1. Ki?n th?c c? s? kh?i ngành ??????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????? 12 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín

ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

L?ch s? v?n minh th? gi?i

2

Ti?ng Vi?t

2

Tam ly h?c ??i c??ng

2

Ti?ng Vi?t

3

X? h?i h?c ??i c??ng

2

Ti?ng Vi?t

4

D?n lu?n ng?n ng? h?c

2

Ti?ng Vi?t

5

Ti?ng Vi?t th?c hành

2

Ti?ng Vi?t

6

Ng?n ng? h?c ??i chi?u

2

Ti?ng Vi?t

 

2. Ki?n th?c c? s? ngành chính ????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????? 16 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín

ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

Ti?ng Anh c? s? 1

4

Ti?ng Anh

2

Ti?ng Anh c? s? 2

4

Ti?ng Anh

3

Ti?ng Anh c? s? 3

4

Ti?ng Anh

4

Ng? am ti?ng Anh th?c hành

2

Ti?ng Anh

5

Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c trong ng?n ng? h?c ?ng d?ng

2

Ti?ng Anh

 

3. Ki?n th?c chuyên sau c?a ngành chính??????????????????? ??????????????????????????????????? 34 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n h?c

S? tín

ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

Ti?ng Anh chuyên ngành 1

4

Ti?ng Anh

2

Ti?ng Anh chuyên ngành 2

4

Ti?ng Anh

3

Ti?ng Anh chuyên ngành 3

4

Ti?ng Anh

4

Ti?ng Anh chuyên ngành 4

4

Ti?ng Anh

5

V?n h?c Anh – M?

3

Ti?ng Anh

6

??t n??c h?c Anh – M?

3

Ti?ng Anh

7

Ng? pháp ti?ng Anh

2

Ti?ng Anh

8

Ng? am – ?m v? h?c ti?ng Anh

2

Ti?ng Anh

9

Ng? d?ng h?c ti?ng Anh

2

Ti?ng Anh

10

Ly thuy?t d?ch

2

Ti?ng Anh

11

Biên d?ch 1

2

Ti?ng Anh

12

Biên d?ch 2

2

Ti?ng Anh

 

4. Ki?n th?c t? ch?n c?a ngành chính ??????????? ??????????????????????? ??????????????????????? 6 tín ch?

Sinh viên ch?n m?t trong hai chuyên ngành

4.1. Chuyên ngành Biên d?ch

TT

Tên h?c ph?n

S? tín

ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

Biên d?ch 3

3

Ti?ng Anh

2

Biên d?ch 4

3

Ti?ng Anh

 

4.2. Chuyên ngành Phiên d?ch

TT

Tên h?c ph?n

S? tín

ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

Phiên d?ch 1

3

Ti?ng Anh

2

Phiên d?ch 2

3

Ti?ng Anh

 

III. H?c ph?n k? n?ng ? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? 10 tín ch?

Sinh viên ch?n 5 h?c ph?n trong s? các h?c ph?n sau:

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

K? n?ng so?n th?o v?n b?n

2

Ti?ng Vi?t

2

K? n?ng thuy?t trình

2

Ti?ng Anh

3

K? n?ng t? duy ph?n bi?n

2

Ti?ng Anh

4

K? n?ng t? ch?c s? ki?n

2

Ti?ng Anh

5

K? n?ng làm PR

2

Ti?ng Anh

6

K? n?ng ch? trì h?i ngh?

2

Ti?ng Anh

7

K? n?ng ?àm phán

2

Ti?ng Anh

8

K? n?ng vi?t báo cáo

2

Ti?ng Anh

9

K? n?ng qu?n ly và l?nh ??o

2

Ti?ng Anh

 

IV. Ki?n th?c b? tr????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? 18 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

L?ch s? quan h? qu?c t? hi?n ??i (1945- nay)

2

Ti?ng Vi?t

2

Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam (1975-??n nay)

2

Ti?ng Vi?t

3

C?ng tác ngo?i giao

3

Ti?ng Vi?t

4

Lu?t hi?n pháp Vi?t Nam và các n??c

3

Ti?ng Vi?t

5

C?ng pháp qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

6

Quan h? kinh t? qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

7

??i c??ng truy?n th?ng qu?c t?

2

Ti?ng Vi?t

V. Xét và c?ng nh?n t?t nghi?p??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 15 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

H??ng nghi?p

2

2

Th?c t?p cu?i khóa

3

Ti?ng Anh, Ti?ng Vi?t

3

Khóa lu?n t?t nghi?p/ H?c và thi m?t s? h?c ph?n chuyên m?n

10

Ti?ng Anh

 

C. K? HO?CH GI?NG D?Y D? KI?N

H?c k? I??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 16 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

L?ch s? v?n minh th? gi?i

2

2

Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác-Lênin 1

2

3

K? n?ng t? ch?n 1 (K? thu?t so?n th?o v?n b?n)

2

4

Ti?ng Anh c? s? 1

4

5

Ng? am ti?ng Anh th?c hành

2

6

D?n lu?n ng?n ng? h?c

2

7

Tin h?c

2

8

Giáo d?c Th? ch?t

3

 

H?c k? II?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 15 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác-Lênin 2

3

2

Tam ly h?c ??i c??ng

2

3

Pháp lu?t ??i c??ng

2

4

Ti?ng Anh c? s? 2

4

5

L?ch s? quan h? qu?c t? hi?n ??i (1945- nay)

2

6

Ti?ng Vi?t th?c hành

2

7

Giáo d?c Qu?c phòng

8

 

H?c k? III????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 17 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

T? t??ng H? Chí Minh

2

2

X? h?i h?c ??i c??ng

2

3

Ng? am – am v? h?c

2

4

K? n?ng t? ch?n 2

2

5

Ti?ng Anh c? s? 3

4

6

??t n??c h?c Anh – M?

3

7

Ng?n ng? h?c ??i chi?u

2

 

H?c k? IV???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 16 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

???ng l?i CM c?a ??ng C?ng s?n Vi?t nam

3

2

Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam (1975 –nay)

2

3

Lu?t hi?n pháp Vi?t Nam và các n??c

3

4

??i c??ng truy?n th?ng qu?c t?

2

5

Ti?ng Anh chuyên ngành 1

4

6

Ng? pháp ti?ng Anh

2

 

H?c k? V?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 16tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

K? n?ng t? ch?n 3

2

2

Quan h? kinh t? qu?c t?

3

3

Ti?ng Anh chuyên ngành 2

4

4

Ly thuy?t d?ch

2

5

C?ng tác ngo?i giao

3

6

Biên d?ch 1

2

 

H?c k? VI???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 16 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

K? n?ng t? ch?n 4

2

2

C?ng pháp qu?c t?

3

3

Ti?ng Anh chuyên ngành 3

4

4

Biên d?ch 2

2

5

V?n h?c Anh – M?

3

6

Ng? d?ng h?c ti?ng Anh

2

 

H?c k? VII??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 14 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín

ch?

1

Ti?ng Anh chuyên ngành 4

4

2

K? n?ng t? ch?n 5

2

3

Phiên d?ch 1 ho?c

Biên d?ch 3

3

4

Phiên d?ch 2 ho?c

Biên d?ch 4

3

5

Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c trong ng?n ng? h?c ?ng d?ng

2

 

H?c k? VIII?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 15 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín

ch?

1

H??ng nghi?p

2

2

Th?c t?p cu?i khóa

3

3

Khóa lu?n t?t nghi?p/ H?c và thi m?t s? h?c ph?n chuyên m?n

10

 

Ghi chú:

– Phan b? ch??ng trình theo n?m h?c c? th?. L?ch h?c có th? thay ??i theo quy?t ??nh c?a Phòng ?ào t?o.

D. M? T? V?N T?T N?I DUNG Và KH?I L??NG CáC H?C PH?N

I. Ki?n th?c giáo d?c ??i c??ng

1. NH?NG NGUYêN LY C? B?N C?A CH? NGH?A MáC – LêNIN 1

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin 1 gi?i thi?u nh?ng n?i dung c? b?n v? th? gi?i quan và ph??ng pháp lu?n tri?t h?c – b? ph?n ly lu?n n?n t?ng c?a ch? ngh?a Mác- Lênin. ?ó là quan ?i?m duy v?t bi?n ch?ng v? v?t ch?t, y th?c và m?i quan h? gi?a v?t ch?t và y th?c; v? phép bi?n ch?ng duy v?t v?i t? cách là khoa h?c v? m?i liên h? ph? bi?n và v? s? phát tri?n, v? nh?ng quy lu?t chung nh?t c?a t? nhiên, x? h?i và t? duy, bao g?m các nguyên ly, quy lu?t và các c?p ph?m trù; v? ly lu?n nh?n th?c; v? ch? ngh?a duy v?t l?ch s? v?i t? cách là h? th?ng nh?ng quan ?i?m duy v?t bi?n ch?ng v? x? h?i, làm sáng t? ngu?n g?c, ??ng l?c và nh?ng quy lu?t chung c?a s? v?n ??ng, phát tri?n c?a l?ch s? x? h?i loài ng??i.

2. NH?NG NGUYêN LY C? B?N C?A CH? NGH?A MáC – LêNIN 2

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Nh?ng Nguyên ly c? b?n c?a Ch? ngh?a Mác-Lênin 1

???? N?i dung: H?c ph?n Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin 2 bao g?m 2 ph?n: H?c thuy?t kinh t? c?a ch? ngh?a Mác-Lênin v? ph??ng th?c s?n xu?t T? b?n ch? ngh?a và Ly lu?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin v? Ch? ngh?a x? h?i.

Ph?n H?c thuy?t kinh t? gi?i thi?u 2 h?c thuy?t c? b?n là h?c thuy?t giá tr? và h?c thuy?t giá tr? th?ng d?, qua ?ó sinh viên ???c ti?p c?n, lu?n gi?i các ph?m trù kinh t? c? b?n c?a m?t n?n kinh t? th? tr??ng c?nh tranh t? do. ??ng th?i Ph?n H?c thuy?t kinh t? c?ng lu?n gi?i s? chuy?n bi?n c?a ch? ngh?a t? b?n t? giai ?o?n c?nh tranh t? do sang giai ?o?n ??c quy?n, ??c quy?n nhà n??c t? cu?i th? k? XIX, ??u th? k? XX và nh?ng ??c ?i?m kinh t? c? b?n c?a n?n kinh t? t? b?n ch? ngh?a trong giai ?o?n này.

Ph?n Ly lu?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin v? Ch? ngh?a x? h?i gi?i thi?u nh?ng n?i dung c? b?n v? vai trò s? m?nh l?ch s? c?a giai c?p c?ng nhan, tính t?t y?u và n?i dung c?a cách m?ng x? h?i ch? ngh?a; nh?ng v?n ?? chính tr? – x? h?i có tính quy lu?t trong ti?n trình cách m?ng XHCN nh?: xay d?ng n?n dan ch? XHCN, nhà n??c XHCN, n?n v?n hóa XHCN, gi?i quy?t các v?n ?? v? dan t?c và t?n giáo.

3. T? T??NG H? CHí MINH

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Nh?ng Nguyên ly c? b?n c?a Ch? ngh?a Mác-Lênin 1, 2

N?i dung: H?c ph?n này cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n v?:

 • C? s?, quá trình hình thành và phát tri?n c?a t? t??ng H? Chí Minh;
 • H? th?ng nh?ng quan ?i?m toàn di?n và sau s?c v? m?t s? v?n ?? c? b?n c?a cách m?ng Vi?t Nam, bao g?m v?n ?? dan t?c và cách m?ng gi?i phóng dan t?c; ch? ngh?a x? h?i ? và con ???ng quá ?? lên ch? ngh?a x? h?i ? Vi?t Nam; ??ng C?ng s?n Vi?t Nam; ??i ?oàn k?t dan t?c và ?oàn k?t qu?c t?; dan ch? và xay d?ng nhà n??c c?a dan, do dan, vì dan; ??o ??c, v?n hóa và xay d?ng con ng??i m?i;
 • Nh?ng ?óng góp v? ly lu?n và th?c ti?n c?a H? Chí Minh ??i v?i s? nghi?p cách m?ng c?a dan t?c Vi?t Nam.

4. ???NG L?I CáCH M?NG C?A ??NG C?NG S?N VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác-Lênin 1, 2 và T? t??ng H? Chí Minh.

N?i dung:Nghiên c?u s? ra ??i c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam và c??ng l?nh chính tr? ??u tiên c?a ??ng; nghiên c?u ???ng l?i ??u tranh giành chính quy?n (1930-1945), ???ng l?i ??u tranh ch?ng th?c dan Pháp và ?? qu?c M? xam l??c (1945-1975); nghiên c?u ???ng l?i c?a ??ng trong quá trình l?nh ??o cách m?ng XHCN, ??c bi?t trong th?i k? ??i m?i trên m?t s? l?nh v?c nh?: ???ng l?i c?ng nghi?p hoá; ???ng l?i xay d?ng n?n kinh t? th? tr??ng ??nh h??ng x? h?i ch? ngh?a; ???ng l?i xay d?ng h? th?ng chính tr?; ???ng l?i xay d?ng, phát tri?n v?n hoá và gi?i quy?t các v?n ?? x? h?i; ???ng l?i ??i ngo?i và k?t qu?, y ngh?a vi?c th?c hi?n ???ng l?i ?ó trong th?i k? ??i m?i.

5. PHáP LU?T ??I C??NG

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? phan lo?i và ??c ?i?m c?a các h? th?ng pháp lu?t trên th? gi?i, m?i quan h? gi?a pháp lu?t và nhà n??c; ??ng th?i giúp sinh viên n?m ???c nh?ng n?i dung chính c?a h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam c?ng nh? s? v?n hành c?a h? th?ng này nh?m nang cao y th?c pháp lu?t cho sinh viên. H?c ph?n s? gi?i thi?u nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? m?t s? ngành lu?t chính trong pháp lu?t Vi?t Nam nh?: Lu?t hi?n pháp, lu?t hành chính, lu?t hình s?, lu?t t? t?ng hình s?, lu?t dan s?, lu?t t? t?ng dan s?, lu?t doanh nghi?p, lu?t h?n nhan và gia ?ình, lu?t lao ??ng…

6. TIN H?C

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Trang b? cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? c?ng ngh? th?ng tin; ph?n m?m h? th?ng (h? ?i?u hành), ph?n m?m ?ng d?ng, ph?n m?m c?ng c?; Khai thác h? ?i?u hành ph? th?ng MS Windows; S? d?ng các ph?n m?m v?n phòng ?? làm tài li?u, qu?n tr? d? li?u ? m?c ??n gi?n; S? d?ng các d?ch v? trên Internet nh? e-mail, tìm ki?m tin t?c.

7. GIáO D?C QU?C PHòNG

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Trang b? nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ???ng l?i quan s? c?a ??ng; C?ng tác qu?c phòng, an ninh; Quan s? chung và chi?n thu?t, k? thu?t b?n súng ti?u liên AK (CKC).

8. GIáO D?C TH? CH?T

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Hu?n luy?n cho ng??i h?c nh?ng ki?n th?c c? b?n v? th? thao qu?n chúng bao g?m: hi?u bi?t nguyên t?c, ph??ng pháp hu?n luy?n th? l?c, lu?t và t? ch?c thi ??u m?t s? m?n th? thao.

II. Ki?n th?c giáo d?c chuyên nghi?p

1. L?CH S? V?N MINH TH? GI?I

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n và h? th?ng v? s? phát tri?n v?n minh nhan lo?i qua nh?ng n?n v?n minh tiêu bi?u ? ph??ng ??ng nh? n?n v?n minh Ai C?p, L??ng Hà, Trung Hoa và ? ph??ng Tay nh? n?n v?n minh Hy L?p và La M? c? ??i; v? b??c chuy?n sang n?n v?n minh c?ng nghi?p và v?n minh th?ng tin; nh?ng nguyên t?c và m?i t??ng quan gi?a h?i nh?p v?n minh th? gi?i và gi? v?ng, phát huy b?n s?c v?n hoá dan t?c.

2. T?M LY H?C ??I C??NG

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n nh?m giúp sinh viên ti?p c?n nh?ng khái ni?m, ly thuy?t và nh?ng nguyên ly c? b?n c?a khoa h?c tam ly, t? ?ó có nh?ng hi?u bi?t c?n b?n v? các hi?n t??ng tam ly và hành vi c?a con ng??i. Các ch? ?? chính c?a m?n h?c bao g?m: Ho?t ??ng, giao ti?p, y th?c, chú y, c?m giác, tri giác, trí nh?, t? duy, tình c?m, nhan cách. H?c ph?n t?p trung khai thác ?ng d?ng c?a các ly thuy?t và các nguyên ly tam ly h?c trong vi?c hi?u và phan tích hành vi c?a con ng??i.

3. X? H?I H?C ??I C??NG

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n giúp sinh viên n?m ???c các khái ni?m c? b?n nh? c? c?u x? h?i, b?t bình ??ng x? h?i, phan t?ng x? h?i, nhóm x? h?i, thi?t ch? x? h?i…, cung c?p tri th?c, hi?u bi?t v? quy trình ti?n hành m?t cu?c ?i?u tra x? h?i h?c, v? các ph??ng pháp thu th?p th?ng tin; m?n h?c còn ?i sau vào nghiên c?u m?t s? l?nh v?c chuyên bi?t. Trên c? s? nh?ng thành t?u khoa h?c v? tri th?c và c?ng ngh? ?? ??t ???c, x? h?i h?c trang b? cho ng??i h?c nh?ng tri th?c khoa h?c v? các l?nh v?c x? h?i và k? n?ng v?n d?ng vào trong th?c ti?n cu?c s?ng c?ng nh? ngh? nghi?p.

4. D?N LU?N NG?N NG? H?C

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? b?n ch?t, ch?c n?ng b?n th? c?a ng?n ng?, ngu?n g?c c?a ng?n ng?, m?i quan h? gi?a ng?n ng? và t? duy; v? h? th?ng và các c?p ??; các ??n v? c?a ng?n ng?; nh?ng ki?n th?c khái quát v? ng? am, t? v?ng, ng? pháp, ng? ngh?a c?a ng?n ng? và trong m?t ch?ng m?c nh?t ??nh, m?t s? v?n ?? v? ng? d?ng; cung c?p nh?ng ph??ng pháp nghiên c?u ng?n ng? h?c nh? ph??ng pháp so sánh – l?ch s?; ph??ng pháp so sánh – lo?i hình. Sinh viên n?m ???c ki?n th?c và ph??ng pháp nghiên c?u trong h?c ph?n D?n lu?n ng?n ng? h?c s? thu?n l?i h?n khi h?c ti?p h?c ph?n Ng?n ng? h?c ??i chi?u và các h?c ph?n v? ly thuy?t ti?ng Anh.

5. TI?NG VI?T TH?C HàNH

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ti?ng Vi?t; v? vi?c s? d?ng t? ng?, ??t cau, t?o l?p và ti?p thu v?n b?n; nh?ng l?i s? d?ng ti?ng Vi?t th??ng m?c, th??ng g?p, và cách kh?c ph?c nh?ng l?i ?ó; rèn luy?n và phát tri?n các k? n?ng dùng t?, ??t cau; t?o l?p và ti?p nh?n v?n b?n; thuy?t trình; kh? n?ng phát hi?n và s?a ch?a các l?i s? d?ng ti?ng Vi?t; làm vi?c theo nhóm, t? h?c và t? nghiên c?u; b?i d??ng tình c?m yêu quy và tran tr?ng ti?ng Vi?t c?a sinh viên; rèn luy?n thói quen và y th?c th??ng xuyên s? d?ng ti?ng Vi?t m?t cách th?n tr?ng, có can nh?c, l?a ch?n th?u ?áo; nghiêm túc rèn luy?n va? pha?t triê?n n?ng l??c t? duy, s? d?ng ng?n ng? m?t cách linh ho?t, chính xác và có phê phán; nghiêm túc và nhi?t thành trong vi?c gi? gìn, b?o v? và phát tri?n ti?ng Vi?t.

6. NG?N NG? H?C ??I CHI?U

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n cung c?p ki?n th?c v? l?ch s? phát tri?n c?a ng?n ng? h?c ??i chi?u, các c?p ?? miêu t? ng?n ng?, ph??ng pháp và th? pháp nghiên c?u ??i chi?u trong ng?n ng? h?c, vi?c ??i chi?u ng?n ng? qua các bình di?n và c?p ?? ng?n ng?, th?c hi?n ?i?n c?u, các thao tác c?i biên ng?n ng?; giúp sinh viên n?m v?ng và v?n d?ng t?t ph??ng pháp, nguyên t?c, và các th? pháp ??i chi?u ng?n ng? h?c ? các c?p ?? ng? am-am v? h?c, ng? pháp h?c, và t? v?ng – ng? ngh?a, ng? d?ng h?c nh?m t? mình tìm ra nh?ng ?i?m t??ng ??ng và d? bi?t, nh?ng nét t??ng ???ng và kh?ng t??ng ???ng gi?a ti?ng Vi?t và ngo?i ng? mà sinh viên theo h?c ?? t? ?ó có th? h?c ngo?i ng? nhanh và hi?u qu? h?n, tránh và kh?c ph?c ???c nh?ng chuy?n di tiêu c?c, bi?t phát huy, khai thác và t?n d?ng ???c nh?ng chuy?n di tích c?c trong quá trình h?c và s? d?ng ng?n ng?, d?ch thu?t ng?n ng?, h??ng ??n vi?c s? d?ng ngo?i ng?/ng?n ng? m?t cách chu?n m?c, trong sáng và chính xác.

111777. TI?NG ANH C? S? 1

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên hoàn thành ch??ng trình ti?ng Anh ph? th?ng.

N?i dung: H?c ph?n t?p trung vào 4 k? n?ng?; nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng Nghe giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh?: nghe l?y y chính và xác ??nh ???c các t? ng? m?u ch?t và nh?ng chi ti?t quan tr?ng trong ng?n ng? nói có ?? khó và t?c ?? trung bình v? các ch? ?? hàng ngày quen thu?c liên quan ??n b?n than, t?i n?i làm vi?c, tr??ng h?c,.. K? n?ng Nói giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? tham gia vào các cu?c trao ??i x? giao kh?ng chu?n b? tr??c v? nh?ng ch? ?? quen thu?c mà b?n than quan tam và c?ng vi?c th??ng nh?t m?t cách khá t? tin; s? d?ng t? ng? và thành ng? quen thu?c. K? n?ng ??c giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh? ??c l??t, k? n?ng n?m b?t y chính, hi?u các t? ch? y?u và chi ti?t quan tr?ng trong m?t v?n b?n ??n gi?n. K? n?ng Vi?t giúp sinh viên luy?n t?p các b??c vi?t ?o?n v?n v?i các ch? ?? quen thu?c hàng ngày.

8. TI?NG ANH C? S? 2

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1.

N?i dung: H?c ph?n t?p trung vào 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng Nghe giúp ng??i h?c phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? nghe hi?u các y chính trong nh?ng ?o?n l?i nói khá dài, l?p lu?n khá ph?c t?p thu?c các ch? ?? quen thu?c; theo d?i ???c các ?i?m chính c?a m?t bài gi?ng, bài nói chuy?n chuyên ??,… K? n?ng Nói: giúp ng??i h?c phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? giao ti?p m?t cách hi?u qu? trong h?u h?t các tình hu?ng hàng ngày và trong các tình hu?ng c?ng vi?c quen thu?c; s? d?ng các t? ng?, thành ng? và c?u trúc khá ph?c t?p. K? n?ng ??c giúp ng??i h?c phát tri?n các k? n?ng nh? n?m b?t ???c các y chính trong m?t bài ??c dài t??ng ??i dài v? m?t ch? ?? quen thu?c, ng? c?nh c? th?, d? ?oán;…V?n b?n có th? ?òi h?i kh? n?ng suy lu?n ? m?c ?? trung bình ?? phát hi?n ra quan ?i?m c?a tác gi?,…K? n?ng Vi?t giúp ng??i h?c luy?n t?p và phát tri?n các b??c miêu t? b?ng bi?u và vi?t m?t s? d?ng bài lu?n ??n gi?n v?i các ch? ?? quen thu?c.

9. TI?NG ANH C? S? 3

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 2.

N?i dung: H?c ph?n t?p trung phát tri?n 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng Nghe giúp ng??i h?c nghe hi?u t?t n?i dung chính c?a các cu?c h?p, h?i th?o trong ho?t ??ng hàng ngày và l?nh v?c chuyên m?n;…K? n?ng Nói giúp ng??i h?c có th? tham gia giao ti?p t??ng ??i tr?i ch?y, thu?n th?c, t? nhiên v? nh?ng v?n ?? liên quan ??n chuyên m?n và ho?t ??ng x? h?i th?ng th??ng; s? d?ng ???c ng?n ng? linh ho?t và hi?u qu? trong h?c t?p hay c?ng vi?c. K? n?ng ??c giúp ng??i h?c có th? ??c ?? nhanh ?? n?m b?t các th?ng tin c?n thi?t qua các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng và tài li?u ph? th?ng; có kh? n?ng hi?u các lo?i v?n b?n dài và ph?c t?p, nh?n bi?t ???c các hàm y c?a tác gi?;…K? n?ng Vi?t giúp ng??i h?c luy?n t?p và phát tri?n các b??c vi?t m?t bài lu?n (essay), t?p trung vào m?t s? d?ng bài lu?n, có kh? n?ng dùng các cau có c?u trúc ch?t ch?, r? y v? nh?ng ?? tài ph?c t?p, s? d?ng linh ho?t các thành ph?n cau, t? n?i cau và các c?m t? ch?c n?ng.

10. NG? ?M TI?NG ANH TH?C HàNH

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng?????

N?i dung: H?c ph?n cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ng? am ti?ng Anh, bao g?m am, tr?ng am và ng? ?i?u ??ng th?i ?ng d?ng nh?ng ki?n th?c này vào vi?c th?c hành phát am, t? ??n v? nh? nh?t là am t?i am ti?t, t?, cau và h?i tho?i trong ti?ng Anh. H?c ph?n giúp sinh viên c?i thi?n tính chính xác trong phát am ti?ng Anh, ??ng th?i nang cao k? n?ng nghe hi?u, qua ?ó sinh viên s? t?ng c??ng ph?n x? trong giao ti?p b?ng ti?ng Anh. H?c ph?n nh?n m?nh vào ph?n th?c hành c?a sinh viên.

11. PH??NG PHáP NGHIêN C?U KHOA H?C TRONG NG?N NG? H?C ?NG D?NG

?i?u ki?n tiên quy?t:Ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3 và Ti?ng Anh chuyên ngành 1, 2, 3

N?i dung: H?c ph?n giúp sinh viên n?m ???c c? s? ly lu?n c?a nghiên c?u khoa h?c và luy?n k? n?ng làm vi?c theo ph??ng pháp c?a nghiên c?u khoa h?c. Sinh viên n?m ???c các khái ni?m c? b?n v? khoa h?c và nghiên c?u khoa h?c, k? n?ng nghiên c?u khoa h?c, trình t? logic c?a nghiên c?u khoa h?c và các ph??ng pháp thu th?p và x? ly th?ng tin. H?c ph?n c?ng gi?i thi?u chu trình và ph??ng pháp ti?n hành m?t s? nghiên c?u c? th?, ph? bi?n trong ng?n ng? h?c ?ng d?ng nh?: Nghiên c?u tr??ng h?p (case study), nghiên c?u ?i?u tra (survey research), nghiên c?u th?c nghi?m (experimental research) và nghiên c?u dan t?c h?c (ethnographic research).

12. TI?NG ANH CHUYêN NGàNH 1

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3.

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n c? b?n khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c phan tích các bài báo c?a t? International Herald Tribune và nghe hi?u các ch??ng trình kênh Special English c?a ?ài VOA, k?t h?p v?i các gi? th?o lu?n d?a trên các ch? ?? c?a giáo trình ??c hi?u và Nghe hi?u c?ng nh? các v?n ?? n?i b?t c?a tình hình qu?c t? trong th?i ?i?m ?ó. K? n?ng ??c hi?u t?p trung vào k? n?ng hi?u th?ng tin, tìm th?ng tin chính trong bài, tóm t?t n?i dung c?t l?i c?a bài b?ng m?t cau. K? n?ng nghe tin t?p trung vào nghe các ?o?n tin t?c ?? ch?m v?i ?? dài 1,5 -2 phútvà ng??i nghe có th? ghi chép l?i ???c các y chính c?a tin.

13.TI?NG ANH CHUYêN NGàNH 2

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh chuyên ngành 1.

N?i dung: H?c ph?n ti?p t?c cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n c? b?n khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c ??c và phan tích các bài báo v? ch? ?? Quan h? Qu?c t? t? các t? báo có tên tu?i trên th? gi?i nh? The Guardian Weekly, The Economist, the New York Times,… nh?m nang cao k? n?ng di?n gi?i t? và c?m t? (Paraphrasing), n?m b?t ch? ?i?m, tìm y chính c?a bài. V?i k? n?ng nghe hi?u, h?c ph?n t?p trung vào nghe các ?o?n tin có t?c ?? bình th??ng (standard) v?i ?? dài kho?ng 2- 2,5 phút trên các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i nh? VOA và BBC và rèn luy?n k? n?ng nghe ghi t?c ky, tóm t?t ???c nh?ng th?ng tin chính c?a các b?n tin ti?ng Anh ?ó. H?c ph?n c?ng bao g?m các gi? th?o lu?n d?a trên các ch? ?? c?a giáo trình ??c hi?u và Nghe hi?u do Khoa ti?ng Anh biên so?n c?ng nh? các v?n ?? n?i b?t c?a tình hình qu?c t? trong th?i ?i?m ?ó nh?m rèn luy?n k? n?ng nói ti?ng Anh theo các ch? ?? chuyên ngành QHQT c?a sinh viên.

14. TI?NG ANH CHUYêN NGàNH 3

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh chuyên ngành 2.

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n nang cao khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? và bình lu?n theo ch? ?? quan h? qu?c t? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c phan tích các bài báo, bài bình lu?n v? ch? ?? Quan h? Qu?c t? t? các t? báo có tên tu?i trên th? gi?i nh? The Guardian Weekly, The Economist, The International Herald Tribune, the New York Times,… nh?m giúp sinh viên hi?u ???c n?i dung và l?p lu?n c?a tác gi?. ??i v?i k? n?ng ??c hi?u, ng??i h?c bi?t cách tóm t?t l?i các y chính c?a bài và quan ?i?m c?a tác gi?.V?i k? n?ng nghe hi?u, h?c ph?n t?p trung vào nghe các ?o?n tin, bài bình lu?n có t?c ?? bình th??ng (standard) kho?ng 2-3 phút trên các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i nh? VOA và BBC. Ng??i h?c s? ti?p t?c ???c luy?n t?p k? n?ng ghi chép khi nghe ?? có th? tái t?o l?i ???c các y chính c?a b?n tin bình th??ng. H?c ph?n c?ng bao g?m các gi? th?o lu?n d?a trên các ch? ?? c?a giáo trình ??c hi?u và Nghe hi?u do Khoa ti?ng Anh biên so?n.

15. TI?NG ANH CHUYêN NGàNH 4

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh chuyên ngành 3.

N?i dung: H?c ph?n ti?p t?c cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n nang cao khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? và bình lu?n theo ch? ?? quan h? qu?c t? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n ti?p t?c t?p trung vào vi?c phan tích các bình lu?n v? ch? ?? Quan h? Qu?c t? t? các t? báo có tên tu?i trên th? gi?i nh? The Guardian Weekly, The Economist, The Diplomat, the New York Times,…. ??i v?i k? n?ng ??c hi?u, ng??i h?c s? v?n d?ng ???c toàn b? các k? n?ng ?? ???c h?c ? các h?c ph?n tr??c ?? có th? hi?u sau n?i dung c?a bài bình lu?n, ??ng th?i ng??i h?c c?ng s? ???c trang b? các k? n?ng và ki?n th?c ?? v?n d?ng vào vi?t m?t bài tóm t?t hoàn ch?nh v? n?i dung bài ??c, bình lu?n. V?i k? n?ng nghe hi?u, h?c ph?n ti?p t?c t?p trung vào nghe các ?o?n tin, bài bình lu?n có t?c ?? bình th??ng (standard) trên các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i nh? VOA và BBC. Ng??i h?c có th? tái t?o l?i b?n tin b?ng ti?ng Anh và ti?ng Vi?t. Ng??i h?c s? có kh? n?ng trình b?y quan ?i?m c?a mình v? v?n ?? tác gi? nêu trong bài bình lu?n: ??ng tình ho?c kh?ng ??ng tình v?i quan ?i?m c?a tác gi?.

16. V?N H?C ANH – M?

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3.

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên ki?n th?c t?ng quát v? V?n h?c Anh – M? v?i m?t s? tác gi? và tác ph?m tiêu bi?u. Sau khoá h?c, sinh viên có th?:

– N?m ???c b?c tranh t?ng th? c?a n?n V?n h?c Anh – M? trong t?ng th?i k?;

– N?m v?ng nh?ng b??c c? b?n khi phan tích m?t tác ph?m v?n h?c;

– N?m ???c nh?ng nét ??c ?áo c?a v?n h?c, hi?u ???c v? th? c?a v?n h?c trong t?ng th? v?n hóa và bi?t cách phan tích các tác ph?m tiêu bi?u c?a hai n?n v?n h?c Anh-M?;

– Nang cao k? n?ng vi?t lu?n, ??c hi?u, phan tích, ph?n bi?n và thuy?t trình.

17. ??T N??C H?C ANH – M?

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3.

N?i dung: H?c ph?n cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ??t n??c, con ng??i, v?n hóa, chính tr?, kinh t?, lu?t pháp c?a Anh, M? và các n??c s? d?ng ti?ng Anh trên th? gi?i. T? ?ó, ng??i h?c có th? so sánh ?? th?y ???c nh?ng ?i?m t??ng ??ng và khác bi?t gi?a hai ??t n??c; rèn luy?n và phát tri?n các k? n?ng: thuy?t trình, th?o lu?n, làm vi?c nhóm; t? h?c và t? nghiên c?u. H?c ph?n này có nh?ng n?i dung chính sau:

– H? th?ng chính tr? Anh, M?

– V?n hóa Anh, M?

– Lu?t pháp Anh, M?

– Kinh t? Anh, M?

– Các n??c s? d?ng ti?ng Anh (úc, New Zealand, Nigeria…)

18. NG? PHáP TI?NG ANH

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3.

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c v? ng? pháp ly thuy?t và hi?u r? các khái ni?m chuyên m?n, các hi?n t??ng ng? pháp th??ng s? d?ng ??ng th?i ??a ra các th?o lu?n và bài t?p giúp sinh viên c?ng c? và hi?u sau các hi?n tu?ng ng? pháp ?ó. H?c ph?n s? t?p trung ly gi?i các v?n ?? c? b?n bao g?m t? – c?m t? và b? t? c?a t? (danh t?, ??ng t?, tính t?, tr?ng t?, gi?i t?…), ch?c n?ng cú pháp và ch?c n?ng ng? ngh?a c?a t? , m?nh ?? và các thành ph?n c?a m?nh ??, các ch?c n?ng ng? ngh?a c?a m?nh ??, cau ??n, cau ph?c, cau ghép.

19. NG? ?M-?M V? H?C TI?NG ANH

?i?u ki?n tiên quy?t: Ng? am ti?ng Anh th?c hành.

N?i dung: H?c ph?n cung c?p cho sinh viên nh?ng ly thuy?t c? b?n v? h? th?ng ng? am, am v?, m? t? và phan lo?i am, vai trò và các quy lu?t bi?n ??i c?a am v? trong ng?n ng?, am ti?t, tr?ng am, n?i am, ng? ?i?u và ch?c n?ng c?a ng? ?i?u, v.v. H?c ph?n t?o ti?n ?? cho nghiên c?u ng?n ng? nói ti?ng Anh.

20. NG? D?NG H?C TI?NG ANH

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3 & Ng? pháp ti?ng Anh.

N?i dung: H?c ph?n gi?i thi?u các khái ni?m c? b?n trong nghiên c?u ng?n ng? ? tr?ng thái ho?t ??ng nh? các lo?i ng? ngh?a, ch? xu?t, quy chi?u và suy lu?n, ti?n gi? ??nh, hàm ng?n. H?c ph?n t?p trung vào các v?n ?? ly lu?n tr?c ti?p ho?c gián ti?p liên quan ??n ng?n ng? trong t??ng tác liên nhan: hành ??ng l?i nói, s? ki?n l?i nói, các ly thuy?t v? tính l?ch s? trong giao ti?p ng?n ng? và phi ng?n t?, c?u trúc c?a h?i tho?i, m?i liên h? gi?a di?n ng?n và d?u ?n, ??c ?i?m v?n hoá c?a c?ng ??ng ng?n ng?.

21. LY THUY?T D?CH

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành ch??ng trình ti?ng Anh c? s?.

N?i dung: H?c ph?n chia thành 2 ph?n chính: ly thuy?t biên d?ch và ly thuy?t phiên d?ch.

– Ly thuy?t biên d?ch t?p trung vào các m? hình biên d?ch, các b??c c? b?n trong biên d?ch, cách ti?p c?n chính, k? thu?t d?ch, chi?n thu?t x? ly, các l?i biên d?ch mà sinh viên hay m?c ph?i.

– Ly thuy?t phiên d?ch t?p trung vào m? hình phiên d?ch, các hình th?c phiên d?ch, quá trình phiên d?ch, k? n?ng ghi chép, chi?n thu?t x? ly tình hu?ng, k? n?ng thuy?t trình, các v?n ?? giao thoa v?n hóa, chu?n m?c ??o ??c ngh? nghi?p.

22. BIêN D?CH 1

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3 và ti?ng Anh chuyên ngành 1, 2.

N?i dung: H?c ph?n thu?c kh?i ki?n th?c ti?ng Anh chuyên ngành, g?m hai ph?n: Biên d?ch Vi?t – Anh 1: cung c?p cho sinh viên k? n?ng biên d?ch (d?ch các v?n b?n vi?t) t? ti?ng Vi?t (ng?n ng? g?c) sang ti?ng Anh (ng?n ng? ?ích) ? trình ?? trung c?p (Intermediate). ? giai ?o?n này sinh viên s? ???c h??ng d?n d?ch các v?n b?n có ?? dài 250 – 300 t?. M?i bài h?c ??u theo m?t ch? ?? nh?t ??nh và chú tr?ng vào phát tri?n m?t s? k? n?ng d?ch c? b?n cho sinh viên. H?c ph?n Biên d?ch Vi?t – Anh 1 t?p trung vào các ch? ??: Ngo?i giao/Quan h? qu?c t? (Th?m vi?ng), du l?ch, lam nghi?p, dan s?, lao ??ng, n?ng l??ng, bi?n ??i khí h?u, giao th?ng v?n t?i, tài chính, giáo d?c, c?i cách hành chính và th??ng m?i.

Biên d?ch Anh – Vi?t 1: cung c?p cho sinh viên k? n?ng d?ch các v?n b?n vi?t t? ti?ng Anh sang ti?ng Vi?t ? trình ?? trung c?p (Intermediate). ? giai ?o?n này sinh viên s? ???c h??ng d?n d?ch m?t ph?n v?n b?n (bài báo, tin t?c v? các ch? ?? quan h? qu?c t? trong giáo trình ??c Ti?ng Anh chuyên ngành 1) có ?? dài 200 – 250 t?. H?c ph?n Biên d?ch Anh – Vi?t 1 t?p trung vào các ch? ??: m?i tr??ng, mau thu?n x? h?i, bình ??ng gi?i, nghèo ?ói, n?ng l??ng-d?u m?, d?ch b?nh, thiên tai, dan s?.

23. BIêN D?CH 2

?i?u ki?n tiên quy?t: Biên d?ch 1.

N?i dung: H?c ph?n thu?c kh?i ki?n th?c ti?ng Anh chuyên ngành. H?c ph?n g?m 2 ph?n:

Biên d?ch Vi?t – Anh 2: cung c?p cho sinh viên k? n?ng biên d?ch (d?ch các v?n b?n vi?t) t? ti?ng Vi?t (ng?n ng? g?c) sang ti?ng Anh (ng?n ng? ?ích) ? trình ?? trung cao c?p (Upper – Intermediate). ? giai ?o?n này sinh viên s? ???c h??ng d?n d?ch các v?n b?n có ?? dài 350 – 400 t?. M?i bài h?c ??u theo m?t ch? ?? nh?t ??nh và chú tr?ng vào phát tri?n m?t s? k? n?ng d?ch cho sinh viên. H?c ph?n Biên d?ch 2 t?p trung vào các ch? ??: Ngo?i giao/Quan h? qu?c t? (C?ng hàm, ?i?n m?ng, ?i?n chia bu?n), ngo?i giao/Quan h? qu?c t? (quan h? song ph??ng), phát tri?n b?n v?ng, quan h? Vi?t Nam – ASEAN, phòng ch?ng tham nh?ng, ho?t ??ng c?a Liên h?p qu?c t?i Vi?t?Nam, ng? nghi?p, c?ng nghi?p, xay d?ng, bình ??ng gi?i, ngan hàng, ki?n trúc và quy ho?ch ?? th?.

Biên d?ch Anh – Vi?t 2: cung c?p cho sinh viên k? n?ng d?ch các v?n b?n vi?t t? ti?ng Anh sang ti?ng Vi?t ? trình ?? trung cao c?p (Upper – Intermediate). ? giai ?o?n này sinh viên s? ???c h??ng d?n d?ch m?t ph?n v?n b?n (bài báo, tin t?c theo giáo trình ??c Ti?ng Anh chuyên ngành 2) có ?? dài 250 – 300 t?. Ph?n d?ch có ?? khó và ?? dài t?ng d?n, ?òi h?i sinh viên ph?i v?n d?ng nhanh nh?y k? n?ng d?ch ?? h?c ? h?c ph?n 1. H?c ph?n Biên d?ch Anh – Vi?t 2 t?p trung vào các ch? ??: Ch? ngh?a ly khai và kh?ng b?, xung ??t khu v?c, gi?i tr? quan b?, vi?n tr? n??c ngoài, nhan quy?n, v?n ?? h?t nhan, khu v?c hóa, toàn c?u hóa, quan h? song ph??ng, quan h? ?a ph??ng.

24. BIêN D?CH 3

?i?u ki?n tiên quy?t: Biên d?ch 2.

N?i dung: H?c ph?n thu?c kh?i ki?n th?c ti?ng Anh chuyên ngành. H?c ph?n g?m hai ph?n: Biên d?ch Vi?t – Anh 3: Cung c?p cho sinh viên k? n?ng biên d?ch (d?ch các v?n b?n vi?t) t? ti?ng Vi?t (ng?n ng? g?c) sang ti?ng Anh (ng?n ng? ?ích) ? trình ?? cao c?p (Advanced). ? giai ?o?n này sinh viên s? ???c h??ng d?n d?ch các v?n b?n có ?? dài 450 – 500 t?. M?i bài h?c ??u theo m?t ch? ?? nh?t ??nh và chú tr?ng vào phát tri?n m?t s? k? n?ng c? b?n cho sinh viên. H?c ph?n Biên d?ch Vi?t – Anh 3 t?p trung vào các ch? ??: H? tr? phát tri?n chính th?c (ODA), ??u t? tr?c ti?p n??c ngoài (FDI), toàn c?u hóa, vi?n tr? nhan ??o, hàng kh?ng dan d?ng, n?n kinh t? tri th?c, khoa h?c c?ng ngh?, các m?c tiêu phát tri?n thiên niên k? (MDG), xóa ?ói gi?m nghèo, truy?n th?ng, di c?, ho?t ??ng c?a các t? ch?c phi chính ph? ? Vi?t Nam.

Biên d?ch Anh – Vi?t 3: Cung c?p cho sinh viên k? n?ng d?ch các v?n b?n vi?t t? ti?ng Anh sang ti?ng Vi?t ? trình ?? cao c?p (Advanced). ? giai ?o?n này sinh viên s? ???c h??ng d?n d?ch m?t ph?n v?n b?n (bài báo, tin t?c theo giáo trình ??c Ti?ng Anh chuyên ngành 3) có ?? dài 300 – 350 t?, có ch? ?? và ng?n ng? khó h?n. Giai ?o?n này, sinh viên ti?p t?c hoàn thi?n k? n?ng d?ch m?t cách nhu?n nhuy?n ??ng th?i m? r?ng ki?n th?c v? các l?nh v?c chuyên sau. H?c ph?n Biên d?ch Anh – Vi?t 3 t?p trung vào các ch? ??: các t? ch?c khu v?c và qu?c t?, khoa h?c –c?ng ngh?, kh?ng ho?ng kinh t?, ti?n t?, ngan hàng, ??u t? n??c ngoài, chính sách c?ng.

25. BIêN D?CH 4

?i?u ki?n tiên quy?t: Biên d?ch 3

N?i dung: H?c ph?n thu?c kh?i ki?n th?c ti?ng Anh chuyên ngành. H?c ph?n g?m hai ph?n:

Biên d?ch Vi?t – Anh 4: Cung c?p cho sinh viên k? n?ng biên d?ch (d?ch các v?n b?n vi?t) t? ti?ng Vi?t (ng?n ng? g?c) sang ti?ng Anh (ng?n ng? ?ích) và ng??c l?i ? trình ?? trên cao c?p (More – Advanced). ? giai ?o?n này sinh viên s? ???c h??ng d?n d?ch các v?n b?n có ?? dài 550 – 600 t?. M?i bài h?c ??u theo m?t ch? ?? nh?t ??nh và chú tr?ng vào phát tri?n m?t s? k? n?ng c? b?n cho sinh viên. H?c ph?n Biên d?ch Vi?t – Anh 4 t?p trung vào các ch? ?? sau ?ay: Ngo?i giao/Quan h? qu?c t?, quan h? song ph??ng, quan h? ?a ph??ng; các v?n ?? qu?c t? và toàn c?u (? nhi?m m?i tr??ng, s? nóng lên c?a trái ??t và bi?n ??i khí h?u, xung ??t, b?nh d?ch); các v?n b?n ngo?i giao: biên b?n ghi nh?, biên b?n cu?c h?p, hi?p ??nh; h?p ??ng giao d?ch (h?p ??ng th??ng m?i); di?n v?n h?i ngh?, bài phát bi?u.

Biên d?ch Anh – Vi?t 4: Cung c?p cho sinh viên k? n?ng d?ch các v?n b?n vi?t t? ti?ng Anh sang ti?ng Vi?t ? trình ?? trên cao c?p (More – Advanced). ? giai ?o?n này sinh viên s? ???c h??ng d?n d?ch các bài báo chính lu?n, các v?n b?n ngo?i giao, h?p ??ng, di?n v?n h?i ngh? t? ti?ng Anh sang ti?ng Vi?t, có ?? dài 400 – 500 t?. M?i bài h?c ??u theo m?t ch? ?? nh?t ??nh, có ?? khó t?ng d?n và chú tr?ng vào phát tri?n m?t s? k? n?ng d?ch nang cao cho sinh viên. H?c ph?n Biên d?ch Anh – Vi?t 4 giúp sinh viên v?n d?ng các k? n?ng d?ch ?? ???c h?c t? 3 c?p ?? tr??c ?ó và quen thu?c v?i vi?c x? ly ng?n ng? c?a các v?n b?n ??c thù trong l?nh v?c Ngo?i giao.

26. PHIêN D?CH 1

?i?u ki?n tiên quy?t: Biên d?ch 2.

N?i dung: H?c ph?n cung c?p cho sinh viên k? n?ng phiên d?ch t? ti?ng Vi?t (ng?n ng? g?c) sang ti?ng Anh (ng?n ng? ?ích) và ng??c l?i. Khóa h?c t?p trung vào k? n?ng d?ch ?u?i (consecutive interpretation). Sau khóa h?c, sinh viên s? có th?:

 • Ghi nh?, ghi chép và d?ch ???c các bài nói v?i ?? dài 5-6 phút m?t cách t??ng ??i tr?i ch?y;
 • Phát tri?n k? n?ng ghi chép trong d?ch ?u?i;
 • C?i thi?n phát am và ?? l?u loát khi nói ti?ng Anh;
 • Có ???c m?t kh?i l??ng ki?n th?c chung khá t?t;
 • Có k? n?ng phan tích và kh? n?ng suy ngh? ??c l?p;
 • Có k? n?ng thuy?t trình tr??c ?ám ??ng.

27. PHIêN D?CH 2

?i?u ki?n tiên quy?t: Phiên d?ch 1.

N?i dung: H?c ph?n cung c?p cho sinh viên k? n?ng phiên d?ch t? ti?ng Vi?t (ng?n ng? g?c) sang ti?ng Anh (ng?n ng? ?ích) và ng??c l?i. Khóa h?c t?p trung vào k? n?ng d?ch song song (simultaneous interpretation). Sau khóa h?c, sinh viên s? có th?:

 • D?ch ???c các bài nói v?i ?? dài 10 – 15 phút m?t cách t??ng ??i tr?i ch?y, chính xác và s? d?ng ng?n t? phù h?p;
 • X? ly các tình hu?ng chuyên nghi?p c? v? ?ng x? trong cabin l?n t??ng tác v?i ??ng nghi?p;
 • Có ki?n th?c ti?ng Anh t?t, k? n?ng giao ti?p t?t, có kh? n?ng t?p trung, phan tích, t?ng h?p và làm vi?c d??i s?c ép;
 • Có ???c m?t kh?i l??ng ki?n th?c chung khá t?t;
 • Bi?t cách s? d?ng các ph??ng ti?n truy?n th?ng, ??c bi?t là Internet và m?t s? các c?ng c? tìm ki?m hi?u qu? khác ?? tìm ki?m th?ng tin và chu?n b? t? v?ng.

28. K? THU?T SO?N TH?O V?N B?N

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung:H?c ph?n trang b? cho sinh viên khái ni?m v? các lo?i v?n b?n, ??c tr?ng, th? th?c và k? thu?t so?n th?o m?t s? v?n b?n hành chính th??ng dùng v?n b?n chuyên ngành ngo?i giao. Ph?n th?c hành so?n th?o v?n b?n s? giúp sinh viên hi?u và n?m v?ng các lo?i v?n b?n qu?n ly hành chính nhà n??c, v?n b?n h?p ??ng dan s?, v?n b?n h?p ??ng kinh t?, v?n b?n ngo?i giao…, ??ng th?i rèn luy?n nh?ng k? n?ng xay d?ng v?n b?n theo quy ??nh.Qua ?ó, sinh viên sau khi ra tr??ng có th? ?áp ?ng yêu c?u vi?t các lo?i v?n b?n trong quá trình c?ng tác t?i các các c? quan, ?oàn th?, doanh nghi?p.

29. K? N?NG THUY?T TRìNH

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3.

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c, khái ni?m c? b?n v? thuy?t trình tr??c c?ng chúng và quá trình t? chu?n b? ??n th?c hi?n m?t bài thuy?t trình; trang b? cho sinh viên nh?ng k? thu?t trong vi?c chu?n b? cho m?t bài thuy?t trình c?ng nh? giúp sinh viên luy?n t?p k? n?ng thuy?t trình m?t cách hi?u qu? nh?t. H?c ph?n ???c gi?ng d?y và h?c t?p hoàn toàn b?ng ti?ng Anh.

30. K? N?NG T? DUY PH?N BI?N

?i?u ki?n tiên quy?t:Ti?ng Anh chuyên ngành 1 và 2.

N?i dung: T? duy ph?n bi?n là m?t k? n?ng thi?t y?u trong m?i l?nh v?c trong x? h?i hi?n ??i. ?? có th? hoàn thành hi?u qu? c?ng vi?c trong t??ng lai, ngay t? khi còn ng?i trên gh? nhà tr??ng, sinh viên c?n ???c rèn luy?n và phát tri?n T? duy ph?n bi?n trong các h?c ph?n ??c bi?t là khi vi?t các bài t? lu?n, ti?u lu?n, báo cáo, nghiên c?u hay tham gia các bu?i h?i th?o, th?o lu?n,…H?c ph?n giúp cho ng??i h?c:

 • Suy ngh? m?t cách r? ràng và h?p ly;
 • Có kh? n?ng nh?n ra s? liên quan và k?t n?i l?gic gi?a nh?ng y t??ng;
 • Xác ??nh, xay d?ng và ?ánh giá các l?p lu?n;
 • Phát hi?n các mau thu?n và sai l?m ph? bi?n trong l?p lu?n;
 • Gi?i quy?t v?n ?? m?t cách h? th?ng.

M?c dù các k? n?ng c?a t? duy ph?n bi?n có th? ???c s? d?ng trong vi?c bác b? nh?ng ng?y bi?n và l?p lu?n x?u nh?ng kh?ng nên hi?u T? duy ph?n bi?n là tranh c?i hay phê phán ng??i khác.? T? duy ph?n bi?n ?óng vai trò quan tr?ng trong l?p lu?n mang tính xay d?ng. Nó giúp ng??i h?c có thêm ki?n th?c và thúc ??y nh?ng tranh lu?n. N?m b?t, rèn luy?n và v?n d?ng t?t T? duy ph?n bi?n, sinh viên có th? nang cao k?t qu? h?c t?p, hi?u qu? nghiên c?u, có hi?u bi?t sau r?ng h?n làm ti?n ?? cho c?ng vi?c trong t??ng lai.

31. K? N?NG T? CH?C S? KI?N

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3.

N?i dung: H?c ph?n cung c?p cho sinh viên các ki?n th?c, k? n?ng c? b?n v? t? ch?c s? ki?n, xay d?ng k? ho?ch t?ng quan t? ch?c s? ki?n, k? ho?ch nhan s? cho s? ki?n, l?p k? ho?ch tài chính cho s? ki?n, vi?t k?ch b?n s? ki?n, k? ho?ch truy?n th?ng, giám sát t? ch?c s? ki?n và qu?n ly r?i ro trong s? ki?n. H?c ph?n c?ng trang b? cho sinh viên ph??ng pháp t? duy sáng t?o, phát tri?n y t??ng t? ch?c s? ki?n, sinh viên có th? th?c hành và tr?i nghi?m t? ch?c s? ki?n ngay trong khóa h?c.??

32. K? N?NG LàM PR

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3.

N?i dung: H?c ph?n nh?m trang b? cho sinh viên nh?ng k? n?ng v? quan h? c?ng chúng, cung c?p các bài t?p th?c hành và bài t?p th?c ti?n ???c thi?t k? k? l??ng c?ng nh? v?n t? v?ng, ng?n ng? trong l?nh v?c quan h? c?ng chúng. H?c ph?n l?ng ghép k? n?ng thuy?t trình nh?m giúp sinh viên th? hi?n các bài t?p k? n?ng quan h? c?ng chúng hi?u qu?. H?c ph?n ??ng th?i giúp sinh viên tr?i nghi?m các ho?t ??ng h?c phong phú nh? bài t?p cá nhan, bài t?p nhóm, th?o lu?n, chuy?n ?i th?c ??a, h?i th?o…

33. K? N?NG CH? TRì H?I NGH?

?i?u ki?n tiên quy?t: sau khi h?c xong các h?c ph?n ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3

N?i dung: H?c ph?n này nh?m giúp sinh viên hi?u ???c nh?ng ch?c n?ng và vai trò c?a ng??i ch? trì h?i ngh?, nh?n th?c ???c s? khác bi?t gi?a nh?ng vai trò theo nghi th?c và vai trò linh ho?t c?a ng??i ch? trì h?i ngh?, n?m ???c các ki?n th?c và k? n?ng c?n thi?t ?? ch? trì h?i ngh? thành c?ng nh? thu th?p th?ng tin, l?p k? ho?ch, nghe, ??t cau h?i, qu?n ly th?i gian và th?c hành các k? n?ng ch? trì h?i ngh?.

34. K? N?NG ?àM PHáN

?i?u ki?n tiên quy?t: ??i c??ng ngo?i giao và K? thu?t so?n th?o v?n b?n.

N?i dung: H?c ph?n thu?c kh?i nghi?p v? và k? n?ng nên có tính th?c hành cao. Th?ng qua nh?ng ví d? sinh ??ng v? ?àm phán trong th?c ti?n c?ng nh? các hình th?c bài t?p m? ph?ng, làm vi?c nhóm, t?o m?i tr??ng sinh ??ng, phát tri?n tính ch? ??ng và sáng t?o có th? giúp sinh viên v?a thu?n th?c v?i các k? n?ng c? b?n c?a ?àm phán, v?a hi?u và n?m v?ng ph?n ly thuy?t c?a ?àm phán nh? ???c cáccách nhìn nh?n xung ??t l?i ích, ?nh h??ng c?a nó t?i cách gi?i quy?t xung ??t và ?àm phán là m?t trong nhi?u cách gi?i quy?t xung ??t, t? ?ó tìm hi?u nh?ng y?u t? quan tr?ng tác ??ng ??n ?àm phán (l?i ích, l?p tr??ng, quy?n l?c, tam ly c?m xúc cá nhan, v?n hoá…),nh?ng chi?n l??c, sách l??c, th? thu?t, k? n?ng và ngh? thu?t giao ti?p c?n có trong ?àm phán,các hình th?c và ??c tr?ng c?a ?àm phán ngo?i giao, cách chu?n b? ?? án ?àm phán ngo?i giao (thu th?p th?ng tin, phan tích các y?u t? liên quan, chu?n b? ph??ng án và d? ?oán các tình hu?ng, sáng t?o gi?i pháp…)và nh?ng tiêu chu?n c?n có c?a m?t nhà ?àm phán ngo?i giao.

35. K? N?NG VI?T BáO CáO

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3 và Ti?ng Anh chuyên ngành 1.

N?i dung: H?c ph?n K? n?ng vi?t báo cáo giúp ng??i h?c b??c ??u làm quen và n?m v?ng cách vi?t m?t s? lo?i báo cáo b?ng ti?ng Anh th??ng g?p trong c?ng vi?c m?t cách chính xác, ng?n g?n và ??y ??.

Các ki?n th?c và k? n?ng bao g?m: N?m r? m?c ?ích c?a vi?t báo cáo; ch?n lo?i báo cáo phù h?p v?i m?c ?ích và n?i dung; vi?t ?? c??ng tóm t?t cho báo cáo; ch?n n?i dung cho báo cáo; ch?nh s?a b?n s? th?o.

36. K? N?NG QU?N LY Và L?NH ??O

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3.

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c, khái ni?m c? b?n v? l?nh ??o và qu?n ly, giúp ng??i h?c phan bi?t ???c hai khái ni?m l?nh ??o và qu?n ly, hi?u ???c nh?ng ph?m ch?t và n?ng l?c c?n cho nhà l?nh ??o và nhà qu?n ly. N?i dung khóa h?c t?p trung phan tích và th?o lu?n v? ti?n trình, c?u trúc và ngu?n g?c c?a l?nh ??o t? ?ó giúp ng??i h?c có th? trau d?i và phát tri?n các k? n?ng l?nh ??o và qu?n ly c?a mình.

37. L?CH S? QUAN H? QU?C T? HI?N ??I (1945- ??N NAY)

?i?u ki?n tiên quy?t:Kh?ng (??i v?i sinh viên kh?ng ph?i chuyên ngành QHQT).

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n và h? th?ng v? quá trình phát tri?n c?a quan h? qu?c t? t? sau Th? chi?n II ??n nay c?ng nh? nh?ng n?i dung chính trong chính sách ??i ngo?i c?a m?t s? n??c, ch? y?u là các n??c l?n.C? th?, sinh viên ???c gi?i thi?u v? t?ng quan tình hình quan h? qu?c t? trong th?i k? Chi?n tranh l?nh (1945 – 1991),quá trình phát tri?n c?a các t?p h?p l?c l??ng chính trong th?i k? Chi?n tranh l?nh, t?ng quan tình hình th? gi?i sau Chi?n tranh l?nh (t? sau 1991 ??n nay),quan h? qu?c t? ? chau á – Thái Bình D??ng và chau ?u sau Chi?n tranh l?nh.

38. CHíNH SáCH ??I NGO?I VI?T NAM (1975??N NAY)

?i?u ki?n tiên quy?t: Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam I.

N?i dung: H?c ph?n ?i sau vào nghiên c?u chính sách ??i ngo?i c?a C?ng hoà X? h?i Ch? ngh?a Vi?t Nam t? 1975 ??n nay, ch? y?u xoay quanh nh?ng n?i dung liên quan ??n ??i m?i trong t? duy và chính sách ??i ngo?i t? 1986, quan h? c?a Vi?t Nam v?i các ??i tác chính, và các v?n ?? l?n trong Chính sách ??i ngo?i và Ngo?i giao Vi?t Nam hi?n nay nh? ??m b?o m?i tr??ng hòa bình, h?i nh?p qu?c t?, b?o v? ch? quy?n qu?c gia, nang cao v? th? ??t n??c…

39. C?NG TáC NGO?I GIAO

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n trang b? cho sinh viên n?i dung c? b?n nh?t c?a ki?n th?c ??i c??ng v? c?ng tác ngo?i giao, hi?u khái ni?m v? ngo?i giao, phan lo?i ngo?i giao theo các tiêu chí, l?ch s? phát tri?n c?a n?n ngo?i giao nói chung và ngo?i giao vi?t Nam nói riêng, nhi?m v? c?a ngo?i giao Vi?t Nam hi?n nay; giúp cho sinh viên n?m v?ng m?t s? c?ng tác c?a nghi?p v? ngo?i giao nh? c?ng tác l? tan ngo?i giao, c?ng tác l?nh s?, c?ng tác so?n th?o v?n b?n ngo?i giao, c?ng tác th?ng tin, tuyên truy?n ??i ngo?i, c?ng tác ti?p xúc, ?àm phán ngo?i giao, c?ng tác nghiên c?u ngo?i giao; th?ng qua h? th?ng bài t?p và bài th?c hành mang tính th?c ti?n cao, rèn luy?n cho sinh viên m?t s? k? n?ng trong giao ti?p, ti?p xúc ??i ngo?i, giúp cho sinh viên sau khi ra tr??ng có th? ?áp ?ng yêu c?u v? c?ng tác ??i ngo?i t?i các các c? quan ??i ngo?i trong n??c và ? n??c ngoài.

40. LU?T HI?N PHáP VI?T NAM Và CáC N??C

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành m?n h?c Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam ho?c Pháp lu?t ??i c??ng ??i v?i sinh viên ngành khác.

N?i dung: M?n h?c cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c?n thi?t v? n?i dung, cách th?c th?c hi?n và giám sát thi hành Hi?n pháp Vi?t Nam và Hi?n pháp c?a m?t s? n??c nh? Anh, Pháp, ??c, Nga, Trung Qu?c, Nh?t B?n, Thái Lan, M?. Cùng v?i m?n h?c Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam, m?n h?c này s? giúp sinh viên nhìn nh?n ???c v? trí và vai trò c?a Hi?n pháp trong h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam. M?n h?c g?m 02 ph?n chính v?i các 2 ch? ?? l?n là: Hi?n pháp Vi?t Nam và Hi?n pháp các n??c.

41. C?NG PHáP QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành m?n h?c Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam ho?c Pháp lu?t ??i c??ng ??i v?i sinh viên ngành khác.

N?i dung: M?n h?c C?ng pháp qu?c t? thu?c kh?i ki?n th?c c? s? ngành chính, cung c?p cho sinh viên ki?n th?c chung v? lu?t qu?c t?: ch? th? c?a Lu?t qu?c t?, các nguyên t?c c? b?n c?a lu?t qu?c t? hi?n ??i, ngu?n c?a lu?t qu?c t? và nh?ng ki?n th?c c? b?n c?a m?t s? l?nh v?c lu?t qu?c t? nh? lu?t ?i?u ??c qu?c t?, lu?t bi?n qu?c t?, lu?t qu?c t? v? biên gi?i l?nh th?, lu?t t? ch?c qu?c t?, lu?t nhan quy?n qu?c t?, lu?t ngo?i giao l?nh s?, trách nhi?m qu?c gia, gi?i quy?t tranh ch?p qu?c t?.

42. QUAN H? KINH T? QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n nghiên c?u ti?n trình hình thành và phát tri?n các m?i quan h? phát sinh khi di chuy?n qu?c t? các y?u t? và ph??ng ti?n c?a quá trình tái s?n xu?t x? h?i trong th? gi?i ???ng ??i: Các quan h? v? di chuy?n qu?c t? hàng hóa và d?ch v? (quan h? th??ng m?i qu?c t?); các quan h? v? di chuy?n ngu?n v?n qu?c t? (quan h? ??u t? qu?c t?); các quan h? trong h?p tác qu?c t? v? khoa h?c, c?ng ngh? và m?i tr??ng (h?p tác qu?c t? v? khoa h?c, c?ng ngh? và m?i tr??ng); các quan h? v? di chuy?n qu?c t? s?c lao ??ng (quan h? lao ??ng qu?c t?); các quan h? v? di chuy?n qu?c t? các ph??ng ti?n ti?n t? (tài chính-ti?n t? qu?c t?); s? hình thành và phát tri?n c?a ti?n trình h?i nh?p kinh t? qu?c t? nh? là t?ng th? các quan h? kinh t? qu?c t?.

43. ?A?I C??NG TRUYê?N TH?NG QU??C Tê?

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng (??i v?i sinh viên kh?ng ph?i ngành Truy?n th?ng qu?c t?).

N?i dung: Cung ca?p ca?c kiê?n th??c vê? th??c tra?ng cu?a truyê?n th?ng qu??c tê? hiê?n nay; bao g??m: ca?c chu? thê?, ph??ng tiê?n, qua? tri?nh t?? do ho?a va? t? nhan ho?a, ca?c xu h???ng pha?t triê?n, nh??ng va?n ?ê? va? ?iê?m no?ng trong nghiên c??u truyê?n th?ng qu??c tê?. Th?ng qua nghiên c?u các ch? th? truy?n th?ng qu?c t? tiêu bi?u nh?: CNN, BBC, Google…; cung c?p cho ng??i h?c các tri th?c và k? n?ng c? b?n trong nghi?p v? truy?n th?ng qu?c t?. Cung c?p các tri th?c và ph??ng ti?n n?m b?t th? hi?u, xu h??ng phát tri?n c?a c?ng chúng. ??nh h??ng nghiên c?u và s? d?ng các lo?i hình truy?n th?ng m?i nh?m ph?c v? các m?c tiêu kinh t?, chính tr?- ngo?i giao, v?n hóa…; c? th? là: Truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, truy?n th?ng h?i t?, truy?n th?ng t??ng tác, truy?n th?ng x? h?i.

2 thoughts on “Ch??ng trình ?ào t?o C? nhan ngành Ng?n ng? Anh

 1. says:

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 • says:

  I like this web blog very much, Its a real nice office to read and obtain info . “What is called genius is the abundance of life and health.” by Henry David Thoreau.

 • Tr? l?i

  Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

  TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

  TH?NG TIN M?I ??A KHáC