Ch??ng trình ?ào t?o C? nhan ngành Quan h? Qu?c t?

Ngành ?ào t?o: ?Quan h? Qu?c t? (International Relations)
Lo?i hình ?ào t?o: ?Chính quy
M? ngành: ?52310206

A. CáC QUY ??NH CHUNG

I. M?c tiêu ?ào t?o

1. Ki?n th?c

Tích l?y ???c nh?ng ki?n th?c ly thuy?t và th?c ti?n chuyên sau thu?c l?nh v?c Quan h? qu?c t?; n?m v?ng k? n?ng và có hi?u bi?t th?c t? liên quan ??n chuyên ngành ?? có th? ??m ???ng các c?ng tác ??i ngo?i và h?p tác qu?c t? phù h?p. T? ?ó, sinh viên có th? ti?p t?c nghiên c?u và h?c t?p ? trình ?? cao h?n c?a chuyên ngành Quan h? qu?c t?.

2. K? n?ng

Có k? n?ng hoàn thành c?ng vi?c ph?c t?p ?òi h?i v?n d?ng ki?n th?c ly thuy?t và k? n?ng th?c hành v? quan h? qu?c t? và ???ng l?i ??i ngo?i c?a ??ng và Nhà n??c Vi?t Nam trong b?i c?nh toàn c?u hóa và n??c ta ngày càng h?i nh?p sau r?ng; có k? n?ng phan tích, t?ng h?p, ?ánh giá d? li?u và th?ng tin, ?ng d?ng c?ng ngh? tin h?c trong c?ng tác liên quan ??n l?nh v?c Quan h? qu?c t?; có k? n?ng chuyên m?n ?? x? ly c?ng tác ??i ngo?i có quy m? t? qu?c t?, qu?c gia ??n ??a ph??ng.

Có k? n?ng ngo?i ng? ? m?c ??c và x? ly ???c các v?n ki?n và tài li?u chuyên m?n v? quan h? qu?c t?; có th? s? d?ng ngo?i ng? ?? di?n ??t, x? ly m?t s? tình hu?ng giao ti?p ??i ngo?i; có th? b??c ??u vi?t báo cáo, bài trình bày có n?i dung liên quan ??n c?ng tác ??i ngo?i.

3. N?ng l?c t? ch? và trách nhi?m

C? nhan ngành Quan h? qu?c t? có l?p tr??ng chính tr?, ph?m ch?t ??o ??c, có y th?c làm vi?c chuyên nghi?p, có sáng ki?n trong quá trình th?c hi?n nhi?m v? ???c giao; có kh? n?ng t? ??nh h??ng, thích nghi v?i các m?i tr??ng làm vi?c khác nhau; t? h?c t?p, tích l?y ki?n th?c, kinh nghi?m ?? nang cao trình ?? chuyên m?n nghi?p v?; có kh? n?ng ??a ra y ki?n ??c l?p v? các v?n ?? quan h? qu?c t? và ???ng l?i chính sách ??i ngo?i c?a ??ng và Nhà n??c Vi?t Nam; có n?ng l?c l?p k? ho?ch, ?i?u ph?i, phát huy trí tu? t?p th?, làm vi?c theo nhóm.

II. Chu?n ??u ra

1. Ki?n th?c

V? chuyên m?n: khi t?t nghi?p sinh viên ph?i có kh? n?ng phan tích, ?ánh giá m?t v?n ?? qu?c t? c? th?.

V? ngo?i ng?: ?? có th? làm vi?c và thích nghi trong b?i c?nh h?i nh?p qu?c t? c?a Vi?t Nam, nang cao c? h?i h?c t?p và làm vi?c ? n??c ngoài, khi t?t nghi?p sinh viên ph?i ??t ch?ng ch?.

? Ti?ng Anh: t??ng ???ng trình ?? B2 khung tham chi?u chau ?u; TOEIC ??c-nghe 600, vi?t 80, nói 100; TOEFL ITP 525; TOEFL CBT 200; TOEFL IBT 70; IELTS 5.5

? Ti?ng Pháp: t??ng ???ng trình ?? B2; TFC 400

? Ti?ng Trung: HSK c?p 4?

2. K? n?ng

Sinh viên ???c trang b? và rèn luy?n c? nh?ng k? n?ng c?ng và k? n?ng m?m, bao g?m:

? Làm vi?c ??c l?p, làm vi?c nhóm;

? Thu th?p và x? ly th?ng tin;

? Phát hi?n, t?ng h?p, phan tích và gi?i quy?t v?n ??, s? ki?n, hi?n t??ng qu?c t?;

? S? d?ng t?t ngo?i ng? chuyên ngành Quan h? qu?c t?, t? duy l?gic – ph?n bi?n và tin h?c v?n phòng ?? ph?c v? c?ng tác ??i ngo?i;

? Th?c hành hi?u qu? các k? n?ng c? b?n c?a c?ng tác ??i ngo?i nh? l? tan, t? ch?c s? ki?n ??i ngo?i, t? ch?c ?ón ?oàn ??i ngo?i, giao ti?p ??i ngo?i, vi?t báo cáo, ?àm phán…

? Thích ?ng và t? ?ào t?o trong nh?ng b?i c?nh, m?i tr??ng khác nhau.- K? n?ng làm vi?c ??c l?p, làm vi?c nhóm;

3. Thái ??

Sinh viên khi t?t nghi?p là nh?ng ng??i trung thành v?i l?i ích qu?c gia – dan t?c, có y th?c tuan th? pháp lu?t, có trách nhi?m ??i v?i c?ng ??ng, có ph?m ch?t chính tr?, ??o ??c và tác phong ngh? nghi?p t?t, có y th?c c?p nh?t ki?n th?c và sáng t?o trong c?ng vi?c.

4. C? h?i ngh? nghi?p

V?i ki?n th?c liên ngành ???c trang b? trong quá trình h?c t?p, khi t?t nghi?p, sinh viên có th? ti?p c?n v?i nh?ng c? h?i vi?c làm r?t ?a d?ng nh?:

? C?ng vi?c ??i ngo?i c?a các c? quan qu?n ly Nhà n??c t? trung ??ng ??n ??a ph??ng, các B?, các ngành;

? C?ng tác nghiên c?u và gi?ng d?y t?i các c? s? ?ào t?o, các c? quan nghiên c?u qu?c t? c?a Vi?t Nam và n??c ngoài;

? C?ng tác ??i ngo?i, ?i?u ph?i d? án… t?i các t? ch?c qu?c t?, t? ch?c phi chính ph?, các doanh nghi?p thu?c m?i thành ph?n kinh t? c?a Vi?t Nam có quan h? v?i n??c ngoài, các c?ng ty liên doanh, v?n phòng ??i di?n c?a n??c ngoài và các c?ng ty n??c ngoài t?i Vi?t Nam;

? C?ng tác truy?n th?ng ??i ngo?i trên các v? trí biên t?p b?n tin, ch??ng trình, làm phóng s?, d?n ch??ng trình… trong ngành truy?n th?ng.

5. C? h?i h?c t?p, nang cao trình ?? sau khi ra tr??ng

Trên n?n t?ng ki?n th?c chuyên m?n và ngo?i ng? t?t, sinh viên t?t nghi?p có kh? n?ng h?c ti?p t?c ngay lên b?c sau ??i h?c (b?c Th?c s?, Ti?n s?) thu?c các chuyên ngành Quan h? qu?c t?, Chính tr? qu?c t?, Nghiên c?u Chau á, Nghiên c?u Chau ?u, Nghiên c?u Hoa K?, An ninh qu?c t?… t?i các tr??ng trong khu v?c và trên th? gi?i.

III. Kh?i l??ng và c?u trúc ki?n th?c toàn khóa

T?ng s? tín ph?i tích l?y là 125 tín ch? (TC), kh?ng k? các n?i dung v? Giáo d?c Th? ch?t (3 TC) và Giáo d?c Qu?c phòng (8 TC).

IV. ??i t??ng tuy?n sinh

Theo Quy ??nh c?a H?c vi?n Ngo?i giao và B? Giáo d?c và ?ào t?o.

V. Quy trình ?ào t?o và ?i?u ki?n t?t nghi?p

1. Quy trình ?ào t?o

?ào t?o theo h?c ch? tín ch?.

2. ?i?u ki?n t?t nghi?p

áp d?ng ?i?u 29, Quy ch? ?ào t?o ??i h?c h? chính quy theo h?c ch? tín ch? ban hành kèm Quy?t ??nh 538/Q?-HVNG ngày 12/9/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

VI. Thang ?i?m

áp d?ng ?i?u 21 Quy ch? ?ào t?o ??i h?c và cao ??ng h? chính quy theo h?c ch? tín ch? ban hành kèm Quy?t ??nh 538/Q?-HVNG ngày 12/9/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao. C? th?, k?t qu? h?c t?p c?a sinh viên ???c ?ánh giá d?a trên c? hai lo?i thang ?i?m: thang ?i?m 10 và thang ?i?m 4.

– Thang ?i?m 10 (???c làm tròn ??n m?t ch? s? th?p phan) là thang ?i?m ti?n ích ???c s? d?ng ?? ?ánh giá các ?i?m ki?m tra h?c ph?n, ?i?m ?ánh giá thành ph?n, ?i?m thi k?t thúc h?c ph?n và ?i?m h?c ph?n. ?i?m h?c ph?n là t?ng ?i?m c?a t?t c? các ?i?m ?ánh giá thành ph?n c?a h?c ph?n nhan v?i tr?ng s? t??ng ?ng.

– Thang ?i?m 4 là thang ?i?m chính th?c, trong ?ó các ?i?m ch? A, B, C, D và F ???c s? d?ng khi tính ?i?m trung bình chung h?c k? và ?i?m trung bình chung tích l?y và ?i?m trung bình chung t?t nghi?p.

– Các lo?i thang ?i?m và cách quy ??i:

X?p lo?i

Thang ?i?m 10

(?i?m thành ph?n)

Thang ?i?m 4 (?i?m chính th?c)

?i?m ch?

?i?m s?

??t

Gi?i

T? 8.5 ??n 10

A

4.0

Khá

T? 7.0 ??n 8.4

B

3.0

Trung bình

T? 5.5 ??n 6.9

C

2.0

Trung bình y?u

T? 4.0 ??n 5.4

D

1.0

Kh?ng ??t

Kém

D??i 4.0

F

0

B. N?I DUNG CH??NG TRìNH ??????????? ??????????????????????????????????????????????? 125 tín ch?

I. Ki?n th?c giáo d?c ??i c??ng?????????? ??????????? ??????????? ??????????????????????? 14 tín ch?*

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác – Lê Nin?

5

Ti?ng Vi?t

2

T? t??ng H? Chí Minh

2

Ti?ng Vi?t

3

???ng l?i cách m?ng c?a ??ng CSVN

3

Ti?ng Vi?t

4

Tin h?c

2

Ti?ng Vi?t

5

Pháp lu?t ??i c??ng

2

Ti?ng Vi?t

6

Giáo d?c th? ch?t

3

Ti?ng Vi?t

7

Giáo d?c qu?c phòng

8

Ti?ng Vi?t

*Kh?ng k? Giáo d?c th? ch?t và Giáo d?c qu?c phòng

II. Ki?n th?c giáo d?c chuyên nghi?p?????????????????????????????????????????????????????????????? 46 tín ch?

1. Ki?n th?c c? s? kh?i ngành ??????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????? 04 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín

ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

L?ch s? th? gi?i

2

Ti?ng Vi?t

2

X? h?i h?c ??i c??ng

2

Ti?ng Vi?t

 

2. Ki?n th?c c? s? ngành? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín

ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

Chính tr? h?c ??i c??ng

2

Ti?ng Vi?t

2

L?ch s? ngo?i giao Vi?t Nam

2

Ti?ng Vi?t

3

L?ch s? các h?c thuy?t chính tr?

2

Ti?ng Vi?t

4

Ph??ng pháp nghiên c?u quan h? qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

5

L?ch s? quan h? qu?c t? C?n Hi?n ??i

2

Ti?ng Vi?t

6

L?ch s? quan h? qu?c t? Hi?n ??i

2

Ti?ng Vi?t

7

Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam t? 1945 ??n 1975

2

Ti?ng Vi?t

8

Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam t? 1975 ??n nay

2

Ti?ng Vi?t

9

Ly lu?n Quan h? qu?c t?

2

Ti?ng Vi?t

 

3. Ki?n th?c chuyên sau c?a ngành? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 22 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

B?t bu?c

10 Tín ch?

1

湖北快3计划网Chính sách c?a Vi?t Nam v?i m?t s? ??i tác chính sau Chi?n tranh l?nh

3

Ti?ng Vi?t

2

Các v?n ?? toàn c?u

2

Ti?ng Vi?t

Ti?ng Anh

3

Quan h? gi?a các n??c l?n sau Chi?n tranh l?nh

3

Ti?ng Vi?t

Ti?ng Anh

4

Chính tr? qu?c t? hi?n ??i

2

Ti?ng Vi?t

T? ch?n: Sinh viên ch?n 1 trong 2 nhóm ki?n th?c sau

12 Tín ch?
a. An ninh qu?c t?

1

Ly thuy?t An ninh qu?c t? 2

Ti?ng Vi?t?

2

Xung ??t qu?c t? sau Chi?n tranh l?nh 3

Ti?ng Vi?t?

3

An ninh Chau á- Thái Bình D??ng

3

Ti?ng Vi?t

Ti?ng Anh

4

C? ch? h?p tác an ninh ???ng ??i

2

Ti?ng Vi?t

Ti?ng Anh

5

Chi?n l??c an ninh qu?c phòng c?a Vi?t Nam

2

Ti?ng Vi?t

b. Khu v?c h?c

1

Nghiên c?u Trung Qu?c

3

Ti?ng Vi?t

2

Nghiên c?u Hoa K?

3

Ti?ng Vi?t

3

Nghiên c?u ASEAN

2

Ti?ng Vi?t

4

Nghiên c?u EU

2

Ti?ng Vi?t

5

Nghiên c?u Nga

2

Ti?ng Vi?t

 

III. H?c ph?n k? n?ng ? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? 12 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

B?t bu?c

10 Tín ch?

1

K? thu?t so?n th?o v?n b?n

2

Ti?ng Vi?t

2

C?ng tác ngo?i giao

3

Ti?ng Vi?t

3

?àm phán qu?c t?

2

Ti?ng Vi?t

Ti?ng Anh

4

Phan tích s? ki?n qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

T? ch?n: Sinh viên ch?n 1 trong 7 k? n?ng sau

02 Tín ch?

1

K? n?ng thuy?t trình 2

Ti?ng Anh; Ti?ng Pháp; Ti?ng Trung

2

K? n?ng làm PR 2

Ti?ng Anh

3

K? n?ng t? duy phê phán

2

Ti?ng Anh

4

K? n?ng qu?n ly và l?nh ??o

2

Ti?ng Anh

5

K? n?ng ch? trì h?i ngh?

2

Ti?ng Anh

6

K? n?ng t? ch?c s? ki?n

2

Ti?ng Anh

7

K? n?ng vi?t báo cáo

2

Ti?ng Anh

 

IV. Ki?n th?c b? tr?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

Quan h? Kinh t? qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

2

湖北快3计划网Lu?t Hi?n pháp Vi?t Nam và các n??c

2

Ti?ng Vi?t

3

湖北快3计划网C?ng pháp qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

4

湖北快3计划网??i c??ng truy?n th?ng qu?c t?

2

Ti?ng Vi?t

 

V. Ki?n th?c Ngo?i ng?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?28 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

湖北快3计划网Ngo?i ng? c? s? 1

4

Ti?ng Anh/Pháp/Trung

2

湖北快3计划网Ngo?i ng? c? s? 2

4

Ti?ng Anh/Pháp/Trung

3

Ngo?i ng? c? s? 3

4

Ti?ng Anh/Pháp/Trung

4

Ngo?i ng? chuyên ngành 1

4

Ti?ng Anh/Pháp/Trung

5

Ngo?i ng? chuyên ngành 2

4

Ti?ng Anh/Pháp/Trung

6

湖北快3计划网Ngo?i ng? chuyên ngành 3

4

Ti?ng Anh/Pháp/Trung

7

湖北快3计划网Ngo?i ng? chuyên ngành 4

4

Ti?ng Anh/Pháp/Trung

 

VI. Xét và c?ng nh?n t?t nghi?p??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 15 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

H??ng nghi?p

2

Ti?ng Vi?t

2

湖北快3计划网Th?c t?p t?t nghi?p

3

Ti?ng Vi?t

3

Khoá lu?n t?t nghi?p ho?c thi Chính tr? qu?c t? hi?n ??i và Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam th?i k? ??i m?i (*)

10

Ti?ng Vi?t

Ngo?i ng?

(*) T? ch?n có ?i?u ki?n

 

C. K? HO?CH GI?NG D?Y D? KI?N

H?c k? I? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 18?tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác – Lênin I 2

2

L?ch s? th? gi?i 2

3

X? h?i h?c ??i c??ng 2

4

L?ch s? ngo?i giao Vi?t Nam 2

5

Pháp lu?t ??i c??ng 2

6

K? thu?t so?n th?o v?n b?n 2

7

Ngo?i ng? c? s? 1 4

8

Tin h?c 2

9

Giáo d?c th? ch?t

3

 

H?c k? II? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác – Lênin II

3

2

Chính tr? h?c ??i c??ng

2

3

湖北快3计划网L?ch s? các h?c thuy?t chính tr?

2

4

L?ch s? quan h? qu?c t? C?n-Hi?n ??i

2

5

湖北快3计划网Quan h? kinh t? qu?c t?

3

6

湖北快3计划网Ngo?i ng? c? s? 2

4

7

Giáo d?c Qu?c phòng

8

 

H?c k? III? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

T? t??ng H? Chí Minh

2

2

湖北快3计划网??i c??ng truy?n th?ng qu?c t?

2

3

Lu?t Hi?n pháp Vi?t Nam và các n??c

2

4

湖北快3计划网?àm phán qu?c t?

2

5

L?ch s? quan h? qu?c t? Hi?n ??i

2

6

Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam t? 1945 ??n 1975

2

7

湖北快3计划网Ngo?i ng? c? s? 3

4

 

H?c k? IV? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 18 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

???ng l?i cách m?ng c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam

3

2

C?ng tác ngo?i giao

3

3

湖北快3计划网Ph??ng pháp nghiên c?u quan h? qu?c t?

3

4

Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam t? 1975 ??n nay

2

5

Ly lu?n Quan h? qu?c t?

3

6

湖北快3计划网Ngo?i ng? chuyên ngành 1

4

 

H?c k? V? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

K? n?ng t? ch?n 3

3

2

Quan h? kinh t? qu?c t?

3

3

Ti?ng Anh chuyên ngành 2

2

4

Ly thuy?t d?ch

3

5

C?ng tác ngo?i giao

4

6

H?c ph?n k? n?ng t? ch?n (K? n?ng thuy?t trình TA, l?p ti?ng Pháp h?c vào k? 6)

2

 

H?c k? VI? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

Nhóm ki?n th?c chuyên sau t? ch?n

12

2

Ngo?i ng? chuyên ngành 3

4

 

H?c k? VII ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 14 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín

ch?

1

Phan tích s? ki?n qu?c t?

3

2

Chính tr? qu?c t? hi?n ??i

2

3

Ngo?i ng? chuyên ngành 4

4

 

H?c k? VIII? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15 tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín

ch?

1

H??ng nghi?p

2

2

Th?c t?p t?t nghi?p

3

3

湖北快3计划网Khóa lu?n t?t nghi?p/Thi Chính tr? qu?c t? hi?n ??i và Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam th?i k? ??i m?i

10

 

Ghi chú:

– Phan b? ch??ng trình theo n?m h?c c? th?. L?ch h?c có th? thay ??i theo quy?t ??nh c?a Phòng ?ào t?o.

D. M? T? V?N T?T N?I DUNG Và KH?I L??NG CáC H?C PH?N

I. Ki?n th?c giáo d?c ??i c??ng

1. NH?NG NGUYêN LY C? B?N C?A CH? NGH?A MáC – LêNIN 1

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin 1 gi?i thi?u nh?ng n?i dung c? b?n v? th? gi?i quan và ph??ng pháp lu?n tri?t h?c – b? ph?n ly lu?n n?n t?ng c?a ch? ngh?a Mác- Lênin. ?ó là quan ?i?m duy v?t bi?n ch?ng v? v?t ch?t, y th?c và m?i quan h? gi?a v?t ch?t và y th?c; v? phép bi?n ch?ng duy v?t v?i t? cách là khoa h?c v? m?i liên h? ph? bi?n và v? s? phát tri?n, v? nh?ng quy lu?t chung nh?t c?a t? nhiên, x? h?i và t? duy, bao g?m các nguyên ly, quy lu?t và các c?p ph?m trù; v? ly lu?n nh?n th?c; v? ch? ngh?a duy v?t l?ch s? v?i t? cách là h? th?ng nh?ng quan ?i?m duy v?t bi?n ch?ng v? x? h?i, làm sáng t? ngu?n g?c, ??ng l?c và nh?ng quy lu?t chung c?a s? v?n ??ng, phát tri?n c?a l?ch s? x? h?i loài ng??i.

2. NH?NG NGUYêN LY C? B?N C?A CH? NGH?A MáC – LêNIN 2

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Nh?ng Nguyên ly c? b?n c?a Ch? ngh?a Mác-Lênin 1

N?i dung: H?c ph?n Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin 2 bao g?m 2 ph?n: H?c thuy?t kinh t? c?a ch? ngh?a Mác-Lênin v? ph??ng th?c s?n xu?t T? b?n ch? ngh?a và Ly lu?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin v? Ch? ngh?a x? h?i.

Ph?n H?c thuy?t kinh t? gi?i thi?u 2 h?c thuy?t c? b?n là h?c thuy?t giá tr? và h?c thuy?t giá tr? th?ng d?, qua ?ó sinh viên ???c ti?p c?n, lu?n gi?i các ph?m trù kinh t? c? b?n c?a m?t n?n kinh t? th? tr??ng c?nh tranh t? do. ??ng th?i Ph?n H?c thuy?t kinh t? c?ng lu?n gi?i s? chuy?n bi?n c?a ch? ngh?a t? b?n t? giai ?o?n c?nh tranh t? do sang giai ?o?n ??c quy?n, ??c quy?n nhà n??c t? cu?i th? k? XIX, ??u th? k? XX và nh?ng ??c ?i?m kinh t? c? b?n c?a n?n kinh t? t? b?n ch? ngh?a trong giai ?o?n này.

Ph?n Ly lu?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin v? Ch? ngh?a x? h?i gi?i thi?u nh?ng n?i dung c? b?n v? vai trò s? m?nh l?ch s? c?a giai c?p c?ng nhan, tính t?t y?u và n?i dung c?a cách m?ng x? h?i ch? ngh?a; nh?ng v?n ?? chính tr? – x? h?i có tính quy lu?t trong ti?n trình cách m?ng XHCN nh?: xay d?ng n?n dan ch? XHCN, nhà n??c XHCN, n?n v?n hóa XHCN, gi?i quy?t các v?n ?? v? dan t?c và t?n giáo.

3. T? T??NG H? CHí MINH

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Nh?ng Nguyên ly c? b?n c?a Ch? ngh?a Mác-Lênin 1, 2

N?i dung: H?c ph?n này cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n v?:

 • C? s?, quá trình hình thành và phát tri?n c?a t? t??ng H? Chí Minh;
 • H? th?ng nh?ng quan ?i?m toàn di?n và sau s?c v? m?t s? v?n ?? c? b?n c?a cách m?ng Vi?t Nam, bao g?m v?n ?? dan t?c và cách m?ng gi?i phóng dan t?c; ch? ngh?a x? h?i ? và con ???ng quá ?? lên ch? ngh?a x? h?i ? Vi?t Nam; ??ng C?ng s?n Vi?t Nam; ??i ?oàn k?t dan t?c và ?oàn k?t qu?c t?; dan ch? và xay d?ng nhà n??c c?a dan, do dan, vì dan; ??o ??c, v?n hóa và xay d?ng con ng??i m?i;
 • Nh?ng ?óng góp v? ly lu?n và th?c ti?n c?a H? Chí Minh ??i v?i s? nghi?p cách m?ng c?a dan t?c Vi?t Nam.

4. ???NG L?I CáCH M?NG C?A ??NG C?NG S?N VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác-Lênin 1, 2 và T? t??ng H? Chí Minh.

N?i dung:Nghiên c?u s? ra ??i c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam và c??ng l?nh chính tr? ??u tiên c?a ??ng; nghiên c?u ???ng l?i ??u tranh giành chính quy?n (1930-1945), ???ng l?i ??u tranh ch?ng th?c dan Pháp và ?? qu?c M? xam l??c (1945-1975); nghiên c?u ???ng l?i c?a ??ng trong quá trình l?nh ??o cách m?ng XHCN, ??c bi?t trong th?i k? ??i m?i trên m?t s? l?nh v?c nh?: ???ng l?i c?ng nghi?p hoá; ???ng l?i xay d?ng n?n kinh t? th? tr??ng ??nh h??ng x? h?i ch? ngh?a; ???ng l?i xay d?ng h? th?ng chính tr?; ???ng l?i xay d?ng, phát tri?n v?n hoá và gi?i quy?t các v?n ?? x? h?i; ???ng l?i ??i ngo?i và k?t qu?, y ngh?a vi?c th?c hi?n ???ng l?i ?ó trong th?i k? ??i m?i.

5. PHáP LU?T ??I C??NG

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? phan lo?i và ??c ?i?m c?a các h? th?ng pháp lu?t trên th? gi?i, m?i quan h? gi?a pháp lu?t và nhà n??c; ??ng th?i giúp sinh viên n?m ???c nh?ng n?i dung chính c?a h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam c?ng nh? s? v?n hành c?a h? th?ng này nh?m nang cao y th?c pháp lu?t cho sinh viên. H?c ph?n s? gi?i thi?u nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? m?t s? ngành lu?t chính trong pháp lu?t Vi?t Nam nh?: Lu?t hi?n pháp, lu?t hành chính, lu?t hình s?, lu?t t? t?ng hình s?, lu?t dan s?, lu?t t? t?ng dan s?, lu?t doanh nghi?p, lu?t h?n nhan và gia ?ình, lu?t lao ??ng…

6. TIN H?C

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Trang b? cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? c?ng ngh? th?ng tin; ph?n m?m h? th?ng (h? ?i?u hành), ph?n m?m ?ng d?ng, ph?n m?m c?ng c?; Khai thác h? ?i?u hành ph? th?ng MS Windows; S? d?ng các ph?n m?m v?n phòng ?? làm tài li?u, qu?n tr? d? li?u ? m?c ??n gi?n; S? d?ng các d?ch v? trên Internet nh? e-mail, tìm ki?m tin t?c.

7. GIáO D?C QU?C PHòNG

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Trang b? nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ???ng l?i quan s? c?a ??ng; C?ng tác qu?c phòng, an ninh; Quan s? chung và chi?n thu?t, k? thu?t b?n súng ti?u liên AK (CKC).

8. GIáO D?C TH? CH?T

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Hu?n luy?n cho ng??i h?c nh?ng ki?n th?c c? b?n v? th? thao qu?n chúng bao g?m: hi?u bi?t nguyên t?c, ph??ng pháp hu?n luy?n th? l?c, lu?t và t? ch?c thi ??u m?t s? m?n th? thao.

II. Ki?n th?c giáo d?c chuyên nghi?p

1. L?CH S? TH? GI?I

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Gi?i thi?u cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? các v?n ?? và s? ki?n di?n ra t? th?i c?n ??i ??n hi?n ??i; qua ?ó, nh?n th?c ???c nh?ng xu h??ng, tính k? th?a và thay ??i, và các nhan t? l?ch s? có kh? n?ng tác ??ng và ??nh hình tình hình th? gi?i ???ng ??i.

2. X? H?I H?C ??I C??NG

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n này giúp sinh viên n?m ???c các khái ni?m c? b?n nh? c? c?u x? h?i, b?t bình ??ng x? h?i, phan t?ng x? h?i, nhóm x? h?i, thi?t ch? x? h?i…; cung c?p tri th?c, hi?u bi?t v? quy trình ti?n hành m?t cu?c ?i?u tra x? h?i h?c, v? các ph??ng pháp thu th?p th?ng tin; h?c ph?n còn ?i sau vào nghiên c?u m?t s? l?nh v?c chuyên bi?t. Trên c? s? nh?ng thành t?u khoa h?c v? tri th?c và c?ng ngh? ?? ??t ???c, x? h?i h?c trang b? cho ng??i h?c nh?ng tri th?c khoa h?c v? các l?nh v?c x? h?i và k? n?ng v?n d?ng vào trong th?c ti?n cu?c s?ng c?ng nh? ngh? nghi?p.

3. CHíNH TR? H?C ??I C??NG

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: 湖北快3计划网H?c ph?n Chính tr? h?c ??i c??ng nghiên c?u l?nh v?c chính tr? c?a ??i s?ng x? h?i. H?c ph?n này cung c?p cho sinh viên nh?ng khái niêm, ph?m trù c? b?n c?a chính tr? h?c nh?: chính tr?, quy?n l?c chính tr?, h? th?ng chính tr?, ho?t ??ng chính tr?, ch? th? ho?t ??ng chính tr?, quy?t ??nh chính tr?, v?n hóa chính tr?, v.v. T? ?ó sinh viên có kh? n?ng nh?n th?c, phan tích chính tr? và có thái ?? chính tr? ?úng ??n.

H?c ph?n trang b? cho sinh viên hi?u bi?t v? th?c ti?n, xu h??ng c? b?n c?a ??i s?ng chính tr? qu?c t? trong th?i ??i toàn c?u hóa và ???ng l?i, chính sách ??i ngo?i c?a ??ng C?ng s?n và Nhà n??c Vi?t Nam hi?n nay.

4. L?CH S? NGO?I GIAO VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: 湖北快3计划网L?ch s? Ngo?i giao Vi?t Nam nghiên c?u, phan tích, ?ánh giá các ho?t ??ng trong quan h? gi?a Vi?t Nam v?i bên ngoài t? th?i V?n Lang cho ??n tr??c Cách m?ng tháng Tám n?m 1945. Các m?i quan h? c? b?n trong th?i k? này bao g?m: quan h? Vi?t – Trung; Vi?t – ??ng Nam á và Vi?t Nam – Ph??ng Tay. Nh?ng ho?t ??ng qu?c t? c?a ??ng c?ng ???c ?i sau nghiên c?u ? ph?n cu?i c?a ch??ng trình. Qua các th?i k? l?ch s?, h?c ph?n ??u rút ra nh?ng bài h?c kinh nghi?m quy báu ? th?i chi?n c?ng nh? th?i bình; t? ?ó, giúp ích cho sinh viên v?n d?ng vào s? nghi?p ngo?i giao hi?n ??i.

5. L?CH S? CáC H?C THUY?T CHíNH TR?

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng.

N?i dung: 湖北快3计划网Gi?i thi?u nh?ng n?i dung c? b?n c?a các h?c thuy?t chính tr? t? th? k? XV ??n nay. Trên c? s? ?ó, cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n c?a các h?c thuy?t chính tr?, nh?ng ?u, nh??c ?i?m c?a chúng và giá tr? th?c t? c?a m?i h?c thuy?t. Qua vi?c phan tích, ?ánh giá các h?c thuy?t chính tr? ch? y?u trong l?ch s?, h?c ph?n s? là n?n t?ng ?? sinh viên ti?p c?n nh?ng ki?n th?c ly lu?n chuyên sau thu?c l?nh v?c Quan h? qu?c t?.

6. PH??NG PHáP NGHIêN C?U QUAN H? QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng.

N?i dung: H?c ph?n ???c thi?t k? thành: Ly thuy?t và th?c hành, c? th?:

 • Ly thuy?t: cung c?p nh?ng cách ti?p c?n chính trong nghiên c?u QHQT, nh?ng ph??ng pháp ch? y?u th??ng s? d?ng trong nghiên c?u QHQT và nh?ng k? n?ng, thao tác c? b?n c?a c?ng tác nghiên c?u nh? x? ly th?ng tin, vi?t và thuy?t trình m?t v?n ?? qu?c t?. Qua ?ó, sinh viên n?m ???c các b??c c?n thi?t trong vi?c xay d?ng ?? c??ng nghiên c?u, ??t cau h?i nghiên c?u… ?? có th? áp d?ng cho quá trình làm ti?u lu?n, khóa lu?n và tranh lu?n các v?n ?? liên quan ??n nghiên c?u khoa h?c.
 • Th?c hành: Sinh viên s? ph?i th?c hi?n hai ho?t ??ng: 1/ vi?t m?t bài ti?u lu?n v? m?t v?n ?? qu?c t?; 2/ Trình bày theo nhóm 1 ch? ?? v? quan h? qu?c t?.

111777. L?CH S? QUAN H? QU?C T? C?N HI?N ??I (1500-1945)

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c L?ch s? th? gi?i.

N?i dung: 湖北快3计划网Trang b? cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n, h? th?ng v? quá trình v?n ??ng và phát tri?n c?a l?ch s? quan h? qu?c t?, ch? y?u là tình hình th? gi?i, quan h? chính tr? gi?a các qu?c gia trong th?i C?n ??i (1500 – 1900) cùng nh?ng h? l?y c?a Cách m?ng T? s?n và Cách m?ng c?ng nghi?p, vi?c hình thành ch? ngh?a ?? qu?c; Chi?n tranh th? gi?i I (1900 – 1918); quan h? qu?c t? trong giai ?o?n gi?a hai cu?c Th? chi?n (1919 – 1939); Chi?n tranh th? gi?i II.

8. L?CH S? QUAN H? QU?C T? HI?N ??I (1945-NAY)

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c L?ch s? quan h? qu?c t? C?n – Hi?n ??i.

N?i dung: 湖北快3计划网H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n và h? th?ng v? quá trình phát tri?n c?a quan h? qu?c t? t? sau Th? chi?n II ??n nay c?ng nh? nh?ng n?i dung chính trong chính sách ??i ngo?i c?a m?t s? n??c, ch? y?u là các n??c l?n. C? th?, sinh viên ???c gi?i thi?u v? t?ng quan tình hình quan h? qu?c t? trong th?i k? Chi?n tranh l?nh (1945 – 1991), quá trình phát tri?n c?a các t?p h?p l?c l??ng chính trong th?i k? Chi?n tranh l?nh, t?ng quan tình hình th? gi?i sau Chi?n tranh l?nh (t? sau 1991 ??n nay), quan h? qu?c t? ? chau á – Thái Bình D??ng và chau ?u sau Chi?n tranh l?nh.

9. CHíNH SáCH ??I NGO?I VI?T NAM T? 1945 ??N 1975

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Giúp sinh viên có ???c nh?ng khái ni?m c? b?n v? chính sách ??i ngo?i; n?m ???c n?i dung ???ng l?i, chính sách ??i ngo?i quan tr?ng, n?i b?t c?a ??ng và Nhà n??c Vi?t Nam trong giai ?o?n 1945-1975 trên c? s? tái hi?n và nghiên c?u chi ti?t v? quá trình hình thành và tri?n khai Chính sách ??i ngo?i c?a Nhà n??c Vi?t Nam t? bu?i ??u ??c l?p (1945) ??n 30 n?m sau (1975); qua ?ó th?y ???c nh?ng nhan t? ch? quan/khách quan tác ??ng t?i vi?c hình thành chính sách và k?t qu? th?c hi?n chính sách, ??ng th?i ghi nh?n thành t?u to l?n c?ng nh? ?úc k?t nh?ng bài h?c kinh nghi?m cho quá trình ho?ch ??nh và tri?n khai chính sách ??i ngo?i trong các giai ?o?n v? sau.

10. CHíNH SáCH ??I NGO?I VI?T NAM T? 1975 ??N NAY

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam t? 1945 ??n 1975.

N?i dung: 湖北快3计划网Nghiên c?u quá trình hình thành và tri?n khai chính sách ??i ngo?i c?a Vi?t Nam t? 1975 ??n nay, ch? y?u xoay quanh nh?ng n?i dung liên quan ??n ??i m?i trong t? duy và chính sách ??i ngo?i t? 1986, các v?n ?? l?n trong Chính sách ??i ngo?i và Ngo?i giao Vi?t Nam hi?n nay nh? ??m b?o m?i tr??ng hòa bình, h?i nh?p qu?c t?, b?o v? ch? quy?n qu?c gia, nang cao v? th? ??t n??c…

11. LY LU?N QUAN H? QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c L?ch s? quan h? qu?c t? Hi?n ??i và Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam.

N?i dung: 湖北快3计划网V? ki?n th?c, h?c ph?n này trang b? cho h?c sinh nh?ng ki?n th?c c? b?n v? h? th?ng các ph?m trù (khái ni?m) chính, tính quy lu?t và quy lu?t v?n ??ng phát tri?n c?a quan h? qu?c t?; trên c? s? phan tích có so sánh và phê phán, giúp sinh viên ti?p c?n và n?m v?ng n?i dung c?t l?i quan ?i?m c?a ch? ngh?a Mác Lênin và c?a ??ng ta c?ng nh? các quan ?i?m khác v? quan h? qu?c t?; qua ?ó hình thành t? duy, ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c trong l?nh v?c này

湖北快3计划网V? ph??ng pháp lu?n: Cùng các h?c ph?n khác giúp cho h?c sinh hình thành ph??ng pháp lu?n Mác xít, c?ng nh? cách ti?p c?n khoa h?c trong vi?c xem xét, phan tích, ?ánh giá th?c ch?t và d? báo các v?n ?? c? b?n c?a quan h? qu?c t?.

12. CHíNH SáCH C?A VI?T NAM V?I M?T S? ??I TáC CHíNH SAU CHI?N TRANH L?NH

?i?u ki?n tiên quy?t湖北快3计划网: ?? hoàn thành ph?n ki?n th?c c? s? ngành.

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên nh?ng n?i dung c? b?n trong chính sách c?a Vi?t Nam ??i v?i m?t s? ??i tác ch? y?u nh? M?, Nga, Trung Qu?c, Nh?t B?n, EU và ASEAN. Giúp sinh viên n?m ???c c? s? ??nh hình, quá trình tri?n khai c?ng nh? nh?ng k?t qu? thu ???c t? nh?ng chính sách này.

13. CáC V?N ?? TOàN C?U

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành ph?n ki?n th?c c? s? ngành.

N?i dung: Cung c?p nh?ng ki?n th?c c? b?n v? các v?n ?? toàn c?u hi?n nay trên th? gi?i c?ng nh? ??i v?i Vi?t Nam nh? ? nhi?m m?i tr??ng, kh?ng b? qu?c t?, gi?i tr? quan b?, t?i ph?m qu?c t?, n?ng l??ng, ?ói nghèo… Theo ?ó, sinh viên ???c gi?i thi?u khái ni?m, phan lo?i, b?n ch?t, th?c tr?ng hi?n nay, nh?ng tác ??ng c?a các v?n ?? này t?i quá trình ho?ch ??nh chính sách ??i ngo?i c?a các qu?c gia, tình hình và các ph??ng th?c h?p tác qu?c t?, thu?n l?i và khó kh?n trong vi?c gi?i quy?t các v?n ?? toàn c?u. Trên c? s? ?ó, giúp sinh viên hi?u ???c nh?ng thay ??i trong quan h? qu?c t? hi?n ??i d??i ?nh h??ng c?a các v?n ?? toàn c?u.

14. QUAN H? GI?A CáC N??C L?N SAU CHI?N TRANH L?NH

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành ph?n ki?n th?c c? s? ngành.

N?i dung: 湖北快3计划网Cung c?p nh?ng ki?n th?c c? b?n v? chính sách ??i ngo?i c?a c?a m?t s? n??c l?n hi?n nay nh? M?, Nga, Trung Qu?c, Nh?t B?n, EU và ?n ??. Trên c? s? ?ó, giúp sinh viên n?m ???c nh?ng ??c ?i?m chính trong quan h? gi?a các n??c l?n này và nh?ng tác ??ng c?a các m?i quan h? này t?i ??i s?ng qu?c t? ???ng ??i.

15. LY THUY?T AN NINH QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành ki?n th?c c? s? ngành và các h?c ph?n chuyên sau b?t bu?c.

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? m?i tr??ng an ninh qu?c t?, khu v?c, ??c bi?t trong giai ?o?n t? sau khi Chi?n tranh l?nh k?t thúc ??n nay. Giúp sinh viên n?m ???c nh?ng khái ni?m và ly thuy?t chính v? an ninh truy?n th?ng và phi truy?n th?ng; nh?ng nhan t? có th? tác ??ng t?i m?i tr??ng an ninh khu v?c hi?n nay, c?ng nh? nh?ng c? ch? an ninh hi?n có. Qua ?ó giúp sinh viên n?m b?t và phát hi?n nh?ng v?n ?? nghiên c?u chu?n b? cho vi?t khoá lu?n t?t nghi?p.

16. XUNG ??T QU?C T? SAU CHI?N TRANH L?NH

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành ki?n th?c c? s? ngành, các h?c ph?n chuyên sau b?t bu?c và Ly thuy?t An ninh qu?c t?.

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n, h? th?ng v? xung ??t qu?c t? nh?: khái ni?m, ph??ng pháp ti?p c?n nghiên c?u, phan lo?i, ??c ?i?m, nguyên nhan t? góc ?? ly thuy?t. Trên c? s? ?ó, giúp sinh viên n?m ???c nh?ng ??c ?i?m chính c?a tình hình xung ??t trên th? gi?i sau Chi?n tranh l?nh; b?n ch?t và nh?ng nguyên nhan d?n ??n nh?ng xung ??t này; các gi?i pháp ?? và ?ang ti?n hành hi?n nay. ??ng th?i, h?c ph?n giúp sinh viên n?m b?t và phát hi?n nh?ng v?n ?? nghiên c?u chu?n b? cho vi?t khoá lu?n t?t nghi?p.

17. C? CH? H?P TáC AN NINH ???NG ??I

?i?u ki?n tiên quy?t: 湖北快3计划网?? hoàn thành ki?n th?c c? s? ngành, các h?c ph?n chuyên sau b?t bu?c và Ly thuy?t An ninh qu?c t?.

N?i dung: Giúp sinh viên n?m ???c ??c ?i?m và cách th?c ho?t ??ng c?a các c? ch? h?p tác an ninh (c? và m?i) trên th? gi?i sau Chi?n tranh l?nh, qua ?ó th?y ???c vai trò c?a các c? ch? này trong vi?c ??m b?o an ninh qu?c t?. ??ng th?i, h?c ph?n giúp sinh viên n?m b?t và phát hi?n nh?ng v?n ?? nghiên c?u chu?n b? cho vi?t khoá lu?n t?t nghi?p.

18. AN NINH CH?U á – THáI BìNH D??NG

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành ki?n th?c c? s? ngành, các h?c ph?n chuyên sau b?t bu?c và Ly thuy?t An ninh qu?c t?.

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c khái quát v? an ninh khu v?c chau á-Thái Bình D??ng sau Chi?n tranh l?nh: nh?ng quan ?i?m an ninh m?i; nh?ng nguy c? an ninh truy?n th?ng và phi truy?n th?ng; nh?n th?c m?i v? các bi?n pháp gi?i quy?t an ninh; các c? ch? an ninh hi?n có trong khu v?c. V?i nh?ng bài t?p th?c hành, sinh viên s? ???c trang b? k? n?ng phan tích tình hình quan h? qu?c t?, chính sách, phan tích vai trò c?a các n??c l?n ? Chau á – Thái Bình D??ng, qua ?ó nh?n th?c r? h?n v? nh?ng c? h?i và thách th?c c?a Vi?t Nam v?i t? cách la? m??t qu?c gia n?m trong khu v?c này. ??ng th?i, h?c ph?n giúp sinh viên n?m b?t và phát hi?n nh?ng v?n ?? nghiên c?u chu?n b? cho vi?t khoá lu?n t?t nghi?p.

19. CHI?N L??C AN NINH QU?C PHòNG VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: 湖北快3计划网?? hoàn thành ki?n th?c c? s? ngành, các h?c ph?n chuyên sau b?t bu?c và Ly thuy?t An ninh qu?c t?.

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ???ng l?i, chính sách an ninh qu?c phòng c?a Vi?t Nam trong th?i k? ??i m?i, tr?ng tam là giai ?o?n th?c hi?n chính sách t?ng c??ng h?i nh?p qu?c t?. ??ng th?i, h?c ph?n giúp sinh viên n?m b?t và phát hi?n nh?ng v?n ?? nghiên c?u chu?n b? cho vi?t khoá lu?n t?t nghi?p.

20. NGHIêN C?U TRUNG QU?C

?i?u ki?n tiên quy?t湖北快3计划网: ?? hoàn thành ph?n ki?n th?c c? s? ngành và các h?c ph?n chuyên sau b?t bu?c.

N?i dung: Cung c?p nh?ng ki?n th?c c? b?n v? 4 v?n ??: h? th?ng chính tr?, n?n kinh t? qu?c dan, chính sách ??i ngo?i c?a Trung Qu?c và quan h? Trung Qu?c -Vi?t Nam; qua ?ó giúp cho sinh viên n?m ???c nh?ng nét chính v? l?ch s? Trung Qu?c, s? v?n ??ng c?a n?n chính tr? Trung Qu?c t? th? k? XX ??n nay, nh?ng c?ng c? thi?t y?u ph?c v? phan tích chính sách ??i ngo?i Trung Qu?c và quan h? Trung Qu?c -Vi?t Nam. ??ng th?i, h?c ph?n giúp sinh viên n?m b?t và phát hi?n nh?ng v?n ?? nghiên c?u chu?n b? cho vi?t khoá lu?n t?t nghi?p

21. NGHIêN C?U HOA K?

?i?u ki?n tiên quy?t湖北快3计划网: ?? hoàn thành ph?n ki?n th?c c? s? ngành và các h?c ph?n chuyên sau b?t bu?c.

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n, h? th?ng v? l?ch s? hình thành và phát tri?n ??t n??c Hoa K?, ??c ?i?m c?a h? th?ng chính tr? và v?n hóa Hoa K?. Trên c? s? ?ó, giúp sinh viên n?m ???c quá trình phát tri?n c?a chính sách ??i ngo?i Hoa K?, ??c bi?t là chính sách ??i ngo?i trong giai ?o?n h?u Chi?n tranh l?nh. ??ng th?i, h?c ph?n giúp sinh viên n?m b?t và phát hi?n nh?ng v?n ?? nghiên c?u chu?n b? cho vi?t khoá lu?n t?t nghi?p.

22. NGHIêN C?U ASEAN

?i?u ki?n tiên quy?t湖北快3计划网: ?? hoàn thành ph?n ki?n th?c c? s? ngành và các h?c ph?n chuyên sau b?t bu?c.

N?i dung:湖北快3计划网 Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n, h? th?ng v? l?ch s? hình thành và phát tri?n c?a Hi?p h?i các qu?c gia ??ng Nam á (ASEAN), nh?ng thành qu? và h?n ch? c?a quá trình h?p tác ASEAN. Trên c? s? ?ó, giúp sinh viên n?m ???c vai trò c?a ASEAN trong ??i s?ng qu?c t? khu v?c chau á – Thái Bình D??ng. ??ng th?i, h?c ph?n giúp sinh viên n?m b?t và phát hi?n nh?ng v?n ?? nghiên c?u chu?n b? cho vi?t khoá lu?n t?t nghi?p.

23. NGHIêN C?U EU

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành ph?n ki?n th?c c? s? ngành và các h?c ph?n chuyên sau b?t bu?c.

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n, h? th?ng v? l?ch s? hình thành và phát tri?n c?a Liên minh chau ?u (EU), nh?ng thành qu? và h?n ch? c?a quá trình nh?t th? hóa chau ?u. Trên c? s? ?ó, giúp sinh viên n?m ???c vai trò c?a EU trong ??i s?ng qu?c t? ???ng ??i c?ng nh? chính sách chau á – Thái Bình D??ng c?a EU. ??ng th?i, h?c ph?n giúp sinh viên n?m b?t và phát hi?n nh?ng v?n ?? nghiên c?u chu?n b? cho vi?t khoá lu?n t?t nghi?p.

24. NGHIêN C?U NGA

?i?u ki?n tiên quy?t湖北快3计划网: ?? hoàn thành ph?n ki?n th?c c? s? ngành và các h?c ph?n chuyên sau b?t bu?c.

N?i dung:湖北快3计划网 Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n, h? th?ng v? l?ch s? hình thành và phát tri?n ??t n??c Nga, ??c ?i?m c?a h? th?ng chính tr? và v?n hóa Nga. Trên c? s? ?ó, giúp sinh viên n?m ???c quá trình phát tri?n c?a chính sách ??i ngo?i Liên bang Nga, ??c bi?t là chính sách c?a Nga ??i v?i chau á – Thái Bình D??ng, trong ?ó có Vi?t Nam. ??ng th?i, h?c ph?n giúp sinh viên n?m b?t và phát hi?n nh?ng v?n ?? nghiên c?u chu?n b? cho vi?t khoá lu?n t?t nghi?p.

25. K? THU?T SO?N TH?O V?N B?N

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: 湖北快3计划网Trang b? cho sinh viên khái ni?m v? các lo?i v?n b?n, ??c tr?ng, th? th?c và k? thu?t so?n th?o m?t s? v?n b?n hành chính th??ng dùng và v?n b?n chuyên ngành ngo?i giao. Ph?n th?c hành so?n th?o v?n b?n s? giúp sinh viên hi?u và n?m v?ng các lo?i v?n b?n qu?n ly hành chính nhà n??c, v?n b?n h?p ??ng dan s?, v?n b?n h?p ??ng kinh t?, v?n b?n ngo?i giao…, ??ng th?i rèn luy?n nh?ng k? n?ng xay d?ng v?n b?n theo quy ??nh; qua ?ó, sinh viên sau khi ra tr??ng có th? ?áp ?ng yêu c?u vi?t các lo?i v?n b?n trong quá trình c?ng tác t?i các các c? quan, ?oàn th?, doanh nghi?p.

26. C?NG TáC NGO?I GIAO

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: 湖北快3计划网Trang b? cho sinh viên n?i dung c? b?n nh?t c?a ki?n th?c ??i c??ng v? c?ng tác ngo?i giao, hi?u khái ni?m v? ngo?i giao, phan lo?i ngo?i giao theo các tiêu chí, l?ch s? phát tri?n c?a n?n ngo?i giao nói chung và ngo?i giao Vi?t Nam nói riêng, nhi?m v? c?a ngo?i giao Vi?t Nam hi?n nay. ??ng th?i, giúp sinh viên n?m v?ng m?t s? c?ng tác c?a nghi?p v? ngo?i giao nh? c?ng tác l? tan ngo?i giao, c?ng tác l?nh s?, c?ng tác so?n th?o v?n b?n ngo?i giao, c?ng tác th?ng tin, tuyên truy?n ??i ngo?i, c?ng tác ti?p xúc, ?àm phán ngo?i giao, c?ng tác nghiên c?u ngo?i giao.

湖北快3计划网Th?ng qua h? th?ng bài t?p và bài th?c hành mang tính th?c ti?n cao, rèn luy?n cho sinh viên m?t s? k? n?ng trong giao ti?p, ti?p xúc ??i ngo?i…, giúp cho sinh viên sau khi ra tr??ng có th? ?áp ?ng yêu c?u v? c?ng tác ??i ngo?i t?i các các c? quan ??i ngo?i trong n??c và ? n??c ngoài.

27. ?àM PHáN QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t湖北快3计划网: ?? h?c C?ng tác ngo?i giao và K? thu?t so?n th?o v?n b?n.

N?i dung: H?c ph?n này thu?c kh?i nghi?p v? và k? n?ng nên có tính th?c hành cao. Th?ng qua nh?ng ví d? sinh ??ng v? ?àm phán trong th?c ti?n c?ng nh? các hình th?c bài t?p m? ph?ng, làm vi?c nhóm, t?o m?i tr??ng sinh ??ng, phát tri?n tính ch? ??ng và sáng t?o có th? giúp sinh viên v?a thu?n th?c v?i các k? n?ng c? b?n c?a ?àm phán, v?a hi?u và n?m v?ng ph?n ly thuy?t c?a ?àm phán nh?: các cách nhìn nh?n xung ??t l?i ích, ?nh h??ng c?a nó t?i cách gi?i quy?t xung ??t, ?àm phán là m?t trong nhi?u cách gi?i quy?t xung ??t, t? ?ó tìm hi?u nh?ng y?u t? quan tr?ng tác ??ng ??n ?àm phán (l?i ích, l?p tr??ng, quy?n l?c, tam ly c?m xúc cá nhan, v?n hoá…), nh?ng chi?n l??c, sách l??c, th? thu?t, k? n?ng và ngh? thu?t giao ti?p c?n có trong ?àm phán, các hình th?c và ??c tr?ng c?a ?àm phán ngo?i giao, cách chu?n b? ?? án ?àm phán ngo?i giao (thu th?p th?ng tin, phan tích các y?u t? liên quan, chu?n b? ph??ng phán và d? ?oán các tình hu?ng, sáng t?o gi?i pháp…) và nh?ng tiêu chu?n c?n có c?a m?t nhà ?àm phán ngo?i giao.

28. PH?N TíCH S? KI?N QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: 湖北快3计划网?? hoàn thành ki?n th?c c? s? ngành chính, các h?c ph?n Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam nang cao, Các v?n ?? toàn c?u, Quan h? các n??c l?n sau Chi?n tranh l?nh, và ph?n ki?n th?c chuyên sau ngành chính t? ch?n.

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? b?n ch?t c?a các s? ki?n trong ??i s?ng qu?c t? ???ng ??i: ngu?n g?c, nguyên nhan, ??c ?i?m. Th?ng qua h? th?ng bài t?p th?c hành (vi?t ho?c làm b?ng hình), h?c ph?n giúp sinh viên hình thành nh?ng k? n?ng phan tích s? ki?n c? b?n. ??ng th?i, h?c ph?n giúp sinh viên n?m b?t và phát hi?n nh?ng v?n ?? nghiên c?u chu?n b? cho vi?t khoá lu?n t?t nghi?p.

29. CHíNH TR? QU?C T? HI?N ??I

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành ki?n th?c c? s? ngành, các h?c ph?n chuyên sau b?t bu?c và ph?n ki?n th?c chuyên sau ngành chính t? ch?n.

N?i dung: H? th?ng l?i toàn b? ki?n th?c v? ngành Quan h? qu?c t? mà sinh viên ?? ???c cung c?p trong 4 n?m h?c t?i H?c vi?n. Ngoài vi?c giúp sinh viên t? ?ánh giá nh?ng ki?n th?c ?? ???c h?c, h?c ph?n b? sung và nang cao hi?u bi?t c?a sinh viên v? m?t s? v?n ?? c? b?n trong ??i s?ng qu?c t? ???ng ??i. ??ng th?i, h?c ph?n giúp sinh viên n?m b?t và phát hi?n nh?ng v?n ?? nghiên c?u chu?n b? cho vi?t khoá lu?n t?t nghi?p.

30. QUAN H? KINH T? QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n Quan h? Kinh t? Qu?c t? là h?c ph?n quan tr?ng và c? b?n c?a ngành Kinh t? Qu?c t?. H?c ph?n bao g?m nh?ng n?i dung c? b?n sau: (i) Nh?ng khái ni?m c? b?n v? quan h? kinh t? qu?c t?; (ii) Th??ng m?i qu?c t?: các ly thuy?t th??ng m?i qu?c t? c? b?n (ch? ngh?a tr?ng th??ng, ly thuy?t l?i th? tuy?t ??i, ly thuy?t l?i th? so sánh); các chính sách th??ng m?i qu?c t? và c?ng c?; (iii) ??u t? qu?c t?: ??u t? tr?c ti?p và gián ti?p n??c ngoài, vi?n tr? n??c ngoài, n? n??c ngoài; (iv) Di chuy?n qu?c t? s?c lao ??ng; h?p tác qu?c t? v? khoa h?c và c?ng ngh?; (v) Tài chính qu?c t?: th? tr??ng ngo?i h?i, cán can thanh toán qu?c t?; (vi) H?i nh?p kinh t? qu?c t?: các c?p ?? h?i nh?p, m?t s? th? ch? kinh t? qu?c t? (Qu? ti?n t? qu?c t?, Ngan hàng Th? gi?i, T? ch?c th??ng m?i th? gi?i…).

31. LU?T HI?N PHáP VI?T NAM Và CáC N??C

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam ho?c Pháp lu?t ??i c??ng ??i v?i sinh viên ngành khác.

N?i dung: 湖北快3计划网Cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c?n thi?t v? n?i dung, cách th?c th?c hi?n và giám sát thi hành Hi?n pháp Vi?t Nam và Hi?n pháp c?a m?t s? n??c nh? Anh, Pháp, ??c, Nga, Trung Qu?c, Nh?t B?n, Thái Lan, M?. Cùng v?i h?c ph?n Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam, h?c ph?n này s? giúp sinh viên nhìn nh?n ???c v? trí và vai trò c?a Hi?n pháp trong h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam. H?c ph?n g?m 02 ph?n chính v?i các ch? ?? nh? sau:

Ph?n v? hi?n pháp Vi?t Nam

 • L?ch s? l?p hi?n Vi?t Nam
 • Các ch? ??nh quan tr?ng c?a hi?n pháp Vi?t Nam

Ph?n v? Hi?n pháp các n??c

 • T?ng quan v? hi?n pháp và lu?t hi?n pháp
 • Phan lo?i hi?n pháp và giám sát, thi hành, b?o v? hi?n pháp
 • C? c?u l?nh th? và ch? ?? chính tr?
 • Hình th?c chính th?
 • Vai trò c?a ??ng phái và ch? ?? b?u c?
 • Nguyên th? qu?c gia
 • C? quan l?p pháp
 • C? quan hành pháp
 • C? quan t? pháp

32. C?NG PHáP QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam ho?c Pháp lu?t ??i c??ng ??i v?i sinh viên ngành khác.

N?i dung: 湖北快3计划网Cung c?p cho sinh viên ki?n th?c chung v? lu?t qu?c t?: ch? th? c?a Lu?t qu?c t?, các nguyên t?c c? b?n c?a lu?t qu?c t? hi?n ??i, ngu?n c?a lu?t qu?c t? và nh?ng ki?n th?c c? b?n c?a m?t s? l?nh v?c lu?t qu?c t? nh? lu?t ?i?u ??c qu?c t?, lu?t bi?n qu?c t?, lu?t qu?c t? v? biên gi?i l?nh th?, lu?t t? ch?c qu?c t?, lu?t nhan quy?n qu?c t?, lu?t ngo?i giao l?nh s?, trách nhi?m qu?c gia, gi?i quy?t tranh ch?p qu?c t?.

33. ??I C??NG TRUY?N TH?NG QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng (??i v?i sinh viên kh?ng ph?i ngành Truy?n th?ng qu?c t?).

N?i dung: Cung ca?p ca?c kiê?n th??c c? ba?n vê? li?ch s??, kha?i niê?m, ???i t???ng nghiên c??u, ca?c ly? thuyê?t, vai tro? cu?a truyê?n th?ng qu??c tê? trong ???i s??ng chi?nh tri?, kinh tê? va? v?n ho?a qu??c t?; va? xu h???ng pha?t triê?n cu?a truyê?n th?ng qu??c tê? trong th??i gian t??i.

湖北快3计划网M?n h?c cung c?p b?c tranh chung v? Truy?n th?ng Qu?c t? v?i t? cách là m?t l?nh v?c mang tính liên ngành – h? qu? c?a vi?c giao thoa gi?a: Truy?n th?ng ??i chúng, PR, Quan h? Qu?c t?.

?ay c?ng là kh?i tri th?c c? b?n mang tính h??ng d?n và ??nh h??ng ng??i h?c ?i sau vào các m?n thu?c ba phan ngành h?p là: Truy?n th?ng ??i chúng; Ngo?i giao V?n hóa và PR, ? giai ?o?n sau.

34. NGO?I NG? C? S? 1

  • Ti?ng Anh

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên hoàn thành ch??ng trình ti?ng Anh ph? th?ng.

N?i dung: H?c ph?n t?p trung vào 4 k? n?ng?; nghe, nói, ??c, vi?t.? K? n?ng Nghe giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh?: nghe l?y y chính và xác ??nh ???c các t? ng? m?u ch?t và nh?ng chi ti?t quan tr?ng trong ng?n ng? nói có ?? khó và t?c ?? trung bình v? các ch? ?? hàng ngày quen thu?c liên quan ??n b?n than, t?i n?i làm vi?c, tr??ng h?c,.. K? n?ng Nói giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? tham gia vào các cu?c trao ??i x? giao kh?ng chu?n b? tr??c v? nh?ng ch? ?? quen thu?c mà b?n than quan tam và c?ng vi?c th??ng nh?t m?t cách khá t? tin; s? d?ng t? ng? và thành ng? quen thu?c. K? n?ng ??c giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh? ??c l??t, k? n?ng n?m b?t y chính, hi?u các t? ch? y?u và chi ti?t quan tr?ng trong m?t v?n b?n ??n gi?n. K? n?ng Vi?t giúp sinh viên luy?n t?p các b??c vi?t ?o?n v?n v?i các ch? ?? quen thu?c hàng ngày.

 • Ti?ng Pháp:

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên n?m v?ng ch??ng trình ti?ng Pháp ph? th?ng.

N?i dung: T?p trung vào 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t, ?n luy?n và tích lu? thêm các ki?n th?c ng? pháp, t? v?ng c? b?n và ti?p thu m?t s? ki?n th?c m?i v? v?n hoá, x? h?i Pháp.

K? n?ng ??c湖北快3计划网: Luy?n và phát tri?n cho sinh viên các k? n?ng n?m y chính, hi?u các t?, các cách di?n ??t và chi ti?t quan tr?ng trong các bài khóa ??n gi?n v? các ch? ?? v? cu?c s?ng th??ng ngày, các bài khoá có b? c?c r? ràng và ch? ?? gàn g?i v?i ki?n th?c n?n.

K? n?ng Nghe: Luy?n và phát tri?n cho sinh viên các k? n?ng nghe hi?u nh?: nghe l?y y chính, ?oán ngh?a c?a t? trong ng? c?nh, phát hi?n hàm y c?a ng??i nói d?a trên ng? c?nh trong các tình hu?ng giao ti?p c?a cu?c s?ng th??ng nh?t, t?c ?? nói trung bình.

K? n?ng Nói: Trang b? cho sinh viên các k? n?ng nói c?n thi?t ?? tham gia vào các cu?c h?i tho?i, trao ??i th?ng th??ng nh?: miêu t? s? v?t, báo cáo và k? l?i m?t s? ki?n/ tình hu?ng, bày t? thái ??, tình c?m, hay y ki?n cá nhan.

K? n?ng Vi?t: Luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng vi?t cau, ?o?n v?n, v?n b?n ??n gi?n v? các ch? ?? th?ng th??ng; ghi chép l?i nh?ng th?ng tin ho?c th?ng ?i?p ??n gi?n và ng?n, vi?t ?? trao ??i th?ng tin, t??ng thu?t các s? ki?n, miêu t? ng??i, v?t, t? c?nh…

 • Ti?ng Trung:

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung湖北快3计划网: T?p trung vào 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t.

K? n?ng ??c: giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh? nh?n ???c m?t ch? (ch? Hán t??ng hình), n?m y chính, hi?u các t? ch? y?u và chi ti?t quan tr?ng trong m?t ?o?n v?n ??n gi?n; có th? l?y th?ng tin v? các ch? ?i?m quen thu?c t? các bài khóa, ?o?n v?n có b? c?c r? ràng… Ng?n ng? c?a v?n b?n ch? y?u là c? th? và sát v?i th?c t?. Ch? ?? c?a ?o?n v?n là các ch? ?? quen thu?c trong cu?c s?ng th??ng ngày.

K? n?ng Nghe: giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh?: nghe chu?n thanh ?i?u, phan bi?t ???c các thanh m?u và v?n m?u khó trong ti?ng Trung, l?y y chính và xác ??nh ???c các t? ng? m?u ch?t trong ng?n ng? nói ? t?c ?? ch?m v? các ch? ?? hàng ngày quen thu?c liên quan ??n b?n than, t?i n?i làm vi?c, tr??ng h?c… T?c ?? l?i nói ch?m, gi?ng ??c chu?n am B?c Kinh. Sinh viên có th? ghi chép v?n t?t n?i dung chính và m?t vài chi ti?t trong khi nghe; có th? hi?u các t?p h?p ch? d?n/ h??ng d?n ng?n, các th?ng tin k? thu?t ??n gi?n, hi?u các cau h?i tr?c ti?p v? kinh nghi?m b?n than ho?c các ch? ?? quen thu?c…

K? n?ng Nói: giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? tham gia vào các cu?c trao ??i x? giao kh?ng chu?n b? tr??c v? nh?ng ch? ?? quen thu?c mà b?n than quan tam và c?ng vi?c th??ng nh?t; có th? cung c?p m?t vài th?ng tin, y ki?n v? m?t s? ki?n/tình hu?ng, k? l?i m?t vài chuy?n ?? x?y ra; có th? s? d?ng t?p h?p nh?ng t? dùng hàng ngày, ng? ?o?n tuy còn nhi?u ch? ng?p ng?ng và ??i khi c?n có s? h? tr? c?a ng??i cùng ??i tho?i.

K? n?ng Vi?t: giúp sinh viên vi?t ???c chính xác 300 ch? Hán, có th? truy?n ??t ??i khái các th?ng tin quen thu?c trong m?t b? c?c chu?n quen thu?c; có th? vi?t các ?o?n v?n kho?ng 200 t? k? v? m?t s? vi?c ho?c tình hu?ng quen ?? x?y ra trong cu?c s?ng hàng ngày; có th? m? ph?ng bài khóa ?? vi?t l?i m?t ?o?n v?n ng?n cùng ch? ??.

35. NGO?I NG? C? S? 2

  • Ti?ng Anh

?i?u ki?n tiên quy?t:湖北快3计划网 ?? h?c Ti?ng Anh c? s? 1

N?i dung: 湖北快3计划网H?c ph?n t?p trung vào 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng Nghe giúp ng??i h?c phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? nghe hi?u các y chính trong nh?ng ?o?n l?i nói khá dài, l?p lu?n khá ph?c t?p thu?c các ch? ?? quen thu?c; theo d?i ???c các ?i?m chính c?a m?t bài gi?ng, bài nói chuy?n chuyên ??,… K? n?ng Nói: giúp ng??i h?c phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? giao ti?p m?t cách hi?u qu? trong h?u h?t các tình hu?ng hàng ngày và trong các tình hu?ng c?ng vi?c quen thu?c; s? d?ng các t? ng?, thành ng? và c?u trúc khá ph?c t?p. K? n?ng ??c giúp ng??i h?c phát tri?n các k? n?ng nh? n?m b?t ???c các y chính trong m?t bài ??c dài t??ng ??i dài v? m?t ch? ?? quen thu?c, ng? c?nh c? th?, d? ?oán;…V?n b?n có th? ?òi h?i kh? n?ng suy lu?n ? m?c ?? trung bình ?? phát hi?n ra quan ?i?m c?a tác gi?,…K? n?ng Vi?t giúp ng??i h?c luy?n t?p và phát tri?n các b??c miêu t? b?ng bi?u và vi?t m?t s? d?ng bài lu?n ??n gi?n v?i các ch? ?? quen thu?c

 • Ti?ng Pháp:

?i?u ki?n tiên quy?t湖北快3计划网: ?? h?c Ti?ng Pháp c? s? 1.

N?i dung: T?p trung vào 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t

K? n?ng ??c: Giúp sinh viên ti?p t?c phát tri?n các k? n?ng ?? ???c h?c trong h?c ph?n Ti?ng Pháp c? s? 1 nh? n?m y chính, hi?u các t?, các cách di?n ??t và chi ti?t quan tr?ng trong các v?n b?n ph?c t?p h?n so v?í ti?ng Pháp c? s? 1 và v?i các ch? ?? ?a d?ng nh?ng quen thu?c liên quan ??n các l?nh v?c v?n hoá, x? h?i, giáo d?c, kinh t?;

K? n?ng Nghe湖北快3计划网: Giúp sinh viên ti?p t?c phát tri?n các k? n?ng nghe hi?u nh?: nghe l?y y chính, ?oán ngh?a c?a t? trong ng? c?nh, phát hi?n hàm y c?a ng??i nói d?a trên ng? c?nh trong các tình hu?ng trao ??i liên quan ??n c?ng vi?c và cu?c s?ng, v?i t?c ?? nói trung bình.

K? n?ng Nói: Giúp sinh viên ti?p t?c phát tri?n các k? n?ng nói c?n thi?t ?? tham gia vào các tình hu?ng h?i tho?i, trao ??i trong cu?c s?ng và c?ng vi?c nh?: báo cáo và k? l?i m?t s? ki?n/ tình hu?ng, bày t? thái ??, tình c?m, y ki?n cá nhan hay nh?n ??nh trong ?ó có ??a ra nh?ng l?p luan ?? b?o v? chính ki?n c?a mình.

K? n?ng Vi?t湖北快3计划网: Ti?p t?c luy?n các k? n?ng vi?t ?o?n v?n, vi?t th?, h??ng d?n sinh viên phát tri?n l?p lu?n thành các bài vi?t ng?n v? các ch? ?? quen thu?c liên quan ??n l?nh v?c v?n hoá x? h?i.

 • Ti?ng Trung:

?i?u ki?n tiên quy?t湖北快3计划网: ?? h?c Ti?ng Trung c? s? 1

N?i dung: T?p trung vào 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t.

K? n?ng ??c湖北快3计划网: Giúp sinh viên nh?n bi?t ???c 1000 ch? Hán, n?m y chính, hi?u các t? ch? y?u và chi ti?t quan tr?ng trong m?t v?n b?n ??n gi?n; phát tri?n k? n?ng ??c l??t tìm m?t s? chi ti?t c? th? trong các v?n b?n d?ng v?n xu?i; có th? thu th?p th?ng tin t? nhi?u ph?n c?a m?t v?n b?n ho?c t? nhi?u v?n b?n khác nhau nh?m hoàn thành m?t nhi?m v? c? th?; có th? l?y th?ng tin v? các ch? ?i?m quen thu?c t? các v?n b?n có b? c?c r? ràng, g?n g?i v?i tr?i nghi?m b?n than;… Ng?n ng? c?a v?n b?n ch? y?u là c? th? và sát v?i th?c t?, v?i n?i dung là nh?ng cau chuy?n hàng ngày, truy?n ng? ng?n – thành ng?, chuy?n c??i có ?? dài trung bình.

K? n?ng Nghe湖北快3计划网: Giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh?: nghe l?y y chính và xác ??nh ???c các t? ng? m?u ch?t và nh?ng chi ti?t quan tr?ng trong ng?n ng? nói có ?? khó trung bình v? các ch? ?? hàng ngày quen thu?c liên quan ??n b?n than, t?i n?i làm vi?c, tr??ng h?c… T?c ?? l?i nói ch?m ??n trung bình; có th? hi?u khá nhi?u t? ng? th?ng th??ng và m?t s? thành ng?; có th? hi?u các di?n ng?n trong ng? c?nh r? ràng, v? các kinh nghi?m và ki?n th?c chung; n?m ???c y chính nh?ng ?o?n th?o lu?n kh?ng quá dài; có th? hi?u các t?p h?p ch? d?n/ h??ng d?n ng?n, các th?ng tin k? thu?t t? ??n gi?n ??n trung bình, hi?u các cau h?i tr?c ti?p v? kinh nghi?m b?n than ho?c các ch? ?? quen thu?c.

K? n?ng Nói湖北快3计划网: Giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? tham gia vào các cu?c trao ??i x? giao ng?n v? nh?ng ch? ?? quen thu?c mà b?n than quan tam m?t cách t??ng ??i l?u loát, có th? cung c?p th?ng tin, y ki?n, miêu t?, báo cáo v? m?t s? ki?n/tình hu?ng x?y ra v?i b?n than, có th? phát tri?n l?p lu?n ??n gi?n, bi?t cách s? d?ng nh?ng t? dùng hàng ngày, ng? ?o?n và thành ng? quen thu?c, có th? ??t m?c t??ng ??i l?u loát trong giao ti?p th?ng th??ng, nh?ng v?n còn vài ch? ng?p ng?ng.

K? n?ng Vi?t: ? c?p ?? này sinh viên có th? truy?n ??t t??ng ??i các th?ng tin quen thu?c trong m?t b? c?c chu?n quen thu?c; có th? vi?t các b?c th? và bài vi?t dài ba ?o?n (400 ch?) k? v? m?t s? vi?c ho?c tình hu?ng quen thu?c x?y ra trong cu?c s?ng hàng ngày; có th? m? ph?ng bài khóa ?? vi?t l?i m?t ?o?n v?n cùng ch? ??, có s? d?ng xen k? cau ??n và cau ghép ph?c t?p.

36. NGO?I NG? C? S? 3

  • Ti?ng Anh

?i?u ki?n tiên quy?t:湖北快3计划网 ?? h?c Ti?ng Anh c? s? 2

N?i dung: H?c ph?n t?p trung phát tri?n 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng Nghe giúp ng??i h?c nghe hi?u t?t n?i dung chính c?a các cu?c h?p, h?i th?o trong ho?t ??ng hàng ngày và l?nh v?c chuyên m?n;…K? n?ng Nói giúp ng??i h?c có th? tham gia giao ti?p t??ng ??i tr?i ch?y, thu?n th?c, t? nhiên v? nh?ng v?n ?? liên quan ??n chuyên m?n và ho?t ??ng x? h?i th?ng th??ng; s? d?ng ???c ng?n ng? linh ho?t và hi?u qu? trong h?c t?p hay c?ng vi?c. K? n?ng ??c giúp ng??i h?c có th? ??c ?? nhanh ?? n?m b?t các th?ng tin c?n thi?t qua các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng và tài li?u ph? th?ng; có kh? n?ng hi?u các lo?i v?n b?n dài và ph?c t?p, nh?n bi?t ???c các hàm y c?a tác gi?;…K? n?ng Vi?t giúp ng??i h?c luy?n t?p và phát tri?n các b??c vi?t m?t? bài lu?n (essay), t?p trung vào m?t s? d?ng bài lu?n, có kh? n?ng dùng các cau có c?u trúc ch?t ch?, r? y v? nh?ng ?? tài ph?c t?p, s? d?ng linh ho?t các thành ph?n cau, t? n?i cau và các c?m t? ch?c n?ng.

 • Ti?ng Pháp:

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Ti?ng Pháp c? s? 2.

N?i dung: T?p trung vào 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t

K? n?ng ??c: Giúp sinh viên ti?p t?c phát tri?n các k? n?ng ?? ???c h?c trong h?c ph?n Ti?ng Pháp c? s? 1 & 2 v?i các ch? ?? ?a d?ng liên quan ??n các l?nh v?c v?n hoá, v?n minh Pháp và v?i m?c ?? ph?c t?p cao h?n và dài h?n.

K? n?ng Nghe湖北快3计划网: Sinh viên ???c luy?n nghe các tài li?u ti?ng Pháp có t?c ?? v?a ph?i có n?i dung liên quan ??n các v?n ?? v?n hoá, x? h?i Pháp và qu?c t?.

K? n?ng Nói: Trang b? cho sinh viên các k? n?ng c?n thi?t ?? có th? trình bày ???c các v?n ?? v? v?n hóa, x? h?i c?a Pháp và Vi?t nam m?t cách m?ch l?c và có c?u trúc r? ràng.

K? n?ng Vi?t湖北快3计划网: Giúp sinh viên phát tri?n k? n?ng vi?t v? m?t v?n ?? liên quan ??n ??i s?ng v?n hoá, x? h?i c?a Pháp và Vi?t Nam (l?p dàn bài, phát tri?n y, liên k?t y…) và luy?n các k? n?ng vi?t tóm t?t, t?ng h?p th?ng tin ??n gi?n.

 • Ti?ng Trung:

?i?u ki?n tiên quy?t湖北快3计划网: ?? h?c Ti?ng Trung c? s? 2

N?i dung湖北快3计划网: T?p trung vào 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t.

K? n?ng Nghe: Giúp sinh viên nghe hi?u t?t n?i dung chính c?a các ?o?n h?i tho?i dài, cau chuy?n k? dài trong ho?t ??ng hàng ngày và v? ng?n ng? – v?n hóa Trung Qu?c.

K? n?ng Nói湖北快3计划网: Sinh viên có th? tham gia giao ti?p b?ng kh? n?ng ng?n ng? t??ng ??i tr?i ch?y, thu?n th?c, t? nhiên v? nh?ng v?n ?? liên quan ??n ??i s?ng hàng ngày, ho?t ??ng x? h?i và m?t s? cau chuy?n v?n hóa Trung Qu?c; s? d?ng ng?n ng? linh ho?t và hi?u qu? ph?c v? trong các m?c ?ích x? h?i, h?c t?p hay c?ng vi?c,…

K? n?ng ??c: Giúp sinh viên có k? n?ng ??c tinh và ??c l??t ? m?c ?? trung c?p, bi?t tìm tr?ng ?i?m, bi?t phan bi?t th?ng tin c?n thi?t và th?ng tin gay nhi?u, có kh? n?ng ??c ch? Hán kh?ng kèm phiên am, nh?n di?n ???c 1500 ch? Hán; ??c hi?u nh?ng ki?n th?c v?n hoá ???c gi?i thi?u trong giáo trình, c?ng nh? các l?nh v?c quen thu?c trong ??i s?ng hàng ngày.

K? n?ng Vi?t: Sinh viên vi?t v?n có th? s? d?ng ???c các c?u trúc ng? pháp khó và ??c thù c?a ti?ng Trung. Trên c? s? n?i dung bài khóa trên l?p, sinh viên có th? vi?t m?t bài t? lu?n phát bi?u c?m ngh? v? n?i dung ?ó, có th? liên k?t các cau và ?o?n v?n (ba ho?c b?n ?o?n, t??ng ???ng 500 ch?) ?? hình thành các ?o?n vi?t th? hi?n r? y chính và các chi ti?t minh ch?ng. V?n phong và n?i dung phù h?p v?i ng??i ti?p nh?n th?ng tin; có th? ghi chép tóm t?t các th?ng tin t? các v?n b?n, các bài gi?ng, bài thuy?t trình.

37. NGO?I NG? CHUYêN NGàNH 1

  • Ti?ng Anh

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3

N?i dung: H?c ph?n? nh?m cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n c? b?n khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c phan tích các bài báo c?a t? International Herald Tribune và nghe hi?u các ch??ng trình kênh Special English c?a ?ài VOA, k?t h?p v?i các gi? th?o lu?n d?a trên các ch? ?? c?a giáo trình ??c hi?u và Nghe hi?u c?ng nh? các v?n ?? n?i b?t c?a tình hình qu?c t? trong th?i ?i?m ?ó. K? n?ng ??c hi?u t?p trung vào k? n?ng hi?u th?ng tin, tìm th?ng tin chính trong bài, tóm t?t n?i dung c?t l?i c?a bài b?ng m?t cau. K? n?ng nghe tin t?p trung vào nghe các ?o?n tin t?c ?? ch?m? v?i ?? dài 1,5 -2 phút và ng??i nghe có th? ghi chép l?i ???c các y chính c?a tin.

 • Ti?ng Pháp:

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Ti?ng Pháp c? s? 1, 2, 3.

N?i dung湖北快3计划网: Trang b? cho sinh viên các thu?t ng? chuyên ngành, ph??ng pháp tìm ki?m th?ng tin chuyên ngành, k? n?ng ??c và các cách ti?p c?n c? b?n khi ??c các b?n tin, bài báo v? th?i s? Pháp và qu?c t? trên các báo, t?p chí l?n c?a Pháp và các n??c Pháp ng?; các k? n?ng nghe hi?u các ?o?n tin t?c th?i s? ng?n v?i t?c ?? ch?m trên các kênh phát thanh ti?ng Pháp; các k? n?ng vi?t và nói v? các v?n ?? liên quan ??n ??i s?ng chính tr? và th?i s? Pháp, bày t? y ki?n cá nhan v? các v?n ?? này.

 • Ti?ng Trung:

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Ti?ng Trung c? s? 1, 2, 3

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n c? b?n khi ??c các bài báo c?a Trung Qu?c trên các trang n?i ti?ng nh? People Daily, Tan Hoa X?…, nghe ho?c xem các ?o?n tin t?c th?i s? t? các kênh truy?n thanh truy?n hình l?n c?a Trung Qu?c nh? CCTV, IFENG, CNR… ? t?c ?? ch?m. Sinh viên có th? tóm t?t ???c y chính c?a bài. Sinh viên ???c cung c?p các c?u trúc v?n bia hay dùng trong ng?n ng? chuyên ngành. Sinh viên b?t ??u t?p d?ch các b?n tin t? ti?ng Trung sang ti?ng Vi?t. ? giai ?o?n này, sinh viên b?t ??u ???c rèn luy?n k? n?ng ?àm phán b?ng ti?ng Trung, ???c trang b? ki?n th?c v? tình hình ngo?i giao và ??t n??c h?c Trung Qu?c.

38. NGO?I NG? CHUYêN NGàNH 2

  • Ti?ng Anh

?i?u ki?n tiên quy?t湖北快3计划网: ?? h?c Ti?ng Anh chuyên ngành 1

N?i dung: H?c ph?n ti?p t?c cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n c? b?n khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c ??c và phan tích các bài báo v? ch? ?? Quan h? Qu?c t? t? các t? báo có tên tu?i trên th? gi?i nh? The Guardian Weekly, The Economist, the New York Times… nh?m nang cao k? n?ng di?n gi?i t? và c?m t? (Paraphrasing), n?m b?t ch? ?i?m, tìm y chính c?a bài. V?i k? n?ng nghe hi?u, h?c ph?n t?p trung vào nghe các ?o?n tin có t?c ?? bình th??ng (standard) v?i ?? dài kho?ng 2- 2,5 phút trên các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i nh? VOA và BBC và rèn luy?n k? n?ng nghe ghi t?c ky, tóm t?t ???c nh?ng th?ng tin chính c?a các b?n tin ti?ng Anh ?ó.? H?c ph?n c?ng bao g?m các gi? th?o lu?n d?a trên các ch? ?? c?a giáo trình ??c hi?u và Nghe hi?u c?ng nh? các v?n ?? n?i b?t c?a tình hình qu?c t? trong th?i ?i?m ?ó nh?m rèn luy?n k? n?ng nói ti?ng Anh theo các ch? ?? chuyên ngành Quan h? qu?c t? c?a sinh viên.

 • Ti?ng Pháp:

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Ti?ng Pháp chuyên ngành 1.

N?i dung: Luy?n t?p và phát tri?n cho sinh viên các cách ti?p c?n c? b?n, các k? n?ng phan tích và t?ng h?p th?ng tin khi ??c các bài báo v? th?i s? Pháp và qu?c t? trên các báo, t?p chí l?n c?a Pháp và các n??c Pháp ng?; các k? n?ng nghe hi?u các ?o?n tin t?c th?i s? trên các ?ài phát thanh, truy?n hình c?a Pháp và các n??c Pháp ng?, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm ki?m tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. Các ch? ?? ???c ?? c?p ??n trong các tài li?u ??c hi?u và nghe hi?u c?ng nh? các v?n ?? n?i b?t c?a th?i s? qu?c t? s? ???c s? d?ng ?? làm ch? ?? th?o lu?n cho sinh viên. Sinh viên s? ???c h??ng d?n trình bày các v?n ?? nêu trên, bày t? y ki?n c?a mình và xay d?ng l?p lu?n ?? b?o v? y ki?n c?a mình. Ngoài ra trong h?c ph?n này, sinh viên b??c ??u ???c ti?p c?n v?i các nguyên t?c c? b?n c?a vi?c chuy?n d?ch th?ng tin t? ti?ng Pháp sang ti?ng Vi?t c?ng nh? t? ti?ng Vi?t sang ti?ng Pháp

 • Ti?ng Trung:

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Ti?ng Trung chuyên ngành 1

N?i dung: 湖北快3计划网Sinh viên ???c trang b? cách phan tích di?n ng?n t? góc ?? ng?n ng? và góc ?? quan h? qu?c t? khi ??c các bài báo, t?p chí c?a Trung Qu?c nh? People Daily, Tan Hoa X?…, nghe các ?o?n tin t?c th?i s? t? các kênh truy?n thanh truy?n hình n?i ti?ng c?a Trung Qu?c nh? CCTV, CNR… ? t?c ?? bình th??ng. Ngoài gi?ng ph? th?ng chu?n, sinh viên còn ???c nghe các gi?ng ??a ph??ng c?a Trung Qu?c. Sinh viên có th? tóm t?t ???c y chính c?a bài, sinh viên th?o lu?n, phát bi?u nh?n xét sau khi ??c/nghe, ti?p t?c ???c cung c?p các c?u trúc v?n bia hay dùng trong ng?n ng? chuyên ngành. Ch? ?? h?c có ?an xen các v?n ?? n?i b?t c?a tình hình qu?c t?, trang b? v?n t? v?ng c?p nh?t ??n th?i ?i?m ?ó. Ngoài vi?c d?ch tin t? ti?ng Trung sang ti?ng Vi?t, sinh viên còn ???c rèn luy?n k? n?ng d?ch các v?n ?? th?i s? c?a Vi?t Nam sang ti?ng Trung.

39. NGO?I NG? CHUYêN NGàNH 3

  • Ti?ng Anh

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Ti?ng Anh chuyên ngành 2

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n nang cao khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? và bình lu?n theo ch? ?? quan h? qu?c t? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c phan tích các bài báo, bài bình lu?n v? ch? ?? Quan h? Qu?c t? t? các t? báo có tên tu?i trên th? gi?i nh? The Guardian Weekly, The Economist, The International Herald Tribune, the New York Times… nh?m giúp sinh viên hi?u ???c n?i dung và l?p lu?n c?a tác gi?. ??i v?i k? n?ng ??c hi?u, ng??i h?c bi?t cách tóm t?t l?i các y chính c?a bài và quan ?i?m c?a tác gi?. V?i k? n?ng nghe hi?u, h?c ph?n t?p trung vào nghe các ?o?n tin, bài bình lu?n có t?c ?? bình th??ng (standard) kho?ng 2-3 phút trên các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i nh? VOA và BBC. Ng??i h?c s? ti?p t?c ???c luy?n t?p k? n?ng ghi chép khi nghe ?? có th? tái t?o l?i ???c các y chính c?a b?n tin bình th??ng. H?c ph?n c?ng bao g?m các gi? th?o lu?n d?a trên các ch? ?? c?a giáo trình.

 • Ti?ng Pháp:

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Ti?ng Pháp chuyên ngành 2.

N?i dung: Giúp sinh viên ti?p t?c phát tri?n các k? n?ng ??c, phan tích và t?ng h?p th?ng tin c?a các bài báo v? các v?n ?? qu?c t? trên các t?p chí l?n c?a Pháp và các n??c Pháp ng?; các k? n?ng nghe hi?u các ?o?n tin t?c th?i s? và bình lu?n v? ch? ?? quan h? qu?c t? trên các kênh phát thanh, truy?n hình ti?ng Pháp; các k? n?ng trình bày v? các v?n ?? qu?c t?, bày t? quan ?i?m và tranh lu?n ?? b?o v? quan ?i?m c?a mình.

H?c ph?n này c?ng luy?n cho sinh viên các k? n?ng biên d?ch t? ti?ng Pháp sang ti?ng Vi?t sau khi ?? hi?u k? v?n b?n ti?ng Pháp và trang b? cho sinh viên các k? n?ng c? b?n v? Biên d?ch Vi?t – Pháp, ??c bi?t là k? n?ng phan tích và x? ly v?n b?n g?c sao cho d? chuy?n d?ch sang ti?ng Pháp t? ?ó nang cao trình ?? vi?t b?ng ti?ng Pháp c?a sinh viên.

 • Ti?ng Trung:

?i?u ki?n tiên quy?t湖北快3计划网: ?? h?c Ti?ng Trung chuyên ngành 2

N?i dung: 湖北快3计划网Sinh viên ???c trang b? cách phan tích sau các bài báo, t?p chí c?a Trung Qu?c và các n??c khác nh? China People Daily, CIIS, VOA … , xem ho?c nghe các ?o?n tin t?c th?i s?, ?o?n bình lu?n, talkshow t? các kênh truy?n thanh và truy?n hình n?i ti?ng c?a Trung Qu?c và các n??c khác nh? CCTV, IFENG, CNR, VOA… ? t?c ?? bình th??ng. Sinh viên ???c h?c cách ghi chép ?? có th? tái hi?n ???c th?ng tin trong bài, ti?n hành th?o lu?n, tranh bi?n m? r?ng sau khi n?m n?i dung bài. Ti?p t?c ???c cung c?p các c?u trúc v?n bia hay dùng trong ng?n ng? chuyên ngành. Ch? ?? h?c ?? c?p ??n các v?n ?? n?i b?t c?a tình hình qu?c t?, trang b? v?n t? v?ng c?p nh?t ??n th?i ?i?m ?ó. Sinh viên ti?p t?c ???c rèn luy?n k? n?ng d?ch vi?t xu?i ng??c các v?n ?? toàn c?u.

40. NGO?I NG? CHUYêN NGàNH 4

  • Ti?ng Anh

?i?u ki?n tiên quy?t湖北快3计划网: ?? h?c Ti?ng Anh chuyên ngành 3

N?i dung: H?c ph?n ti?p t?c cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n nang cao khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? và bình lu?n theo ch? ?? quan h? qu?c t? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c phan tích các bình lu?n v? ch? ?? Quan h? Qu?c t? t? các t? báo có tên tu?i trên th? gi?i nh? The Economist, The Guardian Weekly, The International Herald Tribune, the New York Times… ??i v?i k? n?ng ??c hi?u, ng??i h?c s? v?n d?ng ???c toàn b? các k? n?ng ?? ???c h?c ? các h?c ph?n tr??c nh?m hi?u sau s?c n?i dung c?a bài bình lu?n t? ?ó, ??c bi?t là phan tích quan ?i?m và l?p lu?n c?a tác gi?, và s? ???c trang b? các k? n?ng và ki?n th?c ?? v?n d?ng vào vi?t m?t bài tóm t?t hoàn ch?nh v? n?i dung bài ??c, bình lu?n. V?i k? n?ng nghe hi?u, h?c ph?n ti?p t?c t?p trung vào nghe các ?o?n tin, bài bình lu?n có t?c ?? bình th??ng (standard) trên các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i nh? VOA và BBC. Ng??i h?c có th? tái t?o l?i b?n tin b?ng ti?ng Anh và ti?ng Vi?t. Ng??i h?c s? có kh? n?ng trình bày quan ?i?m c?a mình v? v?n ?? tác gi? nêu trong bài bình lu?n: ??ng tình ho?c kh?ng ??ng tình v?i quan ?i?m c?a tác gi?.

 • Ti?ng Pháp:

?i?u ki?n tiên quy?t湖北快3计划网: ?? h?c Ti?ng Pháp chuyên ngành 3.

N?i dung: H?c ph?n này ti?p t?c giúp sinh viên c?ng c? và phát tri?n các k? n?ng ??c hi?u các bài báo trên các t?p chí l?n c?a Pháp và các n??c Pháp ng?, nghe hi?u các b?n tin và bình lu?n trên các kênh phát thanh, truy?n hình ti?ng Pháp; trình bày các v?n ?? th?i s? qu?c t?, bày t? quan ?i?m và l?p lu?n ?? tham gia tranh lu?n và b?o v? quan ?i?m c?a mình, ??ng th?i thuy?t ph?c ??i ph??ng. Trong h?c ph?n này, sinh viên s? ???c ti?p c?n nhi?u h?n v?i các bài x? lu?n, các tin phát thanh, truy?n hình mang tính bình lu?n, ???c chú tr?ng luy?n t?p k? n?ng vi?t tóm t?t các bài ??c và bài nghe, luy?n t?p ?? làm ch? các k? n?ng biên d?ch Vi?t Pháp và Pháp Vi?t; và h?c k? n?ng ghi nhanh th?ng tin khi nghe ?? ph?c v? cho c?ng tác phiên d?ch.

 • Ti?ng Trung:

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Ti?ng Trung chuyên ngành 3

N?i dung湖北快3计划网: Song song v?i vi?c rèn luy?n k? n?ng d?ch vi?t, sinh viên ???c trang b? k? n?ng d?ch nói. Giai ?o?n này ti?p t?c luy?n và hoàn thi?n ph?n x? d?ch c?ng nh? t?c ?? d?ch cho sinh viên. N?i dung d?ch là các bài phát bi?u, bài tr? l?i ph?ng v?n báo chí c?a các nhà l?nh ??o Vi?t Nam và Trung Qu?c. Ngoài ra, n?i dung d?ch c?ng còn là nh?ng quan ?i?m c?a các nhà l?nh ??o trên th? gi?i v? các s? ki?n nóng hay các v?n ?? toàn c?u t?i th?i ?i?m ?ó.

41. K? N?NG THUY?T TRìNH

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành ngo?i ng? c? s? 1, 2, 3.

N?i dung: 湖北快3计划网H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c, khái ni?m c? b?n v? thuy?t trình tr??c c?ng chúng và quá trình t? chu?n b? ??n th?c hi?n m?t bài thuy?t trình. H?c ph?n s? cung c?p cho h?c sinh nh?ng k? thu?t trong vi?c chu?n b? cho m?t bài thuy?t trình c?ng nh? giúp sinh viên luy?n t?p k? n?ng thuy?t trình m?t cách hi?u qu? nh?t. H?c ph?n ???c gi?ng d?y và h?c t?p hoàn toàn b?ng ngo?i ng?.

42. K? N?NG LàM PR

?i?u ki?n tiên quy?t湖北快3计划网: ?? hoàn thành ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3.

N?i dung: 湖北快3计划网Trang b? cho sinh viên nh?ng k? n?ng v? quan h? c?ng chúng, cung c?p các bài t?p th?c hành và bài t?p th?c ti?n ???c thi?t k? k? l??ng c?ng nh? v?n t? v?ng, ng?n ng? trong l?nh v?c quan h? c?ng chúng. H?c ph?n l?ng ghép k? n?ng thuy?t trình nh?m giúp sinh viên th? hi?n các bài t?p k? n?ng quan h? c?ng chúng hi?u qu?. H?c ph?n ??ng th?i giúp sinh viên tr?i nghi?m các ho?t ??ng h?c phong phú nh? bài t?p cá nhan, bài t?p nhóm, th?o lu?n, chuy?n ?i th?c ??a, h?i th?o…

43. K? N?NG T? DUY PHê PHá

?i?u ki?n tiên quy?t:湖北快3计划网 ?? hoàn thành ti?ng Anh chuyên ngành 1 và 2

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên ki?n th?c, hình thành các k? n?ng và thái ?? c?n thi?t ?? t? duy phê phán. H?c ph?n t?p trung vào vi?c hình thành các khái ni?m, phan tích th?ng ?i?p, nh?n di?n thiên ki?n, phan tích l?p lu?n và gi?i quy?t v?n ??. H?c ph?n s? d?ng ph??ng pháp l?y ng??i h?c là trung tam: sinh viên ???c giao nhi?m v? h?c t?p, t? gi?i quy?t tình hu?ng, v?n ?? và rút ra bài h?c; giáo viên ?óng vai trò h??ng d?n và giúp t?ng k?t bài h?c.

44. K? N?NG QU?N LY Và L?NH ??O

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3

N?i dung: Cung c?p nh?ng ki?n th?c, khái ni?m c? b?n v? l?nh ??o và qu?n ly; giúp ng??i h?c phan bi?t ???c 2 khái ni?m l?nh ??o và qu?n ly; hi?u ???c nh?ng ph?m ch?t và n?ng l?c c?n cho nhà l?nh ??o và nhà qu?n ly. N?i dung khóa h?c t?p trung phan tích và th?o lu?n v? ti?n trình, c?u trúc và ngu?n g?c c?a l?nh ??o t? ?ó giúp ng??i h?c có th? trau d?i và phát tri?n các k? n?ng l?nh ??o và qu?n ly c?a mình.

45. K? N?NG CH? TRì H?I NGH?

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3.

N?i dung: Giúp sinh viên hi?u ???c nh?ng ch?c n?ng và vai trò c?a ng??i ch? trì h?i ngh?; nh?n th?c ???c s? khác bi?t gi?a nh?ng vai trò theo nghi th?c và vai trò linh ho?t c?a ng??i ch? trì h?i ngh?; n?m ???c các ki?n th?c và k? n?ng c?n thi?t ?? ch? trì h?i ngh? thành c?ng nh? thu th?p th?ng tin, l?p k? ho?ch, nghe, ??t cau h?i, qu?n ly th?i gian … và th?c hành các k? n?ng ch? trì h?i ngh?.

46. K? N?NG T? CH?C S? KI?N

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3.

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên các ki?n th?c, k? n?ng c? b?n v? t? ch?c s? ki?n, xay d?ng k? ho?ch t?ng quan t? ch?c s? ki?n, k? ho?ch nhan s? cho s? ki?n, l?p k? ho?ch tài chính cho s? ki?n, vi?t k?ch b?n s? ki?n, k? ho?ch truy?n th?ng, giám sát t? ch?c s? ki?n và qu?n ly r?i ro trong s? ki?n. H?c ph?n c?ng trang b? ph??ng pháp t? duy sáng t?o, phát tri?n y t??ng t? ch?c s? ki?n, và giúp sinh viên th?c hành và tr?i nghi?m t? ch?c s? ki?n.

47. K? N?NG VI?T BáO CáO

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3 và ti?ng Anh chuyên ngành 1

N?i dung: Giúp ng??i h?c b??c ??u làm quen và n?m v?ng cách vi?t m?t s? lo?i báo cáo b?ng ti?ng Anh th??ng g?p trong c?ng vi?c m?t cách chính xác, ng?n g?n và ??y ??. Các ki?n th?c và k? n?ng bao g?m: n?m r? m?c ?ích c?a vi?t báo cáo, ch?n lo?i báo cáo phù h?p v?i m?c ?ích và n?i dung, vi?t ?? c??ng tóm t?t cho báo cáo, ch?n n?i dung cho báo cáo, ch?nh s?a b?n s? th?o…

One thought on “Ch??ng trình ?ào t?o C? nhan ngành Quan h? Qu?c t?

 1. says:

  湖北快3计划网Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC