Ch??ng trình ?ào t?o C? nhan ngành Truy?n th?ng Qu?c t?

Ngành ?ào t?o: ?Truy?n th?ng Qu?c t? (International Communication)
Lo?i hình ?ào t?o: ?Chính quy
M? ngành: ?D320407

A. CáC QUY ??NH CHUNG

I. M?c tiêu ?ào t?o

Ch??ng trình ?ào t?o C? nhan Truy?n th?ng Qu?c t? nh?m ?ào t?o và cung c?p cho th? tr??ng lao ??ng nh?ng cán b? có kh? n?ng làm c?ng tác th?ng tin ??i ngo?i, báo chí, ngo?i giao v?n hóa, quan h? c?ng chúng c?a các B?, Ban, Ngành, các t? ch?c qu?c t?, các doanh nghi?p trong n??c và qu?c t?; và có kh? n?ng s? d?ng ti?ng Anh m?t cách thành th?o.

1. Ki?n th?c

Tích lu? ???c ki?n th?c v? Truy?n th?ng Qu?c t? v?i n?n t?ng là Truy?n th?ng ??i chúng; nh?n m?nh tính ch?t giao ti?p xuyên biên gi?i c?a Truy?n th?ng ??i chúng th?ng qua các ng?n ng? ph? bi?n trên th? gi?i, nh? ti?ng Anh, ti?ng Pháp. Nh?ng n?i dung trên ???c cung ?ng qua các phan ban chuyên sau có tác d?ng b? tr? l?n nhau là: Truy?n th?ng ??i chúng; Ngo?i giao v?n hóa; Quan h? C?ng chúng (PR).

2. K? n?ng

K? n?ng nghi?p v? ngành bao g?m: k? n?ng t?ng h?p, phan tích tin t?c qu?c t?, k? n?ng ??a tin, t? ch?c h?p báo, t? ch?c s? ki?n, qu?ng bá, tuyên truy?n ??i ngo?i, xay d?ng chi?n l??c truy?n th?ng, qu?n ly kh?ng ho?ng truy?n th?ng, giao ti?p liên v?n hóa, tác nghi?p ngo?i giao v?n hóa; k? n?ng nghiên c?u khoa h?c, k? n?ng t? duy ph?n bi?n và k? n?ng ti?ng Anh/ ho?c ti?ng Pháp chuyên ngành.
K? n?ng m?m khác bao g?m k? n?ng qu?n ly, k? n?ng ch? trì h?i ngh?, k? n?ng thi?t k? ch??ng trình ngh? s?, quan h? c?ng chúng, thi?t k? các s?n ph?m truy?n th?ng, qu?ng cáo, k? n?ng s? d?ng c?ng ngh? th?ng tin…

3. N?ng l?c t? ch? và trách nhi?m

?ào t?o các sinh viên có ?? ph?m ch?t ??o ??c ngh? nghi?p, n?m v?ng pháp lu?t, ???ng l?i chính sách c?a ??ng và Nhà n??c; có kh? n?ng hoàn thành t?t c?ng vi?c ??m nh?n và có kh? n?ng ph?i h?p c?ng nh? làm vi?c ??c l?p trong l?nh v?c Truy?n th?ng Qu?c t?.

II. Chu?n ??u ra

1. Ki?n th?c

V? chuyên m?n: khi t?t nghi?p sinh viên ph?i có kh? n?ng tác nghi?p trong ba l?nh v?c: Truy?n th?ng ??i chúng, Quan h? c?ng chúng và Ngo?i giao v?n hóa.

V? ngo?i ng?, khi t?t nghi?p sinh viên ph?i ??t m?t trong các ch?ng ch?:

– Ti?ng Anh: t??ng ???ng trình ?? B2 khung tham chi?u chau ?u; TOEIC ??c-nghe 600, vi?t 80, nói 100; TOEFL ITP 525; TOEFL CBT 200; TOEFL IBT 70; IELTS 5.5

– Ti?ng Pháp: t??ng ???ng trình ?? B2; TFC 400

2. K? n?ng

Sinh viên ???c trang b? và rèn luy?n c? nh?ng k? n?ng c?ng và k? n?ng m?m, bao g?m:

– K? n?ng t?ng h?p và phan tích tin t?c qu?c t?, ??a tin,

– K? n?ng t? ch?c h?p báo, t? ch?c s? ki?n, qu?ng bá, tuyên truy?n ??i ngo?i, k? n?ng xay d?ng chi?n l??c truy?n th?ng, qu?n ly kh?ng ho?ng truy?n th?ng, quan h? c?ng chúng,

– K? n?ng trao ??i v?n hóa và giao ti?p liên v?n hóa, tác nghi?p ngo?i giao v?n hóa,

– K? n?ng thi?t k? các s?n ph?m truy?n th?ng, qu?ng cáo,

– K? n?ng ti?ng Anh, (ho?c ti?ng Pháp) chuyên ngành,

– K? n?ng nghiên c?u khoa h?c,

– K? n?ng t? duy ph?n bi?n,

– K? n?ng làm vi?c ??c l?p, k? n?ng làm vi?c nhóm,

– K? n?ng qu?n ly, ch? trì h?i ngh?, thi?t k? ch??ng trình ngh? s?,

– K? n?ng s? d?ng c?ng ngh? th?ng tin…

3. Thái ??

Sinh viên khi t?t nghi?p là nh?ng ng??i có ??o ??c ngh? nghi?p, trung thành v?i l?i ích qu?c gia – dan t?c, có y th?c tuan th? pháp lu?t, có trách nhi?m ??i v?i c?ng ??ng, có ph?m ch?t chính tr?, ??o ??c và tác phong ngh? nghi?p t?t, có y th?c c?p nh?t ki?n th?c và sáng t?o trong c?ng vi?c.

4. C? h?i ngh? nghi?p

Ch??ng trình ?ào t?o C? nhan Truy?n th?ng Qu?c t? nh?m ?ào t?o và cung c?p cho th? tr??ng lao ??ng nh?ng cán b? làm c?ng tác th?ng tin ??i ngo?i, báo chí, ngo?i giao v?n hóa, quan h? c?ng chúng t?i các B?, Ban, Ngành, các t? ch?c qu?c t?, các doanh nghi?p trong n??c và qu?c t?; có kh? n?ng s? d?ng ti?ng Anh m?t cách thành th?o.

V?i ki?n th?c liên ngành ???c trang b? trong quá trình h?c t?p, khi t?t nghi?p, sinh viên có th? ti?p c?n v?i nh?ng c? h?i vi?c làm r?t ?a d?ng ? nhi?u v? trí khác nhau nh?:

– C?ng vi?c th?ng tin ??i ngo?i, trao ??i và h?p tác v?n hóa c?a các c? quan qu?n ly Nhà n??c t? trung ??ng ??n ??a ph??ng, các B?, các ngành.

– C?ng tác t?i các h?ng, các t? ch?c truy?n th?ng, báo chí trong và ngoài n??c ? các v? trí: Phóng viên, bình lu?n viên, biên t?p viên, xay d?ng và d?n ch??ng trình, thi?t k? các s?n ph?m truy?n th?ng…

– C?ng tác t?i các t? ch?c qu?c t?, t? ch?c phi chính ph?, các doanh nghi?p thu?c m?i thành ph?n kinh t? c?a Vi?t Nam có quan h? v?i n??c ngoài, các c?ng ty liên doanh, v?n phòng ??i di?n c?a n??c ngoài và các c?ng ty n??c ngoài t?i Vi?t Nam.

– Nghiên c?u và gi?ng d?y t?i các c? s? ?ào t?o truy?n th?ng, các c? quan nghiên c?u qu?c t? c?a Vi?t Nam và n??c ngoài.

5. C? h?i h?c t?p, nang cao trình ?? sau khi ra tr??ng

???c trang b? n?n t?ng ki?n th?c chuyên m?n và ngo?i ng? t?t, sinh viên t?t nghi?p có kh? n?ng h?c ti?p t?c ngay lên b?c sau ??i h?c (b?c Th?c s?, Ti?n s?) thu?c các chuyên ngành Truy?n th?ng qu?c t? (Truy?n th?ng ??i chúng; PR; Giao thoa v?n hóa) … t?i các tr??ng trong khu v?c và trên th? gi?i.

III. Kh?i l??ng và c?u trúc ki?n th?c toàn khóa

T?ng s? tín ch? ph?i tích l?y là 124 tín ch?, kh?ng k? các h?c ph?n Giáo d?c th? ch?t (3TC), Giáo d?c qu?c phòng (8TC)

IV. ??i t??ng tuy?n sinh

Theo Quy ??nh c?a H?c vi?n Ngo?i giao và B? Giáo d?c và ?ào t?o.

V. Quy trình ?ào t?o và ?i?u ki?n t?t nghi?p

1. Quy trình ?ào t?o

?ào t?o theo h?c ch? tín ch?.

2. ?i?u ki?n t?t nghi?p

áp d?ng ?i?u 29 Quy ch? ?ào t?o ??i h?c và cao ??ng h? chính quy theo h?c ch? tín ch? ban hành kèm Quy?t ??nh 538/Q?-HVNG ngày 12/9/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

VI. Thang ?i?m?

áp d?ng ?i?u 21 Quy ch? ?ào t?o ??i h?c và cao ??ng h? chính quy theo h?c ch? tín ch? ban hành kèm Quy?t ??nh 538/Q?-HVNG ngày 12/9/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao. C? th?, k?t qu? h?c t?p c?a sinh viên ???c ?ánh giá d?a trên c? hai lo?i thang ?i?m: thang ?i?m 10 và thang ?i?m 4.

– Thang ?i?m 10 (???c làm tròn ??n m?t ch? s? th?p phan) là thang ?i?m ti?n ích ???c s? d?ng ?? ?ánh giá các ?i?m ki?m tra h?c ph?n, ?i?m ?ánh giá thành ph?n, ?i?m thi k?t thúc h?c ph?n và ?i?m h?c ph?n. ?i?m h?c ph?n là t?ng ?i?m c?a t?t c? các ?i?m ?ánh giá thành ph?n c?a h?c ph?n nhan v?i tr?ng s? t??ng ?ng.

– Thang ?i?m 4 là thang ?i?m chính th?c, trong ?ó các ?i?m ch? A, B, C, D và F ???c s? d?ng khi tính ?i?m trung bình chung h?c k? và ?i?m trung bình chung tích l?y và ?i?m trung bình chung t?t nghi?p.

– Các lo?i thang ?i?m và cách quy ??i:

X?p lo?i

Thang ?i?m 10

(?i?m thành ph?n)

Thang ?i?m 4 (?i?m chính th?c)

?i?m ch?

?i?m s?

??t

Gi?i

T? 8.5 ??n 10

A

4.0

Khá

T? 7.0 ??n 8.4

B

3.0

Trung bình

T? 5.5 ??n 6.9

C

2.0

Trung bình y?u

T? 4.0 ??n 5.4

D

1.0

Kh?ng ??t

Kém

D??i 4.0

F

0

B. N?I DUNG CH??NG TRìNH: ????????????????????????????????????????????????????????? 124 Tín ch?

I. Ki?n th?c giáo d?c ??i c??ng ????????? ??????????????????????????????????????????????? 14 Tín ch? (*)

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

Nh?ng nguyên ly CB c?a ch? ngh?a Mác – Lê Nin 1

2

Ti?ng Vi?t

2

Nh?ng nguyên ly CB c?a ch? ngh?a Mác – Lê Nin 2

3

Ti?ng Vi?t

3

T? t??ng H? Chí Minh

2

Ti?ng Vi?t

4

???ng l?i cách m?ng c?a ??ng CSVN

3

Ti?ng Vi?t

5

Pháp lu?t ??i c??ng

2

Ti?ng Vi?t

6

Tin h?c

2

Ti?ng Vi?t

7

Giáo d?c th? ch?t*

3

Ti?ng Vi?t

8

Giáo d?c qu?c phòng*

8

Ti?ng Vi?t

(*) Kh?ng tính ?i?m và kh?ng tính tích l?y h?c ph?n Giáo d?c th? ch?t & Giáo d?c qu?c phòng

II. Ki?n th?c giáo d?c chuyên nghi?p?? ???????????????????????????????? 42Tín ch?

1. Ki?n th?c c? s? kh?i ngành ??????????? ?????????????????????????????????????????????? 08 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

??i c??ng v?n hóa Vi?t Nam

2

Ti?ng Vi?t

2

Tam ly h?c ??i c??ng

2

Ti?ng Vi?t

3

X? h?i h?c ??i c??ng

2

Ti?ng Vi?t

4

Th?ng kê cho KHXH thay b?ng LS v?n minh TG

2

Ti?ng Vi?t

 

2. Ki?n th?c c? s? ngành ????????????????? ??????????????????????????????????? 06 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

??i c??ng truy?n th?ng ??i chúng

2

Ti?ng Vi?t

2

??i c??ng Quan h? c?ng chúng

2

Ti?ng Vi?t

3

Qu?n ly Nhà n??c, Pháp lu?t v? báo chí

2

Ti?ng Vi?t

 

3. Ki?n th?c chuyên sau c?a ngành?????????? ????????????????????????????? 28 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

B?t bu?c

8 Tín ch?

1

Ng?n ng? báo chí

2

Ti?ng Vi?t

2

Ph??ng pháp nghiên c?u truy?n th?ng

2

Ti?ng Vi?t

3

??i c??ng Truy?n th?ng qu?c t?

2

Ti?ng Anh

4

??i c??ng Ngo?i giao v?n hóa

2

Ti?ng Vi?t

T? ch?n: (sinh viên ch?n h?c ph?n ?? tích l?y ?? 20 tín ch?)

20 Tín ch?

a. Truy?n th?ng qu?c t?

1

?ng d?ng Truy?n th?ng Qu?c t?

2

Ti?ng Vi?t

2

C?ng chúng c?a truy?n th?ng

2

Ti?ng Vi?t

3

Truy?n th?ng và Phát tri?n X? h?i

2

Ti?ng Vi?t

4

Truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n

2

Ti?ng Vi?t

5

Truy?n th?ng và th?ng tin ??i ngo?i

2

Ti?ng Vi?t

b. Quan h? c?ng chúng

1

Xay d?ng chi?n l??c PR

2

Ti?ng Vi?t

2

T? ch?c s? ki?n

2

Ti?ng Vi?t

3

Qu?n ly kh?ng ho?ng

2

Ti?ng Vi?t

c. ? Ngo?i giao v?n hóa

1

?ng d?ng Ngo?i giao V?n hóa

2

Ti?ng Vi?t

2

Toàn c?u hóa và v?n hóa

2

Ti?ng Vi?t

3

T?n giáo và quan h? qu?c t?

2

Ti?ng Vi?t

4

Giao thoa v?n hóa

2

Ti?ng Vi?t

5

V?n hóa các t?c ng??i Vi?t Nam

2

Ti?ng Vi?t

 

III. H?c ph?n k? n?ng?? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????? 10 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

Ky? n?ng thuyê?t tri?nh

2

Ti?ng Anh

2

Các th? lo?i báo chí 1

2

Ti?ng Vi?t

3

Các th? lo?i báo chí 2

2

Ti?ng Vi?t

4

Truy?n th?ng và nghiên c?u quan h? qu?c t?

2

Ti?ng Vi?t

5

PR và Thi?t k? các s?n ph?m truy?n th?ng

2

Ti?ng Vi?t

IV. Ki?n th?c b? tr????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 15 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

L?ch s? quan h? qu?c t? hi?n ??i (1945- ??n nay)

2

Ti?ng Vi?t

2

Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam (1975-??n nay)

2

Ti?ng Vi?t

3

C?ng tác ngo?i giao

3

Ti?ng Vi?t

4

C?ng pháp qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

5

Lu?t hi?n pháp Vi?t Nam và các n??c

2

Ti?ng Vi?t

6

Quan h? kinh t? qu?c t?

3

Ti?ng Vi?t

V. Ki?n th?c ngo?i ng???????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????? 28 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

Ngo?i ng? c? s? 1

4

Ti?ng Anh/Pháp

2

Ngo?i ng? c? s? 2

4

Ti?ng Anh/Pháp

3

Ngo?i ng? c? s? 3

4

Ti?ng Anh/Pháp

4

Ngo?i ng? chuyên ngành 1

4

Ti?ng Anh/Pháp

5

Ngo?i ng? chuyên ngành 2

4

Ti?ng Anh/Pháp

6

Ngo?i ng? chuyên ngành 3

4

Ti?ng Anh/Pháp

7

Ngo?i ng? chuyên ngành 4

4

Ti?ng Anh/Pháp

 

VI. Xét và c?ng nh?n t?t nghi?p?????????????????????????????????? ?????????? ??????????? 15 Tín ch? (*)

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

Ng?n ng? gi?ng d?y

1

H??ng nghi?p (*)

2

Ti?ng Vi?t

2

Th?c t?p t?t nghi?p

3

Ti?ng Vi?t

3

Khoá lu?n t?t nghi?p ho?c thi Ki?n th?c và nghi?p v? Truy?n th?ng Qu?c t? (*)

10

Ti?ng Vi?t/

Ngo?i ng?

 

(*) T? ch?n có ?i?u ki?n

C. K? HO?CH GI?NG D?Y D? KI?N

H?c k? I??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 17 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

NNL c? b?n c?a ch? ngh?a Mác-Lênin 1

2

2

Ngo?i ng? c? s? 1

4

3

??i c??ng v?n hoá Vi?t Nam

2

4

C?ng tác ngo?i giao

3

5

X? h?i h?c ??i c??ng

2

6

Tam ly h?c

2

7

Tin h?c*

2

8

Giáo d?c Th? ch?t **

3

H?c k? II?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 17 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

NNL c? b?n c?a ch? ngh?a Mác-Lênin 2

3

2

??i c??ng quan h? c?ng chúng

2

3

Pháp lu?t ??i c??ng

2

4

L?ch s? v?n minh th? gi?i

2

5

Ngo?i ng? c? s? 2

4

6

??i c??ng Truy?n th?ng ??i chúng

2

7

L?ch s? quan h? qu?c t? hi?n ??i (1945- ??n nay)

2

8

Giáo d?c Qu?c phòng**

8

H?c k? III????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 14 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

T? t??ng H? Chí Minh

2

2

Qu?n ly nhà n??c, pháp lu?t v? báo chí

2

3

Ng?n ng? báo chí

2

4

Ti?ng Anh/ Ti?ng Pháp c? s? 3

4

5

Các th? lo?i báo chí 1

2

6

Ph??ng pháp nghiên c?u truy?n th?ng

2

H?c k? IV????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 17 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

???ng l?i CM c?a ??ng C?ng s?n Vi?t nam

3

2

Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam (1975 –nay)

2

3

Lu?t hi?n pháp Vi?t Nam và các n??c

2

4

??i c??ng Truy?n th?ng qu?c t?

2

5

??i c??ng ngo?i giao v?n hóa

2

6

M?n t? ch?n chuyên sau

2

7

Ngo?i ng? chuyên ngành I

4

H?c k? V?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 15 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

M?n t? ch?n chuyên sau

2

2

M?n t? ch?n chuyên sau

2

3

Truy?n th?ng và nghiên c?u quan h? qu?c t?

2

4

C?ng pháp qu?c t?

3

5

M?n t? ch?n chuyên sau

2

6

Ngo?i ng? chuyên ngành II

4

H?c k? VI????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 15 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

Quan h? kinh t? Qu?c t?

3

2

K? n?ng thuy?t trình

2

3

M?n t? ch?n chuyên sau

2

4

M?n t? ch?n chuyên sau v? NGVH

2

5

Ngo?i ng? chuyên ngành III

4

6

M?n t? ch?n chuyên sau

2

H?c k? VII???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 14 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

M?n t? ch?n chuyên sau

2

2

M?n t? ch?n chuyên sau

2

3

M?n t? ch?n chuyên sau

2

4

Ngo?i ng? chuyên ngành IV

4

5

PR và thi?t k? các s?n ph?m truy?n th?ng

2

6

Các th? lo?i báo chí 2

2

H?c k? VIII??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 15 Tín ch?

TT

Tên h?c ph?n

S? tín ch?

1

H??ng nghi?p

2

2

Th?c t?p t?t nghi?p

3

3

Khóa lu?n t?t nghi?p/ho?c H?c ph?n (t?t nghi?p): “Ki?n th?c và nghi?p v? truy?n th?ng qu?c t?”

10

D. M? T? V?N T?T H?C PH?N

I. Ki?n th?c giáo d?c ??i c??ng

1. NH?NG NGUYêN LY C? B?N C?A CH? NGH?A MáC – LêNIN 1

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin 1 gi?i thi?u nh?ng n?i dung c? b?n v? th? gi?i quan và ph??ng pháp lu?n tri?t h?c – b? ph?n ly lu?n n?n t?ng c?a ch? ngh?a Mác- Lênin. ?ó là quan ?i?m duy v?t bi?n ch?ng v? v?t ch?t, y th?c và m?i quan h? gi?a v?t ch?t và y th?c; v? phép bi?n ch?ng duy v?t v?i t? cách là khoa h?c v? m?i liên h? ph? bi?n và v? s? phát tri?n, v? nh?ng quy lu?t chung nh?t c?a t? nhiên, x? h?i và t? duy, bao g?m các nguyên ly, quy lu?t và các c?p ph?m trù; v? ly lu?n nh?n th?c; v? ch? ngh?a duy v?t l?ch s? v?i t? cách là h? th?ng nh?ng quan ?i?m duy v?t bi?n ch?ng v? x? h?i, làm sáng t? ngu?n g?c, ??ng l?c và nh?ng quy lu?t chung c?a s? v?n ??ng, phát tri?n c?a l?ch s? x? h?i loài ng??i.

2. NH?NG NGUYêN LY C? B?N C?A CH? NGH?A MáC – LêNIN 2

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Nh?ng Nguyên ly c? b?n c?a Ch? ngh?a Mác-Lênin 1

N?i dung: H?c ph?n Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin 2 bao g?m 2 ph?n: H?c thuy?t kinh t? c?a ch? ngh?a Mác-Lênin v? ph??ng th?c s?n xu?t T? b?n ch? ngh?a và Ly lu?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin v? Ch? ngh?a x? h?i. Ph?n H?c thuy?t kinh t? gi?i thi?u 2 h?c thuy?t c? b?n là h?c thuy?t giá tr? và h?c thuy?t giá tr? th?ng d?, qua ?ó sinh viên ???c ti?p c?n, lu?n gi?i các ph?m trù kinh t? c? b?n c?a m?t n?n kinh t? th? tr??ng c?nh tranh t? do. ??ng th?i Ph?n H?c thuy?t kinh t? c?ng lu?n gi?i s? chuy?n bi?n c?a ch? ngh?a t? b?n t? giai ?o?n c?nh tranh t? do sang giai ?o?n ??c quy?n, ??c quy?n nhà n??c t? cu?i th? k? XIX, ??u th? k? XX và nh?ng ??c ?i?m kinh t? c? b?n c?a n?n kinh t? t? b?n ch? ngh?a trong giai ?o?n này. Ph?n Ly lu?n c?a ch? ngh?a Mác- Lênin v? Ch? ngh?a x? h?i gi?i thi?u nh?ng n?i dung c? b?n v? vai trò s? m?nh l?ch s? c?a giai c?p c?ng nhan, tính t?t y?u và n?i dung c?a cách m?ng x? h?i ch? ngh?a; nh?ng v?n ?? chính tr? – x? h?i có tính quy lu?t trong ti?n trình cách m?ng XHCN nh?: xay d?ng n?n dan ch? XHCN, nhà n??c XHCN, n?n v?n hóa XHCN, gi?i quy?t các v?n ?? v? dan t?c và t?n giáo.

3. T? T??NG H? CHí MINH

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Nh?ng Nguyên ly c? b?n c?a Ch? ngh?a Mác-Lênin 1, 2

N?i dung: H?c ph?n này cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n v?:C? s?, quá trình hình thành và phát tri?n c?a t? t??ng H? Chí Minh; H? th?ng nh?ng quan ?i?m toàn di?n và sau s?c v? m?t s? v?n ?? c? b?n c?a cách m?ng Vi?t Nam, bao g?m v?n ?? dan t?c và cách m?ng gi?i phóng dan t?c; ch? ngh?a x? h?i và con ???ng quá ?? lên ch? ngh?a x? h?i ? Vi?t Nam; ??ng C?ng s?n Vi?t Nam; ??i ?oàn k?t dan t?c và ?oàn k?t qu?c t?; dan ch? và xay d?ng nhà n??c c?a dan, do dan, vì dan; ??o ??c, v?n hóa và xay d?ng con ng??i m?i;Nh?ng ?óng góp v? ly lu?n và th?c ti?n c?a H? Chí Minh ??i v?i s? nghi?p cách m?ng c?a dan t?c Vi?t Nam.

4. ???NG L?I CáCH M?NG C?A ??NG C?NG S?N VI?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác-Lênin 1, 2 và T? t??ng H? Chí Minh.

N?i dung:Nghiên c?u s? ra ??i c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam và c??ng l?nh chính tr? ??u tiên c?a ??ng; nghiên c?u ???ng l?i ??u tranh giành chính quy?n (1930-1945), ???ng l?i ??u tranh ch?ng th?c dan Pháp và ?? qu?c M? xam l??c (1945-1975); nghiên c?u ???ng l?i c?a ??ng trong quá trình l?nh ??o cách m?ng XHCN, ??c bi?t trong th?i k? ??i m?i trên m?t s? l?nh v?c nh?: ???ng l?i c?ng nghi?p hoá; ???ng l?i xay d?ng n?n kinh t? th? tr??ng ??nh h??ng x? h?i ch? ngh?a; ???ng l?i xay d?ng h? th?ng chính tr?; ???ng l?i xay d?ng, phát tri?n v?n hoá và gi?i quy?t các v?n ?? x? h?i; ???ng l?i ??i ngo?i và k?t qu?, y ngh?a vi?c th?c hi?n ???ng l?i ?ó trong th?i k? ??i m?i.

5. PHáP LU?T ??I C??NG

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? phan lo?i và ??c ?i?m c?a các h? th?ng pháp lu?t trên th? gi?i, m?i quan h? gi?a pháp lu?t và nhà n??c; ??ng th?i giúp sinh viên n?m ???c nh?ng n?i dung chính c?a h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam c?ng nh? s? v?n hành c?a h? th?ng này nh?m nang cao y th?c pháp lu?t cho sinh viên. H?c ph?n s? gi?i thi?u nh?ng hi?u bi?t c? b?n v? m?t s? ngành lu?t chính trong pháp lu?t Vi?t Nam nh?: Lu?t hi?n pháp, lu?t hành chính, lu?t hình s?, lu?t t? t?ng hình s?, lu?t dan s?, lu?t t? t?ng dan s?, lu?t doanh nghi?p, lu?t h?n nhan và gia ?ình, lu?t lao ??ng…

6. TIN H?C

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Trang b? cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? c?ng ngh? th?ng tin; ph?n m?m h? th?ng (h? ?i?u hành), ph?n m?m ?ng d?ng, ph?n m?m c?ng c?; Khai thác h? ?i?u hành ph? th?ng MS Windows; S? d?ng các ph?n m?m v?n phòng ?? làm tài li?u, qu?n tr? d? li?u ? m?c ??n gi?n; S? d?ng các d?ch v? trên Internet nh? e-mail, tìm ki?m tin t?c.

7. GIáO D?C TH? CH?T

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Hu?n luy?n cho ng??i h?c nh?ng ki?n th?c c? b?n v? th? thao qu?n chúng bao g?m: hi?u bi?t nguyên t?c, ph??ng pháp hu?n luy?n th? l?c, lu?t và t? ch?c thi ??u m?t s? m?n th? thao.

8. GIáO D?C QU?C PHòNG

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Trang b? nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ???ng l?i quan s? c?a ??ng; C?ng tác qu?c phòng, an ninh; Quan s? chung và chi?n thu?t, k? thu?t b?n súng ti?u liên AK (CKC).

II. Ki?n th?c giáo d?c chuyên nghi?p

1. ?A?I C??NG V?N HO?A VIê?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: ??i c??ng v?n hoá Vi?t Nam là h?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? v?n hóa h?c nói chung và v?n hóa Vi?t Nam nói riêng. H?c ph?n g?m 3 nhóm v?n ?? chính: (1) Các ki?n th?c v? v?n hoá h?c, ??i t??ng, ph??ng pháp nghiên c?u, các c?ng c? ??nh v? v?n hóa, .v.v. (2) V?n d?ng nh?ng ki?n th?c c? b?n c?a V?n hóa h?c ?? kh?c ho? di?n m?o c?a V?n hóa Vi?t Nam v?i nh?ng nét b?n s?c. (3) Ti?n trình hình thành và phát tri?n c?a V?n hóa Vi?t Nam và s? ??i m?t c?a VHVN trong b?i c?nh toàn c?u hoá. Sinh viên ti?p t?c c?ng c?, phát tri?n và v?n d?ng kh?i ki?n th?c c? b?n này trong các m?n h?c chuyên ngành/ chuyên sau thu?c l?nh v?c Ngo?i giao V?n hóa, Truy?n th?ng Qu?c t?, Báo chí và Tuyên truy?n ??i ngo?i; PR và thi?t k? các s?n ph?m truy?n th?ng…

2. PH??NG PHáP NGHIêN C?U KHOA H?C

?????????? ?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? h? th?ng các ph??ng pháp trong quá trình nghiên c?u các v?n ?? khoa h?c và các b??c ti?n hành m?t nghiên c?u khoa h?c trong li?nh v??c ba?o chi?, truyê?n th?ng va? v?n ho?a. Các ph??ng pháp ???c nh?n m?nh là: Quy n?p; Di?n d?ch; Th?ng kê; ?i?u tra; L?a ch?n m?u nghi?m và phan tích s? li?u. Ng??i h?c c?ng ???c rèn luy?n t? duy sáng t?o, các k? n?ng c? b?n ?? xay d?ng và tri?n khai m?t nghiên c?u khoa h?c. H?c ph?n giúp sinh viên hình thành các k? n?ng nghiên c?u khoa h?c b??c ??u th? hi?n qua các bài ti?u lu?n, khoá lu?n và khoá lu?n t?t nghi?p.

3. X? H?I H?C ??I C??NG

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n này giúp sinh viên n?m ???c các khái ni?m c? b?n nh? c? c?u x? h?i, b?t bình ??ng x? h?i, phan t?ng x? h?i, nhóm x? h?i, thi?t ch? x? h?i…, cung c?p tri th?c, hi?u bi?t v? quy trình ti?n hành m?t cu?c ?i?u tra x? h?i h?c, v? các ph??ng pháp thu th?p th?ng tin; h?c ph?n còn ?i sau vào nghiên c?u m?t s? l?nh v?c chuyên bi?t. Trên c? s? nh?ng thành t?u khoa h?c v? tri th?c và c?ng ngh? ?? ??t ???c, x? h?i h?c trang b? cho ng??i h?c nh?ng tri th?c khoa h?c v? các l?nh v?c x? h?i và k? n?ng v?n d?ng vào trong th?c ti?n cu?c s?ng c?ng nh? ngh? nghi?p.

4. TH??NG Kê CHO KHOA HO?C XA? H??I

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: Trang bi? cho ng???i ho?c nh??ng ph??ng pha?p du?ng ?ê? ?o cho m?t thu?c tính nào ?ó c?a m?t t?p m?u. Các th?ng kê là nh?ng con s? mang th?ng tin tóm t?t ?? m? t? m?t t?p m?u, t? ?ó gián ti?p m? t? th?ng tin c?a qu?n th? mà nó kh?o sát. Cung ca?p ph??ng pha?p thu th?p, phan tích, di?n gi?i và trình bày các d? li?u ?? t? ?ó tìm ra b?n ch?t và tính quy lu?t c?a các hi?n t??ng kinh t?, x? h?i – t? nhiên, d??a trên nê?n ta?ng ly thuy?t th?ng kê, m?t lo?i toán h?c ?ng d?ng. ?????? Các ph??ng pháp th?ng kê ???c ?ng d?ng tr?c ti?p vào vi?c xay d?ng b?ng h?i, thu th?p s? li?u ?i?u tra, phan tích s? li?u, phát hi?n t?n su?t l?p l?i cho phép ??a ra các k?t lu?n mang tính quy n?p – tr?c ti?p ph?c v? cho ho?t ??ng nghiên c?u nhu c?u, th? hi?u c?ng chúng, và ?ánh giá ?nh h??ng c?a truy?n th?ng ??i chúng ??i v?i các nhóm c?ng chúng m?c tiêu.

5. ??I C??NG TRUY?N TH?NG ??I CHúNG

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c xong ki?n th?c c? s? Kh?i ngành.

N?i dung: H?c ph?n cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n và có h? th?ng v? s? ra ??i, t?n t?i và phát tri?n c?a các ph??ng ti?n truy?n th?ng qu?c t?; nh?ng tri th?c ly thuy?t nh? khái ni?m, m? hình, m?i tr??ng và b?n ch?t x? h?i c?a truy?n th?ng ??i chúng, các lo?i hình truy?n th?ng và tình hu?ng s? d?ng, các ly thuy?t truy?n th?ng tr?c ti?p, chu trình truy?n th?ng, thi?t l?p và t? ch?c chi?n d?ch truy?n th?ng – v?n ??ng x? h?i, truy?n th?ng ??i chúng – khái ni?m, c? ch? ho?t ??ng và khai thác s? d?ng…

6. ?A?I C??NG QUAN Hê? C?NG CHU?NG (PR)

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c xong ki?n th?c c? s? Kh?i ngành.

N?i dung: H?c ph?n cung c?p ki?n th?c c? b?n v? Quan h? C?ng chúng trong ?ó bao g?m l?ch s? quan h? c?ng chúng, các ho?t ??ng Quan h? C?ng chúng, các k? n?ng c? b?n c?n thi?t trong Quan h? C?ng chúng nh? l?p k? ho?ch PR, qu?n ly r?i ro, qu?n ly kh?ng ho?ng, ?ánh giá hi?u qu? c?a các ch??ng trình PR và k? n?ng vi?t cho PR. ? ph?n các ho?t ??ng Quan h? C?ng chúng, sinh viên ???c h?c các m?ng quan h? c?ng chúng khác nhau, bao g?m PR chính ph?, PR doanh nghi?p, PR cá nhan, t? ?ó ?i sau vào các ho?t ??ng c? th? nh? PR c?ng ??ng, v?n ??ng hành lang…M?n h?c c?ng ??t ra nh?ng v?n ?? v? ??o ??c PR và các m? hình PR ki?u m?i trên th? gi?i c?ng nh? Vi?t Nam cho sinh viên th?o lu?n.

7. QU?N LY? NHA? N???C, PHA?P LU??T Vê? BA?O CHI?

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c xong ki?n th?c c? s? Kh?i ngành.

N?i dung: H?c ph?n trang b? nh?ng ki?n th?c c? b?n giúp ng??i h?c n?m ???c khung pháp ly c? b?n c?a ho?t ??ng báo chí, truy?n th?ng ? Vi?t Nam. H?c ph?n giúp xay d?ng cho ng??i h?c có y th?c và có kh? n?ng xác ??nh ???c nh?ng v?n ?? pháp lu?t mà ng??i làm báo chí, truy?n th?ng th??ng xuyên g?p ph?i trong quá trình tác nghi?p ?? phòng tránh vi?c vi ph?m pháp lu?t, nang cao ki?n th?c v? pháp lu?t và tuan th? pháp lu?t trong ho?t ??ng tác nghi?p. H?c ph?n c?ng giúp ng??i h?c hi?u và y th?c nh?ng chu?n m?c ??o ??c ngh? nghi?p c? b?n c?a ng??i làm báo chí và truy?n th?ng.

8. NG?N NG? BáO CHí

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? h?c xong ki?n th?c c? s? Kh?i ngành.

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên các ki?n th?c c? b?n v? hành ng?n báo chí ?? ?ng d?ng trong ngh? vi?t báo ho?c phan tích báo chí nh? ngu?n t? li?u nghiên c?u.Cung c?p các khái ni?m r?t c? b?n v? ng?n ng? nói chung; kh? n?ng nh?n bi?t và phan tích các lo?i hình v?n b?n khác nhau; các ki?n th?c v? quy trình t? s? ki?n báo chí ??n hành ng?n (ng?n ng?) báo chí; các nguyên t?c chi ph?i hành ng?n báo chí; các ??c ?i?m c?a ng?n ng? báo chí; các ph??ng pháp nghiên c?u hành ng?n báo chí; phan bi?t ???c các lo?i hình hành ng?n báo chí c? th? ; ?ng d?ng các ki?n th?c c?a h?c ph?n vào bài t?p th?c hành?: so?n th?o các lo?i hình v?n b?n cho t?ng lo?i hình báo chí.

9. PH??NG PHA?P NGHIêN C??U TRUYê?N TH?NG

?i?u ki?n tiên quy?t:?? h?c xong ki?n th?c c? s? Kh?i ngành.

N?i dung:Cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n nh?t trong quy trình nghiên c?u truy?n th?ng. Các v?n ?? ???c ?? c?p ??n trong h?c ph?n bao g?m: Các h??ng nghiên c?u chính trong nghiên c?u truy?n th?ng (bao g?m: Nghiên c?u c?ng chúng (Audiences), th? ch? – t? ch?c truy?n th?ng (Institution) và Th?ng ?i?p truy?n th?ng (Media Text). H?c ph?n nh?n m?nh vào vi?c s? d?ng các ph??ng pháp nghiên c?u ??nh l??ng và ??nh tính vào các h??ng nghiên c?u trên, giúp sinh viên sau khóa h?c có th? hình dung và tri?n khai các ?? tài nghiên c?u khác nhau v? truy?n th?ng.

10. ?A?I C??NG TRUYê?N TH?NG QU??C Tê?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành, Ki?n th?c c? s? ngành chính.

N?i dung: Cung ca?p ca?c kiê?n th??c vê? th??c tra?ng cu?a truyê?n th?ng qu??c tê? hiê?n nay; bao g??m: ca?c chu? thê?, ph??ng tiê?n, qua? tri?nh t?? do ho?a va? t? nhan ho?a, ca?c xu h???ng pha?t triê?n, nh??ng va?n ?ê? va? ?iê?m no?ng trong nghiên c??u truyê?n th?ng qu??c tê?. Th?ng qua nghiên c?u các ch? th? truy?n th?ng qu?c t? tiêu bi?u nh?: CNN, BBC, Google…; cung c?p cho ng??i h?c các tri th?c và k? n?ng c? b?n trong nghi?p v? truy?n th?ng qu?c t?. Cung c?p các tri th?c và ph??ng ti?n n?m b?t th? hi?u, xu h??ng phát tri?n c?a c?ng chúng. ??nh h??ng nghiên c?u và s? d?ng các lo?i hình truy?n th?ng m?i nh?m ph?c v? các m?c tiêu kinh t?, chính tr?- ngo?i giao, v?n hóa…; c? th? là: Truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, truy?n th?ng h?i t?, truy?n th?ng t??ng tác, truy?n th?ng x? h?i.

11. ?A?I C??NG NGOA?I GIAO V?N HO?A

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành và Ki?n th?c c? s? ngành chính.

N?i dung: H?c ph?n cung c?p cho sinh viên ki?n th?c c? b?n v? Ngo?i giao V?n hóa- m?t trong nh?ng thành t? chính trong quan h? ngo?i giao th? k? 21. H?c ph?n chia làm 3 ph?n chính: Ph?n 1- Ngo?i giao v?n hóa c? s? ly lu?n và th?c ti?n. Ph?n 2: Truy?n th?ng ??i chúng và V?n hóa ??i chúng- Các c?ng c? c?a Ngo?i giao v?n hóa. Ph?n 3: Phan tích kinh nghi?m ?ng d?ng cho Qu?c t? và Vi?t Nam. Ng??i h?c ???c cung c?p ki?n th?c c?ng nh? k? n?ng c? b?n ?? ti?n hành các ho?t ??ng ngo?i giao v?n hóa; ??c bi?t là k? n?ng s? d?ng các ph??ng ti?n truy?n th?ng ??i chúng và v?n hóa ??i chúng nh?m tác ??ng ??n chính sách c?a ??i tác theo h??ng có l?i cho ch? th? ti?n hành ngo?i giao v?n hóa.

12. ?NG D?NG TRUYê?N TH?NG QU??C Tê?

?i?u ki?n tiên quy?t:Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành; Ki?n th?c c? s? ngành chính; Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c c?a ngành chính.

N?i dung:Cung ca?p ca?c kiê?n th??c vê? th??c tra?ng cu?a truyê?n th?ng qu??c tê? hiê?n nay; bao g??m: ca?c chu? thê?, ph??ng tiê?n, qua? tri?nh t?? do ho?a va? t? nhan ho?a, ca?c xu h???ng pha?t triê?n, nh??ng va?n ?ê? va? ?iê?m no?ng trong nghiên c??u truyê?n th?ng qu??c tê?.

13. C?NG CHU?NG C?A TRUYê?N TH?NG

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành; Ki?n th?c c? s? ngành chính; Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c c?a ngành chính.

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t chuyên sau v? c?ng chúng c?a truy?n th?ng nói chung, tìm hi?u ??c ?i?m c?ng chúng c?a các ph??ng ti?n truy?n th?ng, bao g?m c?ng chúng c?a Báo chí, c?ng chúng PR, c?ng chúng qu?ng cáo nói riêng. ??ng th?i, m?n h?c cung c?p cho sinh viên ph??ng pháp ti?p c?n nghiên c?u c?ng chúng truy?n th?ng t? cách ti?p c?n nghiên c?u ph??ng ti?n, nghiên c?u m?i quan h? hai chi?u gi?a c?ng chúng truy?n th?ng và ch? th? truy?n th?ng. Trang b? kh? n?ng nghiên c?u t?ng nhóm c?ng chúng riêng bi?t, ??a ra các ?ánh giá v? hi?u qu? truy?n th?ng c?a ch? th? truy?n th?ng. Nh?ng ?ánh giá tác ??ng này có giá tr? ?ng d?ng trong th?c ti?n, giúp nhà truy?n th?ng c?i ti?n, thay ??i, ho?c xay d?ng s?n ph?m m?i phù h?p v?i th? hi?u và nhu c?u c?a c?ng chúng.

14. TRUY?N TH?NG ??I CHúNG Và PHáT TRI?N X? H?I

?i?u ki?n tiên quy?t:Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành; Ki?n th?c c? s? ngành chính; Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c c?a ngành chính.

N?i dung:Trình bày v? vai trò c?a truy?n th?ng ??i chúng v?i ??i s?ng kinh t? – x? h?i, ?ánh giá tác ??ng c?a truy?n th?ng ??i chúng ??i v?i s? phát tri?n c?a x? h?i, v?n ?? giám sát ??i v?i quy?n l?c nhà n??c, phát tri?n dan ch? và góp ph?n vào s? phát tri?n x? h?i theo h??ng b?n v?ng, nhan b?n. H?c ph?n bao g?m: Truy?n th?ng và truy?n th?ng ??i chúng. Truy?n th?ng ??i chúng tham gia qu?n ly x? h?i; Truy?n th?ng ??i chúng v?i vai trò m?t s? ho?t ??ng, ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng ?i?n hình, hi?n ??i; Ph??ng ti?n truy?n th?ng tác ??ng ??n các các chính sách nh? dan s? qu?c gia; xóa ?ói gi?m nghèo…

15. TRUY?N TH?NG ?A PH??NG TI?N

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành; Ki?n th?c c? s? ngành chính; Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c c?a ngành chính.

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c? b?n và có h? th?ng v? lo?i hình truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n. M?t s? k? n?ng th?c hành chuyên sau v? s?n xu?t s?n ph?m truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n; nh?ng ki?n th?c ly thuy?t v? khái ni?m, l?ch s?, m? hình, m?i tr??ng c?a lo?i hình truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n. Phan bi?t gi?a các khái ni?m “m? thu?t ?a ph??ng ti?n” – multimedia design và “truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n” – multimedia in communications. ????? Gi?i thi?u các m? hình toà so?n ?a ph??ng ti?n t?i Vi?t Nam c?ng nh? trên th? gi?i, phan bi?t các nhóm ch?c n?ng c?a truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n th?ng qua các c?ng c? và s?n ph?m c? th?.

16. TRUY?N TH?NG Và TH?NG TIN ???I NGOA?I

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành; Ki?n th?c c? s? ngành chính; Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c c?a ngành chính.

?????????? N?i dung: M?n h?c dành cho sinh viên ngành Truy?n th?ng qu?c t? và sinh viên thu?c các ngành khác thu?c H?c vi?n Ngo?i giao. M?n h?c giúp sinh viên phan bi?t các khái ni?m th?ng tin, tuyên truy?n ??i ngo?i, hi?u ???c quá trình ra ??i và phát tri?n c?a c?ng lu?n (d? lu?n), vai trò c?a c?ng lu?n trong quan h? qu?c t? và vai trò c?a ngo?i giao c?ng chúng trong th?i ??i th?ng tin k? thu?t s?, b??c ??u rèn cho sinh viên nh?ng k? n?ng v? th?ng tin ??i ngo?i?:theo d?i và v?n ??ng d? lu?n, t?p vi?t bài tr? l?i ph?ng v?n báo chí cho l?nh ??o, bài phát bi?u c?a phát ng?n viên, bài ??ng báo n??c ngoài cho tr??ng CQ?D, xay d?ng h? s? tuyên truy?n và ho?t ??ng ??i ngo?i v? m?t s? ki?n l?n t?i CQ?D, theo d?i th?ng tin và t?p h?p thành h? s? báo chí n??c ngoài v? m?t s? ki?n c?a ??t n??c, b??c ??u rèn k? n?ng v? xay d?ng và qu?ng bá hình ?nh ??t n??c.

17. X?Y D??NG CHIê?N L???C PR

?i?u ki?n tiên quy?t:Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành; Ki?n th?c c? s? ngành chính; Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c c?a ngành chính.

N?i dung:Nghiên c?u các nguyên t?c ho?t ??ng c?a báo chí, vai trò ?nh h??ng c?a báo chí, truy?n th?ng và d? lu?n x? h?i; nghiên c?u các chi?n l??c quan h? c?ng chúng ? các c? quan, t? ch?c, doanh nghi?p. H?c viên c?ng ???c th?c hành các k? n?ng l?p, th?c hi?n và ?ánh giá nh?ng k? ho?ch quan h? c?ng chúng mang tính chi?n l??c, c?ng nh? các k? n?ng c?n thi?t khác nh? giao ti?p, ?ng x? v?i c?ng chúng, v?i báo chí, qu?n ly truy?n th?ng n?i b? và qu?n ly kh?ng ho?ng

18. T?? CH??C S?? KIê?N

?i?u ki?n tiên quy?t:Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành; Ki?n th?c c? s? ngành chính; Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c c?a ngành chính.

N?i dung: Trang bi? kiê?n th??c c? ba?n vê? “s?? kiê?n”, ca?c quan ?iê?m vê? “t?? ch??c s?? kiê?n”, quy trình t? ch?c s? ki?n – trong m?i quan h? v?i y?u t? kinh t?, chính tr?, x? h?i, v?n hóa, tam ly, truy?n th?ng, qu?n tr? ngu?n l?c, k? thu?t t? ch?c.. d??i góc ?? PR và Truy?n th?ng. M?n ho?c cu?ng cung ca?p ca?c ky? n?ng c? ba?n cho hoa?t ???ng t?? ch??c s?? kiê?n diê?n ra trong th??c tiê?n.

19. QUA?N LY? KHU?NG HOA?NG

?i?u ki?n tiên quy?t:Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành; Ki?n th?c c? s? ngành chính; Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c c?a ngành chính.

N?i dung:Nghiên c?u và ?ánh giá các v?n ?? có hay có th? tác ??ng (t?t ho?c x?u) t?i ho?t ??ng và uy tín c?a các c? quan, t? ch?c, doanh nghi?p khác nhau. Sinh viên ???c th?c hành các k? n?ng l?p k? ho?ch, th?c hi?n và ?ánh giá nh?ng chi?n d?ch truy?n th?ng r?i ro. Sinh viên c?ng ???c th?c hành các k? n?ng c?n thi?t khác nh? giao ti?p, ?ng x? v?i c?ng chúng, v?i báo chí, và qu?n ly truy?n th?ng n?i b? trong th?i k? kh?ng ho?ng.

20. ?NG D?NG NGOA?I GIAO V?N HO?A

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành; Ki?n th?c c? s? ngành chính; Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c c?a ngành chính.

N?i dung: Nghiên c??u m? hi?nh ??ng du?ng v?n ho?a va?o ngoa?i giao cu?a m??t s?? n???c tiêu biê?u nh? Hoa Ky?, Trung Qu??c, Nga, U?c….va? cu?a Viê?t Nam. Qua các m? hình ?ó, ?úc rút quy trình và ph??ng pháp – nh?m ??nh hình các k? n?ng ti?n hành ho?t ??ng ngo?i giao v?n hóa. Cung c?p các k? n?ng này bao g?m: Làm ch? và v?n d?ng thành th?o quy trình chuy?n hóa th?ng tin thành s?c m?nh (m?m); K? n?ng thi?t l?p ch??ng trình ngh? s? truy?n th?ng; K? n?ng th?c thi các m?c tiêu ngo?i giao v?n hóa ng?n h?n, trung h?n và dài h?n.

21. TOA?N C??U HO?A VA? V?N HO?A

?i?u ki?n tiên quy?t:Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành; Ki?n th?c c? s? ngành chính; Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c c?a ngành chính.

N?i dung:Giúp sinh viên n?m b?t ???c nh?ng thay ??i l?n c?a ??i s?ng v?n hóa trong b?i c?nh toàn c?u hóa nh?: v?n ?? giao l?u và ??i tho?i v?n hóa; v?n ?? xung ??t và ??u tranh v?n hóa; v?n ?? b?n s?c v?n hóa; v?n ?? t?n giáo trong quan h? qu?c t?. Cung c?p nh?ng giá tr? c?t l?i c?a v?n hóa Ph??ng Tay (ch? y?u là v?n hóa chau ?u và v?n hóa M?) c?ng nh? ?nh h??ng c?a n?n v?n hóa này ??n ??i s?ng v?n hóa, x? h?i th? gi?i. Nh?n th?c v? nh?ng thay ??i c?a ??i s?ng v?n hóa Vi?t Nam trong b?i c?nh toàn c?u hóa và các bi?n pháp ?? xay d?ng m?t n?n v?n hóa Vi?t Nam tiên ti?n, ??m ?à b?n s?c dan t?c.

22. T?N GIA?O Và QUAN Hê? QU??C Tê?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành; Ki?n th?c c? s? ngành chính; Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c c?a ngành chính.

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n v? các t?n giáo l?n trên th? gi?i và ?nh h??ng c?a chúng ??n quan h? qu?c t?; các k? n?ng giao ti?p, tránh nh?ng hi?u l?m và ??ng ?? giá tr? trong giao ti?p liên v?n hóa. Trang b? cách ti?p c?n t?n giáo – h? tr? cho phan tích các s? ki?n qu?c t?. H?c ph?n g?m 2 nhóm v?n ?? chính: (1) Trình bày nh?ng ?nh h??ng c?a t?n giáo ??i v?i ??i s?ng chính tr? qu?c t?. (2) Gi?i thi?u n?i dung c? b?n c?a nh?ng t?n giáo l?n nh? Ki T? giáo, H?i giáo, Do Tha?i gia?o và Ph?t Giáo. C?ng c? kh?i ki?n th?c v?n hóa dùng trong các giao ti?p liên v?n hóa và ?àm phán qu?c t?.

23. GIAO THOA V?N HO?A

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành, Ki?n th?c c? s? ngành chính, Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c thu?c ngành chính.

N?i dung: Cung c?p cho sinh viên m?t cách có h? th?ng nh?ng ki?n th?c c? b?n v? giao thoa v?n hóa – m?t ??c tính c? b?n c?a v?n hóa khi phan tích nh?ng ??c ?i?m, xu h??ng t??ng tác gi?a các ch? th? v?n hóa và nh?ng tác ??ng c?a nó trong ??i s?ng quan h? qu?c t?, ??ng th?i khái quát có h? th?ng nh?ng ??c tr?ng v?n hóa c?a m?t s? qu?c gia trên th? gi?i và ??a ra m?t s? chi?n l??c giao ti?p liên v?n hóa hi?u qu?. Nh?n m?nh ??n vai trò c?a v?n hóa trong xung ??t và gi?i quy?t xung ??t. T? ?ó h? tr? ng??i h?c kh? n?ng tìm ki?m gi?i pháp v?n hóa trong ho?t ??ng ngo?i giao và ?àm phán qu?c t?: t? ti?p xúc, t?ng c??ng hi?u bi?t, tránh hi?u nh?m…cho ??n vi?c xác l?p nh?ng giá tr? chung mang tính chia s? – làm c? s? cho các bên trong th??ng l??ng và ?àm phán.

24. V?N HO?A CáC T?C NG??I VIê?T NAM

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành, Ki?n th?c c? s? ngành chính, Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c thu?c ngành chính.

N?i dung: Cung ca?p ca?c kiê?n th??c c? ba?n vê? v?n ho?a t??c ng???i (ethnicities) trên la?nh th?? Viê?t Nam v??i nh??ng ???c tr?ng c? ba?n nh?: trang phu?c, a?m th??c, lê? h??i, am nha?c, va? nh??ng chu? ?ê? kha?c nh?: ti?nh truyê?n th??ng va? ti?nh hiê?n ?a?i; v?n ho?a trong kinh tê? thi? tr???ng; gi?? gi?n ba?n s??c….Ng??i h?c ???c trang b? nh?ng ki?n th?c c? b?n và ??c tr?ng v? v?n hóa c?a 54 t?c ng??i trên l?nh th? Vi?t Nam; liên quan ??n các khía c?nh c? b?n c?a ??i s?ng nh?: L? h?i, trang ph?c, ?m th?c, ngh? thu?t thanh s?c, hình kh?i, các phong t?c t?p quán….?ay là kh?i ki?n th?c ???c s? d?ng trong các ho?t ??ng qu?ng bá hình ?nh, ??t n??c, con ng??i Vi?t Nam trên tr??ng qu?c t?, h??ng t?i các m?c tiêu kinh t?, và ngo?i giao v?n hóa.

25. KY? N?NG THUYê?T TRI?NH (PUBLIC SPEAKING)

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? 1, 2, 3

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c, khái ni?m c? b?n v? thuy?t trình tr??c c?ng chúng và quá trình t? chu?n b? ??n th?c hi?n m?t bài thuy?t trình. H?c ph?n s? cung c?p cho h?c sinh nh?ng k? thu?t trong vi?c chu?n b? cho m?t bài thuy?t trình c?ng nh? giúp sinh viên luy?n t?p k? n?ng thuy?t trình m?t cách hi?u qu? nh?t. H?c ph?n ???c gi?ng d?y và h?c t?p hoàn toàn b?ng ti?ng Anh.

26. CáC TH? LO?I BáO CHí 1

?iê?u kiê?n tiên quyê?t: Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành, Ki?n th?c c? s? ngành chính, Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c thu?c ngành chính.

N?i dung:H?c ph?n giúp sinh viên b??c ??u làm quen v?i vi?c xay d?ng các th? lo?i tác ph?m báo chí. Th?ng qua ?ó, trang b? cho sinh viên các k? n?ng vi?t báo chuyên nghi?p. – Nh?n bi?t các th? lo?i báo chí th?ng qua các ??c tr?ng ly thuy?t c?a m?i th? lo?i; Xay d?ng k? n?ng phát hi?n, tri?n khai v?n ?? cho tác ph?m báo chí; Th?c vi?t tác ph?m báo chí; ?a?nh gia? ta?c pha?m ba?o chi? d??a trên ca?c ???c tr?ng ly? thuyê?t ?a? ho?c.

27. CA?C TH? LOA?I BA?O CHI? 2

?i?u ki?n tiên quy?t:Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành, Ki?n th?c c? s? ngành chính, Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c thu?c ngành chính, các th? lo?i báo chí 1.

N?i dung:H?c ph?n giúp sinh viên nang cao các k? n?ng th?c hành ngh? nghi?p ?? ???c trang b? t? H?c ph?n “các th? lo?i báo chí 1”. Sinh viên sau khi k?t thúc h?c ph?n có kh? n?ng th?c hành thành th?o các k? n?ng, t?o c? s? ?? hình thành k? n?ng vi?t báo chuyên nghi?p trong t??ng lai. Sau khóa h?c, sinh viên có th? th?c hành tác nghi?p ??c l?p và ho?t ??ng nhóm chuyên nghi?p.

28. TRUY?N TH?NG Và NGHIêN C?U QUAN H? QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? h?c qua Ki?n th?c c? s? Kh?i ngành, Ki?n th?c c? s? ngành chính, Ki?n th?c chuyên sau b?t bu?c thu?c ngành chính.

?????????? N?i dung:M?n h?c giúp sinh viên nh?n th?c ???c m?i quan h? gi?a truy?n th?ng và quan h? qu?c t?. Truy?n th?ng kh?ng ch? là ph??ng ti?n tin mà còn là ngu?n t? li?u b? ích cho c?ng tác nghiên c?u QHQT. Trong quá trình h?c sinh viên ???c rèn k? n?ng ??c và phan tích báo chí nh? m?t c?ng c? và ngu?n t? li?u c?n thi?t cho nghiên c?u QHQT. N?i dung m?n h?c bao g?m các c?m chuyên ?? v? giáo ti?p trong truy?n th?ng, quy trình c?a th?ng tin t? các s? ki?n di?n ra trong x? h?i ??n th?ng ?i?p truy?n th?ng, vai trò c?a th?ng tin trong nghiên c?u QHQT và ph?n th?c hành v? các thao tác ??c báo và khai thác báo chí nh? c?ng c? nghiên c?u QHQT. V?i ki?n th?c thu ???c sau m?n h?c, sinh viên có kh? n?ng s? d?ng báo chí nh? m?t ngu?n t? li?u và c?ng c? nghiên c?u th?i s? qu?c t? và quan h? qu?c t?. Cung c?p cho sinh viên k? n?ng ??c và phan tích báo chí nh? m?t c?ng c? và ngu?n t? li?u c?n thi?t cho nghiên c?u QHQT.

29. PR VA? THIê?T Kê? CA?C SA?N PH??M TRUYê?N TH?NG

?i?u ki?n tiên quy?t: Dành cho sinh viên n?m 3 tr? lên. Sinh viên ?? có các ki?n thúc c? b?n v? truy?n th?ng báo chí và PR, ?? h?c các m?n PR ??i c??ng, c?ng chúng truy?n th?ng, c? s? ly lu?n BCTT.

N?i dung:H?c ph?n cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th? v? b? nh?n di?n th??ng hi?u, các k? n?ng thi?t k? s?n ph?m truy?n th?ng nh?: qu?ng cáo báo in, qu?ng cáo phát thanh, qu?ng cáo truy?n hình TVC. H?c ph?n ?? cao tính sáng t?o giúp sinh viên n?m b?t ???c nh?ng ki?n th?c và quy trình sáng t?o, thi?t k? s?n ph?m truy?n th?ng: t? khau hình thành y t??ng ??n khau ho?ch ??nh chi?n l??c truy?n th?ng và khau s?n xu?t b? nh?n di?n th??ng hi?u cho s?n ph?m/c?ng ty/ t? ch?c, và s?n xu?t các s?n ph?m truy?n th?ng khác.

30. L?CH S? QUAN H? QU?C T? HI?N ??I (1945-NAY)

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng (??i v?i sinh viên kh?ng ph?i chuyên ngành QHQT)

N?i dung: H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên nh?ng ki?n th?c c? b?n và h? th?ng v? quá trình phát tri?n c?a quan h? qu?c t? t? sau Th? chi?n II ??n nay c?ng nh? nh?ng n?i dung chính trong chính sách ??i ngo?i c?a m?t s? n??c, ch? y?u là các n??c l?n. C? th?, sinh viên ???c gi?i thi?u v? t?ng quan tình hình quan h? qu?c t? trong th?i k? Chi?n tranh l?nh (1945 – 1991), quá trình phát tri?n c?a các t?p h?p l?c l??ng chính trong th?i k? Chi?n tranh l?nh, t?ng quan tình hình th? gi?i sau Chi?n tranh l?nh (t? sau 1991 ??n nay), quan h? qu?c t? ? chau á – Thái Bình D??ng và chau ?u sau Chi?n tranh l?nh.

31. CHíNH SáCH ??I NGO?I VI?T NAM II (1975 – ??N NAY)

?i?u ki?n tiên quy?t: Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam I

N?i dung: H?c ph?n ?i sau vào nghiên c?u chính sách ??i ngo?i c?a C?ng hoà X? h?i Ch? ngh?a Vi?t Nam t? 1975 ??n nay, ch? y?u xoay quanh nh?ng n?i dung liên quan ??n ??i m?i trong t? duy và chính sách ??i ngo?i t? 1986, quan h? c?a Vi?t Nam v?i các ??i tác chính, và các v?n ?? l?n trong Chính sách ??i ngo?i và Ngo?i giao Vi?t Nam hi?n nay nh? ??m b?o m?i tr??ng hòa bình, h?i nh?p qu?c t?, b?o v? ch? quy?n qu?c gia, nang cao v? th? ??t n??c…

32. C?NG TáC NGO?I GIAO

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n trang b? cho sinh viên n?i dung c? b?n nh?t c?a ki?n th?c ??i c??ng v? c?ng tác ngo?i giao, hi?u khái ni?m v? ngo?i giao, phan lo?i ngo?i giao theo các tiêu chí, l?ch s? phát tri?n c?a n?n ngo?i giao nói chung và ngo?i giao vi?t Nam nói riêng, nhi?m v? c?a ngo?i giao Vi?t Nam hi?n nay; giúp cho sinh viên n?m v?ng m?t s? c?ng tác c?a nghi?p v? ngo?i giao nh? c?ng tác l? tan ngo?i giao, c?ng tác l?nh s?, c?ng tác so?n th?o v?n b?n ngo?i giao, c?ng tác th?ng tin, tuyên truy?n ??i ngo?i, c?ng tác ti?p xúc, ?àm phán ngo?i giao, c?ng tác nghiên c?u ngo?i giao; th?ng qua h? th?ng bài t?p và bài th?c hành mang tính th?c ti?n cao, rèn luy?n cho sinh viên m?t s? k? n?ng trong giao ti?p, ti?p xúc ??i ngo?i, giúp cho sinh viên sau khi ra tr??ng có th? ?áp ?ng yêu c?u v? c?ng tác ??i ngo?i t?i các các c? quan ??i ngo?i trong n??c và ? n??c ngoài.

33. C?NG PHáP QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành m?n h?c Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam ho?c Pháp lu?t ??i c??ng ??i v?i sinh viên ngành khác.

N?i dung: M?n h?c C?ng pháp qu?c t? thu?c kh?i ki?n th?c c? s? ngành chính, cung c?p cho sinh viên ki?n th?c chung v? lu?t qu?c t?: ch? th? c?a Lu?t qu?c t?, các nguyên t?c c? b?n c?a lu?t qu?c t? hi?n ??i, ngu?n c?a lu?t qu?c t? và nh?ng ki?n th?c c? b?n c?a m?t s? l?nh v?c lu?t qu?c t? nh? lu?t ?i?u ??c qu?c t?, lu?t bi?n qu?c t?, lu?t qu?c t? v? biên gi?i l?nh th?, lu?t t? ch?c qu?c t?, lu?t nhan quy?n qu?c t?, lu?t ngo?i giao l?nh s?, trách nhi?m qu?c gia, gi?i quy?t tranh ch?p qu?c t?.

34. LU?T HI?N PHáP VI?T NAM Và CáC N??C

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên ?? hoàn thành m?n h?c Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam ho?c Pháp lu?t ??i c??ng ??i v?i sinh viên ngành khác.

N?i dung: M?n h?c cung c?p cho sinh viên nh?ng hi?u bi?t c?n thi?t v? n?i dung, cách th?c th?c hi?n và giám sát thi hành Hi?n pháp Vi?t Nam và Hi?n pháp c?a m?t s? n??c nh? Anh, Pháp, ??c, Nga, Trung Qu?c, Nh?t B?n, Thái Lan, M?. Cùng v?i m?n h?c Ly lu?n v? pháp lu?t và h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam, m?n h?c này s? giúp sinh viên nhìn nh?n ???c v? trí và vai trò c?a Hi?n pháp trong h? th?ng pháp lu?t Vi?t Nam.

35. QUAN H? KINH T? QU?C T?

?i?u ki?n tiên quy?t: Kh?ng

N?i dung: H?c ph?n nghiên c?u ti?n trình hình thành và phát tri?n các m?i quan h? phát sinh khi di chuy?n qu?c t? các y?u t? và ph??ng ti?n c?a quá trình tái s?n xu?t x? h?i trong th? gi?i ???ng ??i: Các quan h? v? di chuy?n qu?c t? hàng hóa và d?ch v? (quan h? th??ng m?i qu?c t?); các quan h? v? di chuy?n ngu?n v?n qu?c t? (quan h? ??u t? qu?c t?); các quan h? trong h?p tác qu?c t? v? khoa h?c, c?ng ngh? và m?i tr??ng (h?p tác qu?c t? v? khoa h?c, c?ng ngh? và m?i tr??ng); các quan h? v? di chuy?n qu?c t? s?c lao ??ng (quan h? lao ??ng qu?c t?); các quan h? v? di chuy?n qu?c t? các ph??ng ti?n ti?n t? (tài chính-ti?n t? qu?c t?); s? hình thành và phát tri?n c?a ti?n trình h?i nh?p kinh t? qu?c t? nh? là t?ng th? các quan h? kinh t? qu?c t?.

36. TI?NG ANH C? S? I

?i?u ki?n tiên quy?t: Sinh viên hoàn thành ch??ng trình ti?ng Anh ph? th?ng.

N?i dung: H?c ph?n t?p trung vào 4 k? n?ng?; nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng Nghe giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh?: nghe l?y y chính và xác ??nh ???c các t? ng? m?u ch?t và nh?ng chi ti?t quan tr?ng trong ng?n ng? nói có ?? khó và t?c ?? trung bình v? các ch? ?? hàng ngày quen thu?c liên quan ??n b?n than, t?i n?i làm vi?c, tr??ng h?c. K? n?ng Nói giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? tham gia vào các cu?c trao ??i x? giao kh?ng chu?n b? tr??c v? nh?ng ch? ?? quen thu?c mà b?n than quan tam và c?ng vi?c th??ng nh?t m?t cách khá t? tin; s? d?ng t? ng? và thành ng? quen thu?c. K? n?ng ??c giúp sinh viên luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng nh? ??c l??t, k? n?ng n?m b?t y chính, hi?u các t? ch? y?u và chi ti?t quan tr?ng trong m?t v?n b?n ??n gi?n. K? n?ng Vi?t giúp sinh viên luy?n t?p các b??c vi?t ?o?n v?n v?i các ch? ?? quen thu?c hàng ngày.

37. TI?NG ANH C? S? II

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? I

N?i dung: H?c ph?n t?p trung vào 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng Nghe giúp ng??i h?c phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? nghe hi?u các y chính trong nh?ng ?o?n l?i nói khá dài, l?p lu?n khá ph?c t?p thu?c các ch? ?? quen thu?c; theo d?i ???c các ?i?m chính c?a m?t bài gi?ng, bài nói chuy?n chuyên ??. K? n?ng Nói: giúp ng??i h?c phát tri?n các k? n?ng nh?: có th? giao ti?p m?t cách hi?u qu? trong h?u h?t các tình hu?ng hàng ngày và trong các tình hu?ng c?ng vi?c quen thu?c; s? d?ng các t? ng?, thành ng? và c?u trúc khá ph?c t?p. K? n?ng ??c giúp ng??i h?c phát tri?n các k? n?ng nh? n?m b?t ???c các y chính trong m?t bài ??c dài t??ng ??i dài v? m?t ch? ?? quen thu?c, ng? c?nh c? th?, d? ?oán;…V?n b?n có th? ?òi h?i kh? n?ng suy lu?n ? m?c ?? trung bình ?? phát hi?n ra quan ?i?m c?a tác gi?. K? n?ng Vi?t giúp ng??i h?c luy?n t?p và phát tri?n các b??c miêu t? b?ng bi?u và vi?t m?t s? d?ng bài lu?n ??n gi?n v?i các ch? ?? quen thu?c

38. TI?NG ANH C? S? III

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? II

N?i dung:H?c ph?n t?p trung phát tri?n 4 k? n?ng nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng Nghe giúp ng??i h?c nghe hi?u t?t n?i dung chính c?a các cu?c h?p, h?i th?o trong ho?t ??ng hàng ngày và l?nh v?c chuyên m?n;…K? n?ng Nói giúp ng??i h?c có th? tham gia giao ti?p t??ng ??i tr?i ch?y, thu?n th?c, t? nhiên v? nh?ng v?n ?? liên quan ??n chuyên m?n và ho?t ??ng x? h?i th?ng th??ng; s? d?ng ???c ng?n ng? linh ho?t và hi?u qu? trong h?c t?p hay c?ng vi?c. K? n?ng ??c giúp ng??i h?c có th? ??c ?? nhanh ?? n?m b?t các th?ng tin c?n thi?t qua các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng và tài li?u ph? th?ng; có kh? n?ng hi?u các lo?i v?n b?n dài và ph?c t?p, nh?n bi?t ???c các hàm y c?a tác gi?;…K? n?ng Vi?t giúp ng??i h?c luy?n t?p và phát tri?n các b??c vi?t m?t bài lu?n (essay), t?p trung vào m?t s? d?ng bài lu?n, có kh? n?ng dùng các cau có c?u trúc ch?t ch?, r? y v? nh?ng ?? tài ph?c t?p, s? d?ng linh ho?t các thành ph?n cau, t? n?i cau và các c?m t? ch?c n?ng.

39. TIê?NG ANH CHUYêN NGA?NH I

???????? ?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh c? s? I, II, III ?????????????????

N?i dung:H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n c? b?n khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c phan tích các bài báo c?a t? International Herald Tribune và nghe hi?u các ch??ng trình kênh Special English c?a ?ài VOA, k?t h?p v?i các gi? th?o lu?n d?a trên các ch? ?? c?a giáo trình ??c hi?u và Nghe hi?u c?ng nh? các v?n ?? n?i b?t c?a tình hình qu?c t? trong th?i ?i?m ?ó. K? n?ng ??c hi?u t?p trung vào k? n?ng hi?u th?ng tin, tìm th?ng tin chính trong bài, tóm t?t n?i dung c?t l?i c?a bài b?ng m?t cau. K? n?ng nghe tin t?p trung vào nghe các ?o?n tin t?c ?? ch?m v?i ?? dài 1,5 -2 phútvà ng??i nghe có th? ghi chép l?i ???c các y chính c?a tin.

40. TIê?NG ANH CHUYêN NGA?NH II

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh chuyên ngành I

N?i dung:H?c ph?n ti?p t?c cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n c? b?n khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c ??c và phan tích các bài báo v? ch? ?? Quan h? Qu?c t? t? các t? báo có tên tu?i trên th? gi?i nh? The Guardian Weekly, The Economist, the New York Times,… nh?m nang cao k? n?ng di?n gi?i t? và c?m t? (Paraphrasing), n?m b?t ch? ?i?m, tìm y chính c?a bài. V?i k? n?ng nghe hi?u, h?c ph?n t?p trung vào nghe các ?o?n tin có t?c ?? bình th??ng (standard) v?i ?? dài kho?ng 2- 2,5 phút trên các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i nh? VOA và BBC và rèn luy?n k? n?ng nghe ghi t?c ky, tóm t?t ???c nh?ng th?ng tin chính c?a các b?n tin ti?ng Anh ?ó. H?c ph?n c?ng bao g?m các gi? th?o lu?n d?a trên các ch? ?? c?a giáo trình ??c hi?u và Nghe hi?u c?ng nh? các v?n ?? n?i b?t c?a tình hình qu?c t? trong th?i ?i?m ?ó nh?m rèn luy?n k? n?ng nói ti?ng Anh theo các ch? ?? chuyên ngành QHQT c?a sinh viên.

41. TIê?NG ANH CHUYêN NGA?NH III

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh chuyên ngành I, II

N?i dung:H?c ph?n nh?m cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n nang cao khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? và bình lu?n theo ch? ?? quan h? qu?c t? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c phan tích các bài báo, bài bình lu?n v? ch? ?? Quan h? Qu?c t? t? các t? báo có tên tu?i trên th? gi?i nh? The Guardian Weekly, The Economist, The International Herald Tribune, the New York Times,… nh?m giúp sinh viên hi?u ???c n?i dung và l?p lu?n c?a tác gi?. ??i v?i k? n?ng ??c hi?u, ng??i h?c bi?t cách tóm t?t l?i các y chính c?a bài và quan ?i?m c?a tác gi?.V?i k? n?ng nghe hi?u, h?c ph?n t?p trung vào nghe các ?o?n tin, bài bình lu?n có t?c ?? bình th??ng (standard) kho?ng 2-3 phút trên các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i nh? VOA và BBC. Ng??i h?c s? ti?p t?c ???c luy?n t?p k? n?ng ghi chép khi nghe ?? có th? tái t?o l?i ???c các y chính c?a b?n tin bình th??ng. H?c ph?n c?ng bao g?m các gi? th?o lu?n d?a trên các ch? ?? c?a giáo trình.

42. TIê?NG ANH CHUYêN NGA?NH IV

?i?u ki?n tiên quy?t: Ti?ng Anh chuyên ngành III

N?i dung:H?c ph?n ti?p t?c cung c?p cho sinh viên các cách ti?p c?n nang cao khi ??c các bài báo t? các t?p chí qu?c t? và nghe các ?o?n tin t?c th?i s? và bình lu?n theo ch? ?? quan h? qu?c t? t? các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. H?c ph?n t?p trung vào vi?c phan tích các bình lu?n v? ch? ?? Quan h? Qu?c t? t? các t? báo có tên tu?i trên th? gi?i nh? The Economist, The Guardian Weekly, The International Herald Tribune, the New York Times,…. ??i v?i k? n?ng ??c hi?u, ng??i h?c s? v?n d?ng ???c toàn b? các k? n?ng ?? ???c h?c ? các h?c ph?n tr??c nh?m hi?u sau s?c n?i dung c?a bài bình lu?n t? ?ó, ??c bi?t là phan tích quan ?i?m và l?p lu?n c?a tác gi?, và s? ???c trang b? các k? n?ng và ki?n th?c ?? v?n d?ng vào vi?t m?t bài tóm t?t hoàn ch?nh v? n?i dung bài ??c, bình lu?n. V?i k? n?ng nghe hi?u, h?c ph?n ti?p t?c t?p trung vào nghe các ?o?n tin, bài bình lu?n có t?c ?? bình th??ng (standard) trên các kênh truy?n thanh n?i ti?ng th? gi?i nh? VOA và BBC. Ng??i h?c có th? tái t?o l?i b?n tin b?ng ti?ng Anh và ti?ng Vi?t. Ng??i h?c s? có kh? n?ng trình b?y quan ?i?m c?a mình v? v?n ?? tác gi? nêu trong bài bình lu?n: ??ng tình ho?c kh?ng ??ng tình v?i quan ?i?m c?a tác gi?.

43. TI?NG PHáP C? S? 1

?i?u ki?n tiên quy?t: n?m v?ng ch??ng trình ti?ng Pháp ph? th?ng.

N?i dung: M?n h?c t?p trung vào 4 k? n?ng; nghe, nói, ??c, vi?t, ?n luy?n và tích lu? thêm các ki?n th?c ng? pháp, t? v?ng c? b?n và ti?p thu m?t s? ki?n th?c m?i v? v?n hoá, x? h?i Pháp. K? n?ng ??c: Luy?n và phát tri?n cho sinh viên các k? n?ng n?m y chính, hi?u các t?, các cách di?n ??t và chi ti?t quan tr?ng trong các bài khóa ??n gi?n v? các ch? ?? v? cu?c s?ng th??ng ngày, các bài khoá có b? c?c r? ràng và ch? ?? gàn g?i v?i ki?n th?c n?n. K? n?ng Nghe: Luy?n và phát tri?n cho sinh viên các k? n?ng nghe hi?u nh?: nghe l?y y chính, ?oán ngh?a c?a t? trong ng? c?nh, phát hi?n hàm y c?a ng??i nói d?a trên ng? c?nh trong các tình hu?ng giao ti?p c?a cu?c s?ng th??ng nh?t, t?c ?? nói trung bình. K? n?ng Nói: Trang b? cho sinh viên các k? n?ng nói c?n thi?t ?? tham gia vào các cu?c h?i tho?i, trao ??i th?ng th??ng nh?: miêu t? s? v?t, báo cáo và k? l?i m?t s? ki?n/ tình hu?ng, bày t? thái ??, tình c?m, hay y ki?n cá nhan. K? n?ng Vi?t: Luy?n t?p và phát tri?n các k? n?ng vi?t cau, ?o?n v?n, v?n b?n ??n gi?n v? các ch? ?? th?ng th??ng; ghi chép l?i nh?ng th?ng tin ho?c th?ng ?i?p ??n gi?n và ng?n, vi?t ?? trao ??i th?ng tin, t??ng thu?t các s? ki?n, miêu t? ng??i, v?t, t? c?nh…

44. TI?NG PHáP C? S? 2

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành h?c ph?n Ti?ng Pháp c? s? 1.

N?i dung: M?n h?c t?p trung vào 4 k? n?ng?; nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng ??c: Giúp sinh viên ti?p t?c phát tri?n các k? n?ng ?? ???c h?c trong h?c ph?n Ti?ng Pháp c? s? 1 nh? n?m y chính, hi?u các t?, các cách di?n ??t và chi ti?t quan tr?ng trong các v?n b?n ph?c t?p h?n so v?í ti?ng Pháp c? s? 1 và v?i các ch? ?? ?a d?ng nh?ng quen thu?c liên quan ??n các l?nh v?c v?n hoá, x? h?i, giáo d?c, kinh t?; K? n?ng Nghe: Giúp sinh viên ti?p t?c phát tri?n các k? n?ng nghe hi?u nh?: nghe l?y y chính, ?oán ngh?a c?a t? trong ng? c?nh, phát hi?n hàm y c?a ng??i nói d?a trên ng? c?nh trong các tình hu?ng trao ??i liên quan ??n c?ng vi?c và cu?c s?ng, v?i t?c ?? nói trung bình. K? n?ng Nói: Giúp sinh viên ti?p t?c phát tri?n các k? n?ng nói c?n thi?t ?? tham gia vào các tình hu?ng h?i tho?i, trao ??i trong cu?c s?ng và c?ng vi?c nh?: báo cáo và k? l?i m?t s? ki?n/ tình hu?ng, bày t? thái ??, tình c?m, y ki?n cá nhan hay nh?n ??nh trong ?ó có ??a ra nh?ng l?p luan ?? b?o v? chính ki?n c?a mình. K? n?ng Vi?t: Ti?p t?c luy?n các k? n?ng vi?t ?o?n v?n, vi?t th?, h??ng d?n sinh viên phát tri?n l?p lu?n thành các bài vi?t ng?n v? các ch? ?? quen thu?c liên quan ??n l?nh v?c v?n hoá x? h?i.

45. TI?NG PHáP C? S? 3

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành h?c ph?n Ti?ng Pháp c? s? 2.

N?i dung: M?n h?c t?p trung vào 4 k? n?ng; nghe, nói, ??c, vi?t. K? n?ng ??c: Giúp sinh viên ti?p t?c phát tri?n các k? n?ng ?? ???c h?c trong h?c ph?n Ti?ng Pháp c? s? 1 & 2 v?i các ch? ?? ?a d?ng liên quan ??n các l?nh v?c v?n hoá, v?n minh Pháp và v?i m?c ?? ph?c t?p cao h?n và dài h?n. K? n?ng Nghe: Sinh viên ???c luy?n nghe các tài li?u ti?ng Pháp có t?c ?? v?a ph?i có n?i dung liên quan ??n các v?n ?? v?n hoá, x? h?i Pháp và qu?c t?. K? n?ng Nói: Trang b? cho sinh viên các k? n?ng c?n thi?t ?? có th? trình bày ???c các v?n ?? v? v?n hóa, x? h?i c?a Pháp và Vi?t nam m?t cách m?ch l?c và có c?u trúc r? ràng. K? n?ng Vi?t: Giúp sinh viên phát tri?n k? n?ng vi?t v? m?t v?n ?? liên quan ??n ??i s?ng v?n hoá, x? h?i c?a Pháp và Vi?t Nam (l?p dàn bài, phát tri?n y, liên k?t y…) và luy?n các k? n?ng vi?t tóm t?t, t?ng h?p th?ng tin ??n gi?n.

46. TI?NG PHáP CHUYêN NGàNH 1

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành h?c ph?n Ti?ng Pháp c? s? 1, 2 & 3.

N?i dung: Trang b? cho sinh viên các thu?t ng? chuyên ngành, ph??ng pháp tìm ki?m th?ng tin chuyên ngành, k? n?ng ??c và các cách ti?p c?n c? b?n khi ??c các b?n tin, bài báo v? th?i s? Pháp và qu?c t? trên các báo, t?p chí l?n c?a Pháp và các n??c Pháp ng?; các k? n?ng nghe hi?u các ?o?n tin t?c th?i s? ng?n v?i t?c ?? ch?m trên các kênh phát thanh ti?ng Pháp; các k? n?ng vi?t và nói v? các v?n ?? liên quan ??n ??i s?ng chính tr? và th?i s? Pháp, bày t? y ki?n cá nhan v? các v?n ?? này.

47. TI?NG PHáP CHUYêN NGàNH 2

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành h?c ph?n Ti?ng Pháp chuyên ngành 1.

N?i dung: Luy?n t?p và phát tri?n cho sinh viên các cách ti?p c?n c? b?n, các k? n?ng phan tích và t?ng h?p th?ng tin khi ??c các bài báo v? th?i s? Pháp và qu?c t? trên các báo, t?p chí l?n c?a Pháp và các n??c Pháp ng?; các k? n?ng nghe hi?u các ?o?n tin t?c th?i s? trên các ?ài phát thanh, truy?n hình c?a Pháp và các n??c Pháp ng?, qua ?ó hình thành và phát tri?n ph??ng pháp tìm ki?m tài li?u và phan tích tình hình qu?c t?. Các ch? ?? ???c ?? c?p ??n trong các tài li?u ??c hi?u và nghe hi?u c?ng nh? các v?n ?? n?i b?t c?a th?i s? qu?c t? s? ???c s? d?ng ?? làm ch? ?? th?o lu?n cho sinh viên. Sinh viên s? ???c h??ng d?n trình bày các v?n ?? nêu trên, bày t? y ki?n c?a mình và xay d?ng l?p lu?n ?? b?o v? y ki?n c?a mình.

Ngoài ra trong h?c ph?n này, sinh viên b??c ??u ???c ti?p c?n v?i các nguyên t?c c? b?n c?a vi?c chuy?n d?ch th?ng tin t? ti?ng Pháp sang ti?ng Vi?t c?ng nh? t? ti?ng Vi?t sang ti?ng Pháp.

48. TI?NG PHáP CHUYêN NGàNH 3

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành h?c ph?n Ti?ng Pháp chuyên ngành 2.

N?i dung: Giúp sinh viên ti?p t?c phát tri?n các k? n?ng ??c, phan tích và t?ng h?p th?ng tin c?a các bài báo v? các v?n ?? qu?c t? trên các t?p chí l?n c?a Pháp và các n??c Pháp ng?; các k? n?ng nghe hi?u các ?o?n tin t?c th?i s? và bình lu?n v? ch? ?? quan h? qu?c t? trên các kênh phát thanh, truy?n hình ti?ng Pháp; các k? n?ng trình bày v? các v?n ?? qu?c t?, bày t? quan ?i?m và tranh lu?n ?? b?o v? quan ?i?m c?a mình. H?c ph?n này c?ng luy?n cho sinh viên các k? n?ng biên d?ch t? ti?ng Pháp sang ti?ng Vi?t sau khi ?? hi?u k? v?n b?n ti?ng Pháp và trang b? cho sinh viên các k? n?ng c? b?n v? Biên d?ch Vi?t – Pháp, ??c bi?t là k? n?ng phan tích và x? ly v?n b?n g?c sao cho d? chuy?n d?ch sang ti?ng Pháp t? ?ó nang cao trình ?? vi?t b?ng ti?ng Pháp c?a sinh viên.

49. TI?NG PHáP CHUYêN NGàNH 4

?i?u ki?n tiên quy?t: ?? hoàn thành h?c ph?n Ti?ng Pháp chuyên ngành 3.

N?i dung m?n h?c: M?n h?c này ti?p t?c giúp sinh viên c?ng c? và phát tri?n các k? n?ng ??c hi?u các bài báo trên các t?p chí l?n c?a Pháp và các n??c Pháp ng?, nghe hi?u các b?n tin và bình lu?n trên các kênh phát thanh, truy?n hình ti?ng Pháp; trình bày các v?n ?? th?i s? qu?c t?, bày t? quan ?i?m và l?p lu?n ?? tham gia tranh lu?n và b?o v? quan ?i?m c?a mình, ??ng th?i thuy?t ph?c ??i ph??ng. Trong h?c ph?n này, sinh viên s? ???c ti?p c?n nhi?u h?n v?i các bài x? lu?n, các tin phát thanh, truy?n hình mang tính bình lu?n, ???c chú tr?ng luy?n t?p k? n?ng vi?t tóm t?t các bài ??c và bài nghe, luy?n t?p ?? làm ch? các k? n?ng biên d?ch Vi?t Pháp và Pháp Vi?t; và h?c k? n?ng ghi nhanh th?ng tin khi nghe ?? ph?c v? cho c?ng tác phiên d?ch.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Hà N?i, ngày?? tháng 9 n?m 2015

????????????? Giám ??c H?c vi?n ???????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? Phó Tr??ng khoa

????????????? TS. ??ng ?ình Quy ????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? NCS. Ly Th? H?i Y?n

 

One thought on “Ch??ng trình ?ào t?o C? nhan ngành Truy?n th?ng Qu?c t?

  1. says:

    Hi there very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionallyKI am satisfied to find numerous helpful information here within the submit, we want work out more techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC