Ch??ng trình ?ào t?o Th?c s? Kinh t? Qu?c t?

Ngành ?ào t?o:

Lo?i hình ?ào t?o:

M? ngành:

Kinh t? qu?c t?

Chính quy

8 31 01 06

CH??NG TRìNH ?àO T?O TRìNH ?? TH?C S?

THEO ??NH H??NG NGHIêN C?U

——————————————-

CHUYêN NGàNH: QUAN H? QU?C T?

M? s?: 8 31 01 06

1. M?C TIêU C?A CH??NG TRìNH ?àO T?O:

1.1. M?c tiêu chung:

Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Kinh t? qu?c t? theo ??nh h??ng nghiên c?u cung c?p cho ng??i h?c nh?ng ki?n th?c chuyên sau v? kinh t? qu?c t? và các ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c phù h?p ?? có th? ??c l?p nghiên c?u, phát tri?n các quan ?i?m, lu?n thuy?t khoa h?c, b??c ??u có th? hình thành y t??ng khoa h?c, phát hi?n, khám phá và th? nghi?m ki?n th?c m?i; s? d?ng thành th?o ti?ng Anh chuyên ngành; có kh? n?ng th?c hi?n c?ng vi?c ? các v? trí nghiên c?u, gi?ng d?y, t? v?n và ho?ch ??nh chính sách ho?c các v? trí khác thu?c l?nh v?c ??i ngo?i và kinh t? qu?c t?, ?áp ?ng ???c các yêu c?u ngày càng cao c?a ho?t ??ng ??i ngo?i, h?p tác qu?c t? trong b?i c?nh h?i nh?p khu v?c và th? gi?i ngày càng sau r?ng nh? hi?n nay.

1.2. M?c tiêu c? th?:

a. V? ki?n th?c chuyên m?n

H?c viên ???c trang b? ki?n th?c m?t cách h? th?ng, chuyên sau v? chuyên ngành Kinh t? qu?c t?, ??ng th?i t?ng c??ng các ki?n th?c liên ngành v? Quan h? qu?c t?, Lu?t qu?c t? và ti?ng Anh chuyên ngành.

湖北快3计划网H?c viên ???c cung c?p ki?n th?c chuyên sau và c?p nh?t v? kinh t? qu?c t?, nh?t là v? th??ng m?i qu?c t?, ??u t? qu?c t?, tài chính qu?c t?; n?m v?ng và v?n d?ng có hi?u qu? các ph??ng pháp nghiên c?u trong khoa h?c kinh t?; có kh? n?ng v?n d?ng nh?ng tri th?c và ph??ng pháp trên trong nghiên c?u và ho?t ??ng ho?t ??ng ??i ngo?i c?a ??t n??c, c?ng nh? các l?nh v?c có liên quan khác.

b. V? k? n?ng

H?c viên ???c ?ào t?o và rèn luy?n t? duy ph?n bi?n mang tính khoa h?c, ph??ng pháp lu?n và ph??ng pháp nghiên c?u quan h? qu?c t?, các ph??ng pháp ?a ngành và liên ngành nh?m gi?i quy?t các v?n ?? có liên quan t?i các l?nh v?c khác nhau c?a quan h? qu?c t?. T? ?ó, nang cao n?ng l?c phan tích, t?ng h?p và ?ánh giá các v?n ?? trong kinh t? qu?c t? cho h?c viên.

H?c viên ???c rèn luy?n và phát huy kh? n?ng nghiên c?u ??c l?p.

湖北快3计划网Có k? n?ng thuy?t trình t?i các h?i ngh?, h?i th?o, di?n ?àn kinh t? ??i ngo?i.

c. V? c?ng vi?c có th? ??m nhi?m c?a ng??i h?c sau khi t?t nghi?p

Nghiên c?u và gi?ng d?y v? kinh t? qu?c t?, chính sách kinh t? ??i ngo?i c?a Vi?t Nam, các v?n ?? kinh t? qu?c t? ? b?c ??i h?c t?i các vi?n nghiên c?u và các c? s? ?ào t?o.

Làm c?ng tác kinh t? ??i ngo?i t?i các c? quan ? trung ??ng và ??a ph??ng, các v? h?p tác qu?c t? thu?c các B?, ban, ngành, ?oàn th?, các c? quan an ninh, qu?c phòng.

Nghiên c?u và phan tích các v?n ?? qu?c t? t?i các c? quan báo chí, truy?n th?ng trong và ngoài n??c c?ng nh? các c?ng ty t? v?n có liên quan ??n ho?t ??ng ??i ngo?i.

湖北快3计划网Làm vi?c trong các c? quan ??i di?n c?a n??c ngoài, các t? ch?c qu?c t?, các t? ch?c phi chính ph? trong n??c và n??c ngoài, các liên doanh và doanh nghi?p t? nhan….

2. CHU?N ??U RA:

Ng??i h?c sau khi t?t nghi?p trình ?? th?c s? ??t ???c các yêu c?u sau:

2.1. Ki?n th?c:

C?ng c? nh?n th?c c? s? ly lu?n tri?t h?c c?a ???ng l?i cách m?ng Vi?t Nam, n?m v?ng các ki?n th?c nang cao v? tri?t h?c Mác-Lenin trong giai ?o?n hi?n nay.

N?m v?ng nh?ng ki?n th?c mang tính liên ngành v? các v?n ?? ??i ngo?i c?a Vi?t Nam, các v?n ?? khu v?c và toàn c?u, c?ng nh? xu h??ng phát tri?n c?a quan h? qu?c t?.

湖北快3计划网N?m v?ng nh?ng ki?n th?c chuyên sau v? kinh t? qu?c t?, ngo?i giao kinh t?, chính sách kinh t? ??i ngo?i c?a Vi?t Nam, ki?n th?c chuyên sau liên quan t?i kinh t? phát tri?n, th??ng m?i qu?c t?, tài chính qu?c t?, ??u t? qu?c t? vào các n??c ?ang phát tri?n, kinh doanh qu?c t? và các c?ng ty ?a qu?c gia.

2.2. K? n?ng:

Có t? duy ph?n bi?n khoa h?c, ??c l?p trên c? s? t?n tr?ng s? ?a d?ng và khác bi?t; t? duy logic, t? duy h? th?ng, t? duy liên ngành và t? duy ?a ngành.

Có kh? n?ng phát hi?n v?n ?? và gi?i quy?t v?n ?? m?t cách hi?u qu? và sáng t?o; kh? n?ng làm vi?c ??c l?p; kh? n?ng ra quy?t ??nh nhanh chóng và hi?u qu?.

湖北快3计划网Có k? n?ng phan tích sau các v?n ?? qu?c t? và kinh t? ??i ngo?i c?a Vi?t Nam.

湖北快3计划网Có k? n?ng vi?t bài nghiên c?u, báo cáo; thuy?t trình và tranh lu?n khoa h?c m?t cách khách quan nh?ng v?n ?? chuyên m?n chuyên sau kinh t? qu?c t? v?i nh?ng quan ?i?m mang tính m?i và ?a chi?u.

湖北快3计划网Có k? n?ng làm vi?c nhóm chuyên nghi?p, phát tri?n nhóm và liên k?t các nhóm.

V? ngo?i ng?: Ng??i h?c có th? hi?u y chính c?a m?t v?n b?n ph?c t?p v? các ch? ?? c? th? và tr?u t??ng, k? c? nh?ng trao ??i k? thu?t thu?c l?nh v?c chuyên m?n c?a b?n than, có th? giao ti?p ? m?c ?? tr?i ch?y, t? nhiên v?i ng??i b?n ng?, có th? vi?t ???c các v?n b?n r? ràng, chi ti?t v?i nhi?u ch? ?? khác nhau và có th? gi?i thích quan ?i?m c?a mình v? m?t v?n ??, nêu ra ???c nh?ng ?u ?i?m, nh??c ?i?m c?a các ph??ng án l?a ch?n khác nhau.

湖北快3计划网H?c viên t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ??t trình ?? ngo?i ng? c?p ?? B2 theo Khung tham chi?u trình ?? ngo?i ng? chung Chau ?u, t??ng ???ng b?c 4 theo Khung n?ng l?c ngo?i ng? 6 b?c dùng cho Vi?t Nam.

2.3. N?ng l?c t? ch? và trách nhi?m:

湖北快3计划网Có thái ?? nghiêm túc, ?úng ??n v? ngh? nghi?p và lu?n tuan th? các quy t?c ??o ??c ngh? nghi?p; có trách nhi?m c?ng dan, có y th?c t? giác tuan th? pháp lu?t và ch? ??ng tuyên truy?n, v?n ??ng ng??i khác tuan th? pháp lu?t.

湖北快3计划网Có ph?m ch?t chính tr? v?ng vàng, có thái ?? s?n sàng ph?c v? c?ng ??ng trong quá trình th?c hi?n các c?ng vi?c chuyên m?n ngh? nghi?p.

Có n?ng l?c th?c hành, kh? n?ng v?n d?ng ki?n th?c vào nghiên c?u m?t v?n ?? và trong các ho?t ??ng th?c ti?n m?t cách ch? ??ng, khoa h?c, linh ho?t và sáng t?o.

湖北快3计划网Có thái ?? ch? ??ng c?p nh?t ki?n th?c, t? h?c h?i ?? nang cao trình ?? chuyên m?n, có tinh th?n ph?n bi?n, y th?c sáng t?o và t? tin trong c?ng vi?c.

Có kh? n?ng phát hi?n ra các v?n ?? m?i và d?n d?t nhóm nghiên c?u; có kh? n?ng nghiên c?u ??c l?p.

湖北快3计划网Sau khi t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Kinh t? qu?c t? theo ??nh h??ng nghiên c?u, ng??i h?c có th? ti?p t?c tham gia ch??ng trình ?ào t?o trình ?? ti?n s?.

3. TH?I GIAN ?àO T?O Và KH?I L??NG KI?N TH?C TOàN KHóA:

Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ???c thi?t k? trong 2 n?m, g?m 4 h?c k?.

3.1. Ph?n ki?n th?c chung:

湖北快3计划网– Tri?t h?c: 3 tín ch?

– Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c: 3 tín ch?

3.2. Ph?n ki?n th?c c? s? và ki?n th?c chuyên ngành:

a. Các h?c ph?n b?t bu?c:

湖北快3计划网– G?m 06 h?c ph?n b?t bu?c: 21 tín ch?.

b. Các h?c ph?n t? ch?n:

– G?m 07 h?c ph?n t? ch?n: 24 tín ch?.

3.3. Lu?n v?n:

湖北快3计划网– H?c viên ph?i hoàn thành t?i thi?u 51 tín ch?.

湖北快3计划网– Lu?n v?n th?c s? ??nh h??ng nghiên c?u t??ng ???ng 14 tín ch?.

4. ??I T??NG, ?I?U KI?N TUY?N SINH:

Theo quy ??nh ? ?i?u 8 Quy ??nh ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ban hành theo Quy?t ??nh s? 709/Q?-HVNG ngày? 02/10/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

5. QUY TRìNH ?àO T?O, ?I?U KI?N T?T NGHI?P:

湖北快3计划网Th?c hi?n theo Quy ??nh ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ban hành theo Quy?t ??nh s? 709/Q?-HVNG ngày? 02/10/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

H?c viên t?t nghi?p ???c c?p b?ng Th?c s? Kinh t? qu?c t? (Master Degree in International Economics).

6. N?I DUNG CH??NG TRìNH:

Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Kinh t? qu?c t?, ??nh h??ng nghiên c?u

7. K? HO?CH GI?NG D?Y D? KI?N:

STT H?c k? H?c ph?n S? TC Yêu c?u
1 I Tri?t h?c 3 B?t bu?c
2 Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c 3 B?t bu?c
3 Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam th?i k? ??i m?i 3 B?t bu?c
4 Các v?n ?? ???ng ??i c?a lu?t qu?c t? 3 B?t bu?c
5 Kinh t? h?c nang cao 3 B?t bu?c
6 II H?c ph?n t? ch?n 1 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
7 H?c ph?n t? ch?n 2 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
8 H?c ph?n t? ch?n 3 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
9 H?c ph?n t? ch?n 4 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
10 III Kinh t? qu?c t? chuyên sau 4 B?t bu?c
11 Kinh t? phát tri?n nang cao 4 B?t bu?c
12 ??u t? qu?c t? vào các n??c ?ang phát tri?n 4 B?t bu?c
13 IV H?c ph?n t? ch?n 1 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n
14 H?c ph?n t? ch?n 2 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n
15 H?c ph?n t? ch?n 3 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n

L?u y:

– ?i?u ki?n t? ch?c l?p: Kh?i ki?n th?c t? ch?n ph?i có ít nh?t 25 h?c viên/l?p.

– C? v?n h?c t?p: Phòng ?ào t?o sau ??i h?c ph?i h?p v?i các Khoa chuyên m?n h??ng d?n h?c viên ??ng ky vào ??u m?i h?c k?.

湖北快3计划网– L?ch h?c có th? thay ??i theo ?i?u ki?n th?c t?.


CH??NG TRìNH ?àO T?O TRìNH ?? TH?C S?

THEO ??NH H??NG ?NG D?NG

——————————————-

CHUYêN NGàNH: QUAN H? QU?C T?

M? s?: 8 31 01 06

1. M?C TIêU C?A CH??NG TRìNH ?àO T?O:

1.1. M?c tiêu chung:

Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Kinh t? qu?c t? theo ??nh h??ng ?ng d?ng giúp ng??i h?c nang cao ki?n th?c chuyên m?n và k? n?ng ho?t ??ng ngh? nghi?p trong l?nh v?c ??i ngo?i và kinh t? qu?c t?; s? d?ng thành th?o ti?ng Anh chuyên ngành; có n?ng l?c làm vi?c ??c l?p, sáng t?o; có kh? n?ng phát huy và s? d?ng ki?n th?c v? kinh t? qu?c t? vào vi?c th?c hi?n các c?ng vi?c c? th?, phù h?p v?i ?i?u ki?n th?c t? t?i n?i làm vi?c m?t cách ??c l?p, t? giác, sáng t?o và hi?u qu?; có kh? n?ng thích ?ng linh ho?t và hi?u qu? tr??c th?c ti?n yêu c?u c?ng vi?c ngày càng cao c?a ho?t ??ng ??i ngo?i, h?p tác qu?c t? nh?m ph?c v? m?t cách có hi?u qu? c?ng cu?c h?i nh?p khu v?c và qu?c t? ngày càng sau r?ng c?a ??t n??c.

1.2. M?c tiêu c? th?:

a. V? ki?n th?c chuyên m?n

H?c viên ???c trang b? ki?n th?c m?t cách h? th?ng, chuyên sau v? chuyên ngành Kinh t? qu?c t?, ??ng th?i t?ng c??ng các ki?n th?c liên ngành v? Quan h? qu?c t?, Lu?t qu?c t? và ti?ng Anh chuyên ngành.

H?c viên ???c cung c?p ki?n th?c chuyên sau và c?p nh?t v? kinh t? qu?c t?, nh?t là v? th??ng m?i qu?c t?, ??u t? qu?c t?, tài chính qu?c t?; n?m v?ng và v?n d?ng có hi?u qu? các ph??ng pháp nghiên c?u trong khoa h?c kinh t?; có kh? n?ng v?n d?ng nh?ng tri th?c và ph??ng pháp trên trong nghiên c?u và ho?t ??ng ho?t ??ng ??i ngo?i c?a ??t n??c, c?ng nh? các l?nh v?c có liên quan khác.

b. V? k? n?ng

H?c viên ???c ?ào t?o và rèn luy?n t? duy ph?n bi?n mang tính khoa h?c, ph??ng pháp lu?n và ph??ng pháp nghiên c?u quan h? qu?c t?, các ph??ng pháp ?a ngành và liên ngành nh?m gi?i quy?t các v?n ?? có liên quan t?i các l?nh v?c khác nhau c?a quan h? qu?c t?. T? ?ó, nang cao n?ng l?c phan tích, t?ng h?p và ?ánh giá các v?n ?? trong kinh t? qu?c t? cho h?c viên.

Có k? n?ng thuy?t trình t?i các h?i ngh?, h?i th?o, di?n ?àn kinh t? ??i ngo?i.

c. V? c?ng vi?c có th? ??m nhi?m c?a ng??i h?c sau khi t?t nghi?p

Làm c?ng tác kinh t? ??i ngo?i t?i các c? quan ? trung ??ng và ??a ph??ng, các v? h?p tác qu?c t? thu?c các B?, ban, ngành, ?oàn th?, các c? quan an ninh, qu?c phòng.

湖北快3计划网Làm vi?c trong các c? quan ??i di?n c?a n??c ngoài, các t? ch?c qu?c t?, các t? ch?c phi chính ph? trong n??c và n??c ngoài, các liên doanh và doanh nghi?p t? nhan….

2. CHU?N ??U RA:

Ng??i h?c sau khi t?t nghi?p trình ?? th?c s? ??t ???c các yêu c?u sau:

2.1. Ki?n th?c:

C?ng c? nh?n th?c c? s? ly lu?n tri?t h?c c?a ???ng l?i cách m?ng Vi?t Nam, n?m v?ng các ki?n th?c nang cao v? tri?t h?c Mác-Lenin trong giai ?o?n hi?n nay.

湖北快3计划网N?m v?ng nh?ng ki?n th?c mang tính liên ngành v? các v?n ?? ??i ngo?i c?a Vi?t Nam, các v?n ?? khu v?c và toàn c?u, c?ng nh? xu h??ng phát tri?n c?a quan h? qu?c t?.

N?m v?ng nh?ng ki?n th?c chuyên sau v? kinh t? qu?c t?, ngo?i giao kinh t?, chính sách kinh t? ??i ngo?i c?a Vi?t Nam, ki?n th?c chuyên sau liên quan t?i kinh t? phát tri?n, th??ng m?i qu?c t?, tài chính qu?c t?, ??u t? qu?c t? vào các n??c ?ang phát tri?n, kinh doanh qu?c t? và các c?ng ty ?a qu?c gia.

2.2. K? n?ng:

湖北快3计划网Có t? duy ph?n bi?n khoa h?c, ??c l?p trên c? s? t?n tr?ng s? ?a d?ng và khác bi?t; t? duy logic, t? duy h? th?ng, t? duy liên ngành và t? duy ?a ngành.

Có kh? n?ng phát hi?n v?n ?? và gi?i quy?t v?n ?? m?t cách hi?u qu? và sáng t?o; kh? n?ng làm vi?c ??c l?p; kh? n?ng ra quy?t ??nh nhanh chóng và hi?u qu?.

湖北快3计划网Có ph??ng pháp và k? n?ng t?ng h?p, phan tích các v?n ?? qu?c t? và kinh t? ??i ngo?i c?a Vi?t Nam.

Có k? n?ng làm vi?c nhóm chuyên nghi?p, phát tri?n nhóm và liên k?t các nhóm.

V? ngo?i ng?: Ng??i h?c có th? hi?u y chính c?a m?t v?n b?n ph?c t?p v? các ch? ?? c? th? và tr?u t??ng, k? c? nh?ng trao ??i k? thu?t thu?c l?nh v?c chuyên m?n c?a b?n than, có th? giao ti?p ? m?c ?? tr?i ch?y, t? nhiên v?i ng??i b?n ng?, có th? vi?t ???c các v?n b?n r? ràng, chi ti?t v?i nhi?u ch? ?? khác nhau và có th? gi?i thích quan ?i?m c?a mình v? m?t v?n ??, nêu ra ???c nh?ng ?u ?i?m, nh??c ?i?m c?a các ph??ng án l?a ch?n khác nhau.

湖北快3计划网H?c viên t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ??t trình ?? ngo?i ng? c?p ?? B2 theo Khung tham chi?u trình ?? ngo?i ng? chung Chau ?u, t??ng ???ng b?c 4 theo Khung n?ng l?c ngo?i ng? 6 b?c dùng cho Vi?t Nam.

2.3. N?ng l?c t? ch? và trách nhi?m:

Có thái ?? nghiêm túc, ?úng ??n v? ngh? nghi?p và lu?n tuan th? các quy t?c ??o ??c ngh? nghi?p; có trách nhi?m c?ng dan, có y th?c t? giác tuan th? pháp lu?t và ch? ??ng tuyên truy?n, v?n ??ng ng??i khác tuan th? pháp lu?t.

Có ph?m ch?t chính tr? v?ng vàng, có thái ?? s?n sàng ph?c v? c?ng ??ng trong quá trình th?c hi?n các c?ng vi?c chuyên m?n ngh? nghi?p.

湖北快3计划网Có n?ng l?c th?c hành, kh? n?ng v?n d?ng ki?n th?c vào ?ánh giá m?t v?n ?? và trong các ho?t ??ng th?c ti?n m?t cách ch? ??ng, khoa h?c, linh ho?t và sáng t?o.

Có thái ?? ch? ??ng c?p nh?t ki?n th?c, t? h?c h?i ?? nang cao trình ?? chuyên m?n, có tinh th?n ph?n bi?n, y th?c sáng t?o và t? tin trong c?ng vi?c.

Sau khi t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Kinh t? qu?c t? theo ??nh h??ng ?ng d?ng, ng??i h?c có th? h?c b? sung m?t s? ki?n th?c c? s? ngành và ph??ng pháp nghiên c?u theo yêu c?u c?a chuyên ngành ?ào t?o trình ?? ti?n s? ?? ti?p t?c tham gia ch??ng trình ?ào t?o trình ?? ti?n s?.

3. TH?I GIAN ?àO T?O Và KH?I L??NG KI?N TH?C TOàN KHóA:

湖北快3计划网Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ???c thi?t k? trong 2 n?m, g?m 4 h?c k?.

3.1. Ph?n ki?n th?c chung:

– Tri?t h?c: 3 tín ch?

– Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c: 3 tín ch?

3.2. Ph?n ki?n th?c c? s? và ki?n th?c chuyên ngành:

a. Các h?c ph?n b?t bu?c:

– G?m 08 h?c ph?n b?t bu?c: 28 tín ch?.

b. Các h?c ph?n t? ch?n:

– G?m 07 h?c ph?n t? ch?n: 24 tín ch?.

3.3. Lu?n v?n:

– H?c viên ph?i hoàn thành t?i thi?u 58 tín ch?.

– Lu?n v?n th?c s? ??nh h??ng ?ng d?ng t??ng ???ng 7 tín ch?.

4. ??I T??NG, ?I?U KI?N TUY?N SINH:

Theo quy ??nh ? ?i?u 8 Quy ??nh ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ban hành theo Quy?t ??nh s? 709/Q?-HVNG ngày? 02/10/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

5. QUY TRìNH ?àO T?O, ?I?U KI?N T?T NGHI?P:

湖北快3计划网Th?c hi?n theo Quy ??nh ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ban hành theo Quy?t ??nh s? 709/Q?-HVNG ngày? 02/10/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

湖北快3计划网H?c viên t?t nghi?p ???c c?p b?ng Th?c s? Kinh t? qu?c t? (Master Degree in International Economics).

6. N?I DUNG CH??NG TRìNH:

Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Kinh t? qu?c t?, ??nh h??ng ?ng d?ng

7. K? HO?CH GI?NG D?Y D? KI?N:

STT H?c k? H?c ph?n S? TC Yêu c?u
1 I Tri?t h?c 3 B?t bu?c
2 Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c 3 B?t bu?c
3 Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam th?i k? ??i m?i 3 B?t bu?c
4 Các v?n ?? ???ng ??i c?a lu?t qu?c t? 3 B?t bu?c
5 Kinh t? h?c nang cao 3 B?t bu?c
6 Th? tín th??ng m?i qu?c t? 3 B?t bu?c
7 II H?c ph?n t? ch?n 1 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
8 H?c ph?n t? ch?n 2 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
9 H?c ph?n t? ch?n 3 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
10 H?c ph?n t? ch?n 4 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
11 III Kinh t? qu?c t? chuyên sau 4 B?t bu?c
12 Kinh t? phát tri?n nang cao 4 B?t bu?c
13 ??u t? qu?c t? vào các n??c ?ang phát tri?n 4 B?t bu?c
14 K? n?ng và kinh nghi?m trong kh?i nghi?p 4 B?t bu?c
15 IV H?c ph?n t? ch?n 1 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n
16 H?c ph?n t? ch?n 2 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n
17 H?c ph?n t? ch?n 3 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n

L?u y:

– ?i?u ki?n t? ch?c l?p: Kh?i ki?n th?c t? ch?n ph?i có ít nh?t 25 h?c viên/l?p.

– C? v?n h?c t?p: Phòng ?ào t?o sau ??i h?c ph?i h?p v?i các Khoa chuyên m?n h??ng d?n h?c viên ??ng ky vào ??u m?i h?c k?.

湖北快3计划网– L?ch h?c có th? thay ??i theo ?i?u ki?n th?c t?.

One thought on “Ch??ng trình ?ào t?o Th?c s? Kinh t? Qu?c t?

  1. says:

    湖北快3计划网Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! “The capacity to care is what gives life its most deepest significance.” by Pablo Casals.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC