Ch??ng trình ?ào t?o Th?c s? Lu?t Qu?c t?

Ngành ?ào t?o:

Lo?i hình ?ào t?o:

M? ngành:

Lu?t Qu?c t?

Chính quy

8 38 01 08

CH??NG TRìNH ?àO T?O TRìNH ?? TH?C S?

THEO ??NH H??NG NGHIêN C?U

——————————————-

CHUYêN NGàNH: LU?T QU?C T?

M? s?: 8 38 01 08

1. M?C TIêU C?A CH??NG TRìNH ?àO T?O

1.1. M?c tiêu chung

Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Lu?t qu?c t? theo ??nh h??ng nghiên c?u cung c?p cho ng??i h?c nh?ng ki?n th?c chuyên sau v? lu?t qu?c t? và các ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c phù h?p ?? có th? ??c l?p nghiên c?u, phát tri?n các quan ?i?m, lu?n thuy?t khoa h?c, b??c ??u có th? hình thành y t??ng khoa h?c, phát hi?n, khám phá và th? nghi?m ki?n th?c m?i; s? d?ng thành th?o ti?ng Anh chuyên ngành; có kh? n?ng th?c hi?n c?ng vi?c ? các v? trí nghiên c?u, gi?ng d?y, t? v?n và ho?ch ??nh chính sách ho?c các v? trí khác thu?c l?nh v?c ??i ngo?i và lu?t qu?c t?, ?áp ?ng ???c các yêu c?u ngày càng cao c?a ho?t ??ng ??i ngo?i, h?p tác qu?c t? trong b?i c?nh h?i nh?p khu v?c và th? gi?i ngày càng sau r?ng nh? hi?n nay.

1.2. M?c tiêu c? th?

a. V? ki?n th?c chuyên m?n

H?c viên ???c trang b? ki?n th?c m?t cách h? th?ng, chuyên sau v? chuyên ngành Lu?t qu?c t?, ??ng th?i t?ng c??ng các ki?n th?c liên ngành v? Kinh t? qu?c t?, Quan h? qu?c t? và ti?ng Anh chuyên ngành.

H?c viên ???c cung c?p các ki?n th?c chuyên sau và c?p nh?t v? c?ng pháp và t? pháp qu?c t?, nh?ng v?n ?? nang cao c?a lu?t th??ng m?i qu?c t?, lu?t s? h?u trí tu? qu?c t?, lu?t các t? ch?c qu?c t?, c? ch? gi?i quy?t tranh ch?p bi?n ??o theo lu?t qu?c t? hi?n ??i … các v?n ?? khu v?c và toàn c?u, các xu h??ng phát tri?n c?a lu?t qu?c t?.

b. V? k? n?ng

湖北快3计划网H?c viên ???c ?ào t?o và rèn luy?n t? duy ph?n bi?n mang tính khoa h?c, ph??ng pháp lu?n và ph??ng pháp nghiên c?u pháp ly, các ph??ng pháp ?a ngành và liên ngành nh?m gi?i quy?t các v?n ?? có liên quan t?i các l?nh v?c khác nhau c?a lu?t qu?c t?. T? ?ó, nang cao n?ng l?c phan tích, t?ng h?p và ?ánh giá các v?n ?? trong l?nh v?c lu?t qu?c t? cho h?c viên.

H?c viên ???c rèn luy?n và phát huy kh? n?ng nghiên c?u ??c l?p.

湖北快3计划网Có k? n?ng thuy?t trình t?i các h?i ngh?, h?i th?o, di?n ?àn pháp ly qu?c t?.

c. V? c?ng vi?c có th? ??m nhi?m c?a ng??i h?c sau khi t?t nghi?p

Nghiên c?u và gi?ng d?y v? các v?n ?? trong l?nh v?c pháp lu?t qu?c t? ? b?c ??i h?c t?i các vi?n nghiên c?u và các c? s? ?ào t?o.

C?ng tác pháp lu?t t?i các c? quan nhà n??c nh? Qu?c h?i, Chính ph?, c?ng tác pháp ch? t?i các B?, ngành, ?oàn th?, các c? quan an ninh, qu?c phòng.

湖北快3计划网Nghiên c?u và phan tích các v?n ?? lu?t pháp qu?c t? t?i các c? quan báo chí, truy?n th?ng trong và ngoài n??c c?ng nh? các c?ng ty t? v?n có liên quan ??n các v?n ?? pháp lu?t.

Làm vi?c trong các c? quan ??i di?n c?a n??c ngoài, các t? ch?c qu?c t?, các t? ch?c phi chính ph? trong n??c và n??c ngoài, các liên doanh và doanh nghi?p t? nhan….

2. CHU?N ??U RA:

湖北快3计划网Ng??i h?c sau khi t?t nghi?p trình ?? th?c s? ??t ???c các yêu c?u sau:

2.1. Ki?n th?c:

C?ng c? nh?n th?c c? s? ly lu?n tri?t h?c c?a ???ng l?i cách m?ng Vi?t Nam, n?m v?ng các ki?n th?c nang cao v? tri?t h?c Mác-Lenin trong giai ?o?n hi?n nay.

湖北快3计划网N?m v?ng nh?ng ki?n th?c mang tính liên ngành v? các v?n ?? ??i ngo?i c?a Vi?t Nam, các v?n ?? khu v?c và toàn c?u, c?ng nh? xu h??ng phát tri?n c?a pháp lu?t qu?c t?.

N?m v?ng nh?ng ki?n th?c chuyên sau v? c?ng pháp qu?c t?, t? pháp qu?c t?, các v?n ?? ???ng ??i c?a pháp lu?t qu?c t? trong l?nh v?c th??ng m?i, s? h?u trí tu?, b?o v? m?i tr??ng, ki?n th?c chuyên sau liên quan t?i c? ch? gi?i quy?t tranh ch?p l?nh th?, bi?n ??o, tranh ch?p kinh t? qu?c t?.

2.2. K? n?ng:

湖北快3计划网K? n?ng chuyên m?n: Ng??i h?c bi?t, n?m v?ng các k? n?ng c? b?n trong nghiên c?u khoa h?c pháp ly (k? n?ng phát hi?n v?n ??, gi?i quy?t hoàn ch?nh các v?n ?? v? m?t ly lu?n trong khoa h?c pháp ly); b??c ??u ti?p c?n v?i các k? n?ng c? b?n trong th?c hành pháp lu?t và t? v?n chính sách. Ng??i h?c có k? n?ng phan tích, tranh lu?n, trình trình bày các y ki?n, l?p lu?n pháp ly.

K? n?ng giao ti?p, làm vi?c nhóm: Ng??i h?c bi?t cách t??ng tác, ph?i h?p trong làm vi?c nhóm ho?c có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p khi th?c hi?n các ho?t ??ng chuyên m?n ngh? nghi?p.

湖北快3计划网V? ngo?i ng?: Ng??i h?c có th? hi?u y chính c?a m?t v?n b?n ph?c t?p v? các ch? ?? c? th? và tr?u t??ng, k? c? nh?ng trao ??i k? thu?t thu?c l?nh v?c chuyên m?n c?a b?n than, có th? giao ti?p ? m?c ?? tr?i ch?y, t? nhiên v?i ng??i b?n ng?, có th? vi?t ???c các v?n b?n r? ràng, chi ti?t v?i nhi?u ch? ?? khác nhau và có th? gi?i thích quan ?i?m c?a mình v? m?t v?n ??, nêu ra ???c nh?ng ?u ?i?m, nh??c ?i?m c?a các ph??ng án l?a ch?n khác nhau.

H?c viên t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ??t trình ?? ngo?i ng? c?p ?? B2 theo Khung tham chi?u trình ?? ngo?i ng? chung Chau ?u, t??ng ???ng b?c 4 theo Khung n?ng l?c ngo?i ng? 6 b?c dùng cho Vi?t Nam.

2.3. N?ng l?c t? ch? và trách nhi?m:

Có thái ?? nghiêm túc, ?úng ??n v? ngh? nghi?p và lu?n tuan th? các quy t?c ??o ??c ngh? nghi?p; có trách nhi?m c?ng dan, có y th?c t? giác tuan th? pháp lu?t và ch? ??ng tuyên truy?n, v?n ??ng ng??i khác tuan th? pháp lu?t.

Có ph?m ch?t chính tr? v?ng vàng, có thái ?? s?n sàng ph?c v? c?ng ??ng trong quá trình th?c hi?n các c?ng vi?c chuyên m?n ngh? nghi?p.

Có n?ng l?c th?c hành, kh? n?ng v?n d?ng ki?n th?c vào nghiên c?u m?t v?n ?? và trong các ho?t ??ng th?c ti?n m?t cách ch? ??ng, khoa h?c, linh ho?t và sáng t?o.

湖北快3计划网Có thái ?? ch? ??ng c?p nh?t ki?n th?c, t? h?c h?i ?? nang cao trình ?? chuyên m?n, có tinh th?n ph?n bi?n, y th?c sáng t?o và t? tin trong c?ng vi?c.

湖北快3计划网Có kh? n?ng phát hi?n ra các v?n ?? m?i và d?n d?t nhóm nghiên c?u; có kh? n?ng nghiên c?u ??c l?p.

Sau khi t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Lu?t qu?c t? theo ??nh h??ng nghiên c?u, ng??i h?c có th? ti?p t?c tham gia ch??ng trình ?ào t?o trình ?? ti?n s?.

3. TH?I GIAN ?àO T?O Và KH?I L??NG KI?N TH?C TOàN KHóA:

Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ???c thi?t k? trong 2 n?m, g?m 4 h?c k?.

3.1. Ph?n ki?n th?c chung:

– Tri?t h?c: 3 tín ch?

– Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c: 3 tín ch?

3.2. Ph?n ki?n th?c c? s? và ki?n th?c chuyên ngành:

  1. Các h?c ph?n b?t bu?c:

– G?m 06 h?c ph?n b?t bu?c: 21 tín ch?.

  1. Các h?c ph?n t? ch?n:

湖北快3计划网– G?m 07 h?c ph?n t? ch?n: 24 tín ch?.

3.3. Lu?n v?n:

– H?c viên ph?i hoàn thành t?i thi?u 51 tín ch?.

– Lu?n v?n th?c s? ??nh h??ng nghiên c?u t??ng ???ng 14 tín ch?.

4. ??I T??NG, ?I?U KI?N TUY?N SINH:

Theo quy ??nh ? ?i?u 8 Quy ??nh ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ban hành theo Quy?t ??nh s? 709/Q?-HVNG ngày? 02/10/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

5. QUY TRìNH ?àO T?O, ?I?U KI?N T?T NGHI?P:

Th?c hi?n theo Quy ??nh ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ban hành theo Quy?t ??nh s? 709/Q?-HVNG ngày? 02/10/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

H?c viên t?t nghi?p ???c c?p b?ng Th?c s? Lu?t Qu?c t? (Master Degree in International Law).

6. N?I DUNG CH??NG TRìNH:

Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Lu?t qu?c t?, ??nh h??ng nghiên c?u

7. K? HO?CH GI?NG D?Y D? KI?N:

STT H?c k? H?c ph?n S? TC Yêu c?u
1

I

Tri?t h?c 3 B?t bu?c
2 Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c 3 B?t bu?c
3 Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam th?i k? ??i m?i 3 B?t bu?c
4 Các v?n ?? ???ng ??i c?a lu?t qu?c t? 3 B?t bu?c
5 Kinh t? h?c nang cao 3 B?t bu?c
6 II H?c ph?n t? ch?n 1 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
7 H?c ph?n t? ch?n 2 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
8 H?c ph?n t? ch?n 3 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
9 H?c ph?n t? ch?n 4 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
10 III Gi?i quy?t tranh ch?p kinh t? qu?c t? trong th?i ??i toàn c?u hóa 4 B?t bu?c
11 Các v?n ?? ???ng ??i c?a Lu?t ?i?u ??c qu?c t? 4 B?t bu?c
12 T? pháp qu?c t? trong b?i c?nh h?i nh?p 4 B?t bu?c
13 IV H?c ph?n t? ch?n 1 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n
14 H?c ph?n t? ch?n 2 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n
15 H?c ph?n t? ch?n 3 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n

L?u y:

– ?i?u ki?n t? ch?c l?p: Kh?i ki?n th?c t? ch?n ph?i có ít nh?t 25 h?c viên/l?p.

– C? v?n h?c t?p: Phòng ?ào t?o sau ??i h?c ph?i h?p v?i các Khoa chuyên m?n h??ng d?n h?c viên ??ng ky vào ??u m?i h?c k?.

湖北快3计划网– L?ch h?c có th? thay ??i theo ?i?u ki?n th?c t?.


CH??NG TRìNH ?àO T?O TRìNH ?? TH?C S?

THEO ??NH H??NG ?NG D?NG

——————————————-

CHUYêN NGàNH: LU?T QU?C T?

M? s?: 8 38 01 08

1. M?C TIêU C?A CH??NG TRìNH ?àO T?O

1.1. M?c tiêu chung

Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Lu?t qu?c t? theo ??nh h??ng ?ng d?ng giúp ng??i h?c nang cao ki?n th?c chuyên m?n và k? n?ng ho?t ??ng ngh? nghi?p trong l?nh v?c ??i ngo?i và lu?t qu?c t?; s? d?ng thành th?o ti?ng Anh chuyên ngành; có n?ng l?c làm vi?c ??c l?p, sáng t?o; có kh? n?ng phát huy và s? d?ng ki?n th?c v? lu?t qu?c t? vào vi?c th?c hi?n các c?ng vi?c c? th?, phù h?p v?i ?i?u ki?n th?c t? t?i n?i làm vi?c m?t cách ??c l?p, t? giác, sáng t?o và hi?u qu?; có kh? n?ng thích ?ng linh ho?t và hi?u qu? tr??c th?c ti?n yêu c?u c?ng vi?c ngày càng cao c?a ho?t ??ng ??i ngo?i, h?p tác qu?c t? nh?m ph?c v? m?t cách có hi?u qu? c?ng cu?c h?i nh?p khu v?c và qu?c t? ngày càng sau r?ng c?a ??t n??c.

1.2. M?c tiêu c? th?

a. V? ki?n th?c chuyên m?n

湖北快3计划网H?c viên ???c trang b? ki?n th?c m?t cách h? th?ng, chuyên sau v? chuyên ngành Lu?t qu?c t?, ??ng th?i t?ng c??ng các ki?n th?c liên ngành v? Kinh t? qu?c t?, Quan h? qu?c t? và ti?ng Anh chuyên ngành.

湖北快3计划网H?c viên ???c cung c?p các ki?n th?c chuyên sau v? c?ng pháp và t? pháp qu?c t?, nh?ng v?n ?? trong th?c ti?n ?ng d?ng c?a lu?t th??ng m?i qu?c t?, lu?t s? h?u trí tu? qu?c t?, lu?t các t? ch?c qu?c t?, c? ch? gi?i quy?t tranh ch?p bi?n ??o theo lu?t qu?c t? hi?n ??i … và c?p nh?t các v?n ?? khu v?c và toàn c?u, các xu h??ng phát tri?n c?a lu?t qu?c t?.

b. V? k? n?ng

H?c viên ???c ?ào t?o và rèn luy?n t? duy ph?n bi?n mang tính khoa h?c, ph??ng pháp lu?n và ph??ng pháp nghiên c?u pháp ly, các ph??ng pháp ?a ngành và liên ngành nh?m gi?i quy?t các v?n ?? có liên quan t?i các l?nh v?c khác nhau c?a lu?t qu?c t?. T? ?ó, nang cao n?ng l?c phan tích, t?ng h?p và ?ánh giá các v?n ?? trong l?nh v?c lu?t qu?c t? cho h?c viên.

Có k? n?ng thuy?t trình t?i các h?i ngh?, h?i th?o, di?n ?àn pháp ly qu?c t?.

c. V? c?ng vi?c có th? ??m nhi?m c?a ng??i h?c sau khi t?t nghi?p

Các ch?c danh t? pháp (lu?t s?, th?m phán, ki?m sát viên, c?ng ch?c viên, ch?p hành viên, th?a phát l?i…)

Hành ngh? t? v?n pháp lu?t.

湖北快3计划网C?ng tác pháp lu?t t?i các c? quan nhà n??c nh? Qu?c h?i, Chính ph?.

C?ng tác pháp ch? t?i các B?, ngành.

Lu?t s? n?i b?, c? v?n pháp ly, chuyên viên pháp ly t?i các doanh nghi?p; t? ch?c chính tr?-x? h?i; t? ch?c x? h?i, x? h?i-ngh? nghi?p.

2. CHU?N ??U RA

湖北快3计划网Ng??i h?c sau khi t?t nghi?p trình ?? th?c s? ??t ???c các yêu c?u sau:

2.1. Ki?n th?c:

C?ng c? nh?n th?c c? s? ly lu?n tri?t h?c c?a ???ng l?i cách m?ng Vi?t Nam, n?m v?ng các ki?n th?c nang cao v? tri?t h?c Mác-Lenin trong giai ?o?n hi?n nay.

湖北快3计划网N?m v?ng nh?ng ki?n th?c mang tính liên ngành v? các v?n ?? ??i ngo?i c?a Vi?t Nam, các v?n ?? khu v?c và toàn c?u, c?ng nh? xu h??ng phát tri?n c?a pháp lu?t qu?c t?.

N?m v?ng và v?n d?ng ???c các ki?n th?c ngành, liên ngành và ki?n th?c chuyên ngành v? pháp lu?t qu?c t? trong ho?t ??ng t? v?n pháp lu?t, th?c hi?n c?ng tác pháp ch? ? các c? quan nhà n??c, c?ng tác c?a lu?t s?, c? v?n pháp ly, chuyên viên pháp ly và các ho?t ??ng th?c ti?n khác có liên quan t?i pháp lu?t qu?c t?.

2.2. V? k? n?ng

N?m v?ng và v?n d?ng thành th?o các k? n?ng trong ho?t ??ng xay d?ng pháp lu?t qu?c t?, áp d?ng pháp lu?t qu?c t?, t? v?n pháp lu?t qu?c t?; có ph??ng pháp và k? n?ng phan tích, tranh lu?n, trình bày các y ki?n, l?p lu?n pháp ly trong m?i tr??ng hành ngh? pháp lu?t.

Có k? n?ng làm vi?c nhóm chuyên nghi?p, phát tri?n nhóm và liên k?t các nhóm.

V? ngo?i ng?: Ng??i h?c có th? hi?u y chính c?a m?t v?n b?n ph?c t?p v? các ch? ?? c? th? và tr?u t??ng, k? c? nh?ng trao ??i k? thu?t thu?c l?nh v?c chuyên m?n c?a b?n than, có th? giao ti?p ? m?c ?? tr?i ch?y, t? nhiên v?i ng??i b?n ng?, có th? vi?t ???c các v?n b?n r? ràng, chi ti?t v?i nhi?u ch? ?? khác nhau và có th? gi?i thích quan ?i?m c?a mình v? m?t v?n ??, nêu ra ???c nh?ng ?u ?i?m, nh??c ?i?m c?a các ph??ng án l?a ch?n khác nhau.

湖北快3计划网H?c viên t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ??t trình ?? ngo?i ng? c?p ?? B2 theo Khung tham chi?u trình ?? ngo?i ng? chung Chau ?u, t??ng ???ng b?c 4 theo Khung n?ng l?c ngo?i ng? 6 b?c dùng cho Vi?t Nam.

2.3. N?ng l?c t? ch? và trách nhi?m:

Có thái ?? nghiêm túc, ?úng ??n v? ngh? nghi?p và lu?n tuan th? các quy t?c ??o ??c ngh? nghi?p; có trách nhi?m c?ng dan, có y th?c t? giác tuan th? pháp lu?t và ch? ??ng tuyên truy?n, v?n ??ng ng??i khác tuan th? pháp lu?t.

湖北快3计划网Có ph?m ch?t chính tr? v?ng vàng, có thái ?? s?n sàng ph?c v? c?ng ??ng trong quá trình th?c hi?n các c?ng vi?c chuyên m?n ngh? nghi?p.

湖北快3计划网Có n?ng l?c th?c hành, kh? n?ng v?n d?ng ki?n th?c vào ?ánh giá m?t v?n ?? và trong các ho?t ??ng th?c ti?n m?t cách ch? ??ng, khoa h?c, linh ho?t và sáng t?o.

Có thái ?? ch? ??ng c?p nh?t ki?n th?c, t? h?c h?i ?? nang cao trình ?? chuyên m?n, có tinh th?n ph?n bi?n, y th?c sáng t?o và t? tin trong c?ng vi?c.

Sau khi t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Lu?t qu?c t? theo ??nh h??ng ?ng d?ng, ng??i h?c có th? h?c b? sung m?t s? ki?n th?c c? s? ngành và ph??ng pháp nghiên c?u theo yêu c?u c?a chuyên ngành ?ào t?o trình ?? ti?n s? ?? ti?p t?c tham gia ch??ng trình ?ào t?o trình ?? ti?n s?.

3. TH?I GIAN ?àO T?O Và KH?I L??NG KI?N TH?C TOàN KHóA:

Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ???c thi?t k? trong 2 n?m, g?m 4 h?c k?.

3.1. Ph?n ki?n th?c chung:

– Tri?t h?c: 3 tín ch?

– Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c: 3 tín ch?

3.2. Ph?n ki?n th?c c? s? và ki?n th?c chuyên ngành:

  1. Các h?c ph?n b?t bu?c:

湖北快3计划网– G?m 08 h?c ph?n b?t bu?c: 28 tín ch?.

  1. Các h?c ph?n t? ch?n:

湖北快3计划网– G?m 07 h?c ph?n t? ch?n: 24 tín ch?.

3.3. Lu?n v?n:

湖北快3计划网– H?c viên ph?i hoàn thành t?i thi?u 58 tín ch?.

– Lu?n v?n th?c s? ??nh h??ng ?ng d?ng t??ng ???ng 7 tín ch?.

4. ??I T??NG, ?I?U KI?N TUY?N SINH:

Theo quy ??nh ? ?i?u 8 Quy ??nh ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ban hành theo Quy?t ??nh s? 709/Q?-HVNG ngày? 02/10/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

5. QUY TRìNH ?àO T?O, ?I?U KI?N T?T NGHI?P:

湖北快3计划网Th?c hi?n theo Quy ??nh ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ban hành theo Quy?t ??nh s? 709/Q?-HVNG ngày? 02/10/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

湖北快3计划网H?c viên t?t nghi?p ???c c?p b?ng Th?c s? Lu?t Qu?c t? (Master Degree in International Law).

6. N?I DUNG CH??NG TRìNH:

湖北快3计划网Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Lu?t qu?c t?, ??nh h??ng ?ng d?ng

7. K? HO?CH GI?NG D?Y D? KI?N:

STT H?c k? H?c ph?n S? TC Yêu c?u
1 I Tri?t h?c 3 B?t bu?c
2 Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c 3 B?t bu?c
3 Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam th?i k? ??i m?i 3 B?t bu?c
4 Các v?n ?? ???ng ??i c?a lu?t qu?c t? 3 B?t bu?c
5 Kinh t? h?c nang cao 3 B?t bu?c
6 K? n?ng ?àm phán các ?i?u ??c qu?c t? nang cao 3 B?t bu?c
7 II H?c ph?n t? ch?n 1 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
8 H?c ph?n t? ch?n 2 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
9 H?c ph?n t? ch?n 3 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
10 H?c ph?n t? ch?n 4 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
11 III Gi?i quy?t tranh ch?p kinh t? qu?c t? trong th?i ??i toàn c?u hóa 4 B?t bu?c
12 Th?c ti?n áp d?ng hi?n nay c?a Lu?t ?i?u ??c qu?c t? 4 B?t bu?c
13 Th?c ti?n c?a T? pháp qu?c t? trong b?i c?nh h?i nh?p 4 B?t bu?c
14 K? n?ng tranh t?ng và th?c hành di?n án nang cao 4 B?t bu?c
15 IV H?c ph?n t? ch?n 1 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n
16 H?c ph?n t? ch?n 2 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n
17 H?c ph?n t? ch?n 3 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n

L?u y:

湖北快3计划网– ?i?u ki?n t? ch?c l?p: Kh?i ki?n th?c t? ch?n ph?i có ít nh?t 25 h?c viên/l?p.

湖北快3计划网– C? v?n h?c t?p: Phòng ?ào t?o sau ??i h?c ph?i h?p v?i các Khoa chuyên m?n h??ng d?n h?c viên ??ng ky vào ??u m?i h?c k?.

– L?ch h?c có th? thay ??i theo ?i?u ki?n th?c t?.

One thought on “Ch??ng trình ?ào t?o Th?c s? Lu?t Qu?c t?

  1. says:

    湖北快3计划网I’m still learning from you, while I’m improving myself. I certainly love reading everything that is posted on your blog.Keep the information coming. I liked it!

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC