Ch??ng trình ?ào t?o Th?c s? Quan h? Qu?c t?

Ngành ?ào t?o:

Lo?i hình ?ào t?o:

M? ngành:

Quan h? Qu?c t?

Chính quy

8 31 02 06

CH??NG TRìNH ?àO T?O TRìNH ?? TH?C S?

THEO ??NH H??NG NGHIêN C?U

——————————————-

CHUYêN NGàNH: QUAN H? QU?C T?

M? s?: 8 31 02 06

1. M?C TIêU C?A CH??NG TRìNH ?àO T?O:

1.1. M?c tiêu chung:

Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Quan h? qu?c t? theo ??nh h??ng nghiên c?u cung c?p cho ng??i h?c ki?n th?c chuyên sau v? quan h? qu?c t? và các ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c phù h?p ?? có th? ??c l?p nghiên c?u, phát tri?n các quan ?i?m, lu?n thuy?t khoa h?c, b??c ??u có th? hình thành y t??ng khoa h?c, phát hi?n, khám phá và th? nghi?m ki?n th?c m?i; s? d?ng thành th?o ti?ng Anh chuyên ngành; có kh? n?ng th?c hi?n c?ng vi?c ? các v? trí nghiên c?u, gi?ng d?y, t? v?n và ho?ch ??nh chính sách ho?c các v? trí khác thu?c l?nh v?c ??i ngo?i và quan h? qu?c t?, ?áp ?ng ???c các yêu c?u ngày càng cao c?a ho?t ??ng ??i ngo?i, h?p tác qu?c t? trong b?i c?nh h?i nh?p khu v?c và th? gi?i ngày càng sau r?ng nh? hi?n nay.

1.2. M?c tiêu c? th?:

a. V? ki?n th?c chuyên m?n

湖北快3计划网H?c viên ???c trang b? ki?n th?c m?t cách h? th?ng, chuyên sau v? chuyên ngành Quan h? qu?c t?, ??ng th?i t?ng c??ng các ki?n th?c liên ngành v? Kinh t? qu?c t?, Lu?t qu?c t? và ti?ng Anh chuyên ngành.

H?c viên ???c cung c?p ki?n th?c chuyên sau và c?p nh?t v? chính sách ??i ngo?i c?a Vi?t Nam, chính sách ??i ngo?i c?a các n??c l?n, ngo?i giao hi?n ??i, ly thuy?t quan h? qu?c t?, nh?ng v?n ?? an ninh, chính tr?, kinh t?, v?n hóa c?a quan h? qu?c t? trong l?ch s? c?ng nh? hi?n t?i, các v?n ?? khu v?c và toàn c?u, các xu h??ng phát tri?n c?a quan h? qu?c t? trong t??ng lai.

b. V? k? n?ng

H?c viên ???c ?ào t?o và rèn luy?n t? duy ph?n bi?n mang tính khoa h?c, ph??ng pháp lu?n và ph??ng pháp nghiên c?u quan h? qu?c t?, các ph??ng pháp ?a ngành và liên ngành nh?m gi?i quy?t các v?n ?? có liên quan t?i các l?nh v?c khác nhau c?a quan h? qu?c t?. T? ?ó, nang cao n?ng l?c phan tích, t?ng h?p và ?ánh giá các v?n ?? trong quan h? qu?c t? cho h?c viên.

H?c viên ???c rèn luy?n và phát huy kh? n?ng nghiên c?u ??c l?p.

湖北快3计划网H?c viên ???c trang b? k? n?ng ?àm phán ngo?i giao, k? n?ng ch? trì h?i ngh? h?i th?o qu?c t?, kh? n?ng s? d?ng ngo?i ng? thành th?o … là nh?ng k? n?ng thi?t y?u cho ho?t ??ng ??i ngo?i trong b?i c?nh toàn c?u hóa và h?i nh?p qu?c t? sau r?ng.

c. V? c?ng vi?c có th? ??m nhi?m c?a ng??i h?c sau khi t?t nghi?p

湖北快3计划网Nghiên c?u và gi?ng d?y v? chính sách ??i ngo?i, các v?n ?? qu?c t? ? b?c ??i h?c t?i các vi?n nghiên c?u và các c? s? ?ào t?o.

Làm c?ng tác ??i ngo?i t?i các c? quan ? trung ??ng và ??a ph??ng, các v? h?p tác qu?c t? thu?c các B?, ban, ngành, ?oàn th?, các c? quan an ninh, qu?c phòng.

Nghiên c?u và phan tích các v?n ?? qu?c t? t?i các c? quan báo chí, truy?n th?ng trong và ngoài n??c c?ng nh? các c?ng ty t? v?n có liên quan ??n ho?t ??ng ??i ngo?i.

Làm vi?c trong các c? quan ??i di?n c?a n??c ngoài, các t? ch?c qu?c t?, các t? ch?c phi chính ph? trong n??c và n??c ngoài, các liên doanh và doanh nghi?p t? nhan….

2. CHU?N ??U RA:

Ng??i h?c sau khi t?t nghi?p trình ?? th?c s? ??t ???c các yêu c?u sau:

2.1. Ki?n th?c:

C?ng c? nh?n th?c c? s? ly lu?n tri?t h?c c?a ???ng l?i cách m?ng Vi?t Nam, n?m v?ng các ki?n th?c nang cao v? tri?t h?c Mác-Lenin trong giai ?o?n hi?n nay.

N?m v?ng nh?ng ki?n th?c mang tính liên ngành v? các v?n ?? ??i ngo?i c?a Vi?t Nam, các v?n ?? khu v?c và toàn c?u, c?ng nh? xu h??ng phát tri?n c?a quan h? qu?c t?.

N?m v?ng nh?ng ki?n th?c chuyên sau v? chính sách ??i ngo?i c?a Vi?t Nam, n?n ngo?i giao hi?n ??i, ly thuy?t quan h? qu?c t?, các v?n ?? chính tr? qu?c t? hi?n ??i.

2.2. K? n?ng:

Có t? duy ph?n bi?n khoa h?c, ??c l?p trên c? s? t?n tr?ng s? ?a d?ng và khác bi?t; t? duy logic, t? duy h? th?ng, t? duy liên ngành và t? duy ?a ngành.

Có kh? n?ng phát hi?n v?n ?? và gi?i quy?t v?n ?? m?t cách hi?u qu? và sáng t?o; kh? n?ng làm vi?c ??c l?p; kh? n?ng ra quy?t ??nh nhanh chóng và hi?u qu?.

Có k? n?ng phan tích sau các v?n ?? qu?c t? và chính sách ??i ngo?i c?a Vi?t Nam.

Có k? n?ng vi?t bài nghiên c?u, báo cáo; thuy?t trình và tranh lu?n khoa h?c m?t cách khách quan nh?ng v?n ?? chuyên m?n chuyên sau quan h? qu?c t? v?i nh?ng quan ?i?m mang tính m?i và ?a chi?u.

湖北快3计划网Có k? n?ng làm vi?c nhóm chuyên nghi?p, phát tri?n nhóm và liên k?t các nhóm.

V? ngo?i ng?: Ng??i h?c có th? hi?u y chính c?a m?t v?n b?n ph?c t?p v? các ch? ?? c? th? và tr?u t??ng, k? c? nh?ng trao ??i k? thu?t thu?c l?nh v?c chuyên m?n c?a b?n than, có th? giao ti?p ? m?c ?? tr?i ch?y, t? nhiên v?i ng??i b?n ng?, có th? vi?t ???c các v?n b?n r? ràng, chi ti?t v?i nhi?u ch? ?? khác nhau và có th? gi?i thích quan ?i?m c?a mình v? m?t v?n ??, nêu ra ???c nh?ng ?u ?i?m, nh??c ?i?m c?a các ph??ng án l?a ch?n khác nhau.

H?c viên t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ??t trình ?? ngo?i ng? c?p ?? B2 theo Khung tham chi?u trình ?? ngo?i ng? chung Chau ?u, t??ng ???ng b?c 4 theo Khung n?ng l?c ngo?i ng? 6 b?c dùng cho Vi?t Nam.

2.3. N?ng l?c t? ch? và trách nhi?m:

Có thái ?? nghiêm túc, ?úng ??n v? ngh? nghi?p và lu?n tuan th? các quy t?c ??o ??c ngh? nghi?p; có trách nhi?m c?ng dan, có y th?c t? giác tuan th? pháp lu?t và ch? ??ng tuyên truy?n, v?n ??ng ng??i khác tuan th? pháp lu?t.

Có ph?m ch?t chính tr? v?ng vàng, có thái ?? s?n sàng ph?c v? c?ng ??ng trong quá trình th?c hi?n các c?ng vi?c chuyên m?n ngh? nghi?p.

Có n?ng l?c th?c hành, kh? n?ng v?n d?ng ki?n th?c vào nghiên c?u m?t v?n ?? và trong các ho?t ??ng th?c ti?n m?t cách ch? ??ng, khoa h?c, linh ho?t và sáng t?o.

Có thái ?? ch? ??ng c?p nh?t ki?n th?c, t? h?c h?i ?? nang cao trình ?? chuyên m?n, có tinh th?n ph?n bi?n, y th?c sáng t?o và t? tin trong c?ng vi?c.

Có kh? n?ng phát hi?n ra các v?n ?? m?i và d?n d?t nhóm nghiên c?u; có kh? n?ng nghiên c?u ??c l?p.

湖北快3计划网Sau khi t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Quan h? qu?c t? theo ??nh h??ng nghiên c?u, ng??i h?c có th? ti?p t?c tham gia ch??ng trình ?ào t?o trình ?? ti?n s?.

3. TH?I GIAN ?àO T?O Và KH?I L??NG KI?N TH?C TOàN KHóA:

Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ???c thi?t k? trong 2 n?m, g?m 4 h?c k?.

3.1. Ph?n ki?n th?c chung:

湖北快3计划网– Tri?t h?c: 3 tín ch?

湖北快3计划网– Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c: 3 tín ch?

3.2. Ph?n ki?n th?c c? s? và ki?n th?c chuyên ngành:

a. Các h?c ph?n b?t bu?c:

– G?m 06 h?c ph?n b?t bu?c: 21 tín ch?.

b. Các h?c ph?n t? ch?n:

湖北快3计划网– G?m 07 h?c ph?n t? ch?n: 24 tín ch?.

3.3. Lu?n v?n:

湖北快3计划网– H?c viên ph?i hoàn thành t?i thi?u 51 tín ch?.

湖北快3计划网– Lu?n v?n th?c s? ??nh h??ng nghiên c?u t??ng ???ng 14 tín ch?.

4. ??I T??NG, ?I?U KI?N TUY?N SINH:

湖北快3计划网Theo quy ??nh ? ?i?u 8 Quy ??nh ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ban hành theo Quy?t ??nh s? 709/Q?-HVNG ngày? 02/10/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

5. QUY TRìNH ?àO T?O, ?I?U KI?N T?T NGHI?P:

湖北快3计划网Th?c hi?n theo Quy ??nh ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ban hành theo Quy?t ??nh s? 709/Q?-HVNG ngày? 02/10/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

H?c viên t?t nghi?p ???c c?p b?ng Th?c s? Quan h? qu?c t? (Master Degree in International Relations).

6. N?I DUNG CH??NG TRìNH:

湖北快3计划网Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Quan h? qu?c t?, ??nh h??ng nghiên c?u

7. K? HO?CH GI?NG D?Y D? KI?N:?

STT H?c k? H?c ph?n S? TC Yêu c?u
1 I Tri?t h?c 3 B?t bu?c
2 Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c 3 B?t bu?c
3 Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam th?i k? ??i m?i 3 B?t bu?c
4 Các v?n ?? ???ng ??i c?a lu?t qu?c t? 3 B?t bu?c
5 Kinh t? h?c nang cao 3 B?t bu?c
6 II H?c ph?n t? ch?n 1 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
7 H?c ph?n t? ch?n 2 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
8 H?c ph?n t? ch?n 3 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
9 H?c ph?n t? ch?n 4 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
10 III Ngo?i giao hi?n ??i 4 B?t bu?c
11 Quy?n l?c trong quan h? qu?c t? 4 B?t bu?c
12 Kinh t? chính tr? qu?c t? 4 B?t bu?c
13 IV H?c ph?n t? ch?n 1 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n
14 H?c ph?n t? ch?n 2 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n
15 H?c ph?n t? ch?n 3 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n

L?u y:

湖北快3计划网– ?i?u ki?n t? ch?c l?p: Kh?i ki?n th?c t? ch?n ph?i có ít nh?t 25 h?c viên/l?p.

– C? v?n h?c t?p: Phòng ?ào t?o sau ??i h?c ph?i h?p v?i các Khoa chuyên m?n h??ng d?n h?c viên ??ng ky vào ??u m?i h?c k?.

湖北快3计划网– L?ch h?c có th? thay ??i theo ?i?u ki?n th?c t?.


CH??NG TRìNH ?àO T?O TRìNH ?? TH?C S?

THEO ??NH H??NG ?NG D?NG

湖北快3计划网——————————————-

CHUYêN NGàNH: QUAN H? QU?C T?

M? s?: 8 31 02 06

1. M?C TIêU C?A CH??NG TRìNH ?àO T?O:

1.1. M?c tiêu chung:

Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Quan h? qu?c t? theo ??nh h??ng ?ng d?ng giúp ng??i h?c nang cao ki?n th?c chuyên m?n và k? n?ng ho?t ??ng ngh? nghi?p trong l?nh v?c ??i ngo?i và quan h? qu?c t?; s? d?ng thành th?o ti?ng Anh chuyên ngành; có n?ng l?c làm vi?c ??c l?p, sáng t?o; có kh? n?ng phát huy và s? d?ng ki?n th?c v? quan h? qu?c t? vào vi?c th?c hi?n các c?ng vi?c c? th?, phù h?p v?i ?i?u ki?n th?c t? t?i n?i làm vi?c m?t cách ??c l?p, t? giác, sáng t?o và hi?u qu?; có kh? n?ng thích ?ng linh ho?t và hi?u qu? tr??c th?c ti?n yêu c?u c?ng vi?c ngày càng cao c?a ho?t ??ng ??i ngo?i, h?p tác qu?c t? nh?m ph?c v? m?t cách có hi?u qu? c?ng cu?c h?i nh?p khu v?c và qu?c t? ngày càng sau r?ng c?a ??t n??c.

1.2. M?c tiêu c? th?:

a. V? ki?n th?c chuyên m?n

湖北快3计划网H?c viên ???c trang b? ki?n th?c m?t cách h? th?ng, chuyên sau v? chuyên ngành Quan h? qu?c t?, ??ng th?i t?ng c??ng các ki?n th?c liên ngành v? Kinh t? qu?c t?, Lu?t qu?c t? và ti?ng Anh chuyên ngành.

H?c viên ???c cung c?p ki?n th?c chuyên sau và c?p nh?t v? chính sách ??i ngo?i c?a Vi?t Nam, chính sách ??i ngo?i c?a các n??c l?n, ngo?i giao hi?n ??i, ly thuy?t quan h? qu?c t?, nh?ng v?n ?? an ninh, chính tr?, kinh t?, v?n hóa c?a quan h? qu?c t? trong l?ch s? c?ng nh? hi?n t?i, các v?n ?? khu v?c và toàn c?u, các xu h??ng phát tri?n c?a quan h? qu?c t? trong t??ng lai.

b. V? k? n?ng

湖北快3计划网H?c viên ???c ?ào t?o và rèn luy?n t? duy ph?n bi?n mang tính khoa h?c, ph??ng pháp lu?n và ph??ng pháp nghiên c?u quan h? qu?c t?, các ph??ng pháp ?a ngành và liên ngành nh?m gi?i quy?t các v?n ?? có liên quan t?i các l?nh v?c khác nhau c?a quan h? qu?c t?. T? ?ó, nang cao n?ng l?c phan tích, t?ng h?p và ?ánh giá các v?n ?? trong quan h? qu?c t? cho h?c viên.

H?c viên ???c trang b? k? n?ng ?àm phán ngo?i giao, k? n?ng ch? trì h?i ngh? h?i th?o qu?c t?, kh? n?ng s? d?ng ngo?i ng? thành th?o … là nh?ng k? n?ng thi?t y?u cho ho?t ??ng ??i ngo?i trong b?i c?nh toàn c?u hóa và h?i nh?p qu?c t? sau r?ng.

c. V? c?ng vi?c có th? ??m nhi?m c?a ng??i h?c sau khi t?t nghi?p

Làm c?ng tác ??i ngo?i t?i các c? quan ? trung ??ng và ??a ph??ng, các v? h?p tác qu?c t? thu?c các B?, ban, ngành, ?oàn th?, các c? quan an ninh, qu?c phòng.

湖北快3计划网Làm vi?c trong các c? quan ??i di?n c?a n??c ngoài, các t? ch?c qu?c t?, các t? ch?c phi chính ph? trong n??c và n??c ngoài, các liên doanh và doanh nghi?p t? nhan….

2. CHU?N ??U RA:

Ng??i h?c sau khi t?t nghi?p trình ?? th?c s? ??t ???c các yêu c?u sau:

2.1. Ki?n th?c:

C?ng c? nh?n th?c c? s? ly lu?n tri?t h?c c?a ???ng l?i cách m?ng Vi?t Nam, n?m v?ng các ki?n th?c nang cao v? tri?t h?c Mác-Lenin trong giai ?o?n hi?n nay.

N?m v?ng nh?ng ki?n th?c mang tính liên ngành v? các v?n ?? ??i ngo?i c?a Vi?t Nam, các v?n ?? khu v?c và toàn c?u, c?ng nh? xu h??ng phát tri?n c?a quan h? qu?c t?.

N?m v?ng nh?ng ki?n th?c chuyên sau v? chính sách ??i ngo?i c?a Vi?t Nam, n?n ngo?i giao hi?n ??i, ly thuy?t quan h? qu?c t?, các v?n ?? chính tr? qu?c t? hi?n ??i.

2.2. K? n?ng:

Có t? duy ph?n bi?n khoa h?c, ??c l?p trên c? s? t?n tr?ng s? ?a d?ng và khác bi?t; t? duy logic, t? duy h? th?ng, t? duy liên ngành và t? duy ?a ngành.

湖北快3计划网Có kh? n?ng phát hi?n v?n ?? và gi?i quy?t v?n ?? m?t cách hi?u qu? và sáng t?o; kh? n?ng làm vi?c ??c l?p; kh? n?ng ra quy?t ??nh nhanh chóng và hi?u qu?.

Có ph??ng pháp và k? n?ng t?ng h?p, phan tích các v?n ?? qu?c t? và chính sách ??i ngo?i c?a Vi?t Nam.

湖北快3计划网Có k? n?ng làm vi?c nhóm chuyên nghi?p, phát tri?n nhóm và liên k?t các nhóm.

V? ngo?i ng?: Ng??i h?c có th? hi?u y chính c?a m?t v?n b?n ph?c t?p v? các ch? ?? c? th? và tr?u t??ng, k? c? nh?ng trao ??i k? thu?t thu?c l?nh v?c chuyên m?n c?a b?n than, có th? giao ti?p ? m?c ?? tr?i ch?y, t? nhiên v?i ng??i b?n ng?, có th? vi?t ???c các v?n b?n r? ràng, chi ti?t v?i nhi?u ch? ?? khác nhau và có th? gi?i thích quan ?i?m c?a mình v? m?t v?n ??, nêu ra ???c nh?ng ?u ?i?m, nh??c ?i?m c?a các ph??ng án l?a ch?n khác nhau.

湖北快3计划网H?c viên t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ??t trình ?? ngo?i ng? c?p ?? B2 theo Khung tham chi?u trình ?? ngo?i ng? chung Chau ?u, t??ng ???ng b?c 4 theo Khung n?ng l?c ngo?i ng? 6 b?c dùng cho Vi?t Nam.

2.3. N?ng l?c t? ch? và trách nhi?m:

Có thái ?? nghiêm túc, ?úng ??n v? ngh? nghi?p và lu?n tuan th? các quy t?c ??o ??c ngh? nghi?p; có trách nhi?m c?ng dan, có y th?c t? giác tuan th? pháp lu?t và ch? ??ng tuyên truy?n, v?n ??ng ng??i khác tuan th? pháp lu?t.

Có ph?m ch?t chính tr? v?ng vàng, có thái ?? s?n sàng ph?c v? c?ng ??ng trong quá trình th?c hi?n các c?ng vi?c chuyên m?n ngh? nghi?p.

湖北快3计划网Có n?ng l?c th?c hành, kh? n?ng v?n d?ng ki?n th?c vào ?ánh giá m?t v?n ?? và trong các ho?t ??ng th?c ti?n m?t cách ch? ??ng, khoa h?c, linh ho?t và sáng t?o.

湖北快3计划网Có thái ?? ch? ??ng c?p nh?t ki?n th?c, t? h?c h?i ?? nang cao trình ?? chuyên m?n, có tinh th?n ph?n bi?n, y th?c sáng t?o và t? tin trong c?ng vi?c.

Sau khi t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Quan h? qu?c t? theo ??nh h??ng ?ng d?ng, ng??i h?c có th? h?c b? sung m?t s? ki?n th?c c? s? ngành và ph??ng pháp nghiên c?u theo yêu c?u c?a chuyên ngành ?ào t?o trình ?? ti?n s? ?? ti?p t?c tham gia ch??ng trình ?ào t?o trình ?? ti?n s?.

3. TH?I GIAN ?àO T?O Và KH?I L??NG KI?N TH?C TOàN KHóA:

Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ???c thi?t k? trong 2 n?m, g?m 4 h?c k?.

3.2. Ph?n ki?n th?c c? s? và ki?n th?c chuyên ngành:

a. Các h?c ph?n b?t bu?c:

湖北快3计划网– G?m 08 h?c ph?n b?t bu?c: 28 tín ch?.

b. Các h?c ph?n t? ch?n:

– G?m 07 h?c ph?n t? ch?n: 24 tín ch?.

3.3. Lu?n v?n:

– H?c viên ph?i hoàn thành t?i thi?u 58 tín ch?.

– Lu?n v?n th?c s? ??nh h??ng ?ng d?ng t??ng ???ng 7 tín ch?.

4. ??I T??NG, ?I?U KI?N TUY?N SINH:

湖北快3计划网Theo quy ??nh ? ?i?u 8 Quy ??nh ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ban hành theo Quy?t ??nh s? 709/Q?-HVNG ngày? 02/10/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

5. QUY TRìNH ?àO T?O, ?I?U KI?N T?T NGHI?P:

Th?c hi?n theo Quy ??nh ?ào t?o trình ?? th?c s? t?i H?c vi?n Ngo?i giao ban hành theo Quy?t ??nh s? 709/Q?-HVNG ngày? 02/10/2014 c?a Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao.

H?c viên t?t nghi?p ???c c?p b?ng Th?c s? Quan h? qu?c t? (Master Degree in International Relations).

6. N?I DUNG CH??NG TRìNH:

湖北快3计划网Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? th?c s? chuyên ngành Quan h? qu?c t?, ??nh h??ng ?ng d?ng

7. K? HO?CH GI?NG D?Y D? KI?N:

STT H?c k? H?c ph?n S? TC Yêu c?u
1 I Tri?t h?c 3 B?t bu?c
2 Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c 3 B?t bu?c
3 Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam th?i k? ??i m?i 3 B?t bu?c
4 Các v?n ?? ???ng ??i c?a lu?t qu?c t? 3 B?t bu?c
5 Kinh t? h?c nang cao 3 B?t bu?c
6 Th?c hành l? tan ngo?i giao nang cao 3 B?t bu?c
7 II H?c ph?n t? ch?n 1 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
8 H?c ph?n t? ch?n 2 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
9 H?c ph?n t? ch?n 3 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
10 H?c ph?n t? ch?n 4 trong Kh?i ki?n th?c c? s? 3 T? ch?n
11 III Ngo?i giao hi?n ??i 4 B?t bu?c
12 Quy?n l?c trong quan h? qu?c t? 4 B?t bu?c
13 Kinh t? chính tr? qu?c t? 4 B?t bu?c
14 K? n?ng so?n th?o v?n b?n trong c?ng tác ??i ngo?i 4 B?t bu?c
15 IV H?c ph?n t? ch?n 1 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n
16 H?c ph?n t? ch?n 2 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n
17 H?c ph?n t? ch?n 3 trong Kh?i ki?n th?c chuyên ngành 4 T? ch?n

L?u y:

– ?i?u ki?n t? ch?c l?p: Kh?i ki?n th?c t? ch?n ph?i có ít nh?t 25 h?c viên/l?p.

湖北快3计划网– C? v?n h?c t?p: Phòng ?ào t?o sau ??i h?c ph?i h?p v?i các Khoa chuyên m?n h??ng d?n h?c viên ??ng ky vào ??u m?i h?c k?.

– L?ch h?c có th? thay ??i theo ?i?u ki?n th?c t?.

One thought on “Ch??ng trình ?ào t?o Th?c s? Quan h? Qu?c t?

  1. says:

    I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC