Ch??ng trình ?ào t?o Ti?n s? Quan h? Qu?c t?

CH??NG TRìNH ?àO T?O TRìNH ?? TI?N S?

CHUYêN NGàNH: QUAN H? QU?C T?

M? s?: 9310206

1. M?C TIêU C?A CH??NG TRìNH ?àO T?O:

湖北快3计划网Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? ti?n s? Quan h? qu?c t? ??t m?c tiêu ?ào t?o các nhà khoa h?c có trình ?? cao v? ly thuy?t và n?ng l?c th?c hành phù h?p, có kh? n?ng nghiên c?u ??c l?p, sáng t?o, kh? n?ng phát hi?n, gi?i quy?t nh?ng v?n ?? m?i có y ngh?a liên quan ??n l?nh v?c ??i ngo?i và kh? n?ng h??ng d?n nghiên c?u khoa h?c.

2. CHU?N ??U RA:

2.1. V? ph?m ch?t ??o ??c

湖北快3计划网– Có ph?m ch?t chính tr? v?ng vàng, kiên ??nh con ???ng X? h?i Ch? ngh?a, trung thành v?i ??ng.

– Có ??o ??c cách m?ng, c?n ki?m, liêm chính, l?i s?ng lành m?nh, có hành ??ng tích c?c, ch?p hành ?úng ch? ch??ng, chính sách c?a ??ng và pháp lu?t c?a Nhà n??c.

湖北快3计划网– Có thái ?? khách quan, khoa h?c, trung th?c, có n?ng l?c và ph??ng pháp ??u tranh ch?ng quan ?i?m sai trái, thù ??ch, tích c?c b?o v? ch? ngh?a Mác – Lênin, t? t??ng H? Chí Minh, m?c tiêu, ly t??ng c?a ??ng.

湖北快3计划网– Có y th?c t?n tr?ng và ch?p hành pháp lu?t, có trách nhi?m c?ng dan; y th?c xay d?ng và b?o v? l?i ích c?a c?ng ??ng và x? h?i góp ph?n xay d?ng x? h?i c?ng b?ng, dan ch? và v?n minh;

– Có ph?m ch?t ??o ??c ngh? nghi?p c?n thi?t c?a m?t cán b? ??i ngo?i, có b?n l?nh ngh? nghi?p, yêu ngh? và có trách nhi?m trong c?ng vi?c, có y th?c b?o v? l?i ích c?a c?ng ??ng và x? h?i;

湖北快3计划网– Có trách nhi?m v?i c?ng vi?c ???c giao và có tinh th?n c?u ti?n, h?p tác, than thi?n v?i các ??ng nghi?p và cá nhan khác trong c?ng vi?c; có tinh th?n làm vi?c nghiêm túc, khoa h?c.

2.2. V? ki?n th?c

湖北快3计划网Có h? th?ng ki?n th?c chuyên sau, tiên ti?n và toàn di?n thu?c l?nh v?c khoa h?c chuyên ngành; có t? duy nghiên c?u ??c l?p, sáng t?o; làm ch? ???c các giá tr? c?t l?i, quan tr?ng trong h?c thu?t; phát tri?n các nguyên ly, h?c thuy?t c?a chuyên ngành nghiên c?u; có ki?n th?c t?ng h?p v? quan h? qu?c t? và chính sách ??i ngo?i, t? ch?c qu?n ly và b?o v? m?i tr??ng; có t? duy m?i trong t? ch?c c?ng vi?c chuyên m?n và nghiên c?u ?? gi?i quy?t các v?n ?? ph?c t?p phát sinh.

2.3. V? k? n?ng

Có k? n?ng phát hi?n, phan tích các v?n ?? ph?c t?p và ??a ra ???c các gi?i pháp sáng t?o ?? gi?i quy?t v?n ??; sáng t?o tri th?c m?i trong l?nh v?c chuyên m?n; có kh? n?ng thi?t l?p m?ng l??i h?p tác qu?c gia và qu?c t? trong ho?t ??ng chuyên m?n; có n?ng l?c t?ng h?p trí tu? t?p th?, d?n d?t chuyên m?n ?? x? ly các v?n ?? quy m? khu v?c và qu?c t?.

Có k? n?ng ngo?i ng? có th? hi?u ???c các báo cáo ph?c t?p v? các ch? ?? c? th? và tr?u t??ng, bao g?m c? vi?c trao ??i h?c thu?t thu?c l?nh v?c chuyên ngành. Có th? giao ti?p, trao ??i h?c thu?t b?ng ngo?i ng? ? m?c ?? tr?i ch?y, thành th?o v?i ng??i b?n ng?. Có th? vi?t ???c các báo cáo khoa h?c, báo cáo chuyên ngành; có th? gi?i thích quan ?i?m c?a mình v? m?t v?n ??, phan tích quan ?i?m v? s? l?a ch?n các ph??ng án khác nhau.

2.4. V? m?c t? ch? và trách nhi?m

Có n?ng l?c phát hi?n, gi?i quy?t v?n ??; rút ra nh?ng nguyên t?c, quy lu?t trong quá trình gi?i quy?t c?ng vi?c; ??a ra ???c nh?ng sáng ki?n có giá tr? và có kh? n?ng ?ánh giá giá tr? c?a các sáng ki?n; có kh? n?ng thích nghi v?i m?i tr??ng làm vi?c h?i nh?p qu?c t?; có n?ng l?c l?nh ??o và có t?m ?nh h??ng t?i ??nh h??ng phát tri?n chi?n l??c c?a t?p th?; có n?ng l?c ??a ra ???c nh?ng ?? xu?t c?a chuyên gia hàng ??u v?i lu?n c? ch?c ch?n v? khoa h?c và th?c ti?n; có kh? n?ng quy?t ??nh v? k? ho?ch làm vi?c, qu?n ly các ho?t ??ng nghiên c?u, phát tri?n tri th?c, y t??ng m?i, quy trình m?i.

3. TH?I GIAN ?àO T?O:

湖北快3计划网– ??i v?i nghiên c?u sinh (NCS) có b?ng th?c s? ngành ?úng, ngành phù h?p v?i chuyên ngành Quan h? qu?c t?, th?i gian ?ào t?o: 3 n?m.

湖北快3计划网– ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành g?n và ngành khác v?i chuyên ngành Quan h? qu?c t?, th?i gian ?ào t?o: 3,5 n?m.

湖北快3计划网– ??i v?i NCS có b?ng ??i h?c chuyên ngành Quan h? qu?c t? ??t lo?i gi?i tr? lên, th?i gian ?ào t?o: 4 n?m.

4. KH?I L??NG KI?N TH?C TOàN KHóA:

4.1. ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành ?úng, ngành phù h?p:

Các ngành ?úng/phù h?p:湖北快3计划网 Quan h? qu?c t?, L?ch s? quan h? qu?c t?

T?ng s? tín ch? ph?i tích lu?: 95 tín ch?, trong ?ó:

– Các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s?: 12 tín ch?

– Các chuyên ?? ti?n s?: 6 tín ch?

湖北快3计划网– Ti?u lu?n t?ng quan: 2 tín ch?

湖北快3计划网– Lu?n án ti?n s?: 75 tín ch?

4.2. ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành g?n: 湖北快3计划网ph?i h?c b? sung kh?i ki?n th?c chuyên ngành (nhóm h?c ph?n b?t bu?c và nhóm h?c ph?n t? ch?n) c?a ch??ng trình ?ào t?o th?c s? chuyên ngành Quan h? qu?c t? t?i H?c vi?n và các n?i dung c?a ch??ng trình ?ào t?o ti?n s?.

Các ngành g?n: các chuyên ngành thu?c nhóm Khoa h?c chính tr?, m?: 83102 theo Danh m?c giáo d?c, ?ào t?o c?p IV trình ?? th?c s?, ti?n s? Ban hành kèm theo Th?ng t? s? 25/2017/TT-BGD?T ngày 10/10/2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o g?m các chuyên ngành sau ?ay: Chính tr? h?c, Xay d?ng ??ng và Chính quy?n nhà n??c, H? Chí Minh h?c.

湖北快3计划网Danh m?c ngành g?n ???c b? sung, s?a ??i, c?p nh?t theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o.

T?ng s? tín ch? ph?i tích lu?: 109 tín ch?, trong ?ó:

– Các h?c ph?n b? sung: 14 tín ch?

湖北快3计划网– Các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s?: 12 tín ch?

– Các chuyên ?? ti?n s?: 6 tín ch?

湖北快3计划网– Ti?u lu?n t?ng quan: 2 tín ch?

– Lu?n án ti?n s?: 75 tín ch?

4.3. ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành khác: 湖北快3计划网ph?i h?c b? sung kh?i ki?n th?c c? s? ngành (nhóm h?c ph?n b?t bu?c), kh?i ki?n th?c chuyên ngành (nhóm h?c ph?n b?t bu?c và nhóm h?c ph?n t? ch?n) c?a ch??ng trình ?ào t?o th?c s? chuyên ngành Quan h? qu?c t? t?i H?c vi?n và các n?i dung c?a ch??ng trình ?ào t?o ti?n s?.

Các ngành khác: là nh?ng ngành, chuyên ngành kh?ng ???c nêu ? m?c 4.1 và m?c 4.2.

T?ng s? tín ch? ph?i tích lu?: 121 tín ch?, trong ?ó:

– Kh?i ki?n th?c c? s? và chuyên ngành thu?c trình ?? th?c s?: 26 tín ch?

– Các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s?: 12 tín ch?

– Các chuyên ?? ti?n s?: 6 tín ch?

湖北快3计划网– Ti?u lu?n t?ng quan: 2 tín ch?

湖北快3计划网– Lu?n án ti?n s?: 75 tín ch?

4.4. ??i v?i NCS ch?a có b?ng th?c s?: ph?i hoàn thành các h?c ph?n b?t bu?c và t? ch?n thu?c kh?i ki?n th?c c? s? và chuyên ngành c?a ch??ng trình ?ào t?o th?c s? chuyên ngành Quan h? qu?c t? t?i H?c vi?n (kh?ng ph?i vi?t lu?n v?n th?c s?) và các n?i dung c?a ch??ng trình ?ào t?o ti?n s?.

T?ng s? tín ch? ph?i tích lu?: 134 tín ch?, trong ?ó:

湖北快3计划网– Kh?i ki?n th?c c? s? và chuyên ngành thu?c trình ?? th?c s?: 39 tín ch?

湖北快3计划网– Các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s?: 12 tín ch?

湖北快3计划网– Các chuyên ?? ti?n s?: 6 tín ch?

湖北快3计划网– Ti?u lu?n t?ng quan: 2 tín ch?

– Lu?n án ti?n s?: 75 tín ch?

5. TUY?N SINH:

5.1. Ph??ng th?c tuy?n sinh

  1. a) ??i t??ng t? th?c s?: xét h? s? chuyên m?n theo quy ??nh c?a H?c vi?n Ngo?i giao
  2. b) ??i t??ng t? c? nhan: k?t h?p thi tuy?n và xét h? s? chuyên m?n
  • M?n thi C? b?n: Tri?t h?c
  • M?n thi C? s?: Chính tr? qu?c t?
  • M?n Ngo?i ng?: Ch?n m?t trong 3 th? ti?ng: Anh, Pháp, Trung Qu?c

Xét h? s? chuyên m?n theo quy ??nh c?a H?c vi?n Ngo?i giao.

5.2. ?i?u ki?n d? tuy?n

a) V? v?n b?ng và c?ng trình ?? c?ng b?: 湖北快3计划网ng??i d? tuy?n ph?i ?áp ?ng m?t trong nh?ng yêu c?u sau:

– Có b?ng t?t nghi?p ??i h?c lo?i gi?i tr? lên ho?c b?ng th?c s?.

– Là tác gi? 01 bài báo ho?c báo cáo liên quan ??n l?nh v?c d? ??nh nghiên c?u ??ng trên t?p chí khoa h?c ho?c k? y?u h?i ngh?, h?i th?o khoa h?c chuyên ngành có ph?n bi?n trong th?i h?n 03 n?m (36 tháng) tính ??n ngày ??ng ky d? tuy?n.

b) V? tham niên c?ng tác

Ng??i có b?ng th?c s? ?úng chuyên ngành Quan h? qu?c t? ???c n?p h? s? d? tuy?n ngay sau? khi t?t nghi?p.

湖北快3计划网Nh?ng ??i t??ng còn l?i c?n ph?i có ít nh?t m?t n?m kinh nghi?m làm vi?c trong l?nh v?c chuyên m?n phù h?p v?i ngành, chuyên ngành ??ng ky d? tuy?n.

c) V? trình ?? ngo?i ng?

湖北快3计划网Ng??i d? tuy?n là c?ng dan Vi?t Nam ph?i có m?t trong nh?ng v?n b?ng, ch?ng ch? minh ch?ng v? n?ng l?c ngo?i ng? sau:

– B?ng t?t nghi?p ??i h?c ho?c b?ng th?c s? do c? s? ?ào t?o n??c ngoài c?p cho ng??i h?c toàn th?i gian ? n??c ngoài mà ng?n ng? s? d?ng trong quá trình h?c t?p là ti?ng Anh ho?c ti?ng n??c ngoài khác;

– B?ng t?t nghi?p ??i h?c các ngành ng?n ng? n??c ngoài do các c? s? ?ào t?o c?a Vi?t Nam c?p;

– Ch?ng ch? ti?ng Anh TOEFL iBT t? 45 tr? lên ho?c Ch?ng ch? IELTS (Academic Test) t? 5.0 tr? lên do m?t t? ch?c kh?o thí ???c qu?c t? và Vi?t Nam c?ng nh?n c?p trong th?i h?n 02 n?m (24 tháng) tính ??n ngày ??ng ky d? tuy?n;

– Ng??i d? tuy?n ?áp ?ng quy ??nh t?i ?i?m a kho?n này khi ng?n ng? s? d?ng trong th?i gian h?c t?p kh?ng ph?i là ti?ng Anh; ho?c ?áp ?ng quy ??nh t?i ?i?m b kho?n này khi có b?ng t?t nghi?p ??i h?c ngành ng?n ng? n??c ngoài kh?ng ph?i là ti?ng Anh; ho?c có các ch?ng ch? ti?ng n??c ngoài khác ti?ng Anh ? trình ?? t??ng ???ng (Ph? l?c II) theo quy ??nh t?i ?i?m c kho?n này do m?t t? ch?c kh?o thí ???c qu?c t? và Vi?t Nam c?ng nh?n c?p trong th?i h?n 02 n?m (24 tháng) tính ??n ngày ??ng ky d? tuy?n thì ph?i có kh? n?ng giao ti?p ???c b?ng ti?ng Anh trong chuyên m?n (có th? di?n ??t nh?ng v?n ?? thu?c l?nh v?c chuyên m?n cho ng??i khác hi?u b?ng ti?ng Anh và hi?u ???c ng??i khác trình bày nh?ng v?n ?? chuyên m?n b?ng ti?ng Anh). H?c vi?n Ngo?i giao t? ch?c ki?m tra ?ánh giá trình ?? ti?ng Anh cho nh?ng ng??i d? tuy?n thu?c nhóm này;

湖北快3计划网Ng??i d? tuy?n là c?ng dan n??c ngoài ph?i có trình ?? ti?ng Vi?t t?i thi?u t? B?c 4 tr? lên theo Khung n?ng l?c ti?ng Vi?t dùng cho ng??i n??c ngoài ho?c b?ng t?t nghi?p ??i h?c ho?c b?ng th?c s? do các c? s? ?ào t?o c?a Vi?t Nam c?p cho ng??i h?c toàn th?i gian ? Vi?t Nam b?ng ti?ng Vi?t.

6. ?I?U KI?N T?T NGHI?P:

– Hoàn thành ch??ng trình ?ào t?o trình ?? ti?n s?, g?m: các h?c ph?n b? sung (n?u có), các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s?, các chuyên ?? ti?n s? và ti?u lu?n t?ng quan, tham gia gi?ng d?y ch??ng trình ??i h?c ho?c th?c s? chuyên ngành Quan h? qu?c t? t?i H?c vi?n Ngo?i giao.

湖北快3计划网– ?? c?ng b? t?i thi?u 02 bài báo v? k?t qu? nghiên c?u c?a lu?n án trong ?ó có 01 bài ??ng trên t?p chí khoa h?c thu?c danh m?c các t?p chí ISI-Scopus ho?c ?? c?ng b? t?i thi?u 02 báo cáo b?ng ti?ng n??c ngoài trong k? y?u h?i th?o qu?c t? có ph?n bi?n ho?c 02 bài báo ??ng trên t?p chí khoa h?c n??c ngoài có ph?n bi?n, theo quy ??nh và l? trình tri?n khai c?a Quy ch? tuy?n sinh và ?ào t?o trình ?? ti?n s? ban hành kèm theo Th?ng t? s? 08/2017/TT-BGD?T ngày 04/4/2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o.

湖北快3计划网– B?o v? thành c?ng lu?n án ti?n s? tr??c H?i ??ng ?ánh giá lu?n án c?p h?c vi?n.

– Kh?ng trong th?i gian b? k? lu?t t? hình th?c c?nh cáo tr? lên ho?c ?ang trong th?i gian b? truy c?u trách nhi?m hình s?.

湖北快3计划网– Kh?ng b? khi?u n?i, t? cáo v? n?i dung khoa h?c trong lu?n án.

– Nghiên c?u sinh b?o v? thành c?ng lu?n án ti?n s? ???c c?p b?ng Ti?n s? Quan h? qu?c t? (PhD Degree in International Relations).

7. N?I DUNG CH??NG TRìNH:

7.1. ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành ?úng, ngành phù h?p

湖北快3计划网7.2. ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành g?n

7.3. ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành khác

湖北快3计划网7.4. ??i v?i NCS ch?a có b?ng th?c s?

8. K? HO?CH GI?NG D?Y D? KI?N:

8.1. ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành ?úng, ngành phù h?p (3 n?m):

TT Tên h?c ph?n Th?i gian th?c hi?n
Ph?n 1 Các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s? N?m th? nh?t
Các chuyên ?? ti?n s? và ti?u lu?n t?ng quan N?m th? hai
Ph?n 2 Nghiên c?u khoa h?c N?m th? nh?t và hai
Ph?n 3 Lu?n án ti?n s? N?m th? hai và ba

8.2. ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành g?n và ngành khác (3,5 n?m):

TT Tên h?c ph?n Th?i gian th?c hi?n
Ph?n 1 Các h?c ph?n b? sung N?m th? nh?t
Ph?n 2 Các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s? N?m th? nh?t
Các chuyên ?? ti?n s? và ti?u lu?n t?ng quan N?m th? hai
Ph?n 3 Nghiên c?u khoa h?c N?m th? nh?t và hai
Ph?n 4 Lu?n án ti?n s? N?m th? hai và ba

8.3. ??i v?i NCS ch?a có b?ng th?c s? (4 n?m):

TT Tên h?c ph?n Th?i gian th?c hi?n
Ph?n 1 Các h?c ph?n b? sung N?m th? nh?t và hai
Ph?n 2 Các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s? N?m th? hai
Các chuyên ?? ti?n s? và ti?u lu?n t?ng quan N?m th? ba
Ph?n 3 Nghiên c?u khoa h?c N?m th? hai và ba
Ph?n 4 Lu?n án ti?n s? N?m th? ba và t?

L?u y:

湖北快3计划网– NCS có b?ng th?c s? ngành g?n, NCS có b?ng th?c s? ngành khác và NCS ch?a có b?ng th?c s? s? h?c các h?c ph?n b? sung cùng v?i các khóa cao h?c chuyên ngành Quan h? qu?c t? t?i H?c vi?n.

湖北快3计划网– Phòng ?ào t?o sau ??i h?c có trách nhi?m b? trí, ph? bi?n k? ho?ch h?c t?p và ??n ??c ?? các NCS hoàn thành ch??ng trình ?ào t?o trình ?? ti?n s? chuyên ngành Quan h? qu?c t? theo ?úng ti?n ??.

One thought on “Ch??ng trình ?ào t?o Ti?n s? Quan h? Qu?c t?

  1. says:

    You made some clear points there. I did a search on the subject matter and found most people will approve with your blog.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC