Ch??ng trình ?ào t?o Ti?n s? Lu?t Qu?c t?

CH??NG TRìNH ?àO T?O TRìNH ?? TI?N S?

CHUYêN NGàNH: LU?T QU?C T?

M? s?: 9380108

1. M?C TIêU C?A CH??NG TRìNH ?àO T?O:

Ch??ng trình ?ào t?o trình ?? ti?n s? chuyên ngành Lu?t qu?c t? ?áp ?ng m?c tiêu ?ào t?o c?a b?c h?c ti?n s? do Nhà n??c Vi?t Nam quy ??nh là ?ào t?o nh?ng nhà khoa h?c pháp ly có trình ?? cao v? ly lu?n và n?ng l?c th?c hành, có kh? n?ng nghiên c?u ??c l?p, sáng t?o, kh? n?ng phát hi?n và gi?i quy?t ???c nh?ng v?n ?? pháp ly m?i có y ngh?a v? khoa h?c và h??ng d?n nghiên c?u khoa h?c.

2. CHU?N ??U RA:

2.1. V? ph?m ch?t ??o ??c

– Có ph?m ch?t chính tr? v?ng vàng, kiên ??nh con ???ng X? h?i Ch? ngh?a, trung thành v?i ??ng.

– Có ??o ??c cách m?ng, c?n ki?m, liêm chính, l?i s?ng lành m?nh, có hành ??ng tích c?c, ch?p hành ?úng ch? ch??ng, chính sách c?a ??ng và pháp lu?t c?a Nhà n??c.

– Có thái ?? khách quan, khoa h?c, trung th?c, có n?ng l?c và ph??ng pháp ??u tranh ch?ng quan ?i?m sai trái, thù ??ch, tích c?c b?o v? ch? ngh?a Mác – Lênin, t? t??ng H? Chí Minh, m?c tiêu, ly t??ng c?a ??ng.

– Có y th?c t?n tr?ng và ch?p hành pháp lu?t, có trách nhi?m c?ng dan; y th?c xay d?ng và b?o v? l?i ích c?a c?ng ??ng và x? h?i góp ph?n xay d?ng x? h?i c?ng b?ng, dan ch? và v?n minh;

– Có ph?m ch?t ??o ??c ngh? nghi?p c?n thi?t c?a m?t lu?t gia, có b?n l?nh ngh? nghi?p, yêu ngh? và có trách nhi?m trong c?ng vi?c, có y th?c b?o v? l?i ích c?a c?ng ??ng và x? h?i;

– Có trách nhi?m v?i c?ng vi?c ???c giao và có tinh th?n c?u ti?n, h?p tác, than thi?n v?i các ??ng nghi?p và cá nhan khác trong c?ng vi?c; có tinh th?n làm vi?c nghiêm túc, khoa h?c.

2.2. V? ki?n th?c

Có h? th?ng ki?n th?c chuyên sau, tiên ti?n và toàn di?n thu?c l?nh v?c khoa h?c chuyên ngành; có t? duy nghiên c?u ??c l?p, sáng t?o; làm ch? ???c các giá tr? c?t l?i, quan tr?ng trong h?c thu?t; phát tri?n các nguyên ly, h?c thuy?t c?a chuyên ngành nghiên c?u; có ki?n th?c t?ng h?p v? pháp lu?t, t? ch?c qu?n ly và b?o v? m?i tr??ng; có t? duy m?i trong t? ch?c c?ng vi?c chuyên m?n và nghiên c?u ?? gi?i quy?t các v?n ?? ph?c t?p phát sinh.

2.3. V? k? n?ng

Có k? n?ng phát hi?n, phan tích các v?n ?? ph?c t?p và ??a ra ???c các gi?i pháp sáng t?o ?? gi?i quy?t v?n ??; sáng t?o tri th?c m?i trong l?nh v?c chuyên m?n; có kh? n?ng thi?t l?p m?ng l??i h?p tác qu?c gia và qu?c t? trong ho?t ??ng chuyên m?n; có n?ng l?c t?ng h?p trí tu? t?p th?, d?n d?t chuyên m?n ?? x? ly các v?n ?? quy m? khu v?c và qu?c t?.

Có k? n?ng ngo?i ng? có th? hi?u ???c các báo cáo ph?c t?p v? các ch? ?? c? th? và tr?u t??ng, bao g?m c? vi?c trao ??i h?c thu?t thu?c l?nh v?c chuyên ngành. Có th? giao ti?p, trao ??i h?c thu?t b?ng ngo?i ng? ? m?c ?? tr?i ch?y, thành th?o v?i ng??i b?n ng?. Có th? vi?t ???c các báo cáo khoa h?c, báo cáo chuyên ngành; có th? gi?i thích quan ?i?m c?a mình v? m?t v?n ??, phan tích quan ?i?m v? s? l?a ch?n các ph??ng án khác nhau.

2.4. V? m?c t? ch? và trách nhi?m

湖北快3计划网Có n?ng l?c phát hi?n, gi?i quy?t v?n ??; rút ra nh?ng nguyên t?c, quy lu?t trong quá trình gi?i quy?t c?ng vi?c; ??a ra ???c nh?ng sáng ki?n có giá tr? và có kh? n?ng ?ánh giá giá tr? c?a các sáng ki?n; có kh? n?ng thích nghi v?i m?i tr??ng làm vi?c h?i nh?p qu?c t?; có n?ng l?c l?nh ??o và có t?m ?nh h??ng t?i ??nh h??ng phát tri?n chi?n l??c c?a t?p th?; có n?ng l?c ??a ra ???c nh?ng ?? xu?t c?a chuyên gia hàng ??u v?i lu?n c? ch?c ch?n v? khoa h?c và th?c ti?n; có kh? n?ng quy?t ??nh v? k? ho?ch làm vi?c, qu?n ly các ho?t ??ng nghiên c?u, phát tri?n tri th?c, y t??ng m?i, quy trình m?i.

3. TH?I GIAN ?àO T?O:

湖北快3计划网??i v?i nghiên c?u sinh (NCS) có b?ng th?c s? ngành ?úng, ngành phù h?p v?i chuyên ngành Lu?t qu?c t?, th?i gian ?ào t?o: 3 n?m.

湖北快3计划网– ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành g?n và ngành khác v?i chuyên ngành Lu?t qu?c t?, th?i gian ?ào t?o: 3,5 n?m.

湖北快3计划网– ??i v?i NCS có b?ng ??i h?c chuyên ngành Lu?t qu?c t? ??t lo?i gi?i tr? lên, th?i gian ?ào t?o: 4 n?m.

4. KH?I L??NG KI?N TH?C TOàN KHóA:

4.1. ??i v?i NCS có có b?ng th?c s? ngành ?úng, ngành phù h?p:

Các ngành ?úng/phù h?p: Lu?t qu?c t?

T?ng s? tín ch? ph?i tích lu?: 95 tín ch?, trong ?ó:

湖北快3计划网– Các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s?: 12 tín ch?

湖北快3计划网– Các chuyên ?? ti?n s?: 6 tín ch?

– Ti?u lu?n t?ng quan: 2 tín ch?

– Lu?n án ti?n s?: 75 tín ch?

4.2. ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành g?n: 湖北快3计划网ph?i h?c b? sung kh?i ki?n th?c chuyên ngành (nhóm h?c ph?n b?t bu?c và nhóm h?c ph?n t? ch?n) c?a ch??ng trình ?ào t?o th?c s? chuyên ngành Lu?t qu?c t? t?i H?c vi?n và các n?i dung c?a ch??ng trình ?ào t?o ti?n s?.

Các ngành g?n: các chuyên ngành thu?c nhóm Lu?t, m?: 83801 theo Danh m?c giáo d?c, ?ào t?o c?p IV trình ?? th?c s?, ti?n s? Ban hành kèm theo Th?ng t? s? 25/2017/TT-BGD?T ngày 10/10/2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o g?m các chuyên ngành sau ?ay: Ly lu?n và l?ch s? nhà n??c và pháp lu?t; Lu?t hi?n pháp và lu?t hành chính; Lu?t dan s? và t? t?ng dan s?; Lu?t hình s? và t? t?ng hình s?; T?i ph?m h?c và phòng ng?a t?i ph?m; Lu?t kinh t?.

Danh m?c ngành g?n ???c b? sung, s?a ??i, c?p nh?t theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o.

T?ng s? tín ch? ph?i tích lu?: 112 tín ch?, trong ?ó:

– Các h?c ph?n b? sung: 17 tín ch?

– Các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s?: 12 tín ch?

湖北快3计划网– Các chuyên ?? ti?n s?: 6 tín ch?

– Ti?u lu?n t?ng quan: 2 tín ch?

– Lu?n án ti?n s?: 75 tín ch?

4.3. ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành khác: ph?i h?c b? sung kh?i ki?n th?c c? s? ngành (nhóm h?c ph?n b?t bu?c), kh?i ki?n th?c chuyên ngành (nhóm h?c ph?n b?t bu?c và nhóm h?c ph?n t? ch?n) c?a ch??ng trình ?ào t?o th?c s? chuyên ngành Lu?t qu?c t? t?i H?c vi?n và các n?i dung c?a ch??ng trình ?ào t?o ti?n s?.

Các ngành khác:湖北快3计划网 là nh?ng ngành, chuyên ngành kh?ng ???c nêu ? m?c 4.1 và m?c 4.2.

T?ng s? tín ch? ph?i tích lu?: 124 tín ch?, trong ?ó:

– Kh?i ki?n th?c c? s? và chuyên ngành thu?c trình ?? th?c s?: 29 tín ch?

– Các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s?: 12 tín ch?

– Các chuyên ?? ti?n s?: 6 tín ch?

湖北快3计划网– Ti?u lu?n t?ng quan: 2 tín ch?

湖北快3计划网– Lu?n án ti?n s?: 75 tín ch?

4.4. ??i v?i NCS ch?a có b?ng th?c s?: ph?i hoàn thành các h?c ph?n b?t bu?c và t? ch?n thu?c kh?i ki?n th?c c? s? và chuyên ngành c?a ch??ng trình ?ào t?o th?c s? chuyên ngành Lu?t qu?c t? t?i H?c vi?n (kh?ng ph?i vi?t lu?n v?n th?c s?) và các n?i dung c?a ch??ng trình ?ào t?o ti?n s?.

T?ng s? tín ch? ph?i tích lu?: 136 tín ch?, trong ?ó:

湖北快3计划网– Kh?i ki?n th?c c? s? và chuyên ngành thu?c trình ?? th?c s?: 41 tín ch?

湖北快3计划网– Các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s?: 12 tín ch?

– Các chuyên ?? ti?n s?: 6 tín ch?

湖北快3计划网– Ti?u lu?n t?ng quan: 2 tín ch?

– Lu?n án ti?n s?: 75 tín ch?

5. TUY?N SINH:

5.1. Ph??ng th?c tuy?n sinh

  1. a) ??i t??ng t? th?c s?: xét h? s? chuyên m?n theo quy ??nh c?a H?c vi?n Ngo?i giao
  2. b) ??i t??ng t? c? nhan: k?t h?p thi tuy?n và xét h? s? chuyên m?n
  • M?n thi C? b?n: Tri?t h?c
  • M?n thi C? s?: Ly lu?n chung v? nhà n??c và pháp lu?t
  • M?n Ngo?i ng?: Ch?n m?t trong 3 th? ti?ng: Anh, Pháp, Trung Qu?c

湖北快3计划网Xét h? s? chuyên m?n theo quy ??nh c?a H?c vi?n Ngo?i giao.

5.2. ?i?u ki?n d? tuy?n

a) V? v?n b?ng và c?ng trình ?? c?ng b?: 湖北快3计划网ng??i d? tuy?n ph?i ?áp ?ng m?t trong nh?ng yêu c?u sau:

湖北快3计划网– Có b?ng t?t nghi?p ??i h?c lo?i gi?i tr? lên ho?c b?ng th?c s?.

– Là tác gi? 01 bài báo ho?c báo cáo liên quan ??n l?nh v?c d? ??nh nghiên c?u ??ng trên t?p chí khoa h?c ho?c k? y?u h?i ngh?, h?i th?o khoa h?c chuyên ngành có ph?n bi?n trong th?i h?n 03 n?m (36 tháng) tính ??n ngày ??ng ky d? tuy?n.

b) V? tham niên c?ng tác

湖北快3计划网Ng??i có b?ng th?c s? ?úng chuyên ngành Lu?t qu?c t? ???c n?p h? s? d? tuy?n ngay sau? khi t?t nghi?p.

Nh?ng ??i t??ng còn l?i c?n ph?i có ít nh?t m?t n?m kinh nghi?m làm vi?c trong l?nh v?c chuyên m?n phù h?p v?i ngành, chuyên ngành ??ng ky d? tuy?n.

c) V? trình ?? ngo?i ng?

Ng??i d? tuy?n là c?ng dan Vi?t Nam ph?i có m?t trong nh?ng v?n b?ng, ch?ng ch? minh ch?ng v? n?ng l?c ngo?i ng? sau:

– B?ng t?t nghi?p ??i h?c ho?c b?ng th?c s? do c? s? ?ào t?o n??c ngoài c?p cho ng??i h?c toàn th?i gian ? n??c ngoài mà ng?n ng? s? d?ng trong quá trình h?c t?p là ti?ng Anh ho?c ti?ng n??c ngoài khác;

– B?ng t?t nghi?p ??i h?c các ngành ng?n ng? n??c ngoài do các c? s? ?ào t?o c?a Vi?t Nam c?p;

– Ch?ng ch? ti?ng Anh TOEFL iBT t? 45 tr? lên ho?c Ch?ng ch? IELTS (Academic Test) t? 5.0 tr? lên do m?t t? ch?c kh?o thí ???c qu?c t? và Vi?t Nam c?ng nh?n c?p trong th?i h?n 02 n?m (24 tháng) tính ??n ngày ??ng ky d? tuy?n;

– Ng??i d? tuy?n ?áp ?ng quy ??nh t?i ?i?m a kho?n này khi ng?n ng? s? d?ng trong th?i gian h?c t?p kh?ng ph?i là ti?ng Anh; ho?c ?áp ?ng quy ??nh t?i ?i?m b kho?n này khi có b?ng t?t nghi?p ??i h?c ngành ng?n ng? n??c ngoài kh?ng ph?i là ti?ng Anh; ho?c có các ch?ng ch? ti?ng n??c ngoài khác ti?ng Anh ? trình ?? t??ng ???ng (Ph? l?c II) theo quy ??nh t?i ?i?m c kho?n này do m?t t? ch?c kh?o thí ???c qu?c t? và Vi?t Nam c?ng nh?n c?p trong th?i h?n 02 n?m (24 tháng) tính ??n ngày ??ng ky d? tuy?n thì ph?i có kh? n?ng giao ti?p ???c b?ng ti?ng Anh trong chuyên m?n (có th? di?n ??t nh?ng v?n ?? thu?c l?nh v?c chuyên m?n cho ng??i khác hi?u b?ng ti?ng Anh và hi?u ???c ng??i khác trình bày nh?ng v?n ?? chuyên m?n b?ng ti?ng Anh). H?c vi?n Ngo?i giao t? ch?c ki?m tra ?ánh giá trình ?? ti?ng Anh cho nh?ng ng??i d? tuy?n thu?c nhóm này;

湖北快3计划网Ng??i d? tuy?n là c?ng dan n??c ngoài ph?i có trình ?? ti?ng Vi?t t?i thi?u t? B?c 4 tr? lên theo Khung n?ng l?c ti?ng Vi?t dùng cho ng??i n??c ngoài ho?c b?ng t?t nghi?p ??i h?c ho?c b?ng th?c s? do các c? s? ?ào t?o c?a Vi?t Nam c?p cho ng??i h?c toàn th?i gian ? Vi?t Nam b?ng ti?ng Vi?t.

6. ?I?U KI?N T?T NGHI?P:

湖北快3计划网– Hoàn thành ch??ng trình ?ào t?o trình ?? ti?n s?, g?m: các h?c ph?n b? sung (n?u có), các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s?, các chuyên ?? ti?n s? và ti?u lu?n t?ng quan, tham gia gi?ng d?y ch??ng trình ??i h?c ho?c th?c s? chuyên ngành Lu?t qu?c t? t?i H?c vi?n Ngo?i giao.

– ?? c?ng b? t?i thi?u 02 bài báo v? k?t qu? nghiên c?u c?a lu?n án trong ?ó có 01 bài ??ng trên t?p chí khoa h?c thu?c danh m?c các t?p chí ISI-Scopus ho?c ?? c?ng b? t?i thi?u 02 báo cáo b?ng ti?ng n??c ngoài trong k? y?u h?i th?o qu?c t? có ph?n bi?n ho?c 02 bài báo ??ng trên t?p chí khoa h?c n??c ngoài có ph?n bi?n.

– B?o v? thành c?ng lu?n án ti?n s? tr??c H?i ??ng ?ánh giá lu?n án c?p h?c vi?n.

湖北快3计划网– Kh?ng trong th?i gian b? k? lu?t t? hình th?c c?nh cáo tr? lên ho?c ?ang trong th?i gian b? truy c?u trách nhi?m hình s?.

– Kh?ng b? khi?u n?i, t? cáo v? n?i dung khoa h?c trong lu?n án.

湖北快3计划网– Nghiên c?u sinh b?o v? thành c?ng lu?n án ti?n s? ???c c?p b?ng Ti?n s? Lu?t qu?c t? (PhD Degree in International Law).

7. N?I DUNG CH??NG TRìNH:

7.1. ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành ?úng, ngành phù h?p

7.2. ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành g?n

7.3. ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành khác

湖北快3计划网7.4. ??i v?i NCS NCS ch?a có b?ng th?c s?

8. K? HO?CH GI?NG D?Y D? KI?N:

8.1. ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành ?úng, ngành phù h?p (3 n?m):

TT Tên h?c ph?n Th?i gian th?c hi?n
Ph?n 1 Các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s? N?m th? nh?t
Các chuyên ?? ti?n s? và ti?u lu?n t?ng quan N?m th? hai
Ph?n 2 Nghiên c?u khoa h?c N?m th? nh?t và hai
Ph?n 3 Lu?n án ti?n s? N?m th? hai và ba

8.2. ??i v?i NCS có b?ng th?c s? ngành g?n và ngành khác (3,5 n?m):

TT Tên h?c ph?n Th?i gian th?c hi?n
Ph?n 1 Các h?c ph?n b? sung N?m th? nh?t
Ph?n 2 Các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s? N?m th? nh?t
Các chuyên ?? ti?n s? và ti?u lu?n t?ng quan N?m th? hai
Ph?n 3 Nghiên c?u khoa h?c N?m th? nh?t và hai
Ph?n 4 Lu?n án ti?n s? N?m th? hai và ba

8.3. ??i v?i NCS ch?a có b?ng th?c s? (4 n?m):

TT Tên h?c ph?n Th?i gian th?c hi?n
Ph?n 1 Các h?c ph?n b? sung N?m th? nh?t và hai
Ph?n 2 Các h?c ph?n ? trình ?? ti?n s? N?m th? hai
Các chuyên ?? ti?n s? và ti?u lu?n t?ng quan N?m th? ba
Ph?n 3 Nghiên c?u khoa h?c N?m th? hai và ba
Ph?n 4 Lu?n án ti?n s? N?m th? ba và t?

L?u y:

– NCS có b?ng th?c s? ngành g?n, NCS có b?ng th?c s? ngành khác và NCS ch?a có b?ng th?c s? s? h?c các h?c ph?n b? sung cùng v?i các khóa cao h?c chuyên ngành Lu?t qu?c t? t?i H?c vi?n.

– Phòng ?ào t?o sau ??i h?c có trách nhi?m b? trí, ph? bi?n k? ho?ch h?c t?p và ??n ??c ?? các NCS hoàn thành ch??ng trình ?ào t?o trình ?? ti?n s? chuyên ngành Lu?t qu?c t? theo ?úng ti?n ??.

One thought on “Ch??ng trình ?ào t?o Ti?n s? Lu?t Qu?c t?

  1. says:

    Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC