Ch??ng trình Liên k?t ?ào t?o C? nhan Qu?c t? ngành Quan h? Qu?c t?, Khoa h?c chính tr?, Truy?n th?ng

Liên k?t gi?a H?c vi?n Ngo?i giao Vi?t Nam
& ??i h?c Victoria Wellington, New Zealand

Ch??ng trình Liên k?t gi?a H?c vi?n Ngo?i giao Vi?t Nam và ??i h?c Victoria Wellington, New Zealand, ?ào t?o c? nhan ca?c chuyên ngành Quan h? Qu?c t?, Khoa ho?c Chi?nh tri?, va? Truyê?n th?ng. Ngoa?i ra, tu?y thu??c va?o viê?c l??a cho?n ca?c m?n ho?c theo quy ?i?nh cu?a ?H Victoria sinh viên co?n co? thê? ????c ca?p b??ng c?? nhan song nga?nh trong khu?n kh?? ch??ng tri?nh c?? nhan cu?a ?H Victoria, vi? du? nh? Quan hê? Qu??c tê? va? Truyê?n th?ng, Khoa ho?c Chi?nh tri? va? Truyê?n th?ng…B??ng ca?p do ?H Victoria Wellington ca?p, co? gia? tri? qu??c tê?, ????c cha?p nha?n ?? ca?c tr???ng ?a?i ho?c th?? ha?ng cao trên thê? gi??i.

Chúng t?i cam k?t cung c?p m?t ch??ng trình ?ào t?o ch?t l??ng cao v?i ??i ng? gi?ng viên xu?t s?c nh?t c?a H?c vi?n Ngo?i giao Vi?t Nam và ??i h?c Victoria Wellington, New Zealand ?? t?t nghi?p b?c sau ??i h?c ? các ??i h?c danh ti?ng trên th? gi?i. Sinh viên ???c ti?p c?n nh?ng ki?n th?c, ph??ng pháp h?c t?p và nghiên c?u m?i theo tiêu chu?n c?a các tr??ng ??i h?c qu?c t? th? h?ng cao.

Nh?m ??m b?o ch?t l??ng ?ào t?o, Ch??ng trình lu?n tuan th? h? th?ng ki?m ??nh ch?t ch? v? ch?t l??ng c?a ??i h?c Victoria Wellington, New Zealand. Ch??ng trình, giáo trình c?ng nh? toàn b? quá trình h?c t?p và ki?m tra, thi c? do ??i h?c Victoria Wellington thi?t k?, giám sát và ki?m duy?t.

Ch??ng trình Liên k?t ?ào t?o ???c trang b? c? s? v?t ch?t hi?n ??i nh?m ph?c v? hi?u qu? cho vi?c h?c t?p và gi?ng d?y. Các phòng h?c ???c trang b? bàn gh? ch?t l??ng cao, máy ?i?u hòa nhi?t ?? hai chi?u, máy chi?u, h? th?ng am thanh, ???ng truy?n Internet t?c ?? cao. Có phòng máy tính dành riêng cho sinh viên ch??ng trình liên k?t, t?o ?i?u ki?n cho các em t? h?c, tra c?u tài li?u trên m?ng và ti?p c?n h? th?ng th? vi?n ?i?n t? hi?n ??i c?a tr??ng ??i h?c Victoria Wellington.

Ngoài ra, trong quá trình h?c t?p, sinh viên ???c tham gia các ho?t ??ng h? tr? h?c t?p và ngo?i khóa ?a d?ng giúp sinh viên b?i d??ng, rèn luy?n ph?m ch?t và k? n?ng cho ngh? nghi?p t??ng lai.

2. Hoat dong SV tai VN 2 (Custom)

?

1. Hoat dong SV tai VN (Custom)

?M?t s? ho?t ??ng ngo?i khóa c?a sinh viên ch??ng trình liên k?t ?ào t?o t?i Vi?t Nam

?u ?i?m l?n nh?t c?a Ch??ng trình Liên k?t ?ào t?o gi?a H?c vi?n Ngo?i giao Vi?t Nam và ??i h?c Victoria Wellington, New Zealand là sinh viên v?a có th? ti?t ki?m chi phí h?n so v?i nhi?u ch??ng trình du h?c khác, v?a có c? h?i h?c t?p trong m?i tr??ng c?a hai tr??ng ??i h?c danh ti?ng b?c nh?t c?a Vi?t Nam và New Zealand. Ngoài ra, trong th?i gian h?c t?i H?c vi?n Ngo?i giao, sinh viên s? ???c cung c?p thêm m?t s? khóa h?c b? tr? ??c bi?t h?u ích nh? Li?ch s?? Quan hê? Qu??c tê?, Chi?nh sa?ch ???i ngoa?i Viê?t Nam, Nghi?p v? Ngo?i giao, K? thu?t v?n b?n, Lê? tan

H?n th? n?a nhi?u m?c h?c b?ng h?p d?n dành cho nh?ng sinh viên xu?t s?c ?ang ch? ?ón các b?n. Chúc các b?n thành c?ng!


GI?I THI?U TR??NG ??I H?C VICTORIA WELLINGTON

??i h?c Victoria Wellington, New Zealand

Tr??ng ??i h?c Victoria Wellington, t?a l?c t?i th? ?? Wellington c?a ??t n??c New Zealand, là tr??ng ??i h?c c?ng l?p v?i l?ch s? h?n 100 n?m. ??i h?c Victoria Wellington ?? t?o d?ng ???c danh ti?ng ?áng t? hào trên th? gi?i trong l?nh v?c gi?ng d?y và nghiên c?u ? h?u h?t các chuyên ngành. Hi?n t?i, tr??ng có h?n 21.000 sinh viên, trong ?ó h?n 2.700 sinh viên qu?c t? ??n t? 90 qu?c gia trên kh?p th? gi?i. ??i h?c Victoria Wellington có v? trí thu?n l?i, g?n v?i các trung tam v?n hóa, chính tr?, x? h?i và th? vi?n qu?c gia c?a New Zealand.

Th? vi?n c?a ??i h?c Victoria Wellington

N?m 2013, theo x?p h?ng c?a QS World University Rankings (B?ng x?p h?ng th??ng niên v? th? h?ng các tr??ng ??i h?c trên th? gi?i c?a t? ch?c giáo d?c Quacquarelli Symonds, V??ng qu?c Anh), ??i h?c Victoria Wellington là m?t trong 50 tr??ng ??i h?c hàng ??u th? gi?i v? ?ào t?o ngành chính tr? qu?c t?, ??ng trong danh sách 100 tr??ng ??i h?c hàng ??u khu v?c Chau á – Thái Bình D??ng.

??i h?c Victoria Wellington ??ng th? 14 trong b?ng x?p h?ng các tr??ng ??i h?c t?i Chau úc theo x?p h?ng c?a U.S. News & World Report. T?i New Zealand, ??i h?c Victoria Wellington ??ng ??u trong b?ng x?p h?ng chung các tr??ng ??i h?c c?a New Zealand; ??i h?c Victoria Wellington t? hào là tr??ng ??i h?c ?? ??t ???c nh?ng thành tích ?áng k? trong l?nh v?c liên k?t ?ào t?o qu?c t?. Tr??ng có nhi?u m?i quan h? t?t v? trao ??i gi?ng viên và sinh viên v?i h?n 90 tr??ng ??i h?c, H?c vi?n n?i ti?ng khu v?c Chau á – Thái Bình D??ng, Chau M? và Chau ?u.

??i h?c Victoria Wellington cung c?p ??y ?? c? s? v?t ch?t ti?n nghi cho sinh viên, bao g?m th? vi?n, ti?m cà phê, ngan hàng, hi?u sách, c?a hàng máy tính, ti?m báo, cau l?c b? v?n hóa và d?ch v? y t?. H?i sinh viên c?a tr??ng tài tr? h?u h?t cho 100 cau l?c b? x? h?i, th? thao, v?n hóa và dan t?c.Th?ng qua ?ó mang l?i cho sinh viên s? tho?i mái và t? tin trong m?i tr??ng h?c t?p m?i.

3. Hoat dong SV tai New Zealand (Custom)

M?t s? ho?t ??ng ngo?i khóa c?a sinh viên ch??ng trình liên k?t ?ào t?o t?i New Zealand

??i h?c Victoria Wellington còn có nh?ng san ch?i và ti?n nghi ?? giúp cho sinh viên có th? tham gia vào các m?n th? thao nh? bóng b?u d?c, bóng r?, cricket, tennis, squash và leo núi. Trung tam th? thao và gi?i trí ???c nang c?p m?i hoàn toàn và m? c?a 16 ti?ng/ngày. Nh? ?ó, sinh viên có th? tham gia vào nhi?u ho?t ??ng th? d?c th? thao, ho?t ??ng ngoài tr?i, các l?p h?c khiêu v? và th? c?ng m? ngh?… tùy theo s? thích và kh? n?ng c?a m?i ng??i.


?I?U KI?N TUY?N SINH

Trình ?? ngo?i ng?: IELTS (Academic – D?ng H?c thu?t) t?i thi?u là 5.5 ho?c TOEFL, TOEFL iBT t??ng ???ng;

IELTS

TOEFL

TOEFL iBT

5.5

453 – 497

46 – 59

6.0

497 – 547

60 – 78

6.5

550 – 583

79 – 93

7.0

587 – 607

94 – 101

7.5

610 – 633

102 – 109

8.0

637 – 650

110 – 114

8.5

653 – 663

115 – 117

9.0

667 – 677

118 – 120

Trình ?? v?n hóa:

??i v?i h?c sinh t?t nghi?p THPT trong n??c ho?c n??c ngoài: xét duy?t theo h? s?;

??i v?i sinh viên ?ang theo h?c các tr??ng ?H trong n??c ho?c n??c ngoài: xét duy?t theo h? s?;


TH?I GIAN TUY?N SINH

Ch??ng trình Liên k?t ?ào t?o nh?n h? s? liên t?c trong n?m cho các khóa khai gi?ng tháng 10 và ??t b? sung vào tháng 02 n?m sau.

Ch??ng trình h??ng d?n và nh?n h? s? tuy?n sinh theo gi? hành chính t? th? Hai ??n th? Sáu hàng tu?n.


?I?U KI?N CHUY?N TI?P

Trình ?? ngo?i ng?: IELTS (Academic – D?ng H?c thu?t) t?i thi?u là 6.0 (trong ?ó kh?ng có k? n?ng nào d??i 5.5) ho?c TOEFL, TOEFL iBT t??ng ???ng;

H?c qua 9 m?n h?c ? H?c vi?n Ngo?i giao, ?? ít nh?t 6/9 m?n.

Th?i gian chuy?n ti?p: vào các tháng 02 và tháng 7 hàng n?m.


LIêN H?

Ch??ng trình Liên k?t ?ào t?o, Phòng ?ào t?o, H?c vi?n Ngo?i giao

??a ch?:

S? 69 ph? Chùa Láng, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i

Mobile:

0912 603 333

?i?n tho?i:

(+84-4) 3834 4540 – ext. 2205?? * Fax: (+84-4) 3834 3543

Email:

lienketdaotaohvng@mofa.gov.vn

Th?ng tin
chi ti?t v? ch??ng trình

?

Xem t?i ?ay

?

Website:

?http://niuyangyzc.com/vi/thong-tin-tieu-diem/911-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-quoc-te.html

?


KHUNG CH??NG TRìNH ?àO T?O

Giai ?o?n ? Vi?t Nam h?c 9 m?n:

TT

M?n h?c

M? m?n

S? ?i?m tích l?y
tín ch?

??????????? 100 level

1

K? n?ng Vi?t h?c thu?t (Academic Writing)

WRIT 151

20 ?i?m

2

Nh?p m?n v? Quan h? Qu?c t? (Introduction to International Relations)

INTP 113

20 ?i?m

3

Nh?p m?n v? T? t??ng Chính tr? (Introduction to Political Ideas)

POLS 112

20 ?i?m

4

Nh?p m?n v? Chính tr? So sánh (Introduction to Comparative Politics)

POLS 114

20 ?i?m

5

Truy?n th?ng, X? h?i và Chính tr? (Media, Society and Politics)

MDIA 102

20 ?i?m

6

V?n hóa Truy?n th?ng ??i chúng (Popular Media Culture)

MDIA 103

20 ?i?m

??????????? 200 level

7

Phan tích Chính sách ??i ngo?i (Foreign Policy Analysis)

INTP 245

20 ?i?m

8

Kinh t? Chính tr? Qu?c t? (International Relations: Wealth and World Affairs)

INTP 247

20 ?i?m

9

An ninh Qu?c t? (International Security)

INTP 248

20 ?i?m

Giai ?o?n ? New Zealand h?c 9 m?n: Tùy theo s? l?a ch?n các m?n h?c theo qui ??nh c?a ??i h?c Victoria Wellington, New Zealand. Sinh viên có th? theo h?c và ???c c?p b?ng c? nhan m?t trong nh?ng ngành sau:

1. C? nhan ngành Quan h? qu?c t?

2. C? nhan ngành Khoa h?c chính tr?

3. C? nhan ngành Truy?n th?ng

4. Ho?c B?ng song ngành

Nh?ng m?n h?c d??i ?ay ch? có tính ch?t tham kh?o tr??c, sinh viên có th? l?a ch?n các m?n h?c phù h?p theo danh sách các m?n h?c c?a ??i h?c Victoria Wellington:

International Politics of Development

Political Philosophy and International Relations

Culture and International Relations

Ethics and International Affairs

International Relations in East Asia

Polity, Economy, Culture and the Dialectics of Human Rights

International Relations Theory

Decolonizing International Relations

Political Sociology

?? có thêm th?ng tin v? các m?n h?c, sinh viên có th? tìm hi?u t?i website chính th?c c?a ??i h?c Victoria Wellington:?


Vì SAO CH?N H?C T?I ??I H?C VICTORIA, NEW ZEALAND

New Zealand là ?i?m ??n h?p d?n ??i v?i các du h?c sinh, nh?t là các sinh viên ??n t? chau á. ??c bi?t trong giai ?o?n n?n kinh t? toàn c?u ?ang g?p nhi?u khó kh?n hi?n nay thì du h?c t?i New Zealand càng t? ra là m?t l?a ch?n t?i ?u.

Th? ?? Wellington, New Zealand

New Zealand – ??t n??c thanh bình, an ninh b?o ??m:?X?p th? t? trên th? gi?i v? nh?ng n??c có n?n an ninh ?n ??nh nh?t (Theo Global Peace Index rankings 2014).

M?i tr??ng và ch?t l??ng cu?c s?ng cao: C? s? v?t ch?t, ??c bi?t là giao th?ng c?ng c?ng hi?n ??i, thu?n ti?n cho vi?c ?i l?i. Thiên nhiên hi?n hoà, con ng??i than thi?n giúp du h?c sinh nhanh chóng thích nghi v?i m?i tr??ng s?ng m?i l?.

H? th?ng giáo d?c phát tri?n, ??t tiêu chu?n qu?c t?, b?ng c?p ???c c?ng nh?n r?ng r?i: Du h?c t?i New Zealand, b?n s? có c? h?i ???c h??ng n?n giáo d?c ti?n b? lu?n h??ng ??n s? hoàn thi?n, trang thi?t b? h?c t?p hi?n ??i, ph??ng pháp gi?ng d?y tiên ti?n, giúp b?n phát huy t?i ?a n?ng l?c b?n than.?

L? T?t nghi?p C? nhan t?i ??i h?c Victoria Wellington n?m 2013

C? h?i h?c ti?ng Anh chu?n:?? New Zealand, ti?ng Anh là ng?n ng? chính th?c, ph?n l?n dan s? là ng??i Anh, úc, chau ?u.Giao ti?p v?i ng??i b?n ??a b?ng ti?ng Anh hàng ngày, ch? trong m?t th?i gian ng?n trình ?? ti?ng Anh c?a b?n s? ???c c?i thi?n và nang cao m?t cách ?áng k?.

Chi phí h?c t?p và sinh ho?t t?i New Zealand kh?ng quá cao:?Trong th?i gian h?c ? New Zealand sinh viên ???c phép làm thêm nhi?u nh?t là 20 gi?/tu?n, v?i m?c l??ng t?i thi?u 13 NZD/gi?. Sau khi t?t nghi?p, sinh viên có c? h?i vi?c làm s? ???c t?o ?i?u ki?n c?p visa.

M?i quan h? h?u ngh? h?p tác gi?a New Zealand và Vi?t Nam ngày càng th?t ch?t trên nhi?u ph??ng di?n, ??c bi?t là l?nh v?c giáo d?c ?ào t?o.Sinh viên du h?c t?i New Zealand s? ???c h??ng nhi?u ?u ??i c?a c? hai nhà n??c.


M?T S? G??NG M?T SINH VIêN TIêU BI?U

1- Ha Anh Vu2- Tran Thanh Thuy3- Mai Manh Hoang4- Le Vu Quynh Anh5- Nguyen Duc Trung6- Pham Gia Trung7- Doan Linh Chi8- Nguyen Thanh Tung

4. NGUYEN HOANG AN KHANH (Custom)5. DUNG NGUYEN (Custom)

??ng ky th?ng tin Ch??ng trình Liên k?t ?ào t?o

ctlk-9-1

Know what you stand for
Know where your passion lie
Know your next move.

KNOW YOUR MIND
BE YOUR BEST.

?

One thought on “Ch??ng trình Liên k?t ?ào t?o C? nhan Qu?c t? ngành Quan h? Qu?c t?, Khoa h?c chính tr?, Truy?n th?ng

  1. says:

    湖北快3计划网Awsome info and straight to the point. I don’t know if this is in fact the best place to ask but do you folks have any ideea where to get some professional writers? Thx ??

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC