CH??NG TRìNH LIêN K?T ?àO T?O QU?C T?

Liên k?t gi?a H?c vi?n Ngo?i giao Vi?t Nam
& ??i h?c Victoria Wellington, New Zealand

 • Ch??ng trình Liên k?t gi?a H?c vi?n Ngo?i giao và ??i h?c Victoria Wellington (New Zealand), ?ào t?o c? nhan ca?c chuyên ngành: Quan h? Qu?c t?, Khoa h?c Chính tr?, Truy?n th?ng. Ngoa?i ra, tu?y thu??c va?o viê?c l??a cho?n ca?c m?n ho?c theo quy ?i?nh cu?a ?H Victoria sinh viên co?n co? thê? ????c ca?p b?ng c? nhan song ngành: Quan h? qu?c t? và Khoa h?c chính tr?, Quan h? qu?c t? và Truy?n th?ng, Khoa h?c chính tr? và Truy?n th?ng. B??ng ca?p do ?H Victoria Wellington ca?p, co? gia? tri? qu??c tê?, ????c cha?p nha?n ?? ca?c tr???ng ?a?i ho?c th?? ha?ng cao trên thê? gi??i.

 • Ch??ng trình ?? ???c s? c?p phép c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o và s? cho phép c?a B? Ngo?i giao. ???c ?ánh giá là ch??ng trình liên k?t ?ào t?o nghiêm túc, ch?t l??ng cao.
 • Th?i gian ?ào t?o: 3 n?m, chia 2 giai ?o?n, 1,5 n?m h?c t?i Vi?t Nam và 1,5 n?m h?c t?i New Zealand. Ng?n ng? gi?ng d?y: ti?ng Anh. Giai ?o?n ? Vi?t Nam sinh viên h?c chung m?t khung ch??ng trình g?m chín (9) m?n t??ng ?ng v?i 180 tín ch?. Sau khi hoàn thành giai ?o?n h?c t?i H?c vi?n Ngo?i giao, sinh viên ??t tiêu chu?n s? ???c chuy?n ti?p sang ?H Victoria Wellington (New Zealand), h?c chín (9) m?n ti?p theo t??ng ?ng v?i 180 tín ch? còn l?i.
 • Khi t?t nghi?p sinh viên ???c c?p b?ng c?a ??i h?c Victoria, hoàn toàn gi?ng nh? các sinh viên h?c toàn th?i gian ? ??i h?c Victoria.
 • ?u ?i?m c?a Ch??ng trình: sinh viên v?a có th? ti?t ki?m chi phí h?n so v?i nhi?u ch??ng trình du h?c/liên k?t khác, v?a có c? h?i h?c t?p trong m?i tr??ng c?a hai tr??ng ??i h?c danh ti?ng c?a Vi?t Nam và New Zealand; s? l?a ch?n ngành h?c ?a d?ng; b?ng c?p có giá tr? cao, ???c ch?p nh?n trên toàn c?u.

GI?I THI?U TR??NG ??I H?C VICTORIA WELLINGTON

??i h?c Victoria Wellington, New Zealand

 • ??i h?c Victoria Wellington là m?t trong 150 tr??ng ??i h?c hàng ??u trên th? gi?i v? ?ào t?o ngành Khoa h?c Chính tr?, Quan h? Qu?c t?, Truy?n th?ng (trong t?ng s? 18.000 tr??ng ??i h?c ???c ?ánh giá t?i b?ng x?p h?ng QS World University Rankings n?m 2017). Hàng n?m, tr??ng ?ào t?o kho?ng 22.000 sinh viên, trong ?ó có g?n 4.000 sinh viên qu?c t? ??n t? h?n 100 qu?c gia trên toàn th? gi?i.
 • ??i h?c Victoria Wellington là ??i h?c hàng ??u New Zealand v? ch?t l??ng nghiên c?u: Theo ?ánh giá c?a chính ph? New Zealand, ??i h?c Victoria Wellington ??ng ??u v? ch?t l??ng nghiên c?u (D?a theo b?ng ?ánh giá ch?t l??ng c?a Qu? nghiên c?u Thành t?u n?m 2013 thu?c ?y Ban Giáo d?c b?c ??i h?c). H?u h?t cán b? c?a Tr??ng tham gia vào c?ng tác nghiên c?u, 70% trong s? ?ó ??t ???c c?p ?? x?p h?ng cao nh?t.
 • Khu?n viên ??i h?c Victoria Wellington mang l?i cho sinh viên s? ti?n nghi và tho?i mái trong th?i gian h?c t?p v?i th? vi?n, hi?u sách, ngan hàng, ti?m cà phê, phòng khám b?nh… Sinh viên c?ng có th? ??ng ky s? d?ng khu liên h?p th? thao ?? t?p luy?n bóng b?u d?c, bóng r?, tennis, leo núi… Ngoài ra, tùy theo s? thích và kh? n?ng c?a m?i cá nhan, sinh viên có th? l?a ch?n tham gia trong s? h?n 100 cau l?c b? c?a tr??ng.

Th? vi?n c?a ??i h?c Victoria Wellington

Ti?m café, ti?m ?n trong khu?n viên ?H Victoria Wellington

Khu th? thao c?a ?H Victoria Wellington

?I?U KI?N TUY?N SINH

Hình th?c tuy?n sinh: Xét duy?t h? s?.

Trình ?? ngo?i ng?: IELTS (Academic – D?ng H?c thu?t) t?i thi?u là 5.5 ho?c TOEFL, TOEFL iBT t??ng ???ng;

IELTS

TOEFL

TOEFL iBT

5.5

453 – 497

46 – 59

6.0

497 – 547

60 – 78

6.5

550 – 583

79 – 93

7.0

587 – 607

94 – 101

7.5

610 – 633

102 – 109

8.0

637 – 650

110 – 114

8.5

653 – 663

115 – 117

9.0

667 – 677

118 – 120

Ngu?n: Vi?n Kh?o Thí Giáo d?c Hoa K? (ETS)

Trình ?? v?n hóa:

 • H?c sinh t?t nghi?p THPT trong n??c ho?c n??c ngoài.
 • Sinh viên ?ang theo h?c các tr??ng ??i h?c trong n??c ho?c n??c ngoài.

* Ghi chú:c thí sinh ch?a ??t ?i?u ki?n ngo?i ng? có th? ??ng ky h?c l?p ?n luy?n IELTS c?p t?c t? trình ?? c? b?n ??n nang cao.

TH?I GIAN TUY?N SINH

 • Ch??ng trình Liên k?t ?ào t?o nh?n h? s? liên t?c trong n?m cho khóa khai gi?ng tháng 10 ho?c khóa tuy?n sinh b? sung tháng 2 c?a n?m k? ti?p.
 • Ch??ng trình h??ng d?n và nh?n h? s? tuy?n sinh theo gi? hành chính t? th? Hai ??n th? Sáu hàng tu?n.
 • Khóa 12 d? ki?n khai gi?ng vào 14/10/2019, th?i gian nh?n h? s? t? 01/7/2019 ??n h?t 27/9/2019.

Bà Wendy Matthews – ??i s? New Zealand t?i Vi?t Nam – tham d? l? khai gi?ng Khoá 10 cùng các th?y c? và sinh viên Ch??ng trình liên k?t ?ào t?o

KHUNG CH??NG TRìNH ?àO T?O

Giai ?o?n ? Vi?t Nam h?c 9 m?n:

TT

M?n h?c

M? m?n

S? ?i?m tích l?y
tín ch?

?????????? 100 level

1

K? n?ng Vi?t h?c thu?t (Academic Writing)

WRIT 151

20 ?i?m

2

Nh?p m?n v? Quan h? Qu?c t? (Introduction to International Relations)

INTP 113

20 ?i?m

3

Nh?p m?n v? T? t??ng Chính tr? (Introduction to Political Ideas)

POLS 112

20 ?i?m

4

Nh?p m?n v? Chính tr? So sánh (Introduction to Comparative Politics)

POLS 114

20 ?i?m

5

V?n hóa Truy?n th?ng ??i chúng ((Popular Media Culture)

MDIA 103

20 ?i?m

6

Truy?n th?ng t??ng tác và x? h?i (Social and Interactive Media)

MDIA 104

20 ?i?m

??????????? 200 level

7

Phan tích Chính sách ??i ngo?i (Foreign Policy Analysis)

INTP 245

20 ?i?m

8

Kinh t? Chính tr? Qu?c t? (International Relations: Wealth and World Affairs)

INTP 247

20 ?i?m

9

An ninh Qu?c t? (International Security)

INTP 248

20 ?i?m

Giai ?o?n ? New Zealand h?c 9 m?n:

Sinh viên có th? l?a ch?n các m?n h?c phù h?p theo danh sách các m?n h?c c?a ??i h?c Victoria. (Tham kh?o cách ch?n m?n: t?i ?ay)

?I?U KI?N CHUY?N TI?P

 • Sinh viên ph?i tr?i qua toàn b? 9 m?n h?c. Thi ?? ít nh?t 6/9 m?n h?c ? H?c vi?n Ngo?i Giao (trong ?ó có ít nh?t hai m?n ??t ?i?m B- tr? lên).
 • ?i?m IELTS (Academic): 6.0 tr? lên (trong ?ó kh?ng có k? n?ng nào d??i 5.5), ho??c TOEFL ho?c TOEFL iBT t??ng ???ng.
 • ?H Victoria ti?p nh?n sinh viên vào hai ??t là tháng 2 và tháng 7 h?ng n?m.
 • H?c vi?n Ngo?i giao s? h? tr? th? t?c visa.

M?T S? HO?T ??NG NGO?I KHOá C?A SINH VIêN

M?t s? ho?t ??ng ngo?i khóa c?a sinh viên ch??ng trình liên k?t ?ào t?o t?i Vi?t Nam

M?t s? ho?t ??ng ngo?i khóa c?a sinh viên ch??ng trình liên k?t ?ào t?o t?i New Zealand

Vì SAO CH?N H?C T?I ??I H?C VICTORIA, NEW ZEALAND

New Zealand ???c ?ánh giá là m?t qu?c gia có n?n giáo d?c ch?t l??ng, phong c?nh thiên nhiên hùng v?, n?n v?n hóa s?i ??ng và ng??i dan n?i ti?ng than thi?n trên th? gi?i.

? New Zealand – ??t n??c thanh bình, an ninh b?o ??m: ???c ?ánh giá là qu?c gia thanh bình th? hai trên th? gi?i theo ch? s? Hòa bình Toàn c?u n?m 2017.

? M?i tr??ng h?c t?p và ch?t l??ng cu?c s?ng cao湖北快3计划网: C? s? v?t ch?t, ??t bi?t là giao th?ng c?ng c?ng hi?n ??i, thu?n ti?n cho vi?c ?i l?i. Thiên nhiên hi?n hòa, con ng??i than thi?n giúp cho du h?c sinh nhanh chóng thích nghi v?i m?i tr??ng s?ng m?i l?.

? H? th?ng giáo d?c phát tri?n, ??t tiêu chu?n qu?c t?, b?ng c?p ???c c?ng nh?n r?ng r?i湖北快3计划网: N?n giáo d?c ti?n b? c?a New Zealand lu?n h??ng ??n s? hoàn thi?n, trang thi?t b? h?c t?p hi?n ??i, ph??ng pháp gi?ng d?y tiên ti?n, giúp h?c viên phát huy t?i ?a n?ng l?c c?a b?n than.

? C? h?i h?c ti?ng Anh chu?n湖北快3计划网: ? New Zealand, ti?ng Anh là ng?n ng? chính th?c. Ph?n l?n là dan s? ng??i Anh, úc và Chau ?u. Giao ti?p v?i ng??i b?n ??a b?ng ti?ng Anh hàng ngày, trong m?t th?i gian ng?n s? giúp b?n c?i thi?n và nang cao trình ?? ti?ng Anh.

? Chi phí h?c t?p và sinh ho?t t?i New Zealand kh?ng quá cao: Trong th?i gian h?c, sinh viên ???c phép làm vi?c t?i ?a là 20 ti?ng/1 tu?n, m?i m?c l??ng t?i thi?u 13 NZD/1 gi?. Sau khi t?t nghi?p, sinh viên ???c c?p th? th?c 1 n?m ?? tìm vi?c, n?u tìm ???c vi?c liên quan ??n ngành h?c c?a mình thì có th? gia h?n th? th?c làm vi?c thêm 2 n?m.

? M?i quan h? h?p tác gi?a New Zealand và Vi?t Nam ngày càng th?t ch?t trên nhi?u ph??ng di?n, ??c bi?t là l?nh v?c giáo d?c ?ào t?o. Sinh viên du h?c t?i New Zealand s? ???c h??ng nhi?u ?u ??i c?a c? hai n??c.

Th? ?? Wellington, New Zealand

L? T?t nghi?p C? nhan t?i ??i h?c Victoria Wellington

TH?NG TIN LIêN H?

Ch??ng trình Liên k?t ?ào t?o, Phòng ?ào t?o, H?c vi?n Ngo?i giao

??a ch?:

S? 69 ph? Chùa Láng, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i

Mobile:

0912 603 333
0918 856 136

?i?n tho?i:

(+84-4) 3834 4540 – ext. 2205?? * Fax: (+84-4) 3834 3543

Email:

lienketdaotaohvng@niuyangyzc.com

Website:

http://niuyangyzc.com

??ng ky th?ng tin Ch??ng trình Liên k?t ?ào t?o?

 

 

 

M?T S? G??NG M?T SINH VIêN TIêU BI?U

PGS.TS. Nguy?n V? Tùng – Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao trao gi?y khen cho sinh viên c?a Ch??ng trình

1- Ha Anh Vu2- Tran Thanh Thuy3- Mai Manh Hoang4- Le Vu Quynh Anh5- Nguyen Duc Trung6- Pham Gia Trung7- Doan Linh Chi8- Nguyen Thanh Tung

4. NGUYEN HOANG AN KHANH (Custom)5. DUNG NGUYEN (Custom)

ctlk-9-1

Know what you stand for
Know where your passion lie
Know your next move.

KNOW YOUR MIND
BE YOUR BEST.

One thought on “CH??NG TRìNH LIêN K?T ?àO T?O QU?C T?

 1. says:

  Hey very cool web site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally…I am glad to search out numerous useful info right here in the submit, we’d like work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC