C? Nguy?n Thái Yên H??ng: “H?y ?? ?am mê d?n l?i”

?am mê nghiên c?u – ?am mê gi?ng d?y

Khi ???c h?i v? hai ni?m ?am mê l?n nh?t c?a cu?c ??i: nghi?p nghiên c?u và nghi?p nhà giáo, cái nào ??n tr??c, cái nào g?n bó h?n v?i c?, c? ?? chan thành chia s?, cu?c ??i 32 n?m tu?i ngh? ? H?c vi?n, kh?i th?y là cán b? nghiên c?u, sau ?ó m?t th?i gian c? m?i tham gia ??ng l?p. ?am mê nghiên c?u t? khi còn tr?, nh?ng có l? nghi?p gi?ng d?y ??n v?i c? nh? cái duyên. Tr??c ?ay c? c?ng ch?a t?ng ngh? mình s? ??ng l?p tr??c hàng tr?m h?c sinh ?? gi?ng bài, nh?ng sau này khi ??n v?i ngh? giáo, c? c?m th?y sinh viên c?a mình có nh?ng nét “?áng yêu” c?c k?, vì v?y c? v?n g?n bó v?i ph?n v?i bút, v?i b?c gi?ng cho t?i t?n bay gi?.

Gi?a hai ni?m ?am mê chi?m tr?n c? tu?i tr? và tu?i ngh? c?a mình, c? tam s? r?ng m?i ni?m ?am mê ??u có nh?ng “cái thú riêng” khi?n c? kh?ng n? t? b?. Kh?ng ch? v?y, chúng còn h? tr? nhau r?t nhi?u, giúp c? “tròn vai” h?n trong t?ng vai trò mà mình ??m nh?n.


C? Nguy?n Thái Yên H??ng

Bí quy?t ?? h?nh phúc: “H?y ?? ?am mê d?n l?i”

B?t c? ai khi ti?p xúc, g?p g? và trò chuy?n v?i c? ??u c?m nh?n ???c ni?m h?nh phúc ?toát ra thành th?n thái t? tin, yêu ??i c?a c?. Nh?ng c?ng vi?c, nh?ng tr?i nghi?m h?ng ngày trong cu?c s?ng c?a c? xu?t phát t? nh?ng ni?m ?am mê l?n lao và cháy b?ng. ??i v?i c?, “bí quy?t” ?? thành c?ng và h?nh phúc chính là vi?c ???c làm nh?ng ?i?u mình thích m?i ngày. C? kh?ng theo ?u?i ?am mê v?i mong mu?n g?t hái nh?ng danh hi?u l?n, nh?ng ti?ng vang xa, mà ??n gi?n vì khi nghiên c?u và gi?ng d?y, c? c?m th?y mình có ích.

C? s? nghi?p c?a c? lu?n g?n bó v?i H?c vi?n, v?i nh?ng trang sách. Là cán b? ??i ngo?i nh?ng ch?a t?ng ?i nhi?m k?, c? nói v?i chúng t?i r?ng c? bi?t ít nh?t m?t l?n nên tr?i nghi?m ?i?u ?ó, tuy nhiên c? ch?a bao gi? h?i h?n. B?i lúc nào c? c?ng có m?t y t??ng m?i mu?n vun ??p cho H?c vi?n nên c? “kh?ng n?” r?i ?i. ?ó c?ng chính là con ???ng phát tri?n mà c? ?? t? ch?n cho riêng mình ?? theo ?u?i ?am mê.

G?i t?i các trò n? c?a c?: “H?y bi?t can b?ng cu?c s?ng”

??i v?i ?a ph?n sinh viên n? t?i H?c vi?n, c? Yên H??ng lu?n là m?t “th?n t??ng” ?áng ng??ng m?. Khi chúng t?i bày t? ?i?u này, c? b?t c??i và nh?n nh?: ??ng ngay l?p t?c mu?n tr? thành m?t ng??i nh? c? bay gi?, b?i phía sau m?i thành c?ng là c? m?t quá trình mi?t mài c? g?ng, ??i v?i c? hay b?t k? ai c?ng v?y. C? lu?n mong các b?n n? ??ng bao gi? quá c?u toàn v? m?i m?t trong cu?c s?ng, h?y bi?t dung hòa, tran tr?ng nh?ng gì mình có và ph?n ??u v??n lên. H?nh phúc s? ??n v?i nh?ng ng??i ph? n? bi?t t? ch?, bi?t can b?ng cu?c s?ng và n? l?c v?i ?am mê c?a mình.

G?i t?i các DAVers c?a c?: “H?y h?c cách ??ng d?y sau v?p ng?”

H?n 30 trong n?m ngh? g?n bó v?i H?c vi?n Ngo?i giao, h?n ai h?t c? r?t th?u hi?u sinh viên c?a mình. C? bi?t và tin r?ng sinh viên c?a c? có tài n?ng, có s? t? tin và có cái “ch?t” riêng c?a Ngo?i giao, nh?ng sinh viên kh?ng bao gi? nên có suy ngh? r?ng mình s? kh?ng th? ho?c kh?ng ???c phép v?p ng?. M?i khi g?p ph?i nh?ng khó kh?n, th? thách, h?y c? g?ng thích nghi và chinh ph?c nó.C? cho r?ng ng??i tr? ??ng gi? cho mình nh?ng suy ngh? quá b?o th?, mà h?n t?t c? ph?i dám thay ??i ?? ??ng d?y sau v?p ng?. H?n n?a, c? mong sinh viên h?y có “t?m nhìn”.T?m nhìn ? ?ay kh?ng ph?i là ?i?u gì mang ngh?a to l?n, mà là t?m nhìn cho chính cu?c ??i c?a mình. C? nói các b?n ??ng nên ??t n?ng v?n ?? mình s? ph?i làm ???c nh?ng gì, mà h?y xác ??nh mình thích làm nh?ng gì và mình ph?i c? g?ng nh? th? nào. N?u có ?am mê b?n s? có ??ng l?c th?c hi?n nó, cùng v?i ni?m tin thì ch?c ch?n s? có th? thành c?ng.

Th?c hi?n: Hoa H? – H?nh Mai

One thought on “C? Nguy?n Thái Yên H??ng: “H?y ?? ?am mê d?n l?i”

  1. says:

    Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and include approximately all important infos. I’d like to see more posts like this.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC