??i di?n H?c vi?n Ngo?i giao tham d? h?i ngh? “?ào t?o lu?t trong b?i c?nh xay d?ng Nhà n??c pháp quy?n, h?i nh?p qu?c t? và k?t n?i m?ng l??i c? s? ?ào t?o lu?t ? Vi?t Nam”

湖北快3计划网Ngày 21 tháng 9 n?m 2019 t?i TP Quy Nh?n (Bình ??nh), Tr??ng ??i h?c Lu?t Hà N?i ?? t? ch?c h?i ngh? “?ào t?o lu?t trong b?i c?nh xay d?ng Nhà n??c pháp quy?n, h?i nh?p qu?c t? và k?t n?i m?ng l??i c? s? ?ào t?o lu?t ? Vi?t Nam”. H?i ngh? quy t? nhi?u ??i di?n c?a h?n 80 c? s? ?ào t?o lu?t trên ph?m vi c? n??c trong ?ó ??i di?n H?c vi?n Ngo?i giao, bà Tr?nh H?i Y?n, Phó tr??ng Khoa Lu?t Qu?c t? c?ng tham d? cu?c h?p.

H?i ngh? ???c t? ch?c ?? chia s? kinh nghi?m v? ?ào t?o lu?t trong ?i?u ki?n xay d?ng Nhà n??c pháp quy?n và h?i nh?p qu?c t? trên nhi?u l?nh v?c; liên k?t các tr??ng cùng xay d?ng y t??ng ?? h??ng t?i m?c tiêu k?t n?i m?ng l??i các c? s? ?ào t?o lu?t trong c? n??c. N?i dung c?a h?i ngh? ?? ?? c?p và th?o lu?n ???c nhi?u v?n ?? l?n mà các c? s? ?ào t?o lu?t trên c? n??c ?ang g?p ph?i và quan tam. PGS.TS Nguy?n Minh H?ng, Tr??ng Khoa Lu?t ??i h?c Ngo?i th??ng và TS. Tr?nh H?i Y?n có bài tham lu?n nh?n m?nh vi?c k?t n?i và thành l?p c?ng ??ng h? tr? các b?n sinh viên tham d? các cu?c thi tranh t?ng gi? ??nh, qua ?ó ?? xu?t gi?i pháp t?ng c??ng ?ào t?o k? n?ng tranh t?ng qu?c t? giúp sinh viên lu?t có m?i tr??ng rèn luy?n, phát tri?n k? n?ng tranh t?ng và h??ng t?i m?c tiêu ??i ng? lu?t s? có kh? n?ng tranh t?ng qu?c t?.

湖北快3计划网Hi?n c? n??c có h?n 80 c? s? ?ào t?o lu?t, m?i tr??ng ??u có th? m?nh, nh?ng kinh nghi?m hay, bài h?c quy trong c?ng tác ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c pháp ly, qu?n tr? ??i h?c, b?o ??m ch?t l??ng ?ào t?o, ngu?n l?c khác nhau. Có th? nói, h?i ngh? ?? di?n ra thành c?ng khi nh?n ???c nhi?u ?óng góp y ki?n, chia s? t? nh?ng ng??i ??u ngành t? các c? s? ?ào t?o lu?t trên c? n??c ???c k?t n?i có chung m?c tiêu cùng phát tri?n ?ào t?o lu?t trong b?i c?nh h?i nh?p qu?c t? hi?n nay.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC