[DAV Great game of Diplomacy 2019] B? m?c h?i ngh? Vienna

Ngày 05/10/2019, t?i Phòng H?i th?o C, H?c vi?n Ngo?i giao, bu?i m? ph?ng H?i ngh? Vienna v? kh?ng ho?ng Balkan và Scandinavia ?? di?n ra thành c?ng v?i s? góp m?t c?a 7 ??i ch?i trong vai trò là l?nh ??o 7 c??ng qu?c chau ?u. H?i ngh? là m?t ph?n trong D? án “Trò ch?i trong l?p h?c: M?t ph??ng pháp c?i ti?n ph??ng pháp gi?ng d?y và h?c t?p Quan h? Qu?c t?” do H?c vi?n Ngo?i giao ph?i h?p v?i Konrad Adenauer Stiftung (KAS) t? ch?c.

Hình 1: Toàn c?nh H?i ngh?

湖北快3计划网L?y b?i c?nh chau ?u n?m 1900 ?ang ??ng tr??c nh?ng m?i ?e d?a l?n: N?i tr? nhi?u n??c r?i ren, b?o lo?n l?t ?? cùng tranh giành quy?n l?c, ?nh h??ng gi?a các phe phái, các n??c trong khu v?c khi?n cho tình hình t?i khu v?c Balkan và Scandinavia ?ang nóng lên t?ng ngày và di?n bi?n v? cùng ph?c t?p. Nh?m th?o lu?n các bi?n pháp kh?n c?p ?? qu?n ly kh?ng ho?ng, duy trì hòa bình, ?n ??nh t?i khu v?c, chính ph? ?? qu?c áo – Hung ??? ?? ngh? tri?u t?p kh?n c?p h?i ngh? t?i th? ?? Vienna v?i s? tham gia c?a các nhà l?nh ??o chau ?u b?y gi?. Bên l? các phiên h?p chính th?c, hàng lo?t cu?c g?p song ph??ng và ?a ph??ng c?ng ?? di?n ra nh?m th?o lu?n các v?n ?? khu v?c c?ng nh? tìm ki?m ??ng minh gi?a các n??c.

Hình 2: N? hoàng áo-Hung phát bi?u khai m?c H?i ngh?

Khai m?c h?i ngh?, N? hoàng áo – Hung ?? có bài phát bi?u quan tr?ng trong ?ó nh?n m?nh nh?ng nguy c? mà chau ?u ?ang ??i m?t, hoan nghênh s? hi?n di?n c?a l?nh ??o các qu?c gia c?ng nh? th?ng qua ch??ng trình ngh? s? c?a h?i ngh?. Sau tuyên b? chính th?c khai m?c h?i ngh?, các nhà l?nh ??o b??c vào th?o lu?n phiên th? nh?t v? v?n ?? kh?ng ho?ng t?i bán ??o Scandinavia. ??i v?i tranh ch?p biên gi?i gi?a Th?y ?i?n và Na Uy c?ng nh? tình hình h?n lo?n t?i Hà Lan sau cái ch?t b?t ng? c?a nhà vua Hà Lan d?n ??n s? chia r? sau s?c trong n?i b? n??c này, các n??c ??u t? ra lo ng?i và có nhi?u y ki?n khác nhau do ?ay là khu v?c có liên quan ??n l?i ích chi?n l??c c?a nhi?u n??c nh? Nga, Anh, Pháp, ??c. Tuy nhiên các qu?c gia ??u nh?t trí cho r?ng“c?n có c? ch? nh?m duy trì hòa bình, ?n ??nh ? khu v?c, ?? ngh? các n??c chau ?u bên c?nh quan tam ??n l?i ích qu?c gia, c?n h?p tác ch?t ch? trong vi?c gi?i quy?t v?n ?? tranh ch?p”. Bên c?nh nh?n m?nh vi?c t?n tr?ng quy?n t? quy?t c?a các dan t?c, các n??c c?ng tuyên b? s?n sàng có trách nhi?m trong vi?c ?n ??nh tình hình.

Hình 3: ?oàn ??i bi?u ?? ch? Ottoman

Hình 4: ?oàn ??i bi?u V??ng qu?c Anh.

Hình 5: ?oàn ??i bi?u ??c.

Phiên th? hai c?a h?i ngh? th?o lu?n v? tình hình t?i bán ??o Balkan m? ??u b?ng báo cáo c?a chính ph? áo Hung v? v?n n?n c??p bi?n trong ?ó ?? c?p ??n nh?ng ?nh h??ng nghiêm tr?ng c?a v?n n?n này c?ng nh? nh?ng n? l?c c?a n??c này trong su?t th?i gian qua. Chính ph? áo – Hung c?ng“ kêu g?i t?t c? các n??c, ??c bi?t là các bên liên quan t?i khu v?c ?oàn k?t ch?ng l?i v?n n?n c??p bi?n, ??m b?o an ninh, t? do hàng h?i t?i khu v?c b?ng các hành ??ng thi?t th?c”. L?i ?? ngh? trên ???c nhi?u n??c ??ng tình và h??ng ?ng. Trong các phát bi?u c?a mình, ??i di?n n??c Y, Nga và Ottoman ??u cam k?t s? h?p tác cùng các n??c trong khu v?c trong vi?c gi?i quy?t v?n ?? c??p bi?n. V?i kinh nghi?m là c??ng qu?c bi?n, Anh c?ng chia s? và ki?n ngh? nhi?u bi?n pháp c?ng nh? thi?n chí ??ng hành cùng các qu?c gia trong v?n ?? này. Tuy nhiên, gi?a Nga và Ottoman v?n ch?a ??t ???c s? ??ng thu?n trong vi?c ai s? ch?u trách nhi?m trong vi?c ??m b?o an ninh c?a bi?n ?en kh?i n?n c??p bi?n ??c bi?t khi c? hai n??c ??u cho r?ng bi?n ?en có v? trí ??a chi?n l??c và liên quan tr?c ti?p ??n l?i ích c?a mình.

Hình 6: ?oàn ??i bi?u Y.

Hình 7: ?oàn ??i bi?u Nga.

Hình 8: ?oàn ??i bi?u Pháp.

湖北快3计划网H?i ngh? k?t thúc tuy ch?a ky k?t ???c m?t th?a thu?n nào song các bên ?? có s? nh?n th?c chung trong nhi?u v?n ?? c?ng nh? th?o lu?n và ?? xu?t nhi?u gi?i pháp trong vi?c qu?n ly kh?ng ho?ng, duy trì hòa bình, ?n ??nh t?i khu v?c. Bên c?nh ?ó, h?i ngh? c?ng là c? h?i ?? l?nh ??o các qu?c gia có c? h?i ti?p xúc và th?m dò thái ??, ??ng thái l?n nhau. Các cu?c g?p và trao ??i bên l? h?i ngh? ??c bi?t là nh?ng k?t qu? c?a nó s? v?n là nh?ng ?n s?, m?t thành t? quan tr?ng góp ph?n vào nh?ng b?t ?n, c?nh tranh trên bàn c? l?n chau ?u.

M?t s? hình ?nh trong H?i ngh?:

湖北快3计划网Bu?i m? ph?ng H?i ngh? Vienna v? kh?ng ho?ng Balkan và Scandinavia là s? ki?n quan tr?ng trong khu?n kh? cu?c thi DAV Great Game of Diplomacy 2019 do qu? Konrad Adenauer Stiftung ph?i h?p v?i H?c vi?n Ngo?i giao t? ch?c. Cu?c thi h??ng t?i xay d?ng m?t san ch?i b? ích cho sinh viên h?c vi?n, m? ph?ng các v?n ?? trong quan h? qu?c t? nh?: chính sách ??i ngo?i – an ninh, l?i ích qu?c gia, l?nh th?, tài nguyên, quy?n l?c, th?ng tin, nh?n di?n m?i ?e d?a, can b?ng l?c l??ng, liên minh liên k?t, l??ng nan v? an ninh, lòng tin giúp các b?n sinh viên có c? h?i ?ng d?ng ki?n th?c chuyên ngành và s? d?ng k? n?ng ngo?i giao, ?àm phán trên th?c t? v?i vai trò là nh?ng ng??i l?nh ??o qu?c gia.

Bài vi?t: M?nh Qu?c

Hình ?nh: H??ng Linh

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC