DAV Great Game of Diplomacy 2019: Nhìn l?i và Suy ng?m

Ngày 10/11/2019, t?i Phòng Truy?n th?ng H?c vi?n Ngo?i giao, L? T?ng k?t Cu?c thi DAV Great Game of Diplomacy 2019 ?? di?n ra thành c?ng v?i s? góp m?t c?a ??i di?n H?c vi?n Ngo?i giao, Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Ban C? v?n cùng 7 ??i ch?i. Bu?i t?ng k?t, bao g?m ph?n báo cáo và nh?n xét, là m?t ph?n trong D? án “Trò ch?i trong L?p h?c: ??i m?i ph??ng pháp gi?ng d?y và h?c t?p Quan h? Qu?c t?” do H?c vi?n Ngo?i giao ph?i h?p v?i KAS t? ch?c.

Bu?i l? T?ng k?t là c? h?i cho các ??i nhìn nh?n l?i quá trình tham gia trò ch?i, l?ng nghe nh?ng nh?n xét, phan tích t? Ban C? v?n ?? rút ra bài h?c kinh nghi?m. ?ay c?ng là ho?t ??ng khép l?i h?n m?t tháng s?i n?i, gay c?n và ??y h?i h?p c?a Trò ch?i Diplomacy. L?y b?i c?nh chau ?u nh?ng n?m ??u th?p niên 1900, trò ch?i Diplomacy m? ph?ng quá trình tranh giành quy?n l?c gi?a b?y ?? ch?, g?m có Anh, Pháp, Y, Ph?, áo-Hung, Nga và Ottoman.

湖北快3计划网Bu?i T?ng k?t b?t ??u v?i phát bi?u c?a ??i di?n KAS và H?c vi?n Ngo?i giao. Ch? V? Th? Thu Ph??ng, Giám ??c D? án c?a KAS cho bi?t KAS coi tr?ng các ho?t ??ng c?a sinh viên, mong mu?n h? tr? cho các b?n tr? ti?p c?n các ph??ng pháp ?ào t?o m?i. Ch? c?ng chia s? ?n t??ng v?i quy m?, di?n bi?n trò ch?i Diplomacy n?m nay.

??i di?n cho H?c vi?n Ngo?i giao, TS. ?? Thanh H?i ?? nh?n m?nh Diplomacy là m?t trò ch?i t??ng tác thú v? nh?ng c?ng là bài t?p m? ph?ng có tính th?c ti?n cao ?? h?c và áp d?ng ki?n th?c quan h? qu?c t?. Các sinh viên s? tr?i qua th? thách ph?i ?ánh giá m?i tr??ng chi?n l??c, can nh?c ngu?n l?c qu?c gia ?? ra các quy?t ??nh chi?n l??c.

Hình 1. Chia s? c?a ??i di?n KAS và H?c vi?n Ngo?i giao

湖北快3计划网Bu?i l? b?t ??u trong kh?ng khí tho?i mái, than m?t v?i ph?n chia s? c?m nh?n, trao ??i t? các ??i ch?i. ?a s? các sinh viên ??u c?m nh?n ???c tác ??ng c?a h? th?ng v? chính ph? ??n nh?n th?c v? an ninh qu?c gia. Các liên minh ???c thi?t l?p r?i tan r?, ni?m tin hình thành r?i nh??ng ch? cho s? nghi k?, nh?ng quy?t ??nh ???c ??a ra kh?ng ??n thu?n d?a trên l?i ích, mà ?nh h??ng b?i các y?u t? c?m xúc, tr?c giác. Tuy nhiên, trên h?t, các b?n sinh viên có c? h?i ???c trao ??i, h?c h?i l?n nhau.

Hình 2. ??i di?n n??c ??c chia s? tr?i nghi?m cá nhan trong trò ch?i?

Ph?n debriefing – ho?t ??ng chính c?a bu?i l?, ???c c?u trúc thành ba phiên th?o lu?n. Trong ph?n ??u, các ??i ?? trình bày v? chi?n l??c, nh?ng quy?t ??nh khó kh?n c?a mình trong vai trò l?nh ??o c?a các c??ng qu?c chau ?u. Có th? k? ??n s? b? t?c c?a Y khi va ch?m v?i ?? ch? áo Hung ? Trieste nh?ng n?m 1901-1902, hay tình th? khó kh?n c?a ?? ch? áo-Hung khi mau thu?n c? Ottoman và Nga, hay n??c ??c ph?i ??i ??u v?i c? Anh và Pháp, c?m giác c?a Anh khi liên t?c b? b?i ph?n, Nga, Th? trong b?i c?nh b? bao vay tam-t? phía …

Hình 3. ??i di?n Y phan tích các n??c ?i quan tr?ng c?a qu?c gia

湖北快3计划网Các c? v?n ?? l?ng nghe y ki?n c?a các n??c liên quan trong nh?ng tr??ng h?p trên và có nhi?u phan tích, nh?n xét v? chi?n l??c, ?ng x? c?a các ??i ch?i. Các c? v?n ch? ra các ??i ch?i thi?u quan tam ??n ??m b?o can b?ng l?c l??ng trên t?ng th? bàn c?, các c??ng qu?c b? cu?n theo các l?i ích tr??c m?t làm t?n h?i uy tín qu?c gia, ??a ra các quy?t sách d?a trên tam ly ho?ng s?, chán n?n mà thi?u bình t?nh, can nh?c, phán ?oán hành vi c?a ??i ph??ng, ch?a linh ho?t trong t? duy và cách th?c t?p h?p l?c l??ng …

Hình 4. Ban C? v?n ??a ra nh?n xét, phan tích

Trong phiên th?o lu?n th? 2, các ??i trình bày v? các ho?t ??ng ngo?i giao c?a mình nh?m tri?n khai chi?n l??c l?n, h? tr? cho các ho?t ??ng quan s? và chính tr?. Các b?n sinh viên chia s? v? cách th?c xay d?ng các th?a thu?n liên minh, s? d?ng quan h? cá nhan ph?c v? m?c tiêu qu?c gia, các th? thu?t trong giao ti?p, trao ??i nh?m thi?t l?p lòng tin hay ?ánh l?a ??i th?, các ho?t ??ng thu th?p th?ng tin, tình báo và ph?n gián …

Phiên th? ba t?p trung vào khía c?nh truy?n th?ng v?i vai trò là m?t thành t? trong chi?n l??c qu?c gia. Ban C? v?n ?? ch?n ra 7 bài vi?t có l??t t??ng tác cao nh?t c?a m?i n??c ?? làm ?? c?. B? tr??ng B? truy?n th?ng các n??c ?? l?n l??t gi?i thích v? y ?? và cách th?c xay d?ng và truy?n bá th?ng ?i?p. Có th? th?y, m?i bài vi?t th? hi?n các th?ng ?i?p, s?c thái khác nhau, có bài t?p trung phê phán, t? cáo s? ph?n b?i, bài thì tuyên truy?n v? m?i tình ??p ?? gi?a l?nh ??o áo-Y ?? truy?n ?i th?ng ?i?p liên minh, bài thì ng?y t?o th?ng tin, nh?m xoa d?u ??i th? khi ?? tri?n khai các n??c ?i kh?ng ?úng th?a thu?n …

湖北快3计划网Sau nh?ng phiên th?o lu?n s?i n?i và s? bàn b?c c?ng tam c?a Ban C? v?n, các gi?i cá nhan ?? ???c quy?t ??nh. Gi?i Chi?n l??c gia Xu?t s?c nh?t (Best Strategist) thu?c v? Th? t??ng Y L?u Vi?t Hà, gi?i Nhà ngo?i giao Xu?t s?c nh?t (Best Diplomat) thu?c v? B? tr??ng B? Truy?n th?ng áo-Hung ?? ??c L??ng và gi?i Phóng viên Xu?t s?c nh?t (Best Media Reporter) thu?c v? B? tr??ng B? truy?n th?ng Nguy?n Th? Tuyên v?i s? b?u ch?n t? các n??c.

V? gi?i t?p th?, ba n??c th?ng chung cu?c là áo-Hung, ??c và Y, b?n n??c Anh, Pháp, Nga, Th? c?ng ?? ???c vinh danh v?i s? ?óng góp c?a mình trong su?t trò ch?i.

Hình 5. Th? t??ng Y L?u Vi?t Hà nh?n gi?i Chi?n l??c gia Xu?t s?c nh?t

Hình 6. ??i áo-Hung nh?n gi?i Nh?t

Bu?i l? khép l?i trong kh?ng khí vui v?, ?ánh d?u s? k?t thúc c?a DAV Great Game of Diplomacy 2019. Sau san ch?i b? ích này, cau l?c b? Galileo s? ti?p t?c tri?n khai nh?ng ho?t ??ng khác nh?m t?ng c??ng ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c, áp d?ng ki?n th?c vào th?c t? cho sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao.

Hình 7. ??i di?n BTC và các ??i ch?i ch?p ?nh t?ng k?t

Hình ?nh: H??ng Linh, V? Hoài

Bài vi?t: Qu?nh Nga

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC