Dav Great Game Of Diplomacy 2019 | Training 1: K? N?ng ?àm Phán, Th??ng Thuy?t

Ngày 29/09/2019, t?i Phòng Truy?n Th?ng, t?ng 3, nhà G, H?c vi?n Ngo?i giao ?? di?n ra bu?i t?p hu?n v?i ch? ??: K? n?ng ?àm phán v?i s? góp m?t c?a di?n gi? Ly Tu?n Minh, hi?n ?ang c?ng tác t?i V? Chính sách ??i ngo?i, B? Ngo?i giao cùng các sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao. Bu?i t?p hu?n là m?t ph?n trong D? án “Trò ch?i trong L?p h?c: M?t ph??ng pháp c?i ti?n ph??ng pháp gi?ng d?y và h?c t?p Quan h? Qu?c t?” mà H?c vi?n Ngo?i giao ph?i h?p v?i Konrad Adenauer Stiftung (KAS) t? ch?c.

湖北快3计划网Bu?i t?p hu?n g?m 3 ph?n: (i) ?àm phán m? ph?ng; (ii) th?m v?n (debrief) và (iii) h?i ?áp c?a sinh viên. Trong ph?n ??u c?a bu?i t?p hu?n, d?a trên n?i dung mà di?n gi? Ly Tu?n Minh chu?n b? các ??i ch?i ?? tham gia ?àm phán 6 bên th?a thu?n ?? c?p phép xay d?ng c?ng bi?n cho nhà th?u là c?ng ty Harboco. M?i ??i ch?i ??i di?n cho m?t bên ?àm phán, bao g?m: (i) T? ch?c M?i tr??ng; (2) ??ng Lao ??ng (tr?c thu?c Liên ?oàn Lao ??ng Qu?c gia); (iii) Qu? Tài Nguyên Liên Bang; (iv) ??i di?n các c?ng lan c?n; (v) Th? hi?n Bang và (vi) ??i di?n c?ng ty Harboco.

Hình 1: Toàn c?nh bu?i training “K? n?ng ?àm phán”.

湖北快3计划网Trong phiên ?àm phán gi? ??nh, các ??i ch?i ?? ???c tr?i nghi?m th?c ti?n ?àm phán ?a ph??ng v?i l?i ích ?an xen c?a các bên, th?c hành k? n?ng gi?i quy?t v?n ??, ho?ch ??nh m?c tiêu và chi?n l??c và k? n?ng ?àm phán thuy?t ph?c nh?m t?i ?a hóa l?i ích. Sau 3 vòng ?àm phán và b? phi?u, t?t c? các bên ?? ?i ??n ky k?t ???c m?t th?a thu?n, và thành c?ng b??c ??u tri?n khai d? án.

Hình 2: ?àm phán song ph??ng gi?a Th? hi?n bang và ??i di?n các c?ng lan c?n.

Hình 3: C?ng ty Harboco ?ang suy tính chi?n l??c c?a mình.

Sau bu?i m? ph?ng, di?n gi? Ly Tu?n Minh ?? ?ánh giá, nh?n xét, c?ng nh? cùng các ??i ch?i rút ra kinh nghi?m, bài h?c c?n nh?. Trong ?ó nh?n m?nh m?t s? ?i?m v? tính kh? bi?n c?a m?c tiêu qua m?i vòng ?àm phán, v?n ?? lòng tin trong quá trình ?àm phán, vi?c ho?ch ??nh chi?n l??c và xác ??nh ?u tiên tr??c và trong ?àm phán và t?m quan tr?ng c?a tính minh b?ch th?ng tin xuyên su?t quá trình ?àm phán.

Hình 4: ??i di?n các ??i ch?i ch?p ?nh cùng di?n gi?.

Bu?i t?p hu?n là s? ki?n trong khu?n kh? cu?c thi DAV Great Game of Diplomacy 2019 do qu? Konrad Adenauer Stiftung ph?i h?p v?i H?c vi?n Ngo?i giao t? ch?c. Cu?c thi h??ng t?i xay d?ng m?t san ch?i b? ích cho sinh viên h?c vi?n, m? ph?ng các v?n ?? trong quan h? qu?c t? nh?: chính sách ??i ngo?i – an ninh, l?i ích qu?c gia, l?nh th?, tài nguyên, quy?n l?c, th?ng tin, nh?n di?n m?i ?e d?a, can b?ng l?c l??ng, liên minh liên k?t, l??ng nan v? an ninh, lòng tin giúp các b?n sinh viên có c? h?i ?ng d?ng ki?n th?c chuyên ngành và s? d?ng k? n?ng ngo?i giao, ?àm phán trên th?c t? v?i vai trò là nh?ng ng??i l?nh ??o qu?c gia.

Bài vi?t: Ng?c Anh

Hình ?nh: Tu?n Minh

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC