?? c??ng chi ti?t m?n h?c

?? C??NG CHI TI?T M?N H?C

?? c??ng chi ti?t m?n h?c ngành Quan h? qu?c t?

I. KH?I GIáO D?C ??I C??NG

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác – Lênin

52.PT.001.5

???ng l?i cách m?ng c?a ??ng c?ng s?n Vi?t Nam

52.PT.004.3

T? t??ng H? Chí Minh

52.PT.003.2

Ti?ng Anh c? s? I (??i v?i sinh viên ??t các ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t? ???c xét mi?n h?c, mi?n thi và chuy?n ?i?m ti?ng Anh)

52.E.010.4 

Ti?ng Anh c? s? I – ??c hi?u I

 

Ti?ng Anh c? s? I – Nghe hi?u I

 

Ti?ng Anh c? s? I – Nói I

 

Ti?ng Anh c? s? I – Vi?t I

 

Ti?ng Pháp c? s? I

52.F.001.4

Ti?ng Trung c? s? 1

52.C.001.4

Ti?ng Trung nghe nói c? s? 1

52.C.002.2

Ti?ng Anh c? s? II (??i v?i sinh viên ??t các ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t? ???c xét mi?n h?c, mi?n thi và chuy?n ?i?m ti?ng Anh)

52.E.011.4

Ti?ng Anh c? s? II – ??c hi?u II

 

Ti?ng Anh c? s? II – Nghe hi?u II

 

Ti?ng Anh c? s? II – Nói II

 

Ti?ng Anh c? s? II – Vi?t II

 

Ti?ng Pháp c? s? II

52.F.002.4

Ti?ng Trung c? s? 2

52.C.003.4

Ti?ng Trung nghe nói c? s? 2

52.C.004.2

Ti?ng Anh c? s? III (??i v?i sinh viên ??t các ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t? ???c xét mi?n h?c, mi?n thi và chuy?n ?i?m ti?ng Anh)

52.E.012.4

      Ti?ng Anh c? s? III – ??c hi?u III

 

      Ti?ng Anh c? s? III – Nghe hi?u III

 

      Ti?ng Anh c? s? III – Nói III

 

      Ti?ng Anh c? s? III – Vi?t III

 

Ti?ng Pháp c? s? III

52.F.003.4

Ti?ng Trung c? s? 3

52.C.005.4

Ti?ng Trung nghe nói c? s? 3

52.C.006.2

Tin h?c v?n phòng

52.IT.001.2

II. KH?I GIáO D?C CHUYêN NGHI?P

1. Ki?n th?c c? s? kh?i ngành

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

L?ch s? v?n minh th? gi?i

52.PT.009.2

??i c??ng v?n hóa Vi?t Nam

52.IC.002.2

Tam ly h?c ??i c??ng

52.PT.006.2

Pháp lu?t ??i c??ng

52.IL.002.2

Logic h?c

52.PT.005.2

X? h?i h?c ??i c??ng

52.PT.007.2

2. Ki?n th?c c? s? ngành

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

Chính tr? h?c ??i c??ng

52.PT.008.2

Ly lu?n chung v? NN và PL

52.IL.001.2

L?ch s? ngo?i giao Vi?t Nam

52.PT.010.2

L?ch s? các h?c thuy?t kinh t?

52.IE.007.2

L?ch s? các h?c thuy?t chính tr?

52.IR.003.2

L?ch s? kinh t? th? gi?i

52.IE.008.2

Kinh t? vi m? I

52.IE.003.2

Kinh t? v? m? I

52.IE.005.2

Kinh t? ??i ngo?i VN

52.IE.012.2

Ti?ng Anh chuyên ngành I – Nghe hi?u chuyên ngành I

52.E.014.2

Ti?ng Anh chuyên ngành I – ??c hi?u chuyên ngành I

52.E.015.2

Ti?ng Pháp nghe-nói chuyên ngành I

52.F.004.2

Ti?ng Pháp ??c hi?u chuyên ngành I

52.F.005.2

Ti?ng Trung chuyên ngành 1

52.C.007.4

3. Ki?n th?c chung c?a ngành

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

L?ch s? QHQT c?n hi?n ??i

52.IR.004.2

L?ch s? QHQT hi?n ??i (sau 1945)

52.IR.005.2

Quan h? kinh t? qu?c t?

52.IE.010.3

C?ng pháp qu?c t? I

52.IL.011.2

T? pháp qu?c t? I

52.IL.013.2

Ly lu?n QHQT

52.IR.006.2

Chính sách ??i ngo?i VN I

52.IR.008.2

Chính sách ??i ngo?i VN II

52.IR.009.2

Báo chí và Ngo?i giao

52.IC.008.2

?àm phán qu?c t?

52.IR.011.2

Ti?ng Anh chuyên ngành II – Nghe hi?u chuyên ngành II

52.E.016.2

Ti?ng Anh chuyên ngành II – ??c hi?u chuyên ngành II

52.E.017.2

Ti?ng Pháp nghe-nói chuyên ngành II

52.F.006.2

Ti?ng Pháp ??c hi?u chuyên ngành II

52.F.007.2

Ti?ng Trung chuyên ngành II

52.C.008.4

Ti?ng Anh chuyên ngành III – Nghe hi?u chuyên ngành III

52.E.018.2

Ti?ng Anh chuyên ngành III – ??c hi?u chuyên ngành III

52.E.019.2

Ti?ng Pháp nghe-nói chuyên ngành III

52.F.008.2

Ti?ng Pháp ??c hi?u chuyên ngành III

52.F.009.2

Ti?ng Trung chuyên ngành III

52.C.010.4

4. Ki?n th?c chuyên sau c?a ngành

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

Chính sách ??i ngo?i VN III

52.IR.010.2

Các v?n ?? toàn c?u trong QHQT hi?n ??i

52.IR.012.2

QH gi?a các n??c l?n sau chi?n tranh l?nh

52.IR.013.2

Chính tr? qu?c t? hi?n ??i

52.IR.014.2

Phan tích s? ki?n qu?c t?

52.IR.025.2

Biên d?ch I – Ti?ng Anh

52.E.021.2

Biên d?ch I – Ti?ng Pháp

52.F.024.2

Biên d?ch I – Ti?ng Trung

52.C.009.2

Biên d?ch II – Ti?ng Anh

52.E.022.2

Biên d?ch II – Ti?ng Pháp

52.F.025.2

Ti?ng Trung biên d?ch II

52.C.011.2

Ly thuy?t v? An ninh qu?c t?

52.IR.015.2

Xung ??t qu?c t?

52.IR.016.2

An ninh Chau á – Thái Bình D??ng

52.IR.018.2

C? ch? h?p tác an ninh ???ng ??i

52.IR.017.2

Chi?n l??c an ninh qu?c phòng c?a VN

52.IR.019.2

L?ch s? hình thành và phát tri?n c?a khu v?c

52.IR.020.2

H? th?ng chính tr? c?a khu v?c

52.IR.021.2

N?n kinh t? qu?c dan c?a khu v?c

52.IR.022.2

Chính sách ??i ngo?i c?a khu v?c

52.IR.023.2

Chính sách và quan h? c?a khu v?c v?i VN

52.IR.024.2

5. Ki?n th?c b? tr?

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c

52.IR.001.2

K? thu?t xay d?ng v?n b?n

52.IR.002.2

??i c??ng ngo?i giao

52.IR.007.2

Lu?t Hi?n pháp các n??c và Vi?t Nam

52.IL.003.2

Lu?t Kinh t? qu?c t?

52.IL.015.2

Lu?t ?i?u ??c qu?c t? (Ti?ng Anh)

52.IL.017.2

Lu?t T? ch?c qu?c t? (ti?ng Anh)

52.IL.019.2

Th??ng m?i qu?c t?

52.IE.013.2

Toán cao c?p dành cho ngành kinh t? I

52.IE.001.2

Ly thuy?t xác su?t và th?ng kê

52.IE.002.2

Kinh t? l??ng

52.IE.009.3

Truy?n th?ng ??i chúng và phát tri?n x? h?i

52.IC.004.2

??i c??ng Quan h? c?ng chúng (PR)

52.IC.009.2

Các th? lo?i báo chí

52.IC.014.2

Qu?n ly nhà n??c, pháp lu?t v? báo chí

52.IC.005.2

 

?? c??ng chi ti?t m?n h?c ngành Kinh t? qu?c t?

I. KH?I KI?N TH?C GIáO D?C ??I C??NG

II. KH?I KI?N TH?C GIáO D?C CHUYêN NGHI?P

1. Ki?n th?c c? s? c?a kh?i ngành và ngành

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

Kinh t? vi m? I

52.IE.003.2

Kinh t? v? m? I

52.IE.005.2

Kinh t? vi m? II (d?y b?ng ti?ng Anh)

52.IE.004.3

Kinh t? v? m? II (d?y b?ng ti?ng Anh)

52.IE.006.3

L?ch s? các h?c thuy?t kinh t?

52.IE.007.2

Kinh t? l??ng

52.IE.009.3

Ti?n t? – Ngan hàng

52.IE.011.3

Ti?ng Anh chuyên ngành I – Nghe hi?u chuyên ngành I

52.E.014.2

Ti?ng Anh chuyên ngành I – ??c hi?u chuyên ngành I

52.E.015.2

Ti?ng Anh chuyên ngành II – Nghe hi?u chuyên ngành II

52.E.016.2

Ti?ng Anh chuyên ngành II – ??c hi?u chuyên ngành II

52.E.017.2

Ti?ng Anh chuyên ngành III – Nghe hi?u chuyên ngành III

52.E.018.2

Ti?ng Anh chuyên ngành III – ??c hi?u chuyên ngành III

52.E.019.2

Biên d?ch I – Ti?ng Anh

52.E.021.2

Biên d?ch II – Ti?ng Anh

52.E.022.2

2. Ki?n th?c ngành chính

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

Quan h? kinh t? qu?c t?

52.IE.010.3

Kinh t? ??i ngo?i VN

52.IE.012.2

Th??ng m?i qu?c t?

52.IE.013.2

Thanh toán qu?c t?

52.IE.035.2

Ly thuy?t th? tr??ng tài chính

52.IE.014.2

Tài chính doanh nghi?p

52.IE.015.2

Nguyên ly k? toán

52.IE.016.2

K? toán doanh nghi?p

52.IE.017.2

Ki?m toán

52.IE.018.2

Kinh t? phát tri?n (d?y b?ng ti?ng Anh)

52.IE.019.2

Tài chính c?ng (d?y b?ng ti?ng Anh)

52.IE.020.2

Qu?n tr? kinh doanh

52.IE.021.2

H?i nh?p khu v?c và các t? ch?c KTQT

52.IE.022.2

Lu?t th??ng m?i qu?c t? I

52.IL.024.2

Giao d?ch th??ng m?i qu?c t?

52.IE.025.2

Marketing qu?c t?

52.IE.026.2

Các v?n ?? th??ng m?i qu?c t?

52.IE.028.2

Tài chính qu?c t? (d?y b?ng ti?ng Anh)

52.IE.029.2

??u t? tài chính

52.IE.030.2

Phan tích và th?m ??nh d? án ??u t?

52.IE.031.2

Qu?n tr? r?i ro tài chính

52.IE.036.2

3. Ki?n th?c ngành ph?

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

L?ch s? QHQT c?n hi?n ??i

52.IR.004.2

Ly lu?n QHQT

52.IR.006.2

??i c??ng ngo?i giao

52.IR.007.2

C?ng pháp qu?c t? I

52.IL.011.2

?àm phán qu?c t?

52.IR.011.2

Chính sách ??i ngo?i VN II

52.IR.009.2

Chính sách ??i ngo?i VN III

52.IR.010.2

Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c

52.IR.001.2

K? thu?t xay d?ng v?n b?n

52.IR.002.2

Lu?t kinh doanh qu?c t?

52.IL.016.2

Gi?i quy?t tranh ch?p qu?c t? (ti?ng Anh)

52.IL.022.2

 

T?o b?i admin_qhqt
C?p nh?t 14-03-2012

?? c??ng chi ti?t m?n h?c ngành Lu?t qu?c t?

I. KH?I KI?N TH?C GIáO D?C ??I C??NG

II. KH?I KI?N TH?C GIáO D?C CHUYêN NGHI?P

1. Ki?n th?c c? s? kh?i ngành

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

L?ch s? v?n minh th? gi?i

52.PT.009.2

Tam ly h?c ??i c??ng

52.PT.006.2

Logic h?c

52.PT.005.2

X? h?i h?c ??i c??ng

52.PT.007.2

Ly lu?n chung v? NN và PL

52.IL.001.2

2. Ki?n th?c c? s? ngành

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

Lu?t Hi?n pháp các n??c và Vi?t Nam

52.IL.003.2

Lu?t Dan s? và T? t?ng dan s? Vi?t Nam

52.IL.004.3

Lu?t Th??ng m?i Vi?t Nam

52.IL.005.2

Các ngành lu?t VN theo l?a ch?n I

52.IL.006.2

Các ngành lu?t VN theo l?a ch?n II

52.IL.007.2

Các ngành lu?t VN theo l?a ch?n III

52.IL.008.2

Lu?t h?c So sánh

52.IL.009.2

3. Ki?n th?c ngành chính

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

C?ng pháp qu?c t? I

52.IL.011.2

C?ng pháp qu?c t? II

52.IL.012.2

T? pháp qu?c t? I

52.IL.013.2

T? pháp qu?c t? II

52.IL.014.2

Lu?t Kinh t? qu?c t?

52.IL.015.2

Lu?t Kinh doanh qu?c t?

52.IL.016.2

Lu?t ?i?u ??c qu?c t? (Ti?ng Anh)

52.IL.017.2

Lu?t Nhan quy?n qu?c t?

52.IL.018.2

Lu?t T? ch?c qu?c t? (ti?ng Anh)

52.IL.019.2

Lu?t Bi?n qu?c t? (ti?ng Anh)

52.IL.020.2

Lu?t M?i tr??ng qu?c t?

52.IL.021.2

Gi?i quy?t tranh ch?p qu?c t? (ti?ng Anh)

52.IL.022.2

Lu?t ??u t? qu?c t? (ti?ng Anh)

52.IL.023.2

Lu?t Th??ng m?i qu?c t? I

52.IL.024.2

Lu?t Th??ng m?i qu?c t? II (ti?ng Anh)

52.IL.025.2

Lu?t qu?c t? v? S? h?u trí tu? (ti?ng Anh)

52.IL.026.2

Gi?i quy?t tranh ch?p KTQT I

52.IL.027.2

Gi?i quy?t tranh ch?p KTQT II (ti?ng Anh)

52.IL.028.2

4. Ki?n th?c ngành ph? Ngo?i ng?

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

Ti?ng Anh c? s? I (??i v?i sinh viên ??t các ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t? ???c xét mi?n h?c, mi?n thi và chuy?n ?i?m ti?ng Anh)

52.E.010.4

Ti?ng Anh c? s? I – ??c hi?u I

 

Ti?ng Anh c? s? I – Nghe hi?u I

 

Ti?ng Anh c? s? I – Nói I

 

Ti?ng Anh c? s? I – Vi?t I

 

Ti?ng Pháp c? s? I

52.F.001.4

Ti?ng Anh c? s? II (??i v?i sinh viên ??t các ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t? ???c xét mi?n h?c, mi?n thi và chuy?n ?i?m ti?ng Anh)

52.E.011.4

Ti?ng Anh c? s? II – ??c hi?u II

 

Ti?ng Anh c? s? II – Nghe hi?u II

 

Ti?ng Anh c? s? II – Nói II

 

Ti?ng Anh c? s? II – Vi?t II

 

Ti?ng Pháp c? s? II

52.F.002.4

Ti?ng Anh c? s? III (??i v?i sinh viên ??t các ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t? ???c xét mi?n h?c, mi?n thi và chuy?n ?i?m ti?ng Anh)

52.E.012.4

      Ti?ng Anh c? s? III – ??c hi?u III

 

      Ti?ng Anh c? s? III – Nghe hi?u III

 

      Ti?ng Anh c? s? III – Nói III

 

      Ti?ng Anh c? s? III – Vi?t III

 

Ti?ng Pháp c? s? III

52.F.003.4

Ti?ng Anh chuyên ngành I – Nghe hi?u chuyên ngành I

52.E.014.2

Ti?ng Anh chuyên ngành I – ??c hi?u chuyên ngành I

52.E.015.2

Ti?ng Pháp nghe-nói chuyên ngành I

52.F.004.2

Ti?ng Pháp ??c hi?u chuyên ngành I

52.F.005.2

Ti?ng Anh chuyên ngành II – Nghe hi?u chuyên ngành II

52.E.016.2

Ti?ng Anh chuyên ngành II – ??c hi?u chuyên ngành II

52.E.017.2

Ti?ng Pháp nghe-nói chuyên ngành II

52.F.006.2

Ti?ng Pháp ??c hi?u chuyên ngành II

52.F.007.2

Ti?ng Anh chuyên ngành III – Nghe hi?u chuyên ngành III

52.E.018.2

Ti?ng Anh chuyên ngành III – ??c hi?u chuyên ngành III

52.E.019.2

Ti?ng Pháp nghe-nói chuyên ngành III

52.F.008.2

Ti?ng Pháp ??c hi?u chuyên ngành III

52.F.009.2

??t n??c h?c – ??i s?ng chính tr? Pháp

52.F.020.2

Biên d?ch I – Ti?ng Anh

52.E.021.2

Biên d?ch II – Ti?ng Anh

52.E.022.2

Biên d?ch I – Ti?ng Pháp

52.F.024.2

Biên d?ch II – Ti?ng Pháp

52.F.025.2

5. Ki?n th?c b? tr?

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

L?ch s? QHQT hi?n ??i (sau 1945)

52.IR.005.2

Ly lu?n QHQT

52.IR.006.2

??i c??ng ngo?i giao

52.IR.007.2

Chính sách ??i ngo?i VN III

52.IR.010.2

?àm phán qu?c t?

52.IR.011.2

Kinh t? vi m? I

52.IE.003.2

Kinh t? v? m? I

52.IE.005.2

L?ch s? kinh t? th? gi?i

52.IE.008.2

Th??ng m?i qu?c t?

52.IE.013.2

Ly thuy?t xác su?t và th?ng kê

52.IE.002.2

Truy?n th?ng ??i chúng và phát tri?n x? h?i

52.IC.004.2

Qu?n ly nhà n??c, pháp lu?t v? báo chí

52.IC.005.2

??i c??ng Quan h? c?ng chúng (PR)

52.IC.009.2

Ph??ng pháp nghiên c?u truy?n th?ng

52.IC.011.2

Các th? lo?i báo chí

52.IC.014.2

 

  

T?o b?i admin_qhqt
C?p nh?t 14-03-2012

?? c??ng chi ti?t m?n h?c ngành Truy?n th?ng qu?c t?

I. KH?I GIáO D?C ??I C??NG

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác – Lênin

52.PT.001.5

T? t??ng H? Chí Minh

52.PT.003.2

???ng l?i cách m?ng c?a ??ng c?ng s?n Vi?t Nam

52.PT.004.3

Ti?ng Anh c? s? I (??i v?i sinh viên ??t các ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t? ???c xét mi?n h?c, mi?n thi và chuy?n ?i?m ti?ng Anh)

52.E.010.4

        Ti?ng Anh c? s? I – ??c hi?u I

 

        Ti?ng Anh c? s? I – Nghe hi?u I

 

        Ti?ng Anh c? s? I – Nói I

 

        Ti?ng Anh c? s? I – Vi?t I

 

Ti?ng Anh c? s? II (??i v?i sinh viên ??t các ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t? ???c xét mi?n h?c, mi?n thi và chuy?n ?i?m ti?ng Anh)

52.E.011.4

        Ti?ng Anh c? s? II – ??c hi?u II

 

        Ti?ng Anh c? s? II – Nghe hi?u II

 

        Ti?ng Anh c? s? II – Nói II

 

        Ti?ng Anh c? s? II – Vi?t II

 

Ti?ng Anh c? s? III (??i v?i sinh viên ??t các ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t? ???c xét mi?n h?c, mi?n thi và chuy?n ?i?m ti?ng Anh)

52.E.012.4

        Ti?ng Anh c? s? III – ??c hi?u III

 

        Ti?ng Anh c? s? III – Nghe hi?u III

 

        Ti?ng Anh c? s? III – Nói III

 

        Ti?ng Anh c? s? III – Vi?t III

 

Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c

52.IR.001.2

Toán th?ng kê cho khoa h?c x? h?i

52.IC.001.2

Tin h?c v?n phòng

52.IT.001.2

II. KH?I GIáO D?C CHUYêN NGHI?P

1. C? s? kh?i ngành, ngành

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

L?ch s? v?n minh th? gi?i

52.PT.009.2

??i c??ng v?n hóa Vi?t Nam

52.IC.002.2

Tam ly h?c ??i c??ng

52.PT.006.2

Pháp lu?t ??i c??ng

52.IL.002.2

Logic h?c

52.PT.005.2

X? h?i h?c ??i c??ng

52.PT.007.2

??i c??ng ngo?i giao

52.IR.007.2

C? s? ly lu?n báo chí truy?n th?ng

52.IC.003.2

Truy?n th?ng ??i chúng và phát tri?n x? h?i

52.IC.004.2

Qu?n ly nhà n??c, pháp lu?t v? báo chí

52.IC.005.2

Ti?ng Anh chuyên ngành I – Nghe hi?u chuyên ngành I

52.E.014.2

Ti?ng Anh chuyên ngành I – ??c hi?u chuyên ngành I

52.E.015.2

Ti?ng Anh chuyên ngành II – Nghe hi?u chuyên ngành II

52.E.016.2

Ti?ng Anh chuyên ngành II – ??c hi?u chuyên ngành II

52.E.017.2

Ti?ng Anh chuyên ngành III – Nghe hi?u chuyên ngành III

52.E.018.2

Ti?ng Anh chuyên ngành III – ??c hi?u chuyên ngành III

52.E.019.2

Biên d?ch I – Ti?ng Anh

52.E.021.2

Biên d?ch II – Ti?ng Anh

52.E.022.2

K? n?ng làm PR

52.E.035.2

2. Ngành chính

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

??i c??ng Truy?n th?ng qu?c t?

52.IC.006.2

Ph??ng pháp nghiên c?u truy?n th?ng

52.IC.011.2

Các th? lo?i báo chí

52.IC.014.2

??i c??ng Quan h? c?ng chúng (PR)

52.IC.009.2

Nh?p m?n Ngo?i giao v?n hóa

52.IC.010.2

L?ch s? các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng QT

52.IC.007.2

Các chuyên ?? v? truy?n th?ng qu?c t?

52.IC.012.2

C?ng chúng c?a truy?n th?ng qu?c t?

52.IC.013.2

Báo chí và Ngo?i giao

52.IC.008.2

Ng?n ng? báo chí trong truy?n th?ng QT

52.IC.015.2

Giao thoa v?n hóa

52.IC.016.2

Các chuyên ?? ngo?i giao v?n hóa

52.IC.017.2

T?n giáo và quan h? qu?c t?

52.IC.018.2

Toàn c?u hóa và v?n hoá

52.IC.019.2

V?n hóa dan t?c Vi?t Nam

52.IC.020.2

Xay d?ng chi?n l??c PR

52.IC.021.2

T? ch?c s? ki?n

52.IC.022.2

Qu?n ly kh?ng ho?ng

52.IC.023.2

PR chính ph?

52.IC.024.2

PR và Qu?ng cáo

52.IC.025.2

3. B? tr?

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

L?ch s? QHQT hi?n ??i (sau 1945)

52.IR.005.2

Quan h? kinh t? qu?c t?

52.IE.010.3

C?ng pháp qu?c t? I

52.IL.011.2

Chính sách ??i ngo?i VN II

52.IR.009.2

?àm phán qu?c t?

52.IR.011.2

C?ng pháp qu?c t? II

52.IL.012.2

Chính tr? qu?c t? hi?n ??i

52.IR.014.2

Lu?t bi?n qu?c t? (ti?ng Anh)

52.IL.020.2

T? pháp qu?c t? I

52.IL.013.2

Các v?n ?? toàn c?u trong QHQT hi?n ??i

52.IR.012.2

Các v?n ?? trong WTO

52.IE.027.2

Lu?t qu?c t? v? S? h?u trí tu? (ti?ng Anh)

52.IL.026.2

K? n?ng ?àm phán

52.E.033.2

K? n?ng thuy?t trình

52.E.032.2

K? n?ng vi?t báo cáo

52.E.036.2

 

?? c??ng chi ti?t m?n h?c ngành Ng?n ng? Anh

I. KH?I GIáO D?C ??I C??NG

II. KH?I GIáO D?C CHUYêN NGHI?P

1. Ki?n th?c c? s? kh?i ngành

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

??i c??ng v?n hóa Vi?t Nam

52.IC.002.2

L?ch s? v?n minh th? gi?i

52.PT.009.2

Tam ly h?c ??i c??ng

52.PT.006.2

Logic h?c

52.PT.005.2

X? h?i h?c ??i c??ng

52.PT.007.2

Pháp lu?t ??i c??ng

52.IL.002.2

Báo chí và Ngo?i giao

52.IC.008.2

2. Ki?n th?c c? s? ngành

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

D?n lu?n ng?n ng? h?c

52.E.001.2

Ti?ng Vi?t

52.E.002.2

Ng?n ng? h?c ??i chi?u

52.E.003.2

Ti?ng Anh c? s? III (??i v?i sinh viên ??t các ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t? ???c xét mi?n h?c, mi?n thi và chuy?n ?i?m ti?ng Anh)

52.E.012.4

      Ti?ng Anh c? s? III – ??c hi?u III

 

      Ti?ng Anh c? s? III – Nghe hi?u III

 

      Ti?ng Anh c? s? III – Nói III

 

      Ti?ng Anh c? s? III – Vi?t III

 

Ng? am – ?m v? h?c ti?ng Anh

52.E.004.2

Ng? pháp ti?ng Anh I

52.E.006.2

Ng? pháp ti?ng Anh II

52.E.007.2

Ng? d?ng h?c ti?ng Anh

52.E.005.2

Ng? am th?c hành

52.E.013.2

3. Ki?n th?c chuyên sau c?a ngành

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

V?n h?c Anh-M?

52.E.008.3

??t n??c h?c Anh – M?

52.E.009.3

Ly thuy?t d?ch – Ti?ng Anh

52.E.020.2

Ti?ng Anh chuyên ngành I – Nghe hi?u chuyên ngành I

52.E.014.2

Ti?ng Anh chuyên ngành I – ??c hi?u chuyên ngành I

52.E.015.2

Ti?ng Anh chuyên ngành II – Nghe hi?u chuyên ngành II

52.E.016.2

Ti?ng Anh chuyên ngành II – ??c hi?u chuyên ngành II

52.E.017.2

Ti?ng Anh chuyên ngành III – Nghe hi?u chuyên ngành III

52.E.018.2

Ti?ng Anh chuyên ngành III – ??c hi?u chuyên ngành III

52.E.019.2

Biên d?ch I – Ti?ng Anh

52.E.021.2

Biên d?ch II – Ti?ng Anh

52.E.022.2

Biên d?ch III – Ti?ng Anh

52.E.023.2

Biên d?ch IV – Ti?ng Anh

52.E.024.2

Phiên d?ch I – Ti?ng Anh

52.E.028.2

Phiên d?ch II – Ti?ng Anh

52.E.029.2

PP nghiên c?u trong ng?n ng? h?c ?ng d?ng

52.E.025.2

Phan tích di?n ng?n

52.E.026.2

Ng?n ng? h?c x? h?i

52.E.027.2

Ti?ng Anh trong v?n b?n ngo?i giao

52.E.030.2

K? n?ng thuy?t trình

52.E.032.2

K? n?ng ?àm phán

52.E.033.2

K? n?ng t? ch?c s? ki?n

52.E.034.2

K? n?ng ch? trì h?i ngh?

52.E.031.2

K? n?ng làm PR

52.E.035.2

K? n?ng vi?t báo cáo

52.E.036.2

4. Ki?n th?c b? tr?

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

Ly lu?n chung v? NN và PL

52.IL.001.2

L?ch s? ngo?i giao Vi?t Nam

52.PT.010.2

Chính sách ??i ngo?i VN I

52.IR.008.2

Chính sách ??i ngo?i VN II

52.IR.009.2

?àm phán qu?c t?

52.IR.011.2

Quan h? kinh t? qu?c t?

52.IE.010.3

L?ch s? QHQT c?n hi?n ??i

52.IR.004.2

L?ch s? QHQT hi?n ??i (sau 1945)

52.IR.005.2

Ly lu?n QHQT

52.IR.006.2

C?ng pháp qu?c t? I

52.IL.011.2

T? pháp qu?c t? I

52.IL.013.2

Lu?t Kinh t? qu?c t?

52.IL.015.2

Kinh t? vi m? I

52.IE.003.2

Kinh t? v? m? I

52.IE.005.2

Kinh t? ??i ngo?i VN

52.IE.012.2

 

?? c??ng chi ti?t m?n h?c ngành Ng?n ng? Pháp

I. KH?I GIáO D?C ??I C??NG

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

Nh?ng nguyên ly c? b?n c?a ch? ngh?a Mác – Lênin

52.PT.001.5

T? t??ng H? Chí Minh

52.PT.003.2

???ng l?i cách m?ng c?a ??ng c?ng s?n Vi?t Nam

52.PT.004.3

Ti?ng Pháp c? s? I

52.F.001.4

Ti?ng Pháp c? s? II

52.F.002.4

Ph??ng pháp nghiên c?u khoa h?c

52.IR.001.2

Tin h?c v?n phòng

52.IT.001.2

II. KH?I GIáO D?C CHUYêN NGHI?P

1. Ki?n th?c c? s? kh?i ngành

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

??i c??ng v?n hóa Vi?t Nam

52.IC.002.2

L?ch s? v?n minh th? gi?i

52.PT.009.2

Tam ly h?c ??i c??ng

52.PT.006.2

Logic h?c

52.PT.005.2

X? h?i h?c ??i c??ng

52.PT.007.2

Pháp lu?t ??i c??ng

52.IL.002.2

Báo chí và Ngo?i giao

52.IC.008.2

2. Ki?n th?c c? s? ngành

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

D?n lu?n ng?n ng? h?c

52.E.001.2

Ti?ng Vi?t

52.E.002.2

Ng?n ng? h?c ??i chi?u

52.E.003.2

Ti?ng Pháp c? s? III

52.F.003.4

Ng? am – ?m v? h?c ti?ng Pháp

52.F.013.2

Hình thái h?c ti?ng Pháp

52.F.014.3

Cú pháp h?c ti?ng Pháp

52.F.015.3

T? v?ng h?c ti?ng Pháp

52.F.016.2

Ng? d?ng h?c ti?ng Pháp

52.F.017.2

3. Ki?n th?c chuyên sau c?a ngành

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

V?n h?c Pháp

52.F.018.3

??t n??c h?c – V?n hoá x? h?i Pháp

52.F.019.2

??t n??c h?c – ??i s?ng chính tr? Pháp

52.F.020.2

Pháp ng?

52.F.022.2

Ly thuy?t d?ch – Ti?ng Pháp

52.F.023.2

So?n th?o v?n b?n ti?ng Pháp

52.F.012.2

Ti?ng Pháp nghe-nói chuyên ngành I

52.F.004.2

Ti?ng Pháp ??c hi?u chuyên ngành I

52.F.005.2

Ti?ng Pháp nghe-nói chuyên ngành II

52.F.006.2

Ti?ng Pháp ??c hi?u chuyên ngành II

52.F.007.2

Ti?ng Pháp nghe-nói chuyên ngành III

52.F.008.2

Ti?ng Pháp ??c hi?u chuyên ngành III

52.F.009.2

Ti?ng Pháp ??c hi?u chuyên ngành IV

52.F.010.2

Biên d?ch I – Ti?ng Pháp

52.F.024.2

Biên d?ch II – Ti?ng Pháp

52.F.025.2

Biên d?ch III – Ti?ng Pháp

52.F.026.2

Phiên d?ch I – Ti?ng Pháp

52.F.027.2

Phiên d?ch II – Ti?ng Pháp

52.F.028.2

Ti?ng Pháp ?àm phán và h?i ngh?

52.F.029.2

Nh?p m?n d?ch v?n b?n lu?t

52.F.030.2

4. Ki?n th?c b? tr?

Tên m?n h?c

M? m?n h?c

Ly lu?n chung v? NN và PL

52.IL.001.2

L?ch s? ngo?i giao Vi?t Nam

52.PT.010.2

Chính sách ??i ngo?i VN I

52.IR.008.2

Chính sách ??i ngo?i VN II

52.IR.009.2

?àm phán qu?c t?

52.IR.011.2

Quan h? kinh t? qu?c t?

52.IE.010.2

L?ch s? QHQT c?n hi?n ??i

52.IR.004.2

L?ch s? QHQT hi?n ??i (sau 1945)

52.IR.005.2

Ly lu?n QHQT

52.IR.006.2

C?ng pháp qu?c t? I

52.IL.011.2

T? pháp qu?c t? I

52.IL.013.2

Lu?t Kinh t? qu?c t?

52.IL.015.2

Kinh t? vi m? I

52.IE.003.2

Kinh t? v? m? I

52.IE.005.2

Kinh t? ??i ngo?i VN

52.IE.012.2

 

湖北快3计划网   

T?o b?i admin_qhqt
C?p nh?t 23-02-2012

One thought on “?? c??ng chi ti?t m?n h?c

  1. says:

    You have brought up a very fantastic points, thanks for the post.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC