Di?n ?àn ??i s?: ??i s? Indonesia t?i Vi?t Nam nói chuy?n v?i cán b? và sinh viên H?c vi?n

Trong khu?n kh? Di?n ?àn ??i s? 2019 do H?c vi?n Ngo?i giao t? ch?c, chi?u ngày 07/05/2019, ??i s? Indonesia t?i Vi?t Nam Ibnu Hadi ?? có bu?i nói chuy?n v? ch? ??: “Nh?ng phát tri?n m?i trong quan h? Indonesia – Vi?t Nam: song ph??ng, trong khu?n kh? ASEAN và ?a ph??ng”.

??i di?n cho H?c vi?n Ngo?i giao, Phó Giám ??c Lê H?i Bình ch? trì bu?i nói chuy?n. Ngoài ra, thành ph?n tham d? g?m: ?ng Ferry Murdiansyah, Bí th? th? hai và ?ng Ph?m Qu?c M?nh, nhan viên ??i s? quán Indonesia t?i Vi?t Nam, TS. Nguy?n Phú Tan H??ng, Phó Tr??ng Khoa Chính tr? Qu?c t? & Ngo?i giao, m?t s? cán b? Vi?n Nghiên c?u Bi?n ??ng, và 55 sinh viên h? C? nhan chuyên ngành Quan h? Qu?c t? c?a H?c vi?n.

Phó G?. Lê H?i Bình ?ón ti?p ??i s? Ibnu Hadi t?i Phòng khách H?c vi?n. (?nh: HTQT)

M? ??u bu?i nói chuy?n, ??i s? kh?ng ??nh r?ng quan h? ??i tác chi?n l??c Indonesia – Vi?t Nam ?? có nhi?u b??c ti?n ?áng k? trong ba n?m qua.

V? l?nh v?c kinh t?, kim ng?ch th??ng m?i song ph??ng n?m 2018 ??t 8.4 t? USD. Trong ?ó, t?ng kim ng?ch Indonesia xu?t kh?u sang Vi?t Nam ??t 4.9 t? USD (t?ng 35.1%) và nh?p kh?u t? Vi?t Nam là 3.5 t? USD (t?ng 23.4%). Th?ng d? th??ng m?i cho Indonesia là 1.38 t? USD. Hy v?ng ??n cu?i n?m 2019, kim ng?ch th??ng m?i song ph??ng s? kho?ng 9.5-9.7 t? USD. Trong ba tháng ??u n?m 2019, con s? này là 2.12 t? USD, t?ng 9.68% so v?i cùng k? n?m tr??c. Nhi?u c?ng ty c?a Indonesia c?ng ?ang ho?t ??ng hi?u qu? t?i Vi?t Nam, nh?: Goviet, Traveloka,…?

?

Bu?i t?a ?àm có s? tham d? c?a sinh viên Khoa CTQT và nhi?u nghiên c?u viên t? Vi?n Bi?n ??ng. (?nh: HTQT)

V? l?nh v?c chính tr? – ngo?i giao, hai n??c th??ng xuyên trao ??i các ?oàn c?p cao. Trong con m?t c?a Indonesia, Vi?t Nam kh?ng ng?ng gia t?ng th? và l?c, ngày càng ?óng vai trò quan tr?ng h?n trên các di?n ?àn ?a ph??ng trong khu v?c và qu?c t?, ?óng góp vào quá trình xay d?ng m?t khu v?c hòa bình, ?n ??nh (?i?n hình nh? vi?c Vi?t Nam ?óng vai trò ch? nhà c?a H?i ngh? Th??ng ??nh M?-Tri?u l?n 2). M?i ?ay, ??i s? quán Indonesia ?? l?p Umah Indo (ngh?a là ng?i nhà c?a Indonesia) n?m trong khu?n viên ??i s? quán Indonesia t?i Hà N?i, nh?m gi?i thi?u v?i b?n bè Vi?t Nam v? v?n hóa, ?m th?c, ??t n??c và con ng??i Indonesia.

??i s? Ibnu Hadi ?? có nh?ng chia s? th?c t? và c? th? t?i sinh viên và cán b? H?c vi?n. (?nh: HTQT)

??i s? tin t??ng r?ng m?i quan h? song ph??ng Indonesia – Vi?t Nam s? phát tri?n nhanh chóng h?n n?a khi có k?t n?i ???ng hàng kh?ng tr?c ti?p gi?a hai n??c. H?ng hàng kh?ng Vietjet ?ang n? l?c m? ???ng bay th?ng t? TP. H? Chí Minh ?i Bali t? ngày 29/05/2019. Vietnam Airlines c?ng ?ang can nh?c m? ???ng bay TP. H? Chí Minh – Jakarta, và sau ?ó là Hà N?i – Jakarta.

??i s? Indonesia t?i Vi?t Nam hy v?ng v? quan h? ngày càng g?n k?t gi?a hai n??c. (?nh: HTQT)

Trong khu?n kh? ASEAN, Hi?p ??nh ??i tác kinh t? toàn di?n khu v?c (RCEP) gi?a ASEAN và 6 ??i tác ?? ky FTA v?i ASEAN ?ang k? v?ng s? ??t ???c vào tháng 11/2019. ?i?u ?ó ch?ng t? r?ng quá trình xay d?ng C?ng ??ng ASEAN v?n ?ang ti?n tri?n t?t, ??c bi?t v? h?p tác kinh t?. Theo ??i s? Ibnu Hadi, n?m 2020, khi ?óng vai trò Ch? t?ch luan phiên ASEAN, Vi?t Nam s? có nhi?u c? h?i, ??ng th?i c?ng ph?i ???ng ??u v?i nhi?u thách th?c.

Sau khi hoàn thành ph?n thuy?t trình, ??i s? ?? tr? l?i nhi?u cau h?i t? các sinh viên và cán b? v? tri?n v?ng t?ng c??ng quan h? song ph??ng Indonesia – Vi?t Nam, t?ng hi?u qu? h?p tác gi?a hai n??c trong khu?n kh? ASEAN, c?ng nh? các di?n ?àn ?a ph??ng khác.

??i s? Ibnu Hadi ch?p ?nh k? ni?m cùng t?p th? cán b? và sinh viên H?c vi?n tham d? bu?i t?a ?àm (?nh HTQT).

Di?n ?àn ??i s? kéo dài h?n 1.5 ti?ng k?t thúc trong kh?ng khí h?u ngh?, ?em l?i nhi?u c?m h?ng và cách ti?p c?n m?i cho sinh viên và cán b? c?a H?c vi?n.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC