Di?n ?àn ??i s?: ??i s? Th?y ?i?n t?i Vi?t Nam Pereric H?gberg

Trong khu?n kh? Di?n ?àn ??i s? 2019 do H?c vi?n Ngo?i giao t? ch?c, chi?u ngày 17/05/2019, H?c vi?n Ngo?i giao ph?i h?p cùng ??i s? quán Thu? ?i?n t?i Vi?t Nam ?? t? ch?c bu?i nói chuy?n gi?a ??i s? Thu? ?i?n Pereric H?gberg và cán b?, sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao.

T?i Di?n ?àn, ??i s? Thu? ?i?n t?i Vi?t Nam Pereric H?gberg ?? có m?t bu?i trò chuy?n???y than m?t v?i ch? ??: “M? hình Thu? ?i?n – Vì sao Thu? ?i?n là m?t qu?c gia có phúc l?i t?t trên th? gi?i, m?t x? h?i th?ng minh và m?t chính sách ??i ngo?i n? quy?n trong n?m 2019”.

Phó G?. Lê H?i Bình ?ón ti?p ??i s? Pereric H?gbergt?i Phòng khách H?c vi?n. (?nh: HTQT)

Tham d? bu?i nói chuy?n g?m có Phó Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao, TS. Lê H?i Bình, cùng TS. Nguy?n Tu?n Vi?t, Tr??ng khoa Chính tr? Qu?c t? và Ngo?i giao, các b?n sinh viên n?m 3 n?m 4, khoa Chính tr? Qu?c t? và Ngo?i giao cùng cán b? nghiên c?u c?a H?c vi?n.

??i s? Pereric H?gberg chia s? v?i cán b? và sinh viên H?c vi?n. (?nh: HTQT)

湖北快3计划网Theo ??i s? Pereric H?gberg, Vi?t Nam và Thu? ?i?n là nh?ng ng??i b?n lau n?m. N?m 2019 này c?ng là m?t n?m c?c k? ??c bi?t khi hai n??c cùng nhau k? ni?m 50 n?m ngày thành l?p quan h? ngo?i giao Vi?t Nam – Thu? ?i?n (11/1/1969 – 11/1/2019).?Thu? ?i?n là qu?c gia ph??ng Tay ??u tiên thi?t l?p quan h? ngo?i giao v?i Vi?t Nam, th? hi?n s? ?ng h? c?a Chính ph? và nhan dan Th?y ?i?n ??i v?i s? nghi?p chính ngh?a c?a nhan dan Vi?t Nam.

Trong su?t quá trình di?n ra chi?n tranh ch?ng M?, Thu? ?i?n lu?n là ng??i b?n ?ng h? cho s? ??c l?p c?a Vi?t Nam. Vào th?i ?i?m ?ó, Th? t??ng Th?y ?i?n Olof Palme và ??ng ??o ng??i dan Th?y ?i?n ?? xu?ng ???ng tu?n hành, lên ti?ng m?nh m? ?òi ch?m d?t cu?c chi?n tranh phi ngh?a t?i Vi?t Nam. Th?y ?i?n ?? tr? thành ng??i b?n chí tình, v? t?, trong sáng, là m?t trong nh?ng nhà tài tr? nhi?u nh?t cho Vi?t Nam trong các th?p niên 1970-1990.

Nói v? ??t n??c Thu? ?i?n, ??i s? Pereric H?gberg cho r?ng, thành c?ng c?a Thu? ?i?n ngày nay là c? m?t quá trình dài h?i, b?t ??u t? nh?ng ng??i dan lu?n tìm tòi, tìm hi?u nh?ng ?i?u m?i m?. Ng??i dan Thu? ?i?n lu?n có tham v?ng l?n?và xay d?ng m?i th? chính t? tham v?ng ?ó,?kh?ng bao gi? ??u hàng. Ngoài ra, thành c?ng c?a ng??i Thu? ?i?n ??n t? t? duy lu?n lu?n v??t ra kh?i gi?i h?n (thinking outside of the box).

Th?y ?i?n l?i ?ang s? h?u r?t nhi?u t?p ?oàn ?a qu?c gia có tên tu?i nh? Ericsson, ABB, Electrolux, IKEA, Husqvarna, H&M, Tetra pak… Thu? ?i?n có cách v?n hành n?n kinh t? riêng,? v?i s? minh b?ch trong qu?n ly m?i m?t c?a ??i s?ng kinh t?, x? h?i và kh? n?ng liên t?c ??i m?i sáng t?o, ?? t?o nên nh?ng c?ng ty tên tu?i hàng ??u th? gi?i.

??i s? ?? có nh?ng chia s? th?c t? và c? th? t?i sinh viên và cán b? H?c vi?n. (?nh: HTQT)

Toàn c?nh bu?i nói chuy?n c?a ??i s? Th?y ?i?n Pereric H?gberg. (?nh: HTQT)

??i s? Pereric H?gberg c?ng khái quát cho các sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao?th? nào là “chính sách ??i ngo?i n? quy?n” mà Thu? ?i?n ?ang th?c hi?n trong n?m 2019.

N? quy?n kh?ng ph?i là chuy?n h?t s? chú y sang ph? n?, mà y ngh?a c?a nó n?m ? s? bình ??ng gi?a c? hai gi?i. M?t qu?c gia ch? th?c s? phát tri?n khi toàn b? dan s?, c? nam l?n n?, ??u tham gia vào quá trình xay d?ng và phát tri?n ??t n??c. ??y là ly do vì sao Thu? ?i?n l?i là m?t qu?c gia thành c?ng nh? v?y.

??i s? Pereric H?gberg ch?p ?nh k? ni?m cùng t?p th? cán b? và sinh viên H?c vi?n tham d? bu?i t?a ?àm (?nh HTQT).

Di?n ?àn ??i s? kéo dài g?n 2 gi? ??ng h?, k?t thúc trong kh?ng khí h?u ngh? gi?a hai bên.

Theo Báo Th? gi?i Vi?t Nam, ?nh (HTQT)

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC