“?i?u k? di?u ? Ti?m t?p hóa DBC” Ch??ng trình “Ecobook – Ngày h?i ??i sách l?y cay”

湖北快3计划网Ch??ng trình “Ecobook – Ngày h?i ??i sách l?y cay” là ho?t ??ng th??ng niên do Th? vi?n H?c vi?n Ngo?i giao (HVNG) t? ch?c và Cau l?c b? (CLB) B?n yêu sách DAV tr?c ti?p th?c hi?n, nh?m t?o ra san ch?i lành m?nh và b? ích cho sinh viên, góp ph?n cung c?p cho sinh viên nh?ng ??u sách, giáo trình phong phú c?n thi?t tr??c khi b??c vào n?m h?c m?i. Tròn 6 n?m tu?i, ch??ng trình “Ecobook 2019” v?i ch? ?? “?i?u k? di?u ? Ti?m t?p hóa DBC” ?? di?n ra t? ngày 12/09/2019 ??n ngày 17/09/2019 v?i?chu?i s? ki?n h?p d?n ?? thành c?ng t?t ??p, thu hút s? tham gia c?a ??ng ??o sinh viên, gi?ng viên và cán b?, nhan viên H?c vi?n Ngo?i giao, c?ng nh? các cá nhan, t? ch?c, ?oàn th? quan tam t?i ch??ng trình và v?n ?? m?i tr??ng.

Ngày h?i Ecobook 2019:

湖北快3计划网L?y c?m h?ng t? m?t ??u sách c?a tác gi? Nh?t B?n Higashino Keigo, CLB B?n Yêu sách DAV t? ch?c Ngày h?i ??i sách l?y cay – Ecobook 2019 v?i concept “?i?u k? di?u ? Ti?m t?p hóa DBC” v?i mong mu?n DBC có th? tr? thành m?t ti?m t?p hóa, n?i mà các b?n sinh viên có th? mang sách báo, gi?y v?n kh?ng dùng t?i ?? ??i l?y cay gi?ng và các ?? dùng than thi?n v?i m?i tr??ng. Qua ?ó, ti?m t?p hoá DBC mong mu?n lan truy?n th?ng ?i?p y ngh?a v? b?o v? r?ng, gi?m ?nh h??ng c?a bi?n ??i khí h?u, kêu g?i m?i ng??i chung tay t?o nên “?i?u k? di?u” cho Trái ??t. ??ng th?i, DBC mong r?ng các b?n sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao s? t? nang cao y th?c ti?t ki?m cá nhan trong b?o v? m?i tr??ng, t?o nên hình ?nh sinh viên DAV n?ng ??ng, tích c?c gi?m thi?u các hành ??ng tiêu c?c ?nh h??ng t?i m?i tr??ng.

Bên c?nh ?ó, v?i sách báo, gi?y v?n…ch?a ???c tái s? d?ng, DBC s? ti?n hành thanh lí, s? ti?n thu ???c s? ???c dùng ?? ?ng h? sách, v? cho các em t?i các Trung tam b?o tr? x? h?i ho?c các em vùng sau, vùng xa trong các d? án ti?p theo c?a CLB B?n yêu sách DAV.

Chính h?i Ecobook ngày 17/09/2019

?i?u k? di?u ? ti?m t?p hóa DBC:

湖北快3计划网?i?m nh?n c?a ch??ng trình Ecobook l?n th? 6 chính là Ngày chính h?i di?n ra t? 8h00 ??n 17h00 ngày 17/9/2019 v?i nh?ng ?i?u k? di?u mà DBC mang t?i nh?: các trò ch?i dan gian, qu?y làm ?? handmade than thi?n m?i tr??ng, ho?t ??ng t? tay tr?ng cay, gay gi?ng, ??i lá l?y cay, trao quà và sách, … Qua ?ay, các b?n sinh viên ?? có ???c r?t nhi?u ni?m vui, tr?i nghi?m và nh?n th?c m?i.

Tính ??n cu?i ch??ng trình, CLB B?n yêu sách DAV ?? thu nh?n ???c h?n 100kg gi?y, kho?ng 400 chai và thùng nh?a, g?n 40 kg bìa carton vasau g?n 200 l??t t?i trao ??i cùng v?i h?n 100 cay và h?t gi?ng, giáo trình và ?? handmade ?? ???c trao t?ng cho các b?n sinh viên.

Sách và cay – ?i?u k? di?u ? ti?m t?p hóa DBC

K?t thúc ch??ng trình, Ban t? ch?c ?? nh?n ???c r?t nhi?u y ki?n ?óng góp tích c?c t? phía các b?n sinh viên t?i tham d?. Ch??ng trình ?? lan t?a ???c n?ng l??ng t?i các b?n sinh viên c?ng nh? truy?n c?m h?ng, h?a h?n s? tr? l?i r?t ???c mong ch? c?a các b?n cho nh?ng mùa Ecobook ti?p theo.

Bài và ?nh; CLB B?n yêu sách DAV

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC