?oàn thanh niên H?c vi?n Ngo?i giao t? ch?c ??i h?i ??i bi?u nhi?m k? 2019-2022

Ngày 26/3, t?i H?c vi?n Ngo?i giao ?? di?n ra ??i h?i ??i bi?u ?oàn TNCS H? Chí Minh nhi?m k? 2019-2022. ?ay là ?oàn c?p c? s? ??u tiên trong B? Ngo?i giao c?ng nh? trong Kh?i các c? quan Trung ??ng t? ch?c ??i h?i, ?úng vào d?p k? ni?m 88 n?m ngày thành l?p ?oàn TNCS H? Chí Minh.

湖北快3计划网??i h?i có s? tham d? c?a ??ng chí Lê H?i Bình – U? viên Th??ng v? ??ng ?y?B? Ngo?i giao – Ph? trách c?ng tác Thanh niên c?a B? – Phó Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao; ??ng chí Nguy?n ?ình Trung – Phó Bí th? th??ng tr?c BCH ?oàn Thanh niên B? Ngo?i giao; ??ng chí L??ng Thanh Hà – U? viên Th??ng v? ?oàn Kh?i các c? quan Trung ??ng; cùng v?i h?n 100 ??i bi?u, ??i di?n cho h?n 2.000 ?oàn viên, thanh niên thu?c các Chi ?oàn kh?i ?ào t?o – V?n phòng, Vi?n Bi?n ??ng, Vi?n Nghiên c?u chi?n l??c Ngo?i giao, H?c vi?n Ngo?i giao.

Ti?n s? Lê H?i Bình – Phó Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao phát bi?u t?i ??i h?i.

湖北快3计划网??i h?i ?? t?ng k?t vi?c th?c hi?n ngh? quy?t ??i h?i nhi?m k? 2017 – 2019, xác ??nh ph??ng h??ng c?ng tác ?oàn và phong trào thanh niên trong nhi?m k? m?i; ??ng th?i khen th??ng các cá nhan có thành tích xu?t s?c trong c?ng tác ?oàn và phong trào thanh niên n?m 2018.

Clip t?ng k?t c?ng tác ?oàn Thanh niên H?c vi?n Ngo?i giao nhi?m k? 2017-2019

湖北快3计划网T?i ??i h?i, sau khi ti?n hành b? phi?u c?ng khai, các ??i bi?u ?? b?u ra Ban Ch?p hành ?oàn TNCS H? Chí Minh H?c vi?n Ngo?i giao nhi?m k? 2019 –?2022 g?m 17 ??ng chí là ??i di?n ?oàn viên, thanh niên c?a H?c vi?n Ngo?i giao.

Trong phiên h?p ??u tiên c?a Ban ch?p hành ?oàn TNCS H? Chí Minh H?c vi?n Ngo?i giao nhi?m k? 2019-2022 di?n ra ngay sau ??i h?i, các ??ng chí ?y?viên ?? b?u ra Th??ng v? Ban ch?p hành ?oàn Thanh niên H?c vi?n Ngo?i giao bao g?m 5 ng??i, là các ??ng chí: Nguy?n ??ng Anh (Khoa Truy?n th?ng & V?n hoá ??i ngo?i), Nguy?n Tu?n Hi?p (Phòng CTCT& QLSV), Tr?n Th? Linh ?a (Ban ?ào t?o), Tr?n Minh Quang (Chi ?oàn KT43B), Nguy?n Tùng V?n (Chi ?oàn TT43E).

??ng chí Nguy?n ??ng Anh, gi?ng viên Khoa Truy?n th?ng và V?n hoá ??i ngo?i, Phó Bí th? BCH ?oàn thanh niên B? Ngo?i giao, Phó Ch? t?ch C?ng ?oàn H?c vi?n Ngo?i giao ???c tín nhi?m b?u gi? v? trí Bí th? ?oàn Thanh niên H?c vi?n.

Kh?ng khí b?u c? BCH ?oàn TNCS H? Chí Minh H?c vi?n Ngo?i giao nhi?m k? 2019 – 2022 di?n ra nghiêm túc và minh b?ch

??i h?i ?oàn TNCS H? Chí Minh H?c vi?n Ngo?i giao nhi?m k? 2019-2022 ?? di?n ra thành c?ng t?t ??p. Trong nhi?m k? s?p t?i, v?i s? ch? ??o sát sao c?a ??ng u? H?c vi?n Ngo?i giao, c?a các c? quan ?oàn c?p trên, c?ng v?i nhi?t huy?t, t? duy ??i m?i, sáng t?o c?a các ??ng chí ?y?viên Ban ch?p hành và s? tham gia nhi?t tình c?a các ?oàn viên, thanh niên trong toàn H?c vi?n, ?oàn Thanh niên H?c vi?n Ngo?i giao s? ti?p t?c ?óng góp tích c?c cho c?ng tác chung c?a H?c vi?n, mang ??n nhi?u giá tr? th?c ti?n th?ng qua các ho?t ??ng ngày càng ?i vào chi?u sau.

BCH ?oàn TNCS H? Chí Minh H?c vi?n Ngo?i giao nhi?m k? 2019 – 2022 ra m?t ??i h?i.

??ng chí Nguy?n ??ng Anh: Bí th? ?oàn thanh niên H?c vi?n Ngo?i giao nhi?m k? 2019-2022:

+ Gi?ng viên Khoa Truy?n th?ng & V?n hoá ??i ngo?i – H?c vi?n Ngo?i giao t? 2009.

湖北快3计划网+ Gi?i ??ng, Gi?i th??ng qu?c t? ?òn B?y (Crowbar Awards) v? thi?t k? sáng t?o t?i Singapore 2006.

湖北快3计划网+ Gi?i Ba Cu?c thi Tin h?c tr? kh?i cán b? c?ng ch?c (??i di?n B? Ngo?i giao) t?i ?à N?ng n?m 2015.

+ Gi?i th??ng “Sáng ki?n phòng ch?ng tham nh?ng Vi?t Nam – VACI 2014” c?a Ngan hàng Th? gi?i và Thanh tra Chính ph? v?i ?? án “Ngo?i giao Minh b?ch”.

+ “Thanh niên tiên ti?n làm theo l?i Bác” kh?i các c? quan Trung ??ng, giai ?o?n 2016-2018

+ Phó Bí th? BCH ?oàn thanh niên B? Ngo?i giao nhi?m k? 2017-2022

湖北快3计划网+ Phó Ch? t?ch C?ng ?oàn H?c vi?n Ngo?i giao nhi?m k? 2017-2022.

+ Tr??ng BTC Cu?c thi Hoa kh?i Ngo?i giao – Miss DAV 2016, 2018.

+ ??ng tác gi? các cu?n sách: “Ngo?i giao K? thu?t s?”, NXB Ly lu?n chính tr? (2016); Báo chí ?i?m nhìn t? th?c ti?n t?p 3, NXB ?HQG Hà N?i (2018); Báo chí Vi?t Nam Th?i k? ??i m?i – Nh?ng v?n ?? Ly lu?n và Th?c ti?n, NXB Th?ng tin và Truy?n th?ng (2018); Báo chí – nh?ng ?i?m nhìn t? th?c ti?n t?p 4, NXB Lao ??ng (2019); M?ng X? h?i trong b?i c?nh phát tri?n x? h?i th?ng tin ? Vi?t Nam – Ly lu?n, th?c ti?n và kinh nghi?m, NXB Lao ??ng (2019). + Gi?i th??ng C?ng trình nghiên c?u khoa h?c và Nghi?p v? Báo chí, H?i nhà báo Vi?t Nam 2019.

Tin: Tùng V?n; ?nh: Thu Giang, Hà Anh

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC