??i tho?i gi?a PTT- B? Tr??ng v?i Thanh niên, Sinh viên Ngo?i giao

Chi?u ngày 20/3, t?i Nhà làm vi?c m?i (s? 2 Lê Quang ??o), Phó Th? t??ng, B? tr??ng Ngo?i giao Ph?m Bình Minh ?? có bu?i ??i tho?i v?i thanh niên B? Ngo?i giao. S? ki?n do ?oàn thanh niên B? Ngo?i giao t? ch?c v?i s? tham d? c?a l?nh ??o các ??nv??và g?n 500 thanh viên B? Ngo?i giao và sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao.

Phó Th? t??ng, B? tr??ng Ngo?i giao Ph?m Bình Minh ??i tho?i v?i thanh niên ngo?i giao

T?i bu?i ??i tho?i,?Bí th? ?oàn thanh niên B? Ngo?i giao Tr?n?Khang Ninh ?? báo cáo v? c?ng tác ?oàn thanh niên trong th?i gian v?a qua. Theo ?ó, ??i ng? cán b??c?a B? Ngo?i giao hi?n nay có 616 cán b? tr? (v?i ?? tu?i trung bình là 28,9), chi?m h?n 25% t?ng s? cán b?, c?ng ch?c, viên ch?c, ng??i lao ??ng c?a B?. Các cán b? tr? ??u ???c ?ào t?o bài b?n, b?t nh?p nhanh v?i c?ng vi?c, tr??ng thành khi ???c tham gia th?c hi?n nhi?m v? chính tr? quan tr?ng c?a B? nh? các H?i ngh? APEC, WEF – ASEAN, H?i ngh? ngo?i giao 30, H?i ngh? th??ng ??nh M? – Tri?u l?n 2. ?i?u ?ó cho th?y, cán b? tr? c?a B? Ngo?i giao r?t ham h?c h?i, c?u ti?n và tr??ng thành nhanh chóng qua c?ng tác ?ào t?o t?i ch?.

Theo Bí th? ?oàn thanh niên Tr?n?Khang Ninh, cán b? thanh niên ngo?i giao lu?n nh?n th?c r? trách nhi?m c?a mình ?? k? th?a, gánh vác các nhi?m v? c?a Ngành. ?oàn Thanh niên B? là c?u n?i ?? các ?oàn viên, thanh niên nh?n th?c r? vai trò, trách nhi?m c?a mình, phát huy nhi?t huy?t, s?c tr? ?? c?ng hi?n h?t mình cho c?ng tác chuyên m?n. Bên c?nh các ho?t ??ng giáo d?c chính tr?, t? t??ng, giáo d?c truy?n th?ng, ??o ??c, l?i s?ng cho các ?oàn viên thanh niên, trong th?i gian qua, ?oàn Thanh niên B? ?? ??y m?nh c?ng tác nghiên c?u, ??o t?o t?i ch? cho cán b? tr?.

Phó Th? t??ng, B? tr??ng Ngo?i giao Ph?m Bình Minh ch?p ?nh chung cùng ?oàn thanh niên B?

Phong trào “Nghiên c?u sau – Trao ??i r?ng – Ph?n bi?n s?c” nh?n ???c s? tham gia h??ng ?ng ??ng ??o c?a cán b? tr? v?i nhi?u ?? tài hay nh? V?n ?? an ninh m?ng trong quan h? qu?c t? và ??i sách c?a Vi?t Nam; Quá trình xay d?ng ??i tác toàn di?n Vi?t – M? ; T?ng k?t các cu?c g?p c?p cao Vi?t Nam – Trung Qu?c d??i th?i Ch? t?ch H? C?m ?ào; ?Gi?i pháp thu hút, t?ng c??ng g?n k?t ki?u bào tr? v?i ??t n??c; Lu?t bi?n Vi?t Nam d??i góc ?? Lu?t pháp và th?c ti?n qu?c t?: M?t s? ki?n ngh? và l?p lu?n pháp ly. ?Riêng ban ch?p hành ?oàn b? ?ang d? th?o chuyên ?? nghiên c?u “Tác ??ng c?a cách m?ng c?ng nghi?p 4.0 ??n quan h? qu?c t? và vai trò c?a thanh niên Ngo?i giao” d? ki?n trình l?nh ??o trong quy II n?m 2019.

湖北快3计划网Bên c?nh nh?ng m?t tích c?c, cán b? tr? c?a B? c?ng ?? th?ng th?ng nhìn nh?n nh?ng ?i?m h?n ch??nh? tính ph?n bi?n ch?a cao, kinh nghi?m ch?a nhi?u, m?t s? cán b? tr? nghiên c?u ch?a sau, k? lu?t lao ??ng ch?a t?t. Chính vì v?y, bu?i ??i tho?i v?i B? tr??ng?là d?p ?? các cán b? có th? l?ng nghe nh?ng chia s? chuyên m?n ngh? nghi?p, nh?ng kinh nghi?m, hành trang k? n?ng ngo?i giao t? Phó Th? t??ng, B? tr??ng Ngo?i giao Ph?m Bình Minh ?? có th? hoàn thành t?t h?n n?a nghi?p v? chuyên m?n, ?óng góp hi?u qu? cho c?ng tác chung c?a B?.

Phó Th? t??ng, B? tr??ng Ph?m Bình Minh tham quan tri?n l?m ?nh bên l? ??i tho?i

Sau khi nghe báo cáo c?a Bí th? ?oàn thanh niên B?, ?Phó Th? t??ng, B? tr??ng Ngo?i giao Ph?m Bình Minh kh?ng ??nh, thanh niên hi?n nay có vai trò ngày càng quan tr?ng và là m?t trong nh?ng y?u t? quy?t ??nh t??ng lai ??t n??c. ??c bi?t, trong tình hình th?c ti?n c?a B? Ngo?i giao hi?n nay, l?c l??ng thanh niên chi?m 1/4 l?c l??ng cán b?. Chính vì v?y, cu?c ??i tho?i c?a B? tr??ng v?i thanh niên?là v? cùng c?n thi?t và thi?t th?c.

T?i ??i tho?i, Phó Th? t??ng, B? tr??ng ?? nêu lên 4 k? v?ng c?a L?nh ??o B? ??i v?i cán b? thanh niên. Theo ?ó, ?? các cán b? tr? kh?ng lùi l?i phía sau trong?k? nguyên s?, cu?c cách m?ng 4.0 ?ang di?n ra nhanh chóng nh? hi?n nay, L?nh ??o B? Ngo?i giao k? v?ng th? h? cán b? thanh niên ph?i có khát v?ng, ch? ??ng, sáng t?o, t? tin và lu?n k? lu?t trong c?ng vi?c. ?ó là khát v?ng c?ng hi?n cho n?n ngo?i giao n??c nhà, ch? ??ng trong m?i tình hu?ng, say mê sáng t?o trong c?ng vi?c,?t? tin trong nh?ng tình hu?ng ngo?i giao t??ng ch?ng nh? v? cùng khó kh?n và quan tr?ng h?n ?ó là tính?k? lu?t trong m?i cán b? làm c?ng tác ngo?i giao. Phó Th? t??ng nh?n m?nh, n? l?c trau d?i b?n than ?? x?ng ?áng v?i nh?ng k? v?ng trên s? giúp m?i cán b? lu?n ??c l?p trong m?i m?i tr??ng làm vi?c, dù là kh?c nghi?t nh?t, ng? h?u?b?o v? t?t nh?t l?i ích qu?c gia, dan t?c.

湖北快3计划网Phó Th? t??ng c?ng nêu r?, ??i v?i m?i cán b? ngo?i giao, qu?ng th?i gian “kh?i nghi?p”, b??c vào ngh? lu?n là nh?ng n?m tháng khó kh?n và quan tr?ng nh?t. Nh?ng gì h?c ???c t?i tr??ng l?p ch? là ki?n th?c n?n t?ng, và nh?ng ki?n th?c ?ó c?n ph?i ???c ?ng d?ng vào th?c t? c?ng vi?c. ?? làm ???c ?i?u ?ó, m?i cán b? ph?i kh?ng ng?ng h?c h?i, ti?p thu ki?n th?c, ch? ??ng sáng t?o trong c?ng vi?c ngay t?i chính ??n v? mình. Có nh? v?y, m?i cán b? m?i có th? n?m v?ng, tr? thành nh?ng chuyên gia trong v?n ?? mình theo ?u?i và t? ?ó làm?t?t nh?t?c?ng vi?c ???c giao.

Phó Th? t??ng, B? tr??ng mong r?ng,?bu?i ??i tho?i s? là d?p ?? thanh niên trong B? Ngo?i giao có th? bày t? nh?ng tam t?, ?óng góp y ki?n, chia s? quan ?i?m c?a mình ?? cùng nhau xay d?ng ngành ngo?i giao n??c nhà.

Bu?i ??i tho?i ???c các cán b? tr? tham gia h??ng ?ng nhi?t tình và ??t nhi?u cau h?i dành cho Phó Th? t??ng, B? tr??ng Ph?m Bình Minh

Bu?i ??i tho?i di?n ra trong kh?ng khí s?i n?i và hào h?ng c?a thanh niên. Các cán b? ??t nhi?u cau h?i liên quan ??n c?ng vi?c chuyên m?n, c?ng tác t? ch?c cán b?, chính sách ?ào t?o cán b? tr? hi?n nay.? Qua bu?i ??i tho?i, ?oàn Thanh niên B?, v?i tinh th?n thanh niên xung kích, ?? kêu g?i?cán b? tr? d?n than, làm vi?c v?i ni?m ?am mê cao nh?t và tinh th?n k? lu?t, trách nhi?m nh?t, th? hi?n qua “Ba?quy?t tam”. Th? nh?t, quy?t tam ti?p b??c truy?n th?ng cha ?ng, gìn gi? và phát tri?n b?n s?c Ngo?i giao Vi?t Nam. Th? hai, quy?t tam chung tay xay d?ng th? h? Thanh niên Ngo?i giao s?ng có hoài b?o và?ly t??ng. Th? ba, quy?t tam ?óng góp xay d?ng ngành Ngo?i giao chuyên nghi?p hi?n ??i.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC