??i tho?i Toàn c?u Galileo s? 8: “?i?u ch?nh chi?n l??c các n??c l?n: Tác ??ng và ?ng x? c?a các n??c v?a và nh?”

T?i ngày 10/09/2019, H?i Sinh viên Nghiên c?u Khoa h?c H?c vi?n Ngo?i giao Galileo Society ?? t? ch?c bu?i t?a ?àm “?i?u ch?nh chi?n l??c các n??c l?n: Tác ??ng và ?ng x? c?a các n??c v?a và nh?” cùng s? có m?t c?a TS Tr?n Vi?t Thái và h?n 40 sinh viên H?c vi?n. TS Tr?n Vi?t Thái – hi?n là Phó Vi?n tr??ng kiêm Giám ??c Trung tam Nghiên c?u khu v?c, Vi?n Nghiên c?u Chi?n l??c Ngo?i giao, H?c vi?n Ngo?i Giao.

Di?n gi? Tr?n Vi?t Thái trình bày v? ?i?u ch?nh chi?n l??c các n??c l?n

Bu?i t?a ?àm g?m 3 ph?n: (i) thành viên cau l?c b? Galileo trình bày bài th?o lu?n, di?n gi? nh?n xét; (ii) di?n gi? trình bày v? ?i?u ch?nh chi?n l??c các n??c l?n và tác ??ng; (iii) di?n gi? tr? l?i cau h?i c?a sinh viên. Trong ph?n trình bày c?a mình, TS Tr?n Vi?t Thái ?? t?p trung vào các ?i?u ch?nh c?a Trung Qu?c và M?, và nh?ng tác ??ng, h? l?y l?n ??i v?i th? gi?i và khu v?c trong th?i gian t?i.

湖北快3计划网TS Tr?n Vi?t Thái ?? ch? ra và phan tích 6 ?i?u ch?nh có tính chi?n l??c c?a M? và Trung Qu?c, qua ?ó ?ánh giá tác ??ng ??i v?i m?i tr??ng an ninh khu v?c. Trung Qu?c d??i th?i Ch? t?ch T?p C?n Bình t? b? “gi?u mình ch? th?i”, theo ?u?i chính sách quy?t ?oán, tìm cách m? r?ng ?nh h??ng th?ng qua m?t lo?t sáng ki?n nh? Vành ?ai Con ???ng, C?ng ??ng chung v?n m?nh hay khái ni?m quan h? qu?c t? ki?u m?i. M? d??i th?i T?ng th?ng Trump gi?i thi?u khái ni?m v? ch? ngh?a th?c d?ng có nguyên t?c (principled realism), coi gia t?ng s?c m?nh là m?c tiêu c?a chính sách, tìm cách duy trì v? th? c??ng qu?c hàng ??u. Nh?ng ?i?u ch?nh này s? làm gia t?ng c?nh tranh gi?a các n??c l?n v? các m?t (chi?n l??c, th??ng m?i, c?ng ngh?,…), ti?p t?c thúc ??y chuy?n d?ch quy?n l?c toàn c?u. Trong b?i c?nh ?ó, Vi?t Nam c?n th?n tr?ng, theo d?i sát sao ?i?u ch?nh c?a các n??c l?n; làm sau s?c thêm quan h? v?i các c??ng qu?c ch? ch?t nh?ng kh?ng ?? b? cu?n vào ch?y ?ua v? trang.

湖北快3计划网Trong ph?n trao ??i cùng di?n gi?, các sinh viên ?? ??t nhi?u cau h?i v? ?àm phán COC, ?i?u ch?nh v? th??ng m?i c?a M?, T?m nhìn c?a ASEAN v? chi?n l??c ?n ?? – Thái Bình D??ng,…, th? hi?n nh?ng b?n kho?n, th?c m?c, tr?n tr? c?a sinh viên ??i v?i v?n ?? chính tr? ???ng ??i. Vi?c g?n ho?t ??ng c?a Galileo ??i v?i nh?ng v?n ?? nóng, nh?ng tiêu ?i?m an ninh, chính tr? khu v?c và toàn c?u kh?ng ch? giúp nang cao nh?n th?c, mà còn h? tr? sinh viên phát tri?n t? duy phan tích, ph?n bi?n và k? n?ng tranh lu?n.

Galilean Nguy?n Lan Ph??ng trình bày ?ánh giá v? c?nh tranh gi?a các n??c l?n

Bu?i t?a ?àm là s? th? 8 trong chu?i ??i tho?i Toàn c?u – Global Dialogue ???c t? ch?c ??nh kì b?i Galileo Society nh?m t?o c? h?i cho các b?n sinh viên ???c trao ??i v?i các di?n gi?, chuyên gia hàng ??u ??t n??c v? nh?ng ch? ?? quan tr?ng tác ??ng tr?c ti?p v?i an ninh, phát tri?n và v? th? c?a ??t n??c. Di?n ?àn này ?? phát tri?n thành m?t s? ki?n có uy tín c?a Cau l?c b?, nh?n ???c nhi?u s? quan tam c?a các sinh viên, d? lu?n trong và ngoài H?c vi?n.

Bu?i t?a ?àm di?n ra d??i s? ch? trì c?a b?n Phan Qu?nh Nga, Ch? nhi?m Galileo Society.

T?ng k?t bu?i t?a ?àm?

Qu?nh Nga

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC