Gi?i thi?u chung

1. V? trí và ch?c n?ng ?oàn Thanh niên

?oàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh H?c vi?n Ngo?i giao là t? ch?c ?oàn th? thu?c H?c vi?n ngo?i giao có ch?c n?ng giúp Giám ??c H?c vi?n ch? ??o c?ng tác xay d?ng ?oàn, H?i và tham gia xay d?ng ??ng trong nhà tr??ng theo các quy ??nh c?a H?c vi?n và ?oàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh.

2. Nhi?m v? và quy?n h?n

          L?nh ??o, ch? ??o c?ng tác xay d?ng ?oàn, H?i và ?oàn tham gia xay d?ng ??ng trong nhà tr??ng.

          T? ch?c th?c hi?n Ngh? quy?t ??i h?i ?oàn tr??ng và Ngh? quy?t, ch? th? c?a c?p ?y ??ng và ?oàn c?p trên.

          Báo cáo ??nh k? v? tình hình ho?t ??ng c?a ?oàn v?i c?p ?y ??ng nhà tr??ng, ?oàn c?p trên và th?ng báo cho các chi ?oàn tr?c thu?c.

          Ph?i h?p v?i Ban Giám ??c, H?i sinh viên, C?ng ?oàn và các ??n v? khác ?? gi?i quy?t nh?ng v?n ?? có liên quan ??n c?ng tác ?oàn và phong trào thanh niên tr??ng h?c, ??n quy?n và l?i ích chính ?áng, h?p pháp c?a ?oàn viên thanh niên h?c sinh, sinh viên.

3. C? c?u t? ch?c

?oàn Thanh niên H?c vi?n Ngo?i giao bao g?m:

          Ban Ch?p hành ?oàn Thanh niên H?c vi?n

          Chi ?oàn cán b?: G?m các cán b? tuy?n d?ng và cán b? h?p ??ng dài h?n c?a H?c vi?n là ?oàn viên và ? tu?i sinh ho?t ?oàn theo quy ??nh c?a ?i?u l? ?oàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh. ??ng ??u chi ?oàn cán b? là Bí th? chi ?oàn.

          Các chi ?oàn sinh viên: Các sinh viên là ?oàn viên ???c phan thành các chi ?oàn khác nhau c?n c? vào n?m nh?p tr??ng và chuyên ngành ??ng ky. ??ng ??u chi ?oàn là Bí th? chi ?oàn.

4. Ban Ch?p hành ?oàn Thanh niên

          Ban ch?p hành ?oàn là c? quan l?nh ??o tr?c ti?p c?a ?oàn Thanh niên, có quan s? t? 13-15 ?y viên, ???c b?u t? ??i h?i ?oàn Thanh niên H?c vi?n. Các thành viên c?a BCH ?oàn có th? ???c b?i nhi?m ho?c b?u b? sung gi?a nhi?m k? th?ng qua b? phi?u trong cu?c h?p c?a BCH ?oàn v?i h?n 2/3 s? ?y viên BCH tham gia; trong ?ó nhi?u h?n 50% tán thành.

          Ban ch?p hành ?oàn Thanh niên H?c vi?n có các ch?c n?ng nhi?m v? ch? y?u sau:

+        Ch?m lo và b?o v? quy?n l?i chính ?áng c?a ?oàn viên, thanh niên c?a H?c vi?n;

+        C? th? hoá ch??ng trình hành ??ng c?a ?oàn c?p trên, xay d?ng ch??ng trình c?ng tác c?a ?oàn h?c vi?n;

+        T? ch?c các ho?t ??ng vui ch?i gi?i trí, ?áp ?ng nhu c?u và nguy?n v?ng chính ?áng c?a ?oàn viên, thanh thi?u niên;

+        Làm t?t c?ng tác giáo d?c t? t??ng chính tr? trong ?oàn viên, thanh niên, giáo d?c t? t??ng H? Chí Minh, tuyên truy?n ???ng l?i chính sách c?a ??ng và Nhà n??c, n?m b?t tam t? nguy?n v?ng c?a ?oàn viên, thanh niên và các ??i t??ng mà ?oàn ?ang tác ??ng ?? k?p th?i ph?n ánh lên ?oàn c?p trên;

+        Xay d?ng ?oàn tr??ng v?ng m?nh, b?o ??m duy trì ch? ?? sinh ho?t c?a ?oàn tr??ng, các chi ?oàn, t?o ?i?u ki?n cho ?oàn viên bàn b?c th?o lu?n ?? ?i ??n th?ng nh?t ch??ng trình c?ng tác c?a ?oàn tr??ng, t? ch?c th?c hi?n ch??ng trình rèn luy?n ?oàn viên;

+        Ki?n ngh?, ?? xu?t và ph?i h?p v?i các ??n v?, các ?oàn th? và các t? ch?c chính tr? – x? h?i trong H?c vi?n ?? gi?i quy?t nh?ng v?n ?? có liên quan ??n c?ng tác ?oàn và phong trào thanh niên;

+        Xay d?ng k? ho?ch c? th? ?? t? ch?c ??y m?nh phong trào hành ??ng cách m?ng – phong trào Thi ?ua, tình nguy?n xay d?ng và b?o v? T? qu?c.

5. Bí Th? và các Phó Bí th? ?oàn Thanh niên

          Bí Th? ?oàn Thanh niên và các Phó Bí th? ???c b?u ra t? ??i h?i ?oàn Thanh niên H?c vi?n và ph?i ???c ?oàn B? Ngo?i giao và ??ng ?y H?c vi?n ra quy?t ??nh ch?p thu?n. Bí th? ?oàn Thanh niên và các Phó Bí th? có nhi?m k? 2 n?m.

          Bí Th? ?oàn Thanh niên và các Phó Bí Th? ch?u trách nhi?m tr??c Giám ??c H?c vi?n và Bí th? ??ng ?y H?c vi?n v? các c?ng tác ?oàn c?a H?c vi?n.

One thought on “Gi?i thi?u chung

  1. says:

    Useful info. Fortunate me I found your site by accident, and I’m shocked why this coincidence didn’t took place earlier! I bookmarked it.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC