Gi?i thi?u chung

湖北快3计划网H?p tác qu?c t? là m?t trong nh?ng m?t m?nh c?a H?c vi?n. G?n v?i t?ng giai ?o?n phát tri?n c?a ??t n??c và ????c s? ch? ??o c?a L?nh ??o B? Ngo?i giao, H?c vi?n lu?n quan tam m? r?ng quan h? h?p tác qu?c t? nh?m nang cao trình ?? cho ??i ng? cán b?, gi?ng viên và uy tín qu?c t? trong c?ng tác ?ào t?o c?ng nh? nghiên c?u khoa h?c. Vi?c m? r?ng các quan h? ??i ngo?i c?a H?c vi?n c?ng ?? m? thêm cánh c?a h?p tác nghiên c?u v?i bên ngoài th?ng qua vi?c cùng t? ch?c các H?i ngh?, H?i th?o khoa h?c qu?c t?, trao ??i nghiên c?u và h?c gi?, các d? án nghiên c?u ra sách chung nh? “T?m nhìn ASEAN 2020”. V? th? c?a H?c vi?n ?? t?ng b??c nang cao trong m?ng l??i nghiên c?u chi?n l??c qu?c t? c?a khu v?c ASEAN và r?ng l?n h?n ? chau á – Thái Bình D??ng. Cho ??n nay, H?c vi?n ?? thi?t l?p quan h? h?p tác v?i h?n 80 vi?n nghiên c?u và tr??ng ??i h?c n??c ngoài va? nhi?u ??i s? quán n??c ngoài t?i Hà N?i.

H?c vi?n ?? c? nhi?u cán b?, gi?ng viên ?i ?ào t?o th?c s?, ti?n s?, b?i d??ng, trao ??i khoa h?c, tham d? h?i th?o qu?c t? ? nhi?u n??c trên th? gi?i. ??ng th?i, H?c vi?n cu?ng ?? ?ón các ?oàn qu?c t? ??n trao ??i h?c thu?t, nghiên c?u th?c ti?n, tham d? h?i th?o. H?ng n?m, H?c vi?n ti?p ?ón và làm vi?c v?i trên 40 ?oàn khách qu?c t? và c? trên 60 ?oàn ?i d? các h?i ngh?, h?i th?o qu?c t?. T? n?m 1994, H?c vi?n ?? tr? thành thành viên chính th?c c?a M?ng l??i các Vi?n nghiên c?u chi?n l??c qu?c t? ASEAN (ASEAN – ISIS), thi?t l?p quan h? nghiên c?u và h?c thu?t v?i các vi?n nghiên c?u qu?c t? c?a nhi?u n??c khác nhau ? chau á, chau ?u và chau B?c M?. H?c vi?n c?ng là thành viên H?i ??ng H?p tác An ninh khu v?c Chau á – Thái Bình D??ng (CSCAP) và H?i Nghiên c?u chính tr? và qu?c t? chau á (APISA). N?m 2000, H?c vi?n tham gia M?ng l??i nghiên c?u xung ??t ??ng Nam á v?i v? trí là ?i?u ph?i viên m?ng l??i nghiên c?u xung ??t c?a Vi?t Nam. Trong nh?ng n?m g?n ?ay (2004-2008), cùng v?i nh?ng b??c phát tri?n m?nh m? trên t?t c? các l?nh v?c c?a H?c vi?n, ho?t ??ng h?p tác qu?c t? c?ng có nh?ng b??c phát tri?n c? v? quy m? và n?i dung, t?o nên s? chuy?n bi?n c? v? b? r?ng l?n chi?u sau, qua ?ó ?? góp ph?n thi?t th?c vào vi?c th?c hi?n nhi?m v? chính tr?, góp ph?n vào s? phát tri?n toàn di?n c?a H?c vi?n.

Sau khi Chi?n tranh l?nh k?t thúc, v?n ?? an ninh phi truy?n th?ng ???c ??c bi?t quan tam kh?ng ch? trên ph?m vi th? gi?i. H?c vi?n ?? nhanh chóng ti?p c?n các v?n ?? trên th?ng qua vi?c h?p tác v?i Trung tam nghiên c?u an ninh khu v?c Chau á – Thái Bình D??ng (APCSS) ?? ?ào t?o cán b?, gi?ng viên v? l?nh v?c trên. H?c vi?n ?? t? ch?c khoá ?ào t?o v? H?i ??ng B?o an th??ng tr?c c?a Liên H?p Qu?c cho các b?, ngành liên quan.

湖北快3计划网T? tr??c ??n nay, H?c vi?n lu?n ?óng vai trò ch? y?u trong các ho?t ??ng ngo?i giao kênh II, tham gia h?i th?o qu?c t? v? các v?n ?? Bi?n ??ng, NEAT, NEAS, các v?n ?? và m? hình phát tri?n ? chau á, các khu?n kh? h?p tác chau á, An ninh n?ng l??ng… H?c vi?n c?ng t? ch?c các t?a ?àm qu?c t? trong n??c v?i các vi?n nghiên c?u ??i tác n??c ngoài nh? ??i tho?i song ph??ng v?i Vi?n nghiên c?u ???ng ??i Trung Qu?c, ??i tho?i Kênh II Vi?t Nam – Niu Dilan, JIIA (Nh?t B?n), IFANS (Hàn Qu?c), SIIS (Th??ng H?i, Trung Qu?c), IIR (?ài Loan), H?c vi?n Ngo?i giao Nga, Vê-nê-zu-ê-la. T?a ?àm C?m-pu-chia và các n??c láng gi?ng, H?i th?o v? T??ng lai Quan h? Vi?t – M?, H?i th?o v? “Quan h? ??ng Nam á – Chau ?u d??i góc ?? chính tr? và an ninh: Gi?a Ch? ngh?a song ph??ng, Ch? ngh?a ?a ph??ng và Ch? ngh?a liên khu v?c”… và tham gia các ho?t ??ng Kênh II ? khu v?c ??ng Nam á, ??ng á, và chau á – Thái Bình D??ng.

Bên c?nh nh?ng thành tích trong h?p tác nghiên c?u, H?c vi?n Ngo?i giao ??t ???c nhi?u thành tích v? h?p tác giáo d?c. Cho ??n nay, H?c vi?n ?? ?ào t?o và b?i d??ng nhi?u th? h? sinh viên cho hai n??c b?n láng gi?ng g?n g?i là Lào và C?m-pu-chia. Hi?n nay, nhi?u ng??i trong s? h? ?ang gi? các v? trí quan tr?ng trong B? Ngo?i giao hay trong b? máy chính quy?n c?a n??c b?n. ?ay chính là c? s? quan tr?ng ?? thúc ??y quan h? h?u ngh? truy?n th?ng c?a n??c ta v?i các n??c láng gi?ng. Kh?ng ch? d?ng ? vi?c ?ào t?o cho hai n??c b?n láng gi?ng, H?c vi?n Ngo?i giao còn ?ào t?o sinh viên cho các n??c Nga, M?ng c?, Ru-ma-ni-a, U-crai-na v? các chuyên ngành Kinh t?, Quan h? qu?c t? và Lu?t qu?c t?.

Ngay trong nh?ng n?m ??u ??i m?i, ???c s? tài tr? c?a các ??i tác qu?c t?, H?c vi?n th??ng xuyên m? các l?p t?p hu?n cho cán b? thu?c các c? quan nhà n??c hay doanh nghi?p v? th? ky ??i ngo?i, xay d?ng d? án xin tài tr? c?ng nh? v? ngo?i ng?, giao ti?p…. N?m 1999 và 2000, ???c s? giúp ?? c?a Qu? Ford, H?c vi?n ?? ph?i h?p v?i tr??ng ??i h?c Columbia xay d?ng ch??ng trình ?ào t?o Cao h?c Quan h? Qu?c t? và ?ào t?o cán b? có trình ?? th?c s? và ti?n s? ? M?, chu?n b? v? m?t nhan l?c cho vi?c m? ch??ng trình Cao h?c Quan h? Qu?c t? vào n?m 2001. Ti?p theo ?ó, H?c vi?n ?? m? nhi?u l?p t?p hu?n và ?ào t?o v? ngo?i giao ?a ph??ng trong nhi?u n?m v?i s? tài tr? c?a UNDP và Chính ph? Pháp nh?m ?áp ?ng m?t ph?n nhan l?c cho ti?n trình h?i nh?p qu?c t? sau r?ng c?a n??c ta. N?m 2007, tr??c khi Vi?t Nam ???c b?u là thành viên kh?ng th??ng tr?c H?BA LHQ, H?c vi?n ?? ph?i h?p v?i Trung tam Nghiên c?u An ninh chau á – Thái Bình D??ng (APCSS) t? ch?c khóa hu?n luy?n v? H?i ??ng B?o an LHQ và v? các ho?t ??ng Gìn gi? Hòa bình trong khu?n kh? LHQ n?m 2009.

C?n ph?i nh?n m?nh r?ng H?c vi?n ?? tr?c ti?p góp ph?n b?ng nhi?u hình th?c khác nhau vào nh?ng thành c?ng ??i ngo?i c?a ??ng và Nhà n??c trong nh?ng n?m ??i m?i nh? ?ón các ?oàn c?p cao, t? ch?c các h?i th?o, h?i ngh? qu?c t? nh? H?i ngh? c?p cao l?n th? 7 các n??c có s? d?ng ti?ng Pháp, H?i ngh? c?p cao ASEAN l?n th? 6, ASEM, APEC hay SEA GAMES 22. C? th?, H?c vi?n th??ng xuyên ???c giao nhi?m v? m? nh?ng l?p ?ào t?o, b?i d??ng nhi?u ??i t??ng cán b? khác nhau v? các chuyên m?n nh? l? tan, th? ky, phiên d?ch, tháp tùng, c?nh v?… ph?c v? các ho?t ??ng ??i ngo?i l?n c?a Vi?t Nam. ??c bi?t, H?c vi?n ?? t? ch?c t?t l?p Biên – Phiên d?ch g?m 25 h?c viên và 02 l?p th? ky h?i ngh? qu?c t? g?m 50 ng??i ph?c v? H?i ngh? c?p cao Pháp ng? l?n th? 7 n?m 1997 và ???c Th? t??ng Chính ph? c?p b?ng khen. Bên c?nh ?ó, hàng nghìn l??t sinh viên c?a H?c vi?n ?? ???c huy ??ng ph?c v? các h?i ngh? qu?c t? k? trên và nhi?u sinh viên ???c ?ánh giá là bi?t v?n d?ng ki?n th?c ?? h?c vào c?ng tác th?c t? k? c? v? ngo?i ng? l?n nghi?p v?

Phát huy vai trò c?a m?t trung tam ?ào t?o cán b? biên phiên d?ch, H?c vi?n ?? h?p tác v?i các trung tam biên phiên d?ch c?a Pháp, B? ?ào t?o hàng tr?m cán b? có trình ?? biên phiên d?ch gi?i ti?ng Anh và ti?ng Pháp cho các b? ngành, các tr??ng ??i h?c c?a n??c ta ???c các c? s? s? d?ng c?ng nh? các ??i tác n??c ngoài ?ánh giá cao. T? n?m 1995 ??n nay, 14 khoá Biên phiên d?ch h?i ngh? qu?c t? Vi?t – Pháp ?? ???c ?ào t?o t?i H?c vi?n v?i t?ng s? h?n 300 phiên d?ch và biên d?ch, trong s? ?ó có nhi?u ng??i hi?n ?ang c?ng tác t?i B? Ngo?i giao, m?t s? b?, ngành, s? Ngo?i v?.

N?m 2004, H?c vi?n tham gia Liên minh ?ào t?o v? quan h? qu?c t? do Qu? Ford (M?) tài tr? v?i t? cách là ?i?u ph?i viên. Thành viên c?a Liên minh g?m H?c vi?n Ngo?i giao, Tr??ng ??i h?c Khoa h?c X? h?i và Nhan v?n Qu?c gia Hà N?i và Tr??ng ??i h?c Khoa h?c X? h?i và Nhan v?n thành ph? H? Chí Minh. D? án ?? góp ph?n c? th? hoá ch??ng trình khung v? Quan h? qu?c t? (QHQT), chu?n hoá n?i dung gi?ng d?y chuyên ngành QHQT ? Vi?t Nam, và nang cao n?ng l?c cho ??i ng? gi?ng d?y QHQT ? H?c vi?n c?ng nh? b? sung tài li?u m?i cho ngu?n d? li?u ph?c v? gi?ng d?y QHQT t?i H?c vi?n. D? án góp ph?n c?ng c? v? trí c?a H?c vi?n nh? m??t ??n v? hàng ??u v? nghiên c?u và gi?ng d?y quan h? qu?c t? c?a Vi?t Nam.

湖北快3计划网H?n th? n?a, H?c vi?n c?ng ?? ph?i h?p v?i các c? s? ?ào t?o c?a n??c ngoài, tranh th? các ngu?n tài tr? c?a các t? ch?c phi chính ph? nh? Qu? Ford, Qu? chau á t? ch?c các h?i th?o trao ??i kinh nghi?m gi?ng d?y sau ??i h?c c?a các n??c tiên ti?n nh?m nang cao ch?t l??ng ?ào t?o t?i H?c vi?n. H?c vi?n c?ng th?c hi?n các ch??ng trình trao ??i, giao l?u h?ng n?m v?i sinh viên các tr??ng ??i h?c trong n??c và ngoài n??c ??n t? các n??c nh? M?, Pháp, Nh?t.

One thought on “Gi?i thi?u chung

  1. says:

    湖北快3计划网Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC