Gi?i thi?u chung

Vi?n Nghiên c?u Chi?n l??c Ngo?i giao là ??n v? tr?c thu?c H?c vi?n Ngo?i giao, ???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 82/2008/Q? c?a Th? t??ng Chính ph? ky ngày 23/6/2008. Trên th?c t? Vi?n ?? ?i vào ho?t ??ng t? ngày 1/4/2008. Theo c? c?u, Vi?n có b?n Trung tam nghiên c?u: Trung tam An ninh và Chính tr?, Trung tam H?i nh?p và Phát tri?n, Trung tam Chính sách ??i ngo?i và khu v?c và Trung tam L?ch s? Ngo?i giao Vi?t Nam

Vi?n Chi?n l??c là ??n v? ??u m?i t? ch?c nghiên c?u chi?n l??c và tham gia tác chi?n ??i ngo?i cho B? Ngo?i giao, tham gia gi?ng d?y, ph? bi?n ki?n th?c v? quan h? qu?c t? và các ho?t ??ng trao ??i h?c thu?t trong n??c và qu?c t?.

C?ng tác nghiên c?u khoa h?c c?a Vi?n ngày càng g?n k?t và ph?c v? thi?t th?c cho c?ng tác ho?ch ??nh chính sách c?a B?. VCL ?? tích c?c và th?c hi?n có hi?u qu? các chuyên ?? ??t xu?t theo yêu c?u c?a B?. Ngoài ra, VCL còn ch? ??ng, tích c?c ph?i h?p v?i các ??n v? trong B? nh? V? ASEAN, V? Chính sách ??i ngo?i, V? H?p tác kinh t? ?a ph??ng, v.v… trong vi?c t? ch?c các h?i th?o, t?a ?àm, xay d?ng ?? án chính tr?, tham kh?o y ki?n, v.v… Cán b? chuyên sau c?a Vi?n còn tích c?c tham gia các h?i ??ng xét duy?t ?? c??ng và nghi?m thu các ?? tài nghiên c?u hàng n?m. Vi?n c?ng c? các cán b? nghiên c?u tr? tham gia t? ch?c và th?c hi?n các ?? tài nghiên c?u v?i các V? trong B?.

Vi?n ti?p t?c ?óng vai trò ch? y?u trong các ho?t ??ng kênh II, tham gia h?i th?o qu?c t? v? các v?n ?? Bi?n ??ng, NEAT, NEAS, Các v?n ?? và m? hình phát tri?n ? chau á, Các khu?n kh? h?p tác chau á, An ninh n?ng l??ng… Vi?n c?ng t? ch?c các bu?i h?i th?o, trao ??i t?a ?àm qu?c t? trong n??c và v?i các vi?n nghiên c?u ??i tác n??c ngoài nh?: ??i tho?i song ph??ng v?i Vi?n nghiên c?u ???ng ??i Trung Qu?c, Vi?n JIIA c?a Nh?t, IFANS c?a Hàn Qu?c; ??i tho?i Kênh II Vi?t Nam – Niu Dilan; T?a ?àm v? C?m-pu-chia và các n??c láng gi?ng; H?i th?o v? T??ng lai Quan h? Vi?t – M?; tham gia các ho?t ??ng Kênh II khác ? khu v?c ??ng Nam á, ??ng á, và chau á – Thái Bình D??ng. Cán b? ch? ch?t và chuyên sau c?a VCL ch?u trách nhi?m là ??u m?i t? ch?c và tham gia m?ng l??i các h?i ngh?, h?i th?o kênh II, trong ?ó có khu?n kh? các h?i th?o v? an ninh chau á – Thái Bình D??ng, ASEAN-ISIS, APISA, nghiên c?u khu v?c, nghiên c?u Vi?t Nam, quan h? song ph??ng, h?p tác ??ng á, gi?ng d?y v? ??ng á, kinh t?, x? h?i, x? h?i dan s?-dan ch? hóa và an ninh con ng??i. Các nghiên c?u viên tr? c?a VCL c?ng ?? tích c?c tham gia các d? án, ch??ng trình nghiên c?u có s? h?p tác v?i các c? quan nghiên c?u n??c ngoài.

L?nh ??o và nghiên c?u viên VCL th??ng xuyên ch? trì và tham d? các bu?i ti?p xúc và trao ??i h?c thu?t v?i các h?c gi?, các nhà nghiên c?u v? các v?n ?? qu?c t? c?ng nh? quan h? song ph??ng gi?a Vi?t Nam và các n??c, t?ng b??c nang cao trình ?? chuyên m?n, ngo?i ng?. Các bu?i ti?p xúc, trao ??i nhìn chung nh?n ???c ph?n h?i tích c?c t? phía b?n. V?i m?c tiêu xay d?ng Vi?n Nghiên c?u Chi?n l??c Ngo?i giao thành m?t c? quan nghiên c?u t?m c? khu v?c, xay d?ng ??i ng? cán b? nghiên c?u có ?? n?ng l?c, trình ?? chuyên m?n là c?ng tác tr?ng tam c?a Vi?n, c?ng tác tuy?n d?ng và b?i d??ng cán b? nghiên c?u tr? ti?p t?c ???c chú tr?ng. H?u h?t cán b? tr? v? c?ng tác t?i Vi?n ??u ???c huy ??ng t?i ?a tham gia các ho?t ??ng nghiên c?u, t?t c? ??u th? hi?n là nh?ng cán b? n?ng ??ng, sáng t?o và say mê nghiên c?u. L?nh ??o Vi?n c?ng lu?n quan tam sát sao t?i tam t?, nguy?n v?ng và ??i s?ng c?a cán b? tr?, t?o m?i ?i?u ki?n thu?n l?i ?? cán b? tr? phát huy n?ng l?c, h?c t?p nang cao và b?i d??ng lòng yêu ngh?.

T?n d?ng nh?ng ?u th? ?? có c?a H?c vi?n Quan h? Qu?c t?, ??ng th?i ti?n hành nh?ng c?i t? c? c?u và ??i m?i ph??ng th?c làm vi?c, Vi?n Nghiên c?u Chi?n l??c Ngo?i giao ?? t?ng b??c kh?ng ??nh ???c v? th? là m?t c? quan nghiên c?u chi?n l??c ??i ngo?i hàng ??u trong n??c, có ti?ng nói uy tín trên các di?n ?àn qu?c t? và trong n??c, th?c hi?n t?t ch?c n?ng nghiên c?u chi?n l??c và tham gia tác chi?n ??i ngo?i cho B? Ngo?i giao c?ng nh? ?óng góp vào c?ng tác gi?ng d?y QHQT trong H?c vi?n và ? Vi?t Nam.

?

Vi?n Bi?n ??ng là ??n v? tr?c thu?c H?c vi?n Ngo?i giao, ???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 29/2012/Q?-TTg c?a Th? t??ng Chính ph? ky ngày 12/7/2012. Vi?n có 4 Trung tam: Trung tam Nghiên c?u Chính sách, Trung tam Nghiên c?u Lu?t pháp, Trung tam H?p tác Qu?c t? và Trung tam Th?ng tin T? li?u.

Vi?n Bi?n ??ng là c? quan tham m?u chính sách, nghiên c?u khoa h?c chuyên sau, toàn di?n v? Bi?n ??ng, t?p trung vào khía c?nh chính tr? – an ninh và pháp ly; là ??n v? ?i ??u v? t?ng h?p, l?u tr? và phan tích d? li?u liên quan ??n v?n ?? Bi?n ??ng. Cán b? c?a Vi?n Bi?n ??ng ?? xu?t b?n và ??ng xu?t b?n nhi?u ?n ph?m khoa h?c trong và ngoài n??c ?? ph? bi?n các k?t qu? nghiên c?u v? tình hình Bi?n ??ng, phan tích chi?n l??c và chính sách c?a các n??c ??i v?i Bi?n ??ng và ?? xu?t h??ng gi?i pháp gi? gìn hòa bình, ?n ??nh và phát tri?n ? Bi?n ??ng.

V?i vai trò là ??u m?i tri?n khai các ho?t ??ng ngo?i giao chính th?c và kh?ng chính th?c (kênh II) trong v?n ?? Bi?n ??ng, Vi?n Bi?n ??ng ?? ch? trì và ph?i h?p t? ch?c nhi?u t?a ?àm, h?i ngh?, h?i th?o trong n??c ???c và qu?c t? v? Bi?n ??ng. Chu?i H?i th?o Qu?c t? v? Bi?n ??ng do H?c vi?n Ngo?i giao ph?i h?p v?i H?i Lu?t gia và Qu? Nghiên c?u Bi?n ??ng ??ng t? ch?c th??ng niên t? n?m 2009 ?? tr? thành di?n ?àn h?c thu?t uy tín c? ? trong và ngoài n??c v? các v?n ?? liên quan. Bên c?nh ?ó, Vi?n Bi?n ??ng c?ng duy trì th??ng xuyên ho?t ??ng trao ??i h?c thu?t, t?o d?ng và k?t n?i v?i c?ng ??ng h?c gi? qu?c t? quan tam t?i Bi?n ??ng, giúp c?ng ??ng qu?c t? có th?ng tin c?p nh?t và hi?u r? h?n v? các khía c?nh khác nhau c?av?n ?? Bi?n ??ng.

Kh?ng ch? ph?i h?p gi?ng d?y v?i các ??n v? trong H?c vi?n Ngo?i giao, Vi?n Bi?n ??ng c?ng tích c?c trong c?ng tác xay d?ng và liên k?t v?i các ??n v? liên quan trên toàn qu?c t? ch?c nhi?u l?p ?ào t?o cho cán b? ??a ph??ng và ??i ng? cán b? nghiên c?u chuyên sau v? các v?n ?? liên quan ??n Bi?n ??ng.

V?i nh?ng n? l?c h?t mình, Vi?n Bi?n ??ng ?? t?ng b??c kh?ng ??nh ???c v? th? là c? quan nghiên c?u v? Bi?n ??ng hàng ??u trong n??c trong l?nh v?c chính tr?-an ninh và pháp ly, có ti?ng nói uy tín trên các di?n ?àn qu?c t? và trong n??c.

One thought on “Gi?i thi?u chung

  1. says:

    This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC