Gi?i thi?u chung v? th? vi?n

Là th? vi?n chuyên ngành ngo?i giao, ???c thành l?p t? nh?ng n?m 1960. Trong quá trình ho?t ??ng, Th? vi?n H?c vi?n Ngo?i giao (ti?n than là H?c vi?n Quan h? Qu?c t?) ?? có vai trò quan tr?ng ?óng góp vào c?ng tác ?ào t?o b?i d??ng, nghiên c?u khoa h?c, ??i ngo?i và h?p tác qu?c t? c?a H?c vi?n, cung c?p t? li?u cho các th? h? sinh viên trong và ngoài n??c và toàn th? giáo viên, cán b? nghiên c?u c?a H?c vi?n và B? Ngo?i giao.

VàI NéT V? TH? VI?N H?C VI?N NGO?I GIAO

I. Ngu?n l?c

1. V?n tài li?u

Th? viê?n co? g?n 40.500 tài li?u, trong ?ó có h?n 21.000 ??u sách, còn l?i là t?p chí ?óng bìa. Th? vi?n áp d?ng b?ng phan lo?i BBK trong x? ly tài li?u.

     H?n 300 quy?n sách tra c?u (bách khoa th? và t? ?i?n) các lo?i;

     145 ?a?u sa?ch gia?o tri?nh;

     Trên 1500 lu?n v?n ??i h?c, h?n 300 lu?n v?n th?c s?;

     24 lo?i t?p chi? tiê?ng Viê?t;

     20 lo?i ba?o ti?ng Vi?t;

     3 ba?n tin TTXVN;

     23 loa?i ba?o, ta?p chi? tiê?ng n??c ngoài.

Các ??u sách tham kh?o c?a Th? vi?n có n?i dung chuyên sau v? ca?c va?n ?ê? Quan h? qu?c t?; Kinh t? qu?c t?; Lu?t pháp qu?c t?; Nh??ng va?n ?ê? mang ti?nh toa?n ca?u; Chu? nghi?a Ma?c-Lê nin và T? t???ng H?? Chi? Minh; Ti?nh hi?nh chi?nh sa?ch ???i n??i, ???i ngoa?i cu?a ?a?ng va? Nha? n???c ta; Ti?nh hi?nh chi?nh tri?, li?ch s??, v?n hoa?, t?n gia?o, qu??c pho?ng, an ninh… cu?a Viê?t Nam va? nhiê?u n???c trên thê? gi??i.

S? ??u sách tham kh?o, giáo trình ??i v?i các ngành ?ào t?o ??u ???c c?p nh?t các tài li?u m?i trong các k? c?a n?m h?c.

H? th?ng th? vi?n ?ang ???c tin h?c hoá qu?n ly b?ng m?ng máy tính: ?ng d?ng ph?n m?n qu?n tr? th? vi?n tích h?p ILib3.6 trong c?ng tác b? sung, biên m?c, qu?n ly ?n ph?m nhi?u k? (báo, t?p chí, t?p san..), qu?n ly kho tài li?u.

V?n tài li?u ?i?n t? c?a th? vi?n hi?n t?i g?m trên 11.000 tài li?u ?? ???c biên m?c, tóm t?t thành t?p tin ?i?n t? ??a lên máy ph?c v? tra c?u.

2. Nhan s?

Th? vi?n có 04 cán b?, ???c ?ào t?o v? chuyên m?n nghi?p v?, ?áp ?ng nhu c?u c?n thi?t c?a th? vi?n chuyên ngành.

II. T?? ch?c

Th? vi?n ???c chia làm 3 phòng

1. Pho?ng ?o?c sinh viên (Phòng ??c sách, báo, t?p chí và gia?o tri?nh t?? cho?n)

   Diê?n ti?ch:             150 m2, 100 ch?? ng?i

   Trang thi?t b?:       07 máy tính n?i m?ng Internet

   Nhan s?? :             02 ca?n b??

   ??i t??ng ph?c v?: Sinh viên các khoá

2. Pho?ng ?o?c ta?i liê?u, ba?o va? ta?p chi?

   Diê?n ti?ch:             pho?ng ??c 100m2 ; kho 150 m2,

   Trang thi?t b?:       05 máy tính n?i m?ng Internet

   Nhan s??:              02 cán b?

   ??i t??ng ph?c v?: Cán b?, gi?ng viên, nghiên c?u sinh, h?c viên cao h?c, sinh viên các khóa, b?n ??c ngoài th? vi?n.

3. Kho l?u tr?

   Di?n tích : 150m2

   L?u tr? tài li?u, sách giáo trình và sách tham kh?o.

III. Ti?nh hi?nh hoa?t ???ng

Gi?? m?? c??a chung :                  Sa?ng:     8h00 ?ê?n 11h30.

                                                Chiê?u:   13h30 ?ê?n 17h.

 

??i v?i phòng ??c Sinh viên: M? c?a c? bu?i T?i: 17h ??n 20h (Ch? áp d?ng trong th?i gian l?ch trình gi?ng d?y, kh?ng m? th?i gian ngh? hè)

                           T? th? Hai ??n th? Sáu hàng tu?n  

IV. ??a ch? liên h?:

librarydav@mofa.gov.vn

ngabng67@yahoo.com

lekimngoc97@gmail.com

One thought on “Gi?i thi?u chung v? th? vi?n

  1. says:

    湖北快3计划网Really informative and excellent bodily structure of content, now that’s user pleasant (:.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC