Gi?i thi?u chung

Trong nh?ng n?m qua, ho?t ??ng ?ào t?o c?a H?c vi?n ?? ???c m? r?ng v? quy m?, ?a d?ng hóa và linh ho?t v? ph??ng th?c ?ào t?o nh?m ?áp ?ng nhu c?u ngày càng t?ng c?a ng??i h?c và nhan l?c cho th? tr??ng lao ??ng. V?i v? th? là ??a ch? cung c?p nhan l?c có uy tín cho x? h?i nói chung và B? Ngo?i giao nói riêng, H?c vi?n ?? chuy?n t? ph??ng th?c ?ào t?o ??n ngành sang ?ào t?o ?a ngành, ?i?u ch?nh các ch??ng trình ?ào t?o ?ang th?c hi?n cho phù h?p v?i t?ng ??i t??ng c?a các c? quan tuy?n d?ng. Sau nhi?u n?m biên so?n, c?p nh?t, hi?u ch?nh, cho ??n nay, các ch??ng trình ?ào t?o c?a H?c vi?n theo ph??ng th?c ?a ngành ?? ???c xay d?ng hoàn ch?nh, ??ng b? trên c? s? bám sát ch??ng trình khung do B? Giáo d?c và ?ào t?o ban hành. Hi?n nay, H?c vi?n ???c phép ?ào t?o các ngành: Quan h? Qu?c t?, Kinh t? Qu?c t?, Lu?t Qu?c t?, Truy?n th?ng Qu?c t?, Ti?ng Anh chuyên ngành QHQT, Ti?ng Pháp chuyên ngành QHQT.

?ào t?o Sau ??i h?c c?a H?c vi?n c?ng ??t ???c các thành tích ?áng ghi nh?n. H?c vi?n là c? s? ??u tiên ???c phép ?ào t?o th?c s? và ti?n s? chuyên ngành QHQT ? n??c ta.

V? qu?n ly hành chính, Kh?i ?ào t?o bao g?m các ??n v?:

Khoa Chính tr? qu?c t? và Ngo?i giao: là m?t khoa truy?n th?ng c?a H?c vi?n. Khoa ?? ?ào t?o hàng nghìn cán b? ??i ngo?i có ph?m ch?t n?ng l?c, trình ?? ly lu?n, tuy?t ??i trung thành v?i s? l?nh ??o c?a ??ng trong m?i th?i k? bi?n ??ng c?a th? gi?i. ??i ng? ???c ?ào t?o chuyên m?n v? chính tr? qu?c t? và ngo?i giao Vi?t Nam c?ng tác trong các c? quan ??ng và Nhà n??c, các t? ch?c qu?c t? ?? phát huy t?t vai trò cán b? ??i ngo?i c?a ??t n??c ta. Ngu?n nhan l?c ???c ?ào t?o chính quy, h? th?ng g?n v?i th?c ti?n c?a tình hình trong n??c và th? gi?i ?? góp ph?n kh?ng nh? vào c?ng cu?c xay d?ng và b?o v? ??t n??c. B? m?n L?ch s? quan h? qu?c t? và Chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam ?? ???c nang c?p thành Khoa Chính tr? Qu?c t? và Ngo?i giao Vi?t Nam. Khoa là c? s? duy nh?t c?a ??t n??c ?ào t?o ngành quan h? qu?c t? trong m?t th?i gian dài. B??c vào th?i k? ??i m?i, Khoa ?? có nh?ng c?i cách quan tr?ng v? ch??ng trình và ph??ng pháp gi?ng d?y theo h??ng g?n ?ào t?o v?i th?c ti?n c?ng nh? c?p nh?t các xu h??ng ??i m?i v? n?i dung và ph??ng pháp c?a khu v?c và th? gi?i nh?m ?a?p ??ng yêu c?u, nhi?m v? m?i c?a c?ng tác ??i ngo?i. Khoa ?? m? r?ng ?ào t?o theo các chuyên ngành chính là: An ninh qu?c t?, Khu v?c h?c, V?n hóa truy?n th?ng ??i ngo?i.

湖北快3计划网Hi?n nay, Khoa ?ang ti?p t?c biên so?n m?i, ch?nh ly, b? sung ch??ng trình ?ào t?o, giáo trình, giáo án nh?m ph?c v? cho c?ng tác ?ào t?o theo h??ng m? ?áp ?ng nhu c?u c?a ??t n??c trong quá trình h?i nh?p sau r?ng. Các sinh viên t?t nghi?p c?a Khoa ???c trau d?i c? v? n?ng l?c, ph?m ch?t và ?? s?c gi? nh?ng v? trí quan tr?ng t?i các c? quan ??i ngo?i c? trong và ngoài n??c.

Khoa Kinh t? Qu?c t?:湖北快3计划网 ???c thành l?p t? n?m 1977, v?i ch?c n?ng ?ào t?o cán b? kinh t? ??i ngo?i ?? ?áp ?ng nh?ng ?òi h?i v? ngu?n nhan l?c có ch?t l??ng cao cho s? phát tri?n kinh t? và s? thay ??i nhanh chóng c?a ??t n??c ta. V?i ??i ng? cán b? gi?ng d?y ???c ?ào t?o c? b?n chuyên sau ? các n??c phát tri?n, gi?i ngo?i ng?, có nhi?u kinh nghi?m th?c t?, Khoa Kinh t? Qu?c t? lu?n lu?n ?i ??u trong vi?c hi?n ??i hóa ch??ng trình ?ào t?o, ??i m?i ph??ng pháp gi?ng d?y. Khoa Kinh t? Qu?c t? gi?ng d?y các chuyên ngành Th??ng m?i qu?c t? và Tài chính, Ngan hàng qu?c t?, cung c?p cho sinh viên ki?n th?c c? v? ly thuy?t và th?c hành cùng nh?ng k? n?ng c?n thi?t. Khoa là ??n v? duy nh?t hi?n nay t?i Vi?t Nam ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o cho phép ?ào t?o ngành Kinh t? Qu?c t? t?i Vi?t Nam. V?i kinh nghi?m gi?ng d?y ngành Kinh t? Qu?c t? h?n 30 n?m qua, Khoa ?? ?ào t?o ???c nhi?u cán b? có trình ?? v? kinh t? qu?c t?, ?? kh? n?ng làm vi?c trong các c? quan thu?c h? th?ng chính tr? c?a n??c ta c?ng nh? trong các ngan hàng, c?ng ty tài chính và khu v?c ??u t? có v?n n??c ngoài. Các sinh viên gi?i trong ngành Kinh t? Qu?c t? ???c coi là v?a gi?i ki?n th?c chuyên m?n v?a m?nh v? các k? n?ng ?àm phán qu?c t?, ??ng th?i ???c trang b? t?t nh?ng ki?n th?c b? tr? v? chính tr?, lu?t qu?c t? và chính sách ??i ngo?i Vi?t Nam.

Khoa Lu?t Qu?c t?: hi?n là n?i duy nh?t c?a Vi?t Nam ???c B? giáo d?c và ?ào t?o cho phép m? ngành ?ào t?o c? nhan Lu?t Qu?c t?. Lu?t Qu?c t? ???c gi?ng d?y t? ??u nh?ng n?m 50 c?a th? k? tr??c và có nhi?u ?óng góp cho các cu?c ??u tranh c?a n??c ta trên các di?n ?àn ?a ph??ng c?a Liên H?p Qu?c, v? tranh ch?p bi?n ??o, biên gi?i, b?o v? l?i ích c?a n??c ta trong các quan h? song ph??ng và ?a ph??ng b?ng các bi?n pháp pháp ly. Ki?n th?c lu?t qu?c t? ?? giúp cho ??i ng? cán b? ngo?i giao làm t?t nhi?m v? trong các cu?c ?àm phán qu?c t? ph?c t?p nh? H?i ngh? Pa-ri v? l?p l?i hoà bình ? Vi?t Nam, H?i ngh? qu?c t? v? v?n ?? C?m-pu-chia, các hi?p ??nh và phan ??nh biên gi?i trên ??t li?n và trên bi?n v?i các n??c láng gi?ng. Hàng n?m sinh viên Khoa Lu?t Qu?c t? ??u ???c m?i tham gia và ?o?t gi?i t?i các k? thi qu?c t? ???c t? ch?c t?i M?, Nh?t B?n và m?t s? ??a ?i?m khác.

Trong b?i c?nh Vi?t Nam h?i nh?p qu?c t? sau r?ng, tích c?c tham gia vào ASEAN, APEC, WTO, nhu c?u c?a ??t n??c ??i v?i ??i ng? các lu?t s? và chuyên gia gi?i c? v? lu?t qu?c t? và ngo?i ng? ngày càng t?ng lên. Phát huy nh?ng thành tích ??t ???c trong h?n 40 n?m ?ào t?o ngành Lu?t Qu?c t?, v?i hai chuyên ngành chính là C?ng pháp qu?c t? và Lu?t Kinh t? qu?c t?, Khoa Lu?t Qu?c t? ?ang liên t?c nang cao và c?p nh?t ch??ng trình gi?ng d?y c?a mình ?? ?áp ?ng yêu c?u nhan l?c c?a ??t n??c, ti?n t?i tr? thành Trung tam ?ào t?o Lu?t Qu?c t? ??u tiên t?i Vi?t Nam.

Các Khoa Ti?ng Anh, Ti?ng Pháp, Ti?ng Trung Qu?c湖北快3计划网 có ch?c n?ng ?ào t?o ngo?i ng? trình ?? c? nhan cho các chuyên ngành d?y t?i H?c vi?n. Ngoài ra, k? t? n?m 2006, hai Khoa Ti?ng Anh và Ti?ng Pháp b?t ??u ?ào t?o C? nhan Ngo?i ng?. Nét khác bi?t c?a c? nhan ngo?i ng? ???c ?ào t?o t?i H?c vi?n là sinh viên ???c trang b? các ki?n th?c v? ng?n ng? chuyên ngành nh? Ti?ng Anh tài chính – th??ng m?i, Ti?ng Anh chuyên ngành Lu?t, Ti?ng Anh, Ti?ng Pháp chuyên ngành quan h? qu?c t?. Do ???c trang b? ng?n ng? g?n li?n v?i các chuyên ngành liên quan t?i th?c ti?n kinh t?, chính tr? và x? h?i, sau khi t?t nghi?p sinh viên nhanh chóng phát huy ???c kh? n?ng làm vi?c t?i các B?, Ngành, các ??n v? trong và ngoài h? th?ng chính tr? c?a n??c ta. Hi?n nay nhi?u cán b? ???c ?ào t?o t? H?c vi?n Ngo?i giao ?? tr? thành nh?ng cán b? biên phiên d?ch chính cho các cu?c g?p g? làm vi?c, các chuy?n th?m c?p cao c?a L?nh ??o ??ng và Nhà n??c ta, các s? ki?n chính tr? tr?ng ??i, nh? các k? ??i h?i ??ng, k? h?p c?a Qu?c h?i, các H?i ngh? Qu?c t? và khu v?c t? ch?c t?i Vi?t Nam nh? H?i nghi Th??ng ??nh Pháp ng?, H?i ngh? Thu?ng ??nh Di?n ?àn h?p tác kinh t? Chau á Thái Bình D??ng (APEC), H?i ngh? Thu?ng ??nh á – ?u (ASEM), H?i ngh? các n??c Thành viên Hi?p H?i các Qu?c gia ??ng Nam á (ASEAN). Các v?n ki?n chính tr? quan tr?ng c?a ??ng và Nhà n??c c?ng ???c các cán b? ???c ?ào t?o t?i H?c vi?n Ngo?i giao biên d?ch và hi?u ?ính.

???c h?c trong m?i tr??ng n?ng ??ng, v?i trang thi?t b? hi?n ??i, ph??ng pháp gi?ng d?y ngo?i ng? tiên ti?n và ??i ng? ??ng ??o các chuyên gia n??c ngoài, sinh viên t?t nghi?p H?c vi?n Ngo?i giao có ?? kh? n?ng ngo?i ng? làm vi?c tr?c ti?p trong m?i tr??ng qu?c t? c?ng nh? ?? ?i?u ki?n v? ngo?i ng? ?? ???c nh?n th?ng vào h?c các ch??ng trình cao h?c t?i các tr??ng ??i h?c, c? s? ?ào t?o nghiên c?u danh ti?ng c?a n??c ngoài.

Khoa Ly lu?n Chính tr?湖北快3计划网 ???c thành l?p n?m 2007 trên c? s? ti?n than là B? m?n Mác-Lênin, T? t??ng H? Chí Minh. Khoa Ly lu?n Chính tr? gi?ng d?y và ph? trách các m?n khoa h?c Mác – Lênin, T? t??ng HCM và m?t s? m?n c? b?n trong các ch??ng trình ?ào t?o c? nhan c?a H?c vi?n, h? chính quy, t?i ch?c, các l?p v?n b?ng hai và các l?p c? nhan Ti?ng Anh quan h? qu?c t?. Ngoài ra, khoa còn tham gia các ?? tài nghiên c?u, h?i th?o c?a H?c vi?n. Khoa kh?ng ng?ng nang cao ch?t l??ng gi?ng d?y, m? r?ng nghiên c?u, truy?n ??t nh?ng tri th?c b? ích, và ??a b? m?n phát tri?n, làm n?n t?ng v?ng ch?c cho các b? m?n khác.

Khoa Truy?n th?ng và V?n hóa ??i ngo?i ???c thành l?p n?m 2008. S? ra ??i c?a khoa là k?t qu? c?a nh?ng n? l?c c?a Ban Giám ??c H?c vi?n – ???c s? ?ng h? c?a L?nh ??o B? – trong vi?c m? ngành ?ào t?o Truy?n th?ng Qu?c t? (International Communication) v?i m?c tiêu: ?ào t?o c? nhan ngành truy?n th?ng qu?c t? có l?p tr??ng chính tr?, ph?m ch?t ??o ??c t?t, n?m v?ng chuyên m?n và k? n?ng th?c hành v? truy?n th?ng, giao l?u v?n hóa qu?c t?, ph?c v? hi?u qu? ???ng l?i ??i ngo?i c?a ??ng và Nhà n??c Vi?t Nam hi?n nay và trong t??ng lai v?i m?t tr? c?t m?i là Ngo?i giao V?n hóa, góp ph?n thúc ??y l?nh v?c ngo?i giao v?n hóa, qu?ng bá thành c?ng hình ?nh ??t n??c, v?n hóa, con ng??i Vi?t Nam ??n v?i th? gi?i.

Khoa ?ào t?o sau ??i h?c (ti?n than là Khoa B?i d??ng) là c? s? ??u tiên trong c? n??c ???c B? Giáo d?c và ?ào t?o giao ch? tiêu tuy?n sinh ?ào t?o Th?c s? chuyên ngành Quan h? Qu?c t? vào n?m 2000.

Tính ??n ??n tháng 8/2011 Khoa ?? tuy?n sinh ???c 12 khóa cao h?c v?i h?n 500 h?c viên g?m c? l?u h?c sinh Lào, Camphuchia, Nh?t B?n và Tri?u Tiên. ??n nay, 10 khóa ?? ra tr??ng, v?i h?n 300 h?c viên ?? ???c c?p b?ng Th?c s? chuyên ngành Quan h? Qu?c t?. S? l??ng ?ng viên tham d? vào các k? tuy?n sinh ngày càng t?ng tr??c nhu c?u ?ào t?o cán b? ??i ngo?i c?a các B?, Ngành, các t?p ?oàn kinh t?, các t? ch?c Qu?c t?, các c? quan v?n hóa, truy?n th?ng…

Tháng 6/2009 Th? t??ng Chính ph? ?? ky quy?t ??nh s? 821/Q? – TTg giao nhi?m v? ?ào t?o Ti?n s? cho H?c vi?n Ngo?i giao. Ti?p ?ó, tháng 7 n?m 2009, B? tr??ng B? giáo d?c và ?ào t?o ky Quy?t ??nh s? 4665/Q? – BGD ?T giao nhi?m v? ?ào t?o ti?n s? chuyên ngành Quan h? qu?c t? cho H?c vi?n ngo?i giao. Nh? v?y, tính ??n nay H?c vi?n Ngo?i giao là c? s? ?ào t?o duy nh?t trong c? n??c ???c phép ?ào t?o sau ??i h?c v? chuyên ngành Quan h? qu?c t? c? ? b?c Th?c s? và Ti?n s?.

湖北快3计划网Trong xu th? chung, nh?m nang cao ch?t l??ng ?ào t?o, ?a d?ng hóa ph??ng pháp h?c t?p, ti?p c?n d?n v?i m?t b?ng giáo d?c Qu?c t?. H?c vi?n ?? ky k?t, tri?n khai và ti?n hành tuy?n sinh khóa ??u tiên c?a ch??ng trình H?p tác ?ào t?o Th?c s? Quan h? Qu?c t? v?i Tr??ng ??i h?c Victoria – New Zealand. Ngoài ra, H?c vi?n c?ng ?ang ??y m?nh xúc ti?n quá trình h?p tác v?i m?t s? tr??ng ??i h?c c?a M?, Anh, Australia và Hungary.

??i ng? tham gia gi?ng d?y và h??ng d?n h?c viên và nghiên c?u sinh vi?t lu?n v?n và lu?n án Ti?n s? t?ng b??c ???c t?ng c??ng c? v? ch?t l??ng và s? l??ng. Hi?n nay có h?n 30 Giáo s?, Phó Giáo s?, Ti?n s? khoa h?c và Ti?n s? tham gia gi?ng d?y cho h?c viên theo h?c ? c? 2 trình ?? Th?c s? và Ti?n s?. Trong ?ó, ?a s? là gi?ng viên, nghiên c?u viên c?a H?c vi?n. Nhi?u Giáo s?, Phó Giáo s?, Ti?n s? khoa h?c và Ti?n s? ???c m?i t? các tr??ng và Vi?n nghiên c?u bên ngoài nh?: ??i h?c Khoa h?c X? h?i và Nhan v?n, Vi?n Quan h? Qu?c t? – B? C?ng An, H?c vi?n Chính tr? Qu?c gia H? Chí Minh, ??i h?c Ngo?i th??ng… và m?t s? cán b?, chuyên gia hi?n c?ng tác t?i các V? khu v?c c?a B? Ngo?i giao c?ng ???c m?i tham gia gi?ng d?y cho h?c viên.

Phòng ?ào t?o ???c thành l?p n?m 1961, tên g?i ban ??u là Phòng Giáo v?. Phòng ?ào t?o có nhi?m v? qu?n ly các ho?t ??ng gi?ng d?y và h?c t?p. Bên c?nh ?ó, Phòng ?ào t?o th??ng xuyên ph?i h?p v?i các Khoa, B? m?n xay d?ng các ch??ng trình ?ào t?o, th?c hi?n ??i m?i ph??ng pháp gi?ng d?y, m? r?ng quy m? tuy?n sinh… T? n?m 2008, song hành cùng v?i s? nang c?p c?a H?c vi?n Ngo?i giao, vai trò c?a Phòng ?ào t?o ???c nang lên m?t b??c. Hi?n nay, Phòng ?ào t?o ??m nhi?m các ch?c n?ng chính nh?: Tham m?u cho L?nh ??o H?c vi?n xay d?ng m?c tiêu ?ào t?o c?a H?c vi?n, bao g?m qui m? phát tri?n, lo?i hình ?ào t?o, c? c?u ch??ng trình…; Qu?n ly và t? ch?c th?c hi?n c?ng tác ?ào t?o, bao g?m k? ho?ch, n?i dung ch??ng trình, c?ng tác gi?ng d?y và h?c t?p theo quy ch? ?ào t?o ?? ban hành; Th??ng tr?c H?i ??ng tuy?n sinh, H?i ??ng Khoa h?c và giáo d?c, H?i ??ng ki?m ??nh ch?t l??ng các ho?t ??ng giáo d?c c?a H?c vi?n và là ??u m?i t?ng h?p các c?ng tác c?a Kh?i ?ào t?o, bao g?m ??m b?o th?ng tin, liên h? hai chi?u gi?a L?nh ??o H?c vi?n v?i các ??n v? thu?c Kh?i ?ào t?o và v?i các c? quan ngoài H?c vi?n liên quan t?i c?ng tác ?ào t?o. M?c tiêu c?a Phòng ?ào t?o ?? ra là t?ng b??c ??a c?ng tác qu?n ly giáo d?c theo h??ng khoa h?c, chính quy và chuyên nghi?p.

Phòng C?ng tác Chính tr?, Qu?n ly sinh viên ???c thành l?p n?m 2007 theo quy?t ??nh c?a Giám ??c H?c vi?n QHQT. Phòng CTTCT-QLSV là ??n v? ???c tách kh?i Phòng ?ào t?o ?? t?p trung vào nhi?m v? B?i d??ng chính tr?, quan tam t?i ??i s?ng m?i m?t c?a sinh viên. Hi?n nay, Phòng CTTCT-QLSV ??m nhi?m các ch?c n?ng chính nh?: Tham m?u cho Giám ??c H?c vi?n v? c?ng tác chính tr?, t? t??ng và v?n hóa; Qu?n ly và t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng giáo d?c chính tr?, t? t??ng, hình thành nhan cách và ph?m ch?t ??o ??c x? h?i ch? ngh?a, t? t??ng H? Chí Minh cho h?c sinh – sinh viên; T? ch?c và qu?n ly các m?t v? h?c t?p, nghiên c?u khoa h?c, các ho?t ??ng v? v?n hóa v?n ngh?, th? d?c th? thao cho h?c sinh – sinh viên.

2 thoughts on “Gi?i thi?u chung

 1. says:

  I like this blog so much, saved to my bookmarks. “To hold a pen is to be at war.” by Francois Marie Arouet Voltaire.

 • says:

  湖北快3计划网Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Cheers!

 • Tr? l?i

  Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

  TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

  TH?NG TIN M?I ??A KHáC