Hai bài ??ng c?a Khoa Kinh t? Qu?c t? trên t?p chí Research Policy và Area Development Policy

V?a qua, sau quá trình ki?m duy?t (peer review) g?t gao, bài nghiên c?u v?i ch? ??: ”Less than expected – The minor role of MNEs in upgrading domestic suppliers – the case of Vietnam” do tác gi? TS. Nguy?n Th? Xuan Thu, Khoa Kinh t? Qu?c t?, H?c vi?n Ngo?i giao, nghiên c?u cùng GS. TS. Javier Revilla Diez, Vi?n nghiên c?u Nam Bán c?u, ??i h?c Cologne, CHLB ??c, ?? ???c ??ng trên s? tháng 4/2019 c?a T?p chí Research Policy, T?p chí nhóm Q1 thu?c danh m?c ISI.

Link bài vi?t:

Nghiên c?u này ti?p c?n t? góc ?? nhà cung c?p ?? ?ánh giá tác ??ng lan t?a theo chi?u d?c c?a ??u t? tr?c ti?p n??c ngoài (FDI) d?a trên k?t qu? cu?c Kh?o sát doanh nghi?p Vi?t Nam và các cu?c ph?ng v?n chuyên sau v?i các nhà cung c?p trong n??c. Phan tích t?ng th? ? Vi?t Nam cho th?y tác ??ng tích c?c c?a vi?c tr? thành nhà cung c?p cho các c?ng ty ?a qu?c gia (MNEs) ??i v?i s? t?ng tr??ng nhan t? t?ng h?p (TFP) và ti?n b? k? thu?t. Tuy nhiên, nh?ng phát hi?n ? c?p ?? vùng th? hi?n m?t b?c tranh khác. Trái ng??c v?i k?t qu? chung c?a Vi?t Nam và khu v?c n?ng ??ng nh?t – ??ng Nam B?, k?t qu? ??c l??ng cho vùng ??ng b?ng s?ng H?ng (?BSH) ch? ra r?ng kh?ng có s? khác bi?t v? m?t th?ng kê trong t?ng tr??ng TFP gi?a các doanh nghi?p n?i ??a là nhà cung c?p và kh?ng ph?i nhà cung c?p cho các MNEs. Các cu?c ph?ng v?n chuyên sau v?i các nhà cung c?p trong n??c ? khu v?c ?BSH ?? ph?n nào ch? ra r?ng vi?c tr? thành nhà cung c?p ch? là m?t trong các cách th?c ?? nang cao n?ng su?t hi?u qu? kinh doanh, nh?ng cách th?c này kh?ng ph?i lúc nào c?ng có hi?u qu?. Nghiên c?u ??nh tính t?i vùng ?BSH cho th?y tác ??ng c?a vi?c tr? thành nhà cung c?p cho các MNEs t?i vi?c t?ng n?ng su?t còn nhi?u h?n ch? do các doanh nghi?p này có n?ng l?c c?ng ngh? và kh? n?ng h?p th? y?u.

Bên c?nh ?ó, bài vi?t c?a TS. Nguy?n Th? Xuan Thu h?p tác v?i Vi?n nghiên c?u Nam Bán c?u, ?H Cologne v? : ““Strategic Coupling”, skills and regional development in a transition economy: What can we learn from Vietnam?” c?ng ?? ???c duy?t ??ng trên s? tháng 5/2019 c?a t?p chí: Area Development and Policies, t?p chí thu?c danh m?c Scopus. Bài vi?t ?? c?p ??n vi?c phát tri?n kinh t? vùng d?a trên khu v?c t? nhan cho ??n nay v?n còn nhi?u h?n ch? do s? thi?u h?t lao ??ng có k? n?ng. M?c dù các doanh nghi?p ??c và Nh?t B?n ?? ch? ??ng và tích c?c thi?t l?p c? ch? h?p tác ?ào t?o ngh? cho các lao ??ng Vi?t Nam, tính lan t?a v? n?ng su?t, c?ng ngh?, tri th?c và k? n?ng sang các doanh nghi?p n?i ??a còn nhi?u h?n ch?.

Link bài vi?t:

Ngoài 2 bài k? trên, Khoa Kinh t? Qu?c t? hi?n ?ang có 2 bài ph?i h?p v?i các nhà nghiên c?u trong n??c ?ang trong quá trình xét duy?t ??ng trên các T?p chí danh ti?ng. Trong ?ó, bài vi?t: “A mathematical model on the relationship between productivity, corruption, and relocation cost of firms” g?i t?p chí: Annals of Operation Research, t?p chí nhóm Q1 thu?c danh m?c ISI, và bài vi?t: Can FDIs foster the spatial TFP convergence in a transition economy? An empirical approach from Vietnam”g?i t?p chí: Bulletin of Economic Research, t?p chí nhóm Q3 thu?c danh m?c ISI.

GS. Javier Revilla Diez và Vi?n nghiên c?u Nam Bán c?u ?? có quá trình h?p tác nghiên c?u lau n?m v?i Khoa KTQT và H?c vi?n Ngo?i giao. Giáo s? Diez c?ng là Giáo s? h??ng d?n Lu?n án Ti?n s? c?a 2 Gi?ng viên Khoa Kinh t? Qu?c t? là PGS. TS. ??ng Hoàng Linh và TS. Nguy?n Th? Xuan Thu.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC