H?c Vi?n Ngo?i Giao T? Ch?c Thành C?ng Cu?c Thi Sáng T?o Bi?u Tr?ng Và B? Nh?n Di?n K? Ni?m 60 N?m Ngày Thành L?p – Dav’s Icon

Ti?n t?i L? k? ni?m 60 n?m thành l?p, H?c vi?n Ngo?i giao ?? t? ch?c “Cu?c thi thi?t k? logo DAV’s ICON” nh?m tìm hình ?nh nh?n di?n chính th?c, th? hi?n truy?n th?ng, b?n s?c và các giá tr? c?a H?c vi?n Ngo?i giao. V?i cách ti?p c?n m?i m?, hi?n ??i, cu?c thi ?? t?o ra m?t san ch?i sáng t?o cho các b?n tr? th? hi?n nhi?u y t??ng có tính ?ng d?ng cao.

??i t??ng c?a cu?c thi bao g?m các cá nhan và nhóm kh?ng quá 03 thành viên, t?? 16 tu?i tr? lên, là c?ng dan Vi?t Nam. Cu?c thi di?n ra theo 3 vòng: S? kh?o, Bán k?t và Chung k?t. Sau m?t tháng phát ??ng, cu?c thi ?? nh?n ???c s? quan tam, ?ón nh?n c?a ??ng ??o c?ng chúng c?ng nh? các tác gi? d? thi trên kh?p m?i mi?n t? qu?c. ?ay là m?t s? thành c?ng c?a Cu?c thi, góp ph?n ??a hình ?nh H?c vi?n Ngo?i giao v?i b? dày thành tích 60 n?m ??n ???c v?i các t?ng l?p nhan dan trong x? h?i.

Theo th?ng kê cho t?i h?t vòng Bán k?t: cu?c thi ?? nh?n ???c h?n 300 nghìn l??t theo d?i c? trên fanpage l?n website chính th?c davsicon.com; nh?n ???c h?n 50 nghìn l??t t??ng tác tr?c tuy?n và hàng nghìn l??t yêu thích c?a c?ng chúng. T? 30 tác ph?m l?t vào vòng Bán k?t, sau quá trình ch?m ?i?m và bình ch?n c?ng khai, Ban t? ch?c ?? ch?n ra 05 tác ph?m l?t vào Vòng chung k?t, di?n ra vào Th? n?m, ngày 25/07/2019 t?i H?c vi?n Ngo?i Giao, 69 Chùa Láng, ??ng ?a, Hà N?i.

Vòng Chung k?t cu?c thi di?n ra t?i Phòng Truy?n th?ng H?c vi?n Ngo?i giao – n?i l?u gi? nhi?u hình ?nh giá tr? c?a H?c vi?n trong 60 n?m xay d?ng và phát tri?n.

?

Cu?c thi nh?n ???c s? quan tam c?a các c? quan th?ng t?n báo chí và ??ng ??o c?ng chúng

湖北快3计划网Vòng chung k?t c?a Cu?c thi ???c t? ch?c theo format ch??ng trình Truy?n hình th?c t? hi?n ??i, v?i ph?n thuy?t trình v? y t??ng, ch? d?n thi?t k?, ?ng d?ng th?c t? c?a các thí sinh và ph?n t??ng tác v?i Ban giám kh?o, là các chuyên gia v? m? thu?t, ?? ho?, truy?n th?ng s? ??n t? H?c vi?n Ngo?i giao và ??i h?c M? thu?t Vi?t Nam.

.Ban Giám kh?o Cu?c thi (t? trái sang): TS.B?ch Thanh Bình – Phó Ch? t?ch C?ng ?oàn H?c vi?n Ngo?i giao, TS. Lê H?i Bình – Phó Giám ??c H?c vi?n, TS. Ph?m Lan Dung – Phó Giám ??c H?c vi?n, TS. V??ng Tr?ng ??c – ??i h?c M? thu?t Vi?t Nam & ?ng ?? ??c Thành – Phó Chánh V?n phòng H?c vi?n Ngo?i giao.

?

Tr??ng BTC Cu?c thi – Bí th? ?oàn Thanh niên HVNG Nguy?n ??ng Anh phát bi?u, báo cáo v? c?ng tác t? ch?c cu?c thi và các tiêu chí c?a Vòng Chung k?t.

Tác gi? Cù H?ng S?n, SBD D13

Tác gi? Bùi Huy?n Trang, SBD D01 l?ng nghe y ki?n nh?n xét c?a BGK

Tác gi? Nguy?n Hoàng H?ng, SBD D03 thuy?t trình bài d? thi

Tác gi? Tr?n Th? Minh Loan, SBD D07

TS. Lê H?i Bình, Phó Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao ??a ra l?i nh?n xét v? ph?n d? thi c?a các tác gi?

K?t thúc Vòng Chung k?t, gi?i nh?t thu?c v? tác ph?m c?a thí sinh Bùi Huy?n Trang, s? báo danh D01, ?ang h?c t?p t?i H?c vi?n Ngo?i giao. Ngoài ra tác ph?m c?a thí sinh Bùi Huy?n Trang c?ng vinh d? ???c trao gi?i “Tác ph?m ???c yêu thích nh?t” nh? có l??ng bình ch?n h?p l? và cao nh?t trên h? th?ng các kênh bình ch?n c?a Cu?c thi.

湖北快3计划网Các tác gi? khác nh?n 4 gi?i khuy?n khích c?a Cu?c thi; ???c Ban giám kh?o ?ánh giá cao v? tính th?m m? và tính chuyên nghi?p.

Tác gi? Bùi Huy?n Trang ??t gi?i nh?t chung cu?c

Các gi?i tác gi? ??t gi?i th??ng trong cu?c thi

Có th? nói r?ng, ?ay là m?t san ch?i b? ích, kh?ng ch? k?t n?i các b?n tr? quan tam t?i l?nh v?c thi?t k? sáng t?o, các sinh viên, c?u sinh viên ?? t?ng h?c t?p, g?n bó ho?c có tình c?m ??c bi?t v?i H?c vi?n Ngo?i giao, mà còn h??ng t?i vi?c t?ng c??ng s? nh?n bi?t c?a c?ng chúng, góp ph?n t?o nên hình ?nh: “H?c vi?n Ngo?i giao: n?ng ??ng, sáng t?o, t?m nhìn”, tr? thành m?t d?u ?n ??c bi?t trong các ho?t ??ng k? ni?m 60 n?m thành l?p H?c vi?n Ngo?i giao.

Bài và ?nh: Mai Nguy?t Anh, Ng?c Mai, Nhan Tùng

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC