H??ng d?n th? t?c nh?p h?c h? ??i h?c Chính quy n?m 2019

H??NG D?N TH? T?C NH?P H?C

H? ??I H?C CHíNH QUY N?M 2019

 1. TH?I GIAN Và ??A ?I?M NH?P H?C
 2. Th?i gian: Th? Hai, ngày 26 tháng 8 n?m 2019. C? th?:

07h30: Ngành Quan h? qu?c t?, Truy?n th?ng qu?c t?.

09h30: Ngành Ng?n ng? Anh, Kinh t? qu?c t?, Lu?t qu?c t?.

 1. ??a ?i?m: T?ng 5-6, Nhà G, H?c vi?n Ngo?i giao, s? 69, ph? Chùa Láng, ph??ng Láng Th??ng, qu?n ??ng ?a, TP. Hà N?i.

?i?n tho?i?????? : (024) 3834.4540 (máy l? 2203 ho?c 2104)

湖北快3计划网Hotline??????????? : 0943.482.840

 1. CáC GI?Y T? PH?I N?P
 2. Gi?y báo trúng tuy?n b?n chính (kèm theo 01 b?n photocopy).
 3. 02 b?n Ly? li?ch ho?c sinh-sinh viên theo ma?u hiê?n ha?nh (co? xác nha?n cu?a ?i?a ph??ng).
 4. B?n sao c?ng ch?ng Gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p THPT t?m th?i ??i v?i sinh viên t?t nghi?p trong n?m 2019 ho?c B?ng t?t nghi?p THPT ??i v?i sinh viên ?? t?t nghi?p các n?m tr??c.
 5. B?n sao c?ng ch?ng H?c b? THPT.
 6. B?n sao trích l?c ho?c b?n sao c?ng ch?ng Gi?y khai sinh.
 7. Gi?y chuy?n ??ng ky ngh?a v? quan s? ??i v?i nam sinh viên do Ban ch? huy Quan s? c?p Qu?n/Huy?n c?p.
 8. Gi?y chuy?n sinh ho?t ??ng, ?oàn: Gi?y chuy?n sinh ho?t ??ng n?p v? ??ng b? B? Ngo?i giao, S? ?oàn n?p v? Ban Ch?p hành Chi ?oa?n H?c vi?n Ngo?i giao.
 9. 04 a?nh 3×4 (ph?ng nê?n tr??ng, a?o s? mi co? c??), ch?p trong vòng 06 tháng g?n nh?t.
 10. ??NG KY KHU N?I TRú H?C VI?N NGO?I GIAO

– T? ngày 09-17/8/2019: Sinh viên ??ng ky ? Khu n?i trú b?ng cách ?i?n ??n tr?c tuy?n theo cách d??i ?ay (H?c vi?n ch? ti?p nh?n ??ng ky qua kênh tr?c tuy?n). M?i chi ti?t xin liên h? s? ?i?n tho?i: 0983.537.979 ho?c email: student.info@niuyangyzc.com.

S? d?ng m? QR ?? ??ng nh?p:?

ho?c Truy c?p theo ???ng link:

– Ngày 20/8/2019: Phòng C?ng tác chính tr? và Qu?n ly sinh viên th?ng báo danh sách sinh viên ???c ti?p nh?n vào khu n?i trú trên website và qua email cá nhan.

– Ngày 23-24/8/2019: Sinh viên ??n nh?n phòng theo l?ch h?n.

L?u y:

 • T? ngày 27-30/8/2019, sinh viên s? tham gia Tu?n sinh ho?t c?ng dan ??u Khóa (b?t bu?c).
 • Sinh viên chu?n b? m?t s? kho?n thu (kho?ng 7.000.000 ??ng) theo quy ??nh c?a Nhà n??c và H?c vi?n: H?c phí, Khám s?c kh?e, B?o hi?m y t?, ?oàn phí, H?i phí,…
 • Sau 15 ngày, k? t? ngày 26/8/2019, n?u thí sinh trúng tuy?n kh?ng ??n nh?p h?c mà kh?ng có ly do chính ?áng, H?c vi?n s? xoá tên thí sinh kh?i danh sách trúng tuy?n.
 • ??i v?i sinh viên ???c h??ng ch? ?? ?u ??i theo chính sách c?a Nhà n??c, c?n n?p b?n sao c?ng ch?ng các gi?y t? xác nh?n ???c h??ng ch? ?? ?u ??i t?i Phòng C?ng tác chính tr? và Qu?n ly sinh viên tr??c ngày 01/10/2019 ?? làm th? t?c.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC