K10 ??i h?c Ngo?i giao ch?ng ???ng 40 n?m c?ng hi?n

R?i gh? gi?ng ???ng ??i h?c n?m 1980, v?i nh?ng ki?n th?c toàn di?n ???c trang b? trong su?t khoá h?c ?? tr? thành nh?ng chi?n s? trên m?t tr?n ngo?i giao, các thành viên K10 b??c vào cu?c ??i c?ng tác v?i khát khao ?óng góp cho s? nghi?p ??i ngo?i c?a ??t n??c. Trong su?t 40 n?m ??y bi?n ??ng c?a ??t n??c, tuy m?i ng??i m?i ng?, trong ?ó ??i ?a s? làm vi?c t?i các ??n v? khác nhau ? trong và ngoài n??c c?a B? Ngo?i giao, song ai n?y ??u g?n bó v?i nhau b?ng m?t m?u s? chung – ?ó là vi?c t?t c? ?? t?ng cùng h?c t?p và rèn luy?n trong su?t 5 n?m t? 1975 ??n 1980 t?i Tr??ng ??i h?c Ngo?i giao.

湖北快3计划网K10 là khóa sinh viên ??u tiên c?a Tr??ng ??i h?c Ngo?i giao ngay sau Chi?n th?ng l?ch s? 30/4 và Gi?i phóng mi?n Nam. Trong b?i c?nh m?i ?ó c?a ??t n??c, ?? có th? s?m cung c?p ???c cho ??t n??c m?t ??i ng? cán b? làm c?ng tác ??i ngo?i ???c ?ào t?o c? b?n, Tr??ng ??i h?c Ngo?i giao nhanh chóng n?i l?i ?ào t?o ??i h?c và ???c phép ??c cách ?i v? Ban tuy?n sinh các t?nh, thành ?? tuy?n ch?n các h?c sinh ?u tú cho n?m h?c 1975-1976. Bên c?nh ?ó, K10 còn có m?t s? anh là b? ??i gi?i ng? ho?c chuy?n ngành, cùng m?t s? cán b? c?a các B?/ngành liên quan ??n ??i ngo?i. C? Khóa lúc ?ó ch? có g?n 60 sinh viên, chia 3 l?p, trong ?ó hai L?p A, B h?c ngo?i ng? chính là ti?ng Anh, L?p C ti?ng Pháp và ??o l?i L?p A, B h?c ngo?i ng? ph? là ti?ng Pháp và L?p C h?c ti?ng Anh. Các m?n chuyên ngành và nghi?p v? c? 3 l?p ??u h?c chung. Ngoài ra, vi?c t? ch?c h?c t?p v?n ??m s?c thái th?i chi?n v?i kh?u hi?u “k? lu?t nh? quan ??i, s?ch nh? b?nh vi?n”. Trong ?i?u ki?n ?ó, c?ng thêm th?c t? n?i trú c?a toàn b? các thành viên trong 3 n?m ??u, ranh gi?i gi?a các l?p tr? nên m? nh?t.

Trong ?i?u ki?n khó kh?n sau chi?n tranh c?a ??t n??c, ??c bi?t là nh?ng n?m cu?i khoá, các thành viên K10 ?? tr?i nghi?m nh?ng thi?u th?n kh?ng th? nào quên v? c? s? v?t ch?t, ??c bi?t là s? khan hi?m và nghèo nàn v? tài li?u ph?c v? cho h?c t?p – nh? t? ?i?n, giáo trình, sách tham kh?o… Bù l?i, là s? t?n tam ch?m chút và nhi?t huy?t c?a các th?y, c?, các cán b? c?a Tr??ng, nh?ng ng??i ?? lu?n quan tam, truy?n l?a và ch? b?o cho sinh viên v?i nh?ng tình c?m n?ng h?u c?a c? m?t gia ?ình l?n dành cho “con ??u, cháu s?m”. ?áp l?i, t?t c? h?c viên K10 khi ?ó lu?n hào h?ng, nhi?t huy?t, c?n cù, say mê h?c t?p, th?c s? “ng?u nghi?n” t?t c? nh?ng ?i?u giáo viên d?y trên l?p mà h?u nh? kh?ng b? sót m?t chi ti?t nào.

湖北快3计划网Khó có th? so sánh ???c v?i ?i?u ki?n h?c t?p, nghiên c?u nh? ngày h?m này, nh?ng ch?c ch?n là nh?ng ki?n th?c mà c? khoá sinh viên K10 thu l??m ???c trong Tr??ng khi ?ó th?t v? cùng quí giá, ?? làm n?n t?ng c? b?n giúp m?i ng??i hoàn thành v?i ch?t l??ng t?t nhi?m v? c?a mình khi ra c?ng tác và ti?p t?c h?c nang cao trình ?? ?áp ?ng yêu c?u m?i ngày càng cao trong nh?ng giai ?o?n v? sau. Quá trình 5 n?m h?c ? Tr??ng còn ?em l?i cho nh?ng thành viên K10 nhi?u h?n th?. ?ó là nh?ng tr?i nghi?m cu?c s?ng t?p th?, ngh?a th?y trò và tình b?n bè g?n bó khó quên v?i bi?t bao k? ni?m vui, bu?n c?a m?t th?i n?i trú. Cho ??n nay, ng??i ta h?u nh? kh?ng phan bi?t ???c các l?p khác nhau mà th??ng nh?c ??n K10 nh? m?t khóa sinh viên ?a d?ng v? l?a tu?i và xu?t x?, nghiêm túc và nhi?t huy?t trong h?c t?p, chan thành và trong sáng trong sinh ho?t, lu?n ?oàn k?t và s?n sàng giúp ?? l?n nhau ?? cùng ph?n ??u ??t k?t qu? t?t nh?t.

Th?c t? Ch?ng ???ng 40 n?m qua ?? ch?ng t? v?i hành trang ???c Tr??ng cung c?p, nh?ng thành viên K10 ?? v?ng tin b??c vào ??i làm c?ng tác ??i ngo?i, ti?p n?i các th? h? ?àn anh, ?óng góp ???c x?ng ?áng vào c?ng cu?c xay d?ng m?t n??c Vi?t Nam “?àng hoàng h?n, to ??p h?n”, “sánh vai cùng các c??ng qu?c n?m chau” nh? Ch? t?ch H? Chí Minh kính yêu t?ng mong mu?n. Trong quá trình c?ng tác c?a mình, K10 – c? v?i t? cách t?ng cá nhan và t?p th?, ?? g?t hái ???c nh?ng thành c?ng r?t ?áng t? hào, có nhi?u ?óng góp cho ?m?t tr?n ??i ngo?i nói riêng, cho x? h?i, cho ??t n??c nói chung. Trong quá trình ph?n ??u và tr??ng thành c?a mình, ??i ?a s? các h?c viên K10 ?? tr? thành các nhà ngo?i giao cao c?p ho?c cán b? cao c?p trong các c? quan ??ng và Nhà n??c, trong ?ó có 2 Th? tr??ng và t??ng ???ng, 20 ??i s? và T?ng l?nh s?, 25 L?nh ??o c?p V?, C?c v?i nhi?u C?c tr??ng, V? tr??ng, Hàm V? tr??ng, Tr??ng C? quan ??i di?n Vi?t Nam ? n??c ngoài… M?t s? ng??i ti?p t?c h?c t?p sau ??i h?c, ??t h?c v? cao, trong ?ó có 2 Ti?n s? và 18 Th?c s?. Bên c?nh ?ó, trong s? nh?ng ng??i kh?ng c?ng tác t?i B? Ngo?i giao, nhi?u ng??i ?? th?c s? tr? thành r??ng c?t ??i ngo?i quan tr?ng ? các B?, Ngành và ??a ph??ng. Nhi?u thành viên K10 ?? ???c ??ng, Nhà n??c t?ng nh?ng ph?n th??ng cao quy nh? Huan ch??ng Lao ??ng, B?ng khen, Gi?y khen c?a Th? t??ng Chính ph?, c?a B? tr??ng Ngo?i giao và nhi?u B?, ngành và các ??a ph??ng.

湖北快3计划网V? tinh th?n c?ng tác, ??i ?a s? các thành viên K10 lu?n tiên phong, s?n sàng gánh vác nh?ng nhi?m v? “??u sóng ng?n gió” t?i các ??a bàn tr?ng ?i?m, khó kh?n gian kh?; th?c hành ngh?a v? quan s? khi T? qu?c c?n; c?ng tác nhi?m k? t?i t?t c? các lo?i hình C? quan ??i di?n ta ? ngoài n??c – t? ??i s? quán ph? trách quan h? song ph??ng, Phái ?oàn Th??ng tr?c ??m nhi?m c?ng tác ngo?i giao ?a ph??ng, ??n các T?ng L?nh s? quán ph? trách c?ng tác ??c thù c?a ngành ??i ngo?i – c?ng hi?n kh?ng ng?ng, kh?ng m?t m?i vào vi?c th?c hi?n chính sách ??i ngo?i ?a ph??ng hóa, ?a d?ng hóa quan h? c?a ??ng và Nhà n??c ta trên c? 4 tr? c?t – Ngo?i giao chính tr?, Ngo?i giao kinh t?, Ngo?i giao v?n hóa và C?ng tác l?nh s?, c?ng ??ng. M?t khác, các h?c viên K10 ?? thu gom ???c r?t nhi?u ki?n th?c và tr?i nghi?m th?c t? v? ??i ngo?i v? cùng phong phú, ?a d?ng và quy báu, hi?n v?n còn r?t h?u ích cho x? h?i và ??t n??c. Nhi?u thành viên K10 ?? ?? l?i kh?ng ít nh?ng tài li?u, c?ng trình nghiên c?u, sách, báo, v?n, th? có giá tr?.

Cách ?ay 40 n?m, con tàu K10 ?? gi??ng bu?m ra kh?i, l??t sóng trên bi?n l?n, v??t qua mu?n vàn gian kh?, khó kh?n, sóng to, b?o l?n và nhi?u cám d?. Con tàu ?ó sau khi th? neo t?i r?t nhi?u b?n b? k? thú, ??c ?áo và ?a d?ng trên kh?p 5 chau và ?? c?p b?n an toàn, k?t thúc Ch?ng ???ng 40 n?m mà kh?ng có cán b? nào b? mua chu?c, g?c ng?. T? hào v? quá trình ph?n ??u và nh?ng c?ng hi?n trong su?t 40 n?m qua, b??c sang giai ?o?n m?i c?a cu?c ??i, có th? nói nh?ng thành viên K10 ?? có ?? tr?i nghi?m ?? th?u hi?u nh?ng gì là giá tr? b?n v?ng c?a cu?c s?ng, nh? ai ?ó t?ng ?úc k?t:

湖北快3计划网“??a v? r?i s? m?t,

湖北快3计划网Ti?n b?c r?i s? h?t,

S?c ??p r?i s? tàn,

Ch? có tình ng??i s?ng m?i v?i th?i gian”.

湖北快3计划网“Nh? dòng s?ng ch?y m?i, ch?ng ng?ng tr?i”. V?i K10 c?ng v?y, th?i gian ?? và s? qua ?i, nhi?u th? ?? và s? b? b? l?i phía sau. Song tình b?n, tình ng??i s? ti?p t?c là hành trang ?? các thành viên K10 ngày càng g?n bó keo s?n và mang theo trong su?t ch?ng ???ng còn l?i.

Tác gi?: T?n Sinh Thành

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC