K?t qu? tuy?n sinh ?ào t?o trình ?? Th?c s? ??t 2 n?m 2019

H?c vi?n Ngo?i giao xin th?ng báo K?t qu? tuy?n sinh Th?c s? ??t 2 n?m 2019:

– K?t qu? tuy?n sinh – ??t II – 2019 – KTQT [XEM T?I ??Y]
– K?t qu? tuy?n sinh – ??t II – 2019 – LQT [XEM T?I ??Y]
– K?t qu? tuy?n sinh – ??t II – 2019 – QHQT [XEM T?I ??Y]

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC