L? b?o v? Khóa lu?n t?t nghi?p Khóa 42 Khoa Kinh t? Qu?c t?

Sáng ngày 20/05/2019, t?i Phòng Truy?n th?ng, H?c vi?n Ngo?i giao, n?m sinh viên khoa Kinh t? Qu?c t? ?? ??t ???c thành tích cao trong bu?i b?o v? Khoá lu?n t?t nghi?p do PGS.TS ??ng Hoàng Linh – Tr??ng Khoa ch? trì. Bu?i b?o v? có s? góp m?t c?a PGS.TS Nguy?n V?n L?ch, TS. Nguy?n Th? Xuan Thu, ThS. Nguy?n Th? Thu Hoàn – Ch? nhi?m KT42, ThS. Nguy?n Minh Trang, cùng b?n bè và ng??i than c?a n?m sinh viên tham gia b?o v?.

湖北快3计划网L? b?o v? di?n ra trong kh?ng khí nghiêm túc và theo ?úng các quy ??nh v? ?ào t?o trình ?? c? nhan. N?m sinh viên ???c b?o v? ?? trình bày các k?t qu? nghiên c?u chính c?a khóa lu?n và tr? l?i m?ch l?c, r? ràng nh?ng cau h?i mà H?i ??ng ??a ra. H?i ??ng ?ánh giá cao s? n? l?c c?a n?m sinh viên tham gia bu?i b?o v? và nh?ng ?óng góp nh?m phát tri?n h??ng nghiên c?u c?a ?? tài.

Sinh viên Nguy?n V?n Linh cùng ?? tài “??u t? c?a Hàn Qu?c vào Vi?t Nam”

Sinh viên Lê Th? Tuy?t Ngan và ?? tài “Chuy?n giao c?ng ngh? và phát tri?n ngu?n

nhan l?c trong th?i k? C?ng nghi?p hóa Nh?t B?n”

Sinh viên Nguy?n ??c Phúc – sinh viên duy nh?t vi?t và b?o v? khóa lu?n b?ng ti?ng Anh c?a khoa Kinh t? Qu?c t? khóa 42 – ?? gay ?n t??ng m?nh v?i H?i ??ng nh? ?? tài m?i m?, mang tính th?i s?, liên quan ??n Gi?i ?ua xe C?ng th?c 1 s? ???c t? ch?c t?i Hà N?i vào n?m 2020 “Socio-economic implications of organizing the F1 Grand Prix: Experience from regional states and practical application for Vietnam”.

湖北快3计划网Sinh viên Quách C?ng Thành và ?? tài “Hi?p ??nh th??ng m?i t? do Vi?t Nam – EU:

C? h?i và thách th?c ??i v?i các doanh nghi?p Vi?t Nam”.

Sinh viên Tr?n V?n H?i v?i ?? tài “Vai trò c?a Ngo?i giao kinh t? ??i v?i n?n kinh t? Hàn Qu?c”. Dù ?ay là m?t ?? tài khó do kh?ng có nhi?u tài li?u ph?c v? cho quá trình nghiên c?u nh?ng PGS.TS Nguy?n V?n L?ch, ??ng th?i c?ng là gi?ng viên h??ng d?n, ?? ghi nh?n s? n? l?c ?ào sau tìm tòi, kh?ng ng?i khó ng?i kh? c?a H?i.

湖北快3计划网H?i ??ng k?t lu?n c? n?m sinh viên ??u ?? n? l?c hoàn thành t?t ph?n b?o v? và ??u x?ng ?áng nh?n ?i?m A cho khóa lu?n c?a mình.

?nh và bài vi?t: H?ng Ng?c KT42C

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC