L? Khai gi?ng Cau l?c b? Vovinam – DAV tháng 9/2016

Nh? th?ng l?, tháng 9 là th?i ?i?m CLB Vovinam H?c vi?n Ngo?i giao m? ??t chiêu sinh l?n 2 trong n?m. Sau th?i gian tuy?n ??n và ph?ng v?n, ngày 22/9, cau l?c b? ?? CLB ?? t? ch?c l? Khai gi?ng H?c kì II n?m h?c 2016 v?i s? góp m?t c?a các Hu?n luy?n viên, m?n sinh và ??c bi?t là 130 b?n v? sinh m?i.

Khi hai ta chung m?t nhà…

18 gi?, l? Khai gi?ng chính th?c ???c b?t ??u. Nghi l? chào c? ???c ti?n hành trang tr?ng cùng v?i lá c? ??c bi?t – lá c? ?? t?ng tung bay trên ??nh Th?i L?i, huy?n ??o Ly S?n, hòn ??o ti?n tiêu c?a T? qu?c mà CLB ?? vinh d? ???c trao t?ng trong chuy?n hành quan v? Ly S?n n?m 2014. Ti?p theo ?ó, khi ch? ?? Ng?c Linh – Phó ch? nhi?m CLB ??c di?n v?n khai gi?ng, h?c kì m?i chính th?c ???c b?t ??u.

Anh 1

L? chào c? v?i lá c? T? qu?c thiêng liêng

Các ti?t m?c chào m?ng

Sau ph?n l? là ph?n h?i, nh?ng ti?t m?c v? thu?t c?a các Hu?n luy?n viên ???c chu?n b? c?ng phu ?? làm cho kh?ng khí bu?i l? khai gi?ng nóng h?n bao gi? h?t. Kh?ng ch? có các anh ch? trong CLB, các em v? sinh m?i c?ng ?? có các ti?t m?c v?n ngh? v? cùng ?n t??ng.

Anh 2

Ti?t m?c ?òn chan t?n c?ng ???c th?c hi?n b?i các Hu?n luy?n viên trong CLB

Nh?ng l?i chia s? chan thành t? Th?y

Cu?i cùng, là nh?ng chia s? và gi?i ?áp th?c m?c Th?y Lê H?i Bình dành cho các v? sinh m?i. V?i cách nói chuy?n dí d?m, Th?y ?? mang t?i nh?ng chia s? th?t quy giá cho nh?ng thành viên m?i c?a CLB. ?ó là bài h?c v? s? m?nh d?n, t? tin; v? t?m quan tr?ng c?a rèn luy?n s?c kho?; v? cách s?p x?p th?i gian…Qua ?ó, các em c?ng ???c hi?u r? h?n v? Th?y, v? CLB c?ng nh? v? m?n phái.

Anh 3 (Edited)

Th?y Lê H?i Bình ?ang chia s? trong bu?i l? khai gi?ng c?a CLB Vovinam – H?c vi?n Ngo?i giao

V?i truy?n th?ng yêu th??ng, chia s? c?a CLB, ch?c ch?n các thành viên m?i s? nh?n ???c s? ?ón chào và giúp ?? nhi?t thành t? các th? h? ?i tr??c. ?ay c?ng s? là c?u n?i ?? các b?n tan sinh viên Ngo?i giao ???c tham gia, ?óng góp nhi?u h?n cho các phong trào, ho?t ??ng c?a H?c vi?n và H?i sinh viên.

Bài vi?t và ?nh: Cau l?c b? Vovinam H?c vi?n Ngo?i giao

One thought on “L? Khai gi?ng Cau l?c b? Vovinam – DAV tháng 9/2016

  1. says:

    After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC