L? Ky k?t Th?a thu?n h?p tác gi?a H?c vi?n Ngo?i giao và IDP Vi?t Nam

Chi?u ngày 29/08, ???c s? ch? ??o c?a l?nh ??o H?c vi?n Ngo?i giao, Khoa Ti?ng Anh vinh d? t? ch?c L? Ky k?t Th?a thu?n h?p tác gi?a H?c vi?n Ngo?i giao và IDP Vi?t Nam. Theo ?ó, H?c vi?n Ngo?i giao s? tr? thành ??i tác chính th?c c?a IDP Vi?t Nam v? ??ng ky và ph?i h?p t? ch?c thi IELTS t?i ?i?m thi H?c vi?n Ngo?i giao; và Khoa Ti?ng Anh s? là ??n v? tr?c ti?p tri?n khai ho?t ??ng này theo s? phan c?ng c?a L?nh ??o H?c vi?n.

湖北快3计划网L? Ky k?t có s? tham d? c?a ??i di?n H?c vi?n Ngo?i giao – PGS. TS. Nguy?n V? Tùng – Giám ??c H?c vi?n; ??i di?n IDP Vi?t Nam – bà Ph?m Th? Ph??ng Dung – Qu?n ly IELTS toàn qu?c, bà Nguy?n Th? Hà Linh và Ng? Qu?nh Th??ng – Chuyên viên IELTS IDP, cùng s? hi?n di?n c?a ??i di?n các Khoa Ti?ng Anh, Khoa Ti?ng Pháp, Khoa Ti?ng Trung, H?c vi?n Ngo?i giao và sinh viên H?c vi?n.

L? Ky k?t th?a thu?n h?p tác gi?a H?c vi?n Ngo?i giao và IDP Vi?t Nam

Phát bi?u t?i L? Ky k?t, PGS. TS. Nguy?n V? Tùng và bà Ph?m Th? Ph??ng Dung – Qu?n ly IELTS toàn c?u, ??i di?n IDP Vi?t Nam, ??u bày t? nhi?u k? v?ng s? h?p tác gi?a hai bên s? giúp mang ??n nh?ng h? tr? tích c?c và hi?u qu? cho sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao trong vi?c ??ng ky và d? thi IELTS – m?t trong nh?ng bài thi ?ánh giá n?ng l?c ng?n ng? Anh có uy tín mang tính qu?c t?.

PGS. TS. Nguy?n V? Tùng phát bi?u t?i L? Ky k?t th?a thu?n h?p tác

Bà Ph?m Th? Ph??ng Dung – Qu?n ly IELTS toàn qu?c phát bi?u t?i L? ky k?t

Ch?ng ch? IELTS c?ng là m?t trong nh?ng ?i?u ki?n t?t nghi?p ??i v?i sinh viên H?c vi?n, bên c?nh nh?ng ch?ng ch? ti?ng Anh có uy tín khác nh? TOEFL và TOEIC. Vì v?y, s? h?p tác gi?a hai bên th?c s? là r?t thi?t th?c v?i nhu c?u hi?n nay. D?u m?c h?p tác chính th?c này ???c k? v?ng s? mang k? thi IELTS ??n g?n h?n v?i sinh viên H?c vi?n, giúp sinh viên chu?n b? t?t nh?t và có tam ly tho?i mái nh?t khi tham d? k? thi mang tính ch?t toàn c?u t?i ?i?m thi chính là nh?ng phòng h?c quen thu?c t?i H?c vi?n.

H?c vi?n Ngo?i giao và IDP Vi?t Nam ky k?t th?a thu?n h?p tác

湖北快3计划网Theo th?a thu?n h?p tác ???c ky k?t, IDP Vi?t Nam s? h? tr? các thí sinh ??n t? H?c vi?n Ngo?i giao trong quá trình ?n luy?n cho k? thi th?ng qua vi?c t?ng khóa h?c tr?c tuy?n, thi th?, h?i th?o chi?n thu?t làm bài. IDP c?ng s? h? tr? tai nghe kh?ng day và ??u phát cho các k? thi k? n?ng Nghe c?a Khoa Ti?ng Anh. Bên c?nh ?ó, gi?ng viên Khoa Ti?ng Anh s? có c? h?i tham gia h?i th?o v?i chuyên gia IELTS, tham d? các khóa hu?n luy?n dành cho giáo viên hàng n?m do IDP t? ch?c. Sinh viên H?c vi?n có th? nh?n th?ng tin v? k? thi và ??ng ky d? thi tr?c ti?p v?i Khoa Ti?ng Anh. Ngày thi t?i ?i?m thi H?c vi?n Ngo?i giao s? ???c s?p x?p linh ho?t d?a trên s? phù h?p v? th?i gian thi IELTS toàn c?u và th?i khóa bi?u c?a sinh viên. M?c tiêu quan tr?ng nh?t c?a s? h?p tác này là nh?m t?i ?u hóa nh?ng h? tr? ??i v?i sinh viên H?c vi?n trong vi?c tìm hi?u và tham d? k? thi IELTS c?ng nh? kh? n?ng ti?ng Anh c?a sinh viên.

??i di?n H?c vi?n Ngo?i giao và IDP Vi?t Nam ch?p hình l?u ni?m

Tin bài: H?ng Thúy; ?nh: H??ng Linh

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC