L? K? ni?m 60 n?m Truy?n th?ng Khoa Ti?ng Anh (1959 – 2019)

Trong ngày 18/05 v?a qua, cái nóng c?a mùa h? kh?ng th? ng?n ???c nh?ng b??c chan tr? v? c?a nhi?u c?u gi?ng viên, c?u sinh viên, cùng các v? ??i bi?u, khách quy và sinh viên H?c vi?n Ngo?i Giao, ?? cùng tham d? L? K? ni?m 60 n?m Truy?n th?ng Khoa Ti?ng Anh (1959 – 2019).

湖北快3计划网Cùng chia vui v?i th?y trò Khoa Ti?ng Anh trong?L? K? ni?m ?ánh d?u c?t m?c ?áng nh? này là s? góp m?t c?a ??i di?n B? Ngo?i giao, Ban l?nh ??o H?c vi?n, ??i di?n các ??n v? s? d?ng lao ??ng,?các th? h? Gi?ng viên Khoa Ngo?i ng? và Khoa Ti?ng Anh, cùng các c?u sinh viên ?? tr??ng thành t? Khoa và H?c vi?n.

T?i bu?i l?, PGS. TS. Nguy?n V? Tùng – Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao ?? thay m?t L?nh ??o H?c vi?n và C?u sinh viên Khóa 16 g?i l?i chúc m?ng và tri an chan thành nh?t ??n các th?y c? giáo Ngo?i ng?, ti?n than c?a Khoa Ti?ng Anh vì nh?ng c?ng hi?n l?n lao c?a các th?y c? cho s? phát tri?n c?a Khoa Ngo?i ng?, Khoa Ti?ng Anh và H?c vi?n Ngo?i giao.

PGS. TS. Nguy?n V? Tùng – Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao phát bi?u t?i L? K? ni?m

Phát bi?u l?i bu?i l?, TS. Nguy?n Th? Cát Ng?c – Tr??ng khoa ti?ng Anh kh?ng gi?u ???c xúc ??ng khi nhìn l?i ch?ng ???ng phát tri?n c?a Khoa trong 60 n?m qua, ?ánh giá nh?ng th?c tr?ng và ?? ra ph??ng h??ng phát tri?n c?a Khoa trong th?i gian s?p t?i ?? phát huy truy?n th?ng, và xay d?ng Khoa Ti?ng Anh l?n m?nh h?n.

Nguy?n Th? Cát Ng?c – Tr??ng Khoa Ti?ng Anh phát bi?u t?i L? K? ni?m

Trong kh?ng khí ??m ?m, xúc ??ng ?y, các th? h? gi?ng viên và sinh viên ?? cùng nhau chia s?, ?n l?i nh?ng k? ni?m, th?ng th?n nhìn nh?n nh?ng thi?u sót c?n kh?c ph?c, và g?i g?m ni?m tin yêu, hy v?ng vào s? phát tri?n c?a Khoa ti?ng Anh cùng H?c vi?n Ngo?i giao trong t??ng lai.

Th?y Nguy?n S? Xung – Nguyên Phó Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao chia s? k? ni?m v?i

các ??ng nghi?p và sinh viên v? th?i gian c?ng tác t?i B? m?n Ngo?i ng?

Th?y ?? V?n B?ch – C?u Gi?ng viên Ti?ng Anh chia s? nh?ng v?n th? ??y xúc ??ng

C? Nguy?n Hoàng Lam – C?u Gi?ng viên Ti?ng Anh cùng các th? h? gi?ng viên, sinh viên

Khoa Ti?ng Anh th? hi?n ca khúc “You raise me up”

M?t ?i?u th?t ??c bi?t và y ngh?a t?i bu?i l? là s? hi?n di?n c?a các th?y c? ?? g?n bó v?i B? m?n Ngo?i ng?, Khoa Ngo?i ng? tr??c ?ay và ?? ??t n?n móng cho s? phát tri?n c?a Khoa Ti?ng Anh ngày nay. Th?y Nguy?n C?nh Lam ?? kh?ng qu?n ???ng xá xa x?i t? Thành ph? H? Chí Minh ra Hà N?i gi?a lúc th?i ti?t ? ?ay ?ang n?ng nóng ??nh ?i?m, ?? tham d? bu?i l?. Th?y c?ng kh?ng quên mang theo món quà y ngh?a là nh?ng cu?n sách quy dành t?ng Khoa Ti?ng Anh.

Th?y Nguy?n C?nh Lam trao t?ng sách cho Khoa Ti?ng Anh

湖北快3计划网T?i L? K? ni?m, sinh viên Ph?m ??c Minh – Quán quan cu?c thi G??ng m?t Khoa Ti?ng Anh – The E-face 2019 ?? chính th?c ra m?t và phát bi?u chúc m?ng t?i bu?i l?, tr??c khi th? hi?n trích ?o?n nh?c k?ch “Th?ng gù nhà th? ??c Bà” – ti?t m?c ??t gi?i Tài n?ng t?i Bán k?t cu?c thi The E-FACE 2019. Các sinh viên hi?n ?ang theo h?c t?i Khoa Ti?ng Anh thu?c nhi?u khóa l?p c?ng ?? có c? h?i th? hi?n nh?ng ti?t m?c v?n ngh? ??c s?c, ?n t??ng, thay cho l?i chúc và tình c?m g?i g?m t?i Khoa Ti?ng Anh trong s? ki?n ??c bi?t này.

Ph?m ??c Minh – Quán quan cu?c thi G??ng m?t ??i di?n Khoa Ti?ng Anh – The E-FACE 2019 phát bi?u và ra m?t t?i L? K? ni?m

Các th? h? gi?ng viên, sinh viên ch?p hình l?u ni?m

L? K? ni?m 60 n?m Truy?n th?ng Khoa Ti?ng Anh ?? k?t thúc trong kh?ng khí quy?n luy?n và xúc ??ng.??ay là m?t k? ni?m ??p s? m?i ???c l?u d?u trong trang s? còn ???c vi?t ti?p c?a Khoa Ti?ng Anh, ?? nh?ng th? h? gi?ng viên, sinh viên ??, ?ang và s? g?n bó v?i Khoa m?i m?i kh?c ghi, t? hào và h?nh di?n.

Huy?n Minh, H?ng Thúy

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC