L? T?ng k?t và Trao gi?i cu?c thi ASEAN 2020 SIMULATION

Chi?u ngày 20/04/2019, H?c vi?n Ngo?i giao ph?i h?p v?i Qu? Konrad Adenauer Stiftung, ??c (KAS) t? ch?c l? t?ng k?t và trao gi?i cho Cu?c thi ASEAN 2020 SIMULATION. Ho?t ??ng di?n ra d??i s? ?i?u hành và h??ng d?n c?a ?ng Oliver Wiechmann, chuyên gia c?a T? ch?c Crisis Management for Peace (CRISP) c?a ??c.

ASEAN 2020 SIMULATION bao g?m cho các phiên h?p gi? ??nh c?a các nhà ngo?i giao ??ng Nam á ?? chu?n b? cho h?i ngh? c?p cao ASEAN l?n th? 37 và di?n ra trong hai ngày 19 và 20/4/2019. Tham d? s? ki?n có 11 ??i thi ??n t? H?c vi?n Ngo?i giao và Khoa Quan h? Qu?c t?, ??i h?c Khoa h?c X? h?i và Nhan v?n Thành ph? H? Chí Minh.

??i di?n BTC, ??i di?n H?c vi?n và các thí sinh tham gia ch?p ?nh l?u ni?m

??n d? l? trao gi?i, có ?ng Peter Girke, Tr??ng ??i di?n và các cán b? c?a V?n phòng KAS t?i Vi?t Nam. V? phía H?c vi?n có s? tham d? c?a TS. Nguy?n Phú Tan H??ng, Phó Tr??ng khoa Chính tr? Qu?c t? và Ngo?i giao TS ?? Thanh H?i, Giám ??c Trung tam Th?ng tin & D? li?u, Vi?n Bi?n ??ng, và các cán b?, gi?ng viên c?a H?c vi?n Ngo?i giao.

ASEAN 2020 SIMULATION là m? hình cu?c h?p gi? ??nh gi?a các quan ch?c c?p cao c?a ASEAN ?? chu?n b? cho H?i ngh? c?p cao ASEAN l?n th? 37. Cu?c h?p có s? tham gia c?a ??i di?n 10 n??c ASEAN và ch? t?a ??n t? T? ch?c Hòa gi?i Qu?c t?. Các cu?c h?p là c? h?i ?? các sinh viên th?c hành các k? n?ng, ki?n th?c ?? h?c v? quan h? qu?c t?, phan tích tình hu?ng ??i ngo?i, ti?n hành th??ng l??ng, ?àm phán ?a ph??ng ?? b?o v? ???c l?i ích qu?c gia ??i di?n.

Trong hai phiên toàn th? và ba phiên h?p chuyên ngành, các nhà ngo?i giao t??ng lai c?a ASEAN th?o lu?n ba ch? ?? quan tr?ng v?i ti?n trình h?i nh?p khu v?c bao g?m an ninh bi?n, di chuy?n lao ??ng, và kh?ng ho?ng ng??i t? n?n. ?ay là nh?ng v?n ?? nóng c?n ASEAN có ti?ng nói chung và hành ??ng t?p th? ?? duy trì ?oàn k?t n?i kh?i và vai trò trung tam c?a ASEAN trong c?u trúc khu v?c.

??i di?n ban t? ch?c trao gi?i cho ??i Xu?t s?c nh?t.

K?t thúc hai ngày làm vi?c c?ng th?ng, b?n gi?i th??ng c?a cu?c thi ?? ???c trao cho các ??i ch?i xu?t s?c nh?t. Trong ?ó, Gi?i ??i thi Xu?t s?c nh?t (Best Performers) thu?c v? ??i c?a thí sinh Ph?m ??c Minh (TA45C) và T?ng Nguy?n Hà My (CT45C) trong vai trò là ??i bi?u ??n t? Myanmar. Gi?i ?àm phán xu?t s?c nh?t (best negotiators) thu?c v? ??i thí sinh V? Hoàng Linh (CT43A) và Hà B?o Tram (CT45A) trong vai trò các nhà ngo?i giao Campuchia.

Gi?i ??i thi có n?ng l?c hòa gi?i xu?t s?c nh?t (best mediators) thu?c v? ??i thí sinh ?? ??c L??ng (CT44C) và Nguy?n Ng?c Anh (CT44C) trong vai trò ch? t?a h?i ??ng. Và Gi?i Y t??ng ??c ?áo nh?t thu?c v? ??i thí sinh Lê H?i Nam (DVB11) và Phan Qu?nh Nga (CT44A) trong vai trò các nhà ngo?i giao Philippines.

Tai phiên t?ng k?t sau các phiên h?p chính th?c, các thí sinh g?i l?i c?m ?n t?i Ban t? ch?c ch??ng trình, ??ng th?i chia s? nh?ng thay ??i trong cách t? duy và nhìn nh?n v? quan h? qu?c t? và chính sách ??i ngo?i, c?ng nh? nh?ng bài h?c tích lu? ???c c? ly thuy?t và k? n?ng giao ti?p, ?àm phán và ch? trì h?i ngh? qu?c t?. Bên c?nh ?ó, các nhà ngo?i giao t??ng lai c?ng ???c rèn luy?n k? n?ng tr? l?i ph?ng v?n, s? d?ng c?ng c? báo chí ?? làm r? l?p tr??ng ??ng th?i h? tr? quá trình ?àm phán t?i các cu?c h?p.?

Các ??i bi?u trong m?t phiên th?o lu?n.

Qua ho?t ??ng có th? th?y m? ph?ng th?c s? là m?t c?ng c? h?t s?c hi?u qu? ?? gi?ng d?y và th?c hành quan h? qu?c t?, giúp g?n k?t ly thuy?t và th?c ti?n, t?ng c??ng kh? n?ng t? h?c, t? nghiên c?u c?a sinh viên, ??ng th?i t?o ra m?i tr??ng phù h?p ?? ?ng d?ng, ki?m ch?ng các ki?n th?c và k? n?ng ?? h?c.

L? t?ng k?t và trao gi?i di?n ra trong kh?ng khí s?i n?i, c?i m? nh?ng trang tr?ng, ?? l?i ?n t??ng sau s?c ??i v?i toàn th? nh?ng ng??i tham d?.

Nguy?n Ng?c Anh

?nh: H??ng Giang

?T??ng thu?t t? Hà N?i

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC