L? trao H?c b?ng Reamey 2016

Sáng ngày 17/02/2017, t?i phòng Khánh ti?t, H?c vi?n Ngo?i giao, Khoa ti?ng Anh ?? t? ch?c l? trao h?c b?ng Raymond Reamey 2016. ??n d? bu?i l? có c? Tr?n Thanh H??ng, Phó chánh V?n phòng-Tr??ng phòng T? ch?c cán b?, th?y Hoàng V?n Hanh – Tr??ng Khoa Ti?ng Anh kiêm Tr??ng Phòng ?ào t?o, c? Tr?n Minh Nguy?t – Phó Tr??ng Khoa ti?ng Anh, c? V? Thanh Huy?n – Phó phòng C?ng tác chính tr? và Qu?n ly sinh viên, các th?y c? Khoa ti?ng Anh cùng 20 sinh viên xu?t s?c nh?n h?c b?ng.

(th?y Hoàng V?n Hanh – Tr??ng Khoa Ti?ng Anh kiêm Tr??ng Phòng ?ào t?o trao h?c b?ng cho các b?n sinh viên)

H?c b?ng và qu? h? tr? Raymond Reamey (th??ng g?i t?t là h?c b?ng Reamey) ?? tr? thành ngu?n ??ng viên và khích l? to l?n ??i v?i sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao. H?c b?ng ???c ?ng Raymond E. Reamey – c?u chi?n binh M?, t?ng làm vi?c cho kh?ng quan ? c?ng Cam Ranh, phía Nam Nha Trang trong 34 n?m – thành l?p và ???c gia ?ình ?ng duy trì nh?m h? tr? các sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n nh?ng ??t ???c thành tích cao trong h?c t?p, ??c bi?t là s? h?u kh? n?ng Anh ng? t?t.

M? ??u bu?i l?, c? Tr?n Minh Nguy?t – Phó Tr??ng Khoa ti?ng Anh, thay m?t khoa chúc m?ng các sinh viên nh?n ???c h?c b?ng, ??ng th?i ??c lá th? t? gia ?ình ?ng Reamey g?i ??n sinh viên. Ti?p ?ó, th?y Hoàng V?n Hanh – Tr??ng Khoa Ti?ng Anh kiêm Tr??ng Phòng ?ào t?o, ?? bày t? lòng bi?t ?n sau s?c c?a H?c vi?n ??n gia ?ình và khuy?n khích tinh th?n h?c t?p và chia s? ki?n th?c c?a sinh viên h?c vi?n. Th?y c?ng bày t? mong mu?n gia ?ình Reamey s? ti?p t?c dành s? quan tam cho H?c vi?n và Khoa ti?ng Anh

Thay m?t cho 20 b?n sinh viên nh?n h?c b?ng Reamey 2016, b?n ?oàn Khánh H? Vy, sinh viên l?p TA41B, ?? g?i l?i c?m ?n ??n các th?y c?, ng??i than và b?n bè ?? trao c? h?i quy giá này cho 20 sinh viên, ??c bi?t là c?m ?n t?i gia ?ình Reamey ?? dành ngu?n h?c b?ng cho H?c vi?n.

Chia s? sau khi nh?n h?c b?ng, b?n V? Thanh Huy?n – sinh viên l?p CT42C, cho bi?t: “Mình r?t vui và t? hào khi ???c nh?n h?c b?ng Reamey. H?c b?ng s? là ngu?n ??ng l?c c?a mình trong vi?c h?c ti?ng Anh ?? hoàn thành nhi?u d? ??nh trong t??ng lai.”

(20 sinh viên nh?n h?c b?ng ch?p ?nh cùng các th?y c? Khoa ti?ng Anh và khách m?i)

L? trao h?c b?ng di?n ra trong kh?ng khí gi?n d?, g?n g?i và ?m áp; ?? l?i nh?ng d? am và ?n t??ng t?t ??p ??n toàn th? khách m?i và sinh viên tham d?.

One thought on “L? trao H?c b?ng Reamey 2016

  1. says:

    Hi, Neat post. There’s an issue along with your website in internet explorer, would test thisK IE nonetheless is the market leader and a large section of other folks will omit your wonderful writing because of this problem.

Tr? l?i

Email c?a b?n s? kh?ng ???c hi?n th? c?ng khai.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC