NCS ?ào ?ình K? b?o v? thành c?ng lu?n án ti?n s? c?p H?c vi?n

Ngày 21/08/2019, t?i H?c vi?n Ngoai giao nghiên c?u sinh (NCS) ?ào ?ình K? ?? b?o v? thành c?ng lu?n án ti?n s? c?p H?c vi?n chuyên ngành Quan h? qu?c t?, m? s? 9.31.02.06 v?i ?? tài “Chính sách ??i ngo?i c?a Campuchia d??i th?i Th? t??ng Hun Sen (1997-2017)”, d??i s? h??ng d?n khoa h?c c?a PGS.TS. Nguy?n Th? Qu? và TS. ?? Th? Thanh Bình.

NCS ?ào ?ình K? và t?p th? h??ng d?n khoa h?c

H?i ??ng ?ánh giá cao nh?ng ?óng góp c?a lu?n án. Lu?n án la? nghiên c?u có h? th?ng ??u tiên ? Vi?t Nam v? chính sách ??i ngo?i c?a Campuchia v?i các n??c l?n, các n??c láng gi?ng, các t? ch?c khu v?c và qu?c t?; trên c? s? ?ó ?ánh giá nh?ng thành t?u, h?n ch? và ??c ?i?m c?a chính sách ??i ngo?i Campuchia giai ?o?n 1997-2017, ??a ra d? báo v? xu h??ng ?i?u ch?nh chính sách ??i ngo?i c?a Campuchia ??n n?m 2028. V??m?t khoa h?c, lu?n án góp ph?n làm phong phú thêm nh?ng nghiên c?u v? chính sách ??i ngo?i c?a Campuchia, b? sung, c?p nh?t nhi?u th?ng tin, tài li?u v? chính sách ??i ngo?i Campuchia th?i k? h?i nh?p.?V? m?t th?c ti?n, lu?n án góp ph?n nh?n di?n nh?ng n?i dung c?t l?i trong chính sách ??i ngo?i c?a Campuchia d??i th?i Th? t??ng Hun Sen (1997-2017) nh? m?c tiêu, nguyên t?c, ph??ng cham, nhi?m v?, ph??ng h??ng và quá trình tri?n khai chính sách ??i ngo?i c?a Campuchia v?i các n??c l?n, các n??c láng gi?ng, các t? ch?c khu v?c và qu?c t?, t?o c? s? ?ánh giá toàn di?n h?n, ph?c v? c?ng tác tham m?u, ho?ch ??nh chính sách c?a Vi?t Nam trong quan h? v?i Campuchia th?i gian t?i. Lu?n án là ngu?n tài li?u tham kh?o t?t cho c?ng tác nghiên c?u và gi?ng d?y, trao ??i h?c thu?t v? chính sách ??i ngo?i c?a Campuchia nói riêng và v? quan h? qu?c t? nói chung.

NCS ?ào ?ình K? cùng các th?y c? trong H?i ??ng

L? b?o v? di?n ra trong kh?ng khí nghiêm túc và theo ?úng các quy ??nh v? ?ào t?o trình ?? ti?n s?. NCS ?? trình bày các k?t qu? nghiên c?u chính c?a lu?n án và tr? l?i t?t nh?ng cau h?i c?a H?i ??ng. H?i ??ng k?t lu?n NCS ?ào ?ình K? x?ng ?áng nh?n h?c v? ti?n s? Quan h? qu?c t? v?i 7/7 phi?u th?ng qua, trong ?ó có 6/7 phi?u xu?t s?c.

B?n ??c quan tam có th? tìm ki?m toàn v?n lu?n án t?i Th? vi?n H?c vi?n Ngo?i giao và Th? vi?n Qu?c gia.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC