NCS ?ào Th? Nguy?t H?ng b?o v? thành c?ng lu?n án ti?n s? c?p H?c vi?n

Ngày 21/09/2019, t?i H?c vi?n Ngoai giao nghiên c?u sinh (NCS) ?ào Th? Nguy?t H?ng ?? b?o v? thành c?ng lu?n án ti?n s? c?p H?c vi?n chuyên ngành Quan h? qu?c t?, m? s? 9.31.02.06 v?i ?? tài “Chính sách ngo?i giao kinh t? c?a Hàn Qu?c ??i v?i Vi?t Nam t? n?m 1992 ??n nay”, d??i s? h??ng d?n khoa h?c c?a PGS.TS. Tr?n Th? Quang và GS.TS. Nguy?n Thái Yên H??ng

NCS ?ào Th? Nguy?t H?ng và GS.TS. Nguy?n Thái Yên H??ng

H?i ??ng ?ánh giá cao nh?ng ?óng góp c?a lu?n án. Lu?n án la? c?ng trình nghiên c?u có h? th?ng t? góc ?? nhà nghiên c?u Vi?t Nam v? chính sách ngo?i giao kinh t? c?a Hàn Qu?c ??i v?i Vi?t Nam k? t? khi hai n??c thi?t l?p quan h? ngo?i n?m 1992 giao ??n n?m 2018. Lu?n án c? b?n làm r? n?i dung chính trong chính sách ngo?i giao kinh t? c?a Hàn Qu?c ??i v?i Vi?t Nam qua các giai ?o?n. ??ng th?i, lu?n án ??a ra m?t s? d? báo v? xu h??ng trong chính sách ngo?i giao kinh t? c?a Hàn Qu?c, d? báo m?t s? k?ch b?n quan h? tác ??ng lên chính sách ngo?i giao kinh t? c?a Hàn Qu?c ??i v?i Vi?t Nam ??n n?m 2025, và ??a ra nh?ng ?? xu?t, khuy?n ngh? cho Vi?t Nam nh?m thúc ??y h?n n?a h?p tác kinh t? v?i Hàn Qu?c, m?t trong nh?ng ??i tác kinh t? quan tr?ng hàng ??u c?a Vi?t Nam. Lu?n án là tài li?u tham kh?o dành cho các nhà nghiên c?u, b?n ??c quan tam ??n chính sách ngo?i giao kinh t? c?a Hàn Qu?c ??i v?i Vi?t Nam nói riêng và quan h? Vi?t Nam-Hàn Qu?c t? sau n?m 1992 nói chung.

NCS ?ào Th? Nguy?t H?ng cùng các th?y c? trong H?i ??ng

L? b?o v? di?n ra trong kh?ng khí nghiêm túc và theo ?úng các quy ??nh v? ?ào t?o trình ?? ti?n s?. NCS ?? trình bày các k?t qu? nghiên c?u chính c?a lu?n án và tr? l?i nh?ng cau h?i c?a H?i ??ng. H?i ??ng k?t lu?n NCS ?ào Th? Nguy?t H?ng x?ng ?áng nh?n h?c v? ti?n s? Quan h? qu?c t? v?i 7/7 phi?u th?ng qua, trong ?ó có 4/7 phi?u xu?t s?c.

B?n ??c quan tam có th? tìm ki?m toàn v?n lu?n án t?i Th? vi?n H?c vi?n Ngo?i giao và Th? vi?n Qu?c gia.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC