NCS V? Ti?n ??t b?o v? thành c?ng lu?n án ti?n s? c?p H?c vi?n

Ngày 25/04/2019, t?i H?c vi?n Ngo?i giao nghiên c?u sinh (NCS) V? Ti?n ??t ?? b?o v? thành c?ng lu?n án ti?n s? c?p H?c vi?n chuyên ngành Quan h? qu?c t?, m? s? 9.31.02.06 v?i ?? tài “An ninh d?u m? trong ti?n trình h?i nh?p qu?c t? c?a Vi?t Nam t? n?m 1995 ??n nay”, d??i s? h??ng d?n khoa h?c c?a PGS.TS. ?? S?n H?i và PGS.TS. Nguy?n Anh Tu?n.

NCS V? Ti?n ??t và PGS.TS. Nguy?n V? Tùng – Giám ??c H?c vi?n Ngo?i giao

H?i ??ng ?ánh giá cao nh?ng ?óng góp c?a lu?n án. Lu?n án la? c?ng tri?nh khoa ho?c mang tính h? th?ng v? c? s? th?c ti?n liên quan t?i v? trí c?a ngành c?ng nghi?p d?u m? ??i v?i s? phát tri?n c?a n?n kinh t? Vi?t Nam. Bên c?nh ?ó, lu?n án c?ng t?p trung phan tích nh?ng tác ??ng c?a ti?n trình h?i nh?p qu?c t? ??n ngành c?ng nghi?p d?u m? c?a Vi?t Nam d??i góc ?? nghiên c?u v? quan h? qu?c t?. Lu?n án ?a? t?ng h?p và phan tích làm r? vai trò c?a an ninh d?u m? trong vi?c t?ng c??ng và c?ng c? l?i ích qu?c gia c?a Vi?t Nam, trong ?ó nh?n m?nh t?i v? trí c?a d?u m? ??i v?i m?c tiêu t?ng tr??ng và phát tri?n kinh t?, ??m b?o an ninh n?ng l??ng qu?c gia, b?o v? ch? quy?n qu?c gia trên bi?n và thúc ??y h?i nh?p qu?c t?. Trên c? s? trình bày th?c tr?ng ??m b?o an ninh d?u m? trong quá trình h?i nh?p qu?c t? c?a Vi?t Nam giai ?o?n 1995 – 2017, lu?n án ?? nêu ra ???c nh?ng thành t?u quan tr?ng, ch? ra nh?ng m?t h?n ch?, ?? ra m?t s? gi?i pháp và khuy?n ngh? cho Vi?t Nam ?? ??m b?o an ninh d?u m? trong ti?n trình h?i nh?p qu?c t? ??n n?m 2030. Lu?n án có th? dùng làm tài li?u tham kh?o trong gi?ng d?y và nghiên c?u v? m?t s? chuyên ?? liên quan t?i an ninh phi truy?n th?ng (nh? v?n ?? an ninh n?ng l??ng, an ninh d?u m?…) trong l?nh v?c quan h? qu?c t?.

NCS V? Ti?n ??t cùng các th?y c? trong H?i ??ng

湖北快3计划网L? b?o v? di?n ra trong kh?ng khí nghiêm túc và theo ?úng các quy ??nh v? ?ào t?o trình ?? ti?n s?. NCS ?? trình bày các k?t qu? nghiên c?u chính c?a lu?n án và tr? l?i t?t nh?ng cau h?i c?a H?i ??ng. H?i ??ng k?t lu?n NCS V? Ti?n ??t x?ng ?áng nh?n h?c v? ti?n s? Quan h? qu?c t? v?i 7/7 phi?u th?ng qua, trong ?ó có 5/7 phi?u xu?t s?c.

B?n ??c quan tam có th? tìm ki?m toàn v?n lu?n án t?i Th? vi?n H?c vi?n Ngo?i giao và Th? vi?n Qu?c gia.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC