NGàY H?I T? V?N TUY?N SINH H?C VI?N NGO?I GIAO – DAV OPEN HOUSE 2019

Ngày 7/4 v?a qua, Ban ?ào t?o H?c vi?n Ngo?i giao ?? ph?i h?p cùng BCH ?oàn Thanh niên t? ch?c ch??ng trình Ngày h?i T? v?n Tuy?n sinh – DAV Open House 2019 nh?m mang t?i cho các b?n h?c sinh c?p ba c? h?i tr?i nghi?m thú v? – “Hành trình ??u tiên” ??n v?i H?c vi?n Ngo?i giao.

Ch??ng trình ?? di?n ra thành c?ng t?t ??p v?i s? tham d? c?a các b?c ph? huynh cùng h?n 400 h?c sinh ph? th?ng ??n t? m?i mi?n t? qu?c. Trong ngày h?i, các b?n ?? ???c t? v?n tr?c ti?p b?i ??i ng? cán b?, gi?ng viên, sinh viên ?u tú ??n t? các khoa, ??ng th?i tham gia nhi?u ho?t ??ng v?n ngh?, giao l?u v?i sinh viên, ??c bi?t là DAV Tour.

湖北快3计划网T? nh?ng ho?t ??ng lành m?nh, thi?t th?c, DAV Open House 2019 kh?ng ch? mang ??n cho các s? t? nh?ng th?ng tin chi ti?t v? cùng h?u ích mà còn t?o ??ng l?c h?c t?p ?? các b?n có th? b?t phá trong giai ?o?n n??c rút. Mong r?ng sau khi tham gia Ngày h?i, các b?n ?? có m?t ??nh h??ng t?t h?n cho b?n than, ??c bi?t là v? l? trình h?c t?p và vi?c l?a ch?n chuyên ngành ?ào t?o trong t??ng lai.

Chúc các b?n h?c sinh ?n t?p th?t t?t và ??t ???c thành c?ng trong k? thi THPTQG 2019!

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC