Nghi?m thu ?? tài KH&CN c?p qu?c gia: “??i ngo?i ?a ph??ng c?a Vi?t Nam: Th?c tr?ng, v?n ?? ??t ra và gi?i pháp”

Ngày 21/8/2019, t?i V?n phòng H?i ??ng Ly lu?n Trung ??ng, H?i ??ng Ly lu?n Trung ??ng và B? Khoa h?c và C?ng ngh? ?? t? ch?c h?p h?i ??ng ?ánh giá nghi?m thu ?? tài KH&CN c?p qu?c gia: “??i ngo?i ?a ph??ng c?a Vi?t Nam: Th?c tr?ng, v?n ?? ??t ra và gi?i pháp” M? s?: KX.04.27/16-20 thu?c Ch??ng trình khoa h?c và c?ng ngh? tr?ng ?i?m c?p Qu?c gia “Nghiên c?u khoa h?c ly lu?n chính tr? giai ?o?n 2016-2020” do H?c vi?n Ngo?i giao, B? Ngo?i giao là c? quan ch? trì ?? tài. Ch? nhi?m ?? tài là PGS. TS ??ng ?ình Quy, Tr??ng phái ?oàn Vi?t Nam t?i Liên h?p qu?c, TS. ??ng C?m Tú là th? ky khoa h?c và các thành viên th?c hi?n chính g?m PGS. TS Nguy?n V? Tùng, TS. ?? Thanh H?i, TS. Hà Anh Tu?n, TS. ?? Th? Th?y, TS. T? Minh Thu và các c?ng tác viên chính là ThS. Nguy?n Nguy?t Nga, ThS. Lê Th? H?ng Van, ThS. Nguy?n H??ng Trà, ThS. Nguy?n Thanh Tùng

M?c tiêu, nhi?m v? c?a ?? tài:

– Làm r? c? s? ly lu?n, n?i dung, v? trí, vai trò c?a ??i ngo?i ?a ph??ng (còn ???c s? d?ng th?ng qua các thu?t ng? khác nh? ngo?i giao ?a ph??ng, ch? ngh?a ?a ph??ng, ti?n trình ?a ph??ng…) trong c?ng tác ??i ngo?i nói chung c?a Vi?t Nam, t? ?ó góp ph?n hoàn thi?n ly lu?n v? ngo?i giao Vi?t Nam nói chung và ngo?i giao ?a ph??ng Vi?t Nam nói riêng.

– Làm r? s? phát tri?n và v?n ??ng c?a ??i ngo?i ?a ph??ng trong quan h? qu?c t? hi?n ??i, t? c? hai góc ?? chính sách ??i ngo?i c?a các n??c và v?n ??ng c?a các t? ch?c ?a ph??ng qu?c t? và khu v?c;

– ?ánh giá toàn di?n quá trình tri?n khai ??i ngo?i ?a ph??ng ? n??c ta k? t? th?i k? ??i m?i, nh?t là trong 10 n?m tr? l?i ?ay;

– Làm r? nh?ng v?n ?? ??t ra ??i v?i ??i ngo?i ?a ph??ng Vi?t Nam trong s? v?n ??ng c?a c?c di?n th? gi?i và khu v?c t? nay ??n n?m 2030;

湖北快3计划网– Ki?n ngh? nh?ng ??nh h??ng, gi?i pháp nh?m nang cao hi?u qu? ??i ngo?i ?a ph??ng Vi?t Nam v? trung và dài h?n.

?? ??t ???c m?c tiêu trên, ?? tài ?? t?p trung gi?i quy?t các nhi?m v? sau:

湖北快3计划网– Làm r? c? s? ly lu?n v? ??i ngo?i ?a ph??ng trên c? s? ch? ngh?a Mác Lê-nin, t? t??ng H? Chí Minh và các tr??ng phái ly lu?n quan h? qu?c t? trong b?i c?nh quá trình toàn c?u hóa và khu v?c hóa ti?p t?c phát tri?n sau, r?ng;

– Nghiên c?u kinh nghi?m qu?c t? trong tri?n khai ??i ngo?i ?a ph??ng; t? ?ó ?úc rút c? s? th?c ti?n và bài h?c v? tri?n khai ??i ngo?i ?a ph??ng cho Vi?t Nam;

– Làm r? quá trình phát tri?n t? duy c?a ??ng ta v? ??i ngo?i ?a ph??ng qua các k? ??i h?i ??ng toàn qu?c t? n?m 1986 t?i nay, t? ?ó góp ph?n xay d?ng m?t khu?n kh? ly lu?n c?a Vi?t Nam v? ??i ngo?i ?a ph??ng;

– ?ánh giá m?t cách t?ng th? và toàn di?n quá trình tri?n khai ??i ngo?i ?a ph??ng c?a Vi?t Nam k? t? n?m 1986 ??n nay, ??c bi?t là s? tham gia c?a Vi?t Nam trong Liên H?p Qu?c, ASEAN và các c? ch? h?p tác ?a ph??ng ch? ch?t khác ? c?p toàn c?u, khu v?c và liên khu v?c;

– Nh?n di?n và d? báo các xu th? l?n c?a ??i ngo?i ?a ph??ng th? k? XXI (v? c?u trúc, ch? th?/??i t??ng tham gia, n?i hàm, hình thái, …) trong v?n ??ng c?a c?c di?n th? gi?i và khu v?c v? trung và dài h?n, t? ?ó xác ??nh các yêu c?u m?i và nh?ng v?n ?? ??t ra ??i v?i ??i ngo?i ?a ph??ng Vi?t Nam, c? v? ch? quan và khách quan, t? nay ??n n?m 2030;

– D? báo nh?ng v?n ?? c? b?n, c?t l?i nh?t v? m?c tiêu, nhi?m v? phát tri?n ??t n??c trong nh?ng th?p niên ??u c?a th? k? XXI, làm c? s? ?? ra chính sách ??i ngo?i nói chung, nguyên t?c, ??nh h??ng và l? trình tri?n khai ??i ngo?i ?a ph??ng c?a Vi?t Nam.

湖北快3计划网– Làm r? c? h?i và thách th?c c?ng nh? nh?ng v?n ?? ??t ra ??i v?i quá trình tri?n khai ??i ngo?i ?a ph??ng c?a Vi?t Nam trong th?i gian t?i;

湖北快3计划网– Lu?n gi?i và làm r? h?n khái ni?m, n?i hàm c?a ch? tr??ng nang t?m ??i ngo?i ?a ph??ng Vi?t Nam trong th?i gian t?i;

– ?? xu?t h? quan ?i?m v? m?c tiêu, n?i dung, ph?m vi, nguyên t?c, ??nh h??ng, l? trình, các ?u tiên và bi?n pháp tri?n khai ??i ngo?i ?a ph??ng c?a Vi?t Nam v? trung và dài h?n;

– Ki?n ngh? n?i dung v? ??i ngo?i ?a ph??ng trong d? th?o các v?n ki?n trình ??i h?i ??ng toàn qu?c l?n th? XIII.

Th?i gian th?c hi?n ?? tài:

湖北快3计划网B?t ??u tháng 1/2017 – K?t thúc tháng 8/2019

T?ng kinh phí th?c hi?n ?? tài:

2900 tri?u ??ng (hình th?c khoán chi ??n s?n ph?m cu?i cùng). Trong ?ó chi ti?n c?ng lao ??ng khoa h?c là 2125 tri?u ??ng và chi h?i th?o, t?a ?àm khoa h?c, ?i?u tra kh?o sát, mua sách tham kh?o, chi phí qu?n ly chung là 775 tri?u ??ng.?

?Toàn c?nh bu?i H?p H?i ??ng ?ánh giá nghi?m thu ?? tài

Các s?n ph?n c?a ?? tài ?? ???c c?p th?m quy?n nghi?m thu, ?ánh giá và c?ng nh?n:

湖北快3计划网Ch? t?ch H?i ??ng nghi?m thu là GS.TS. Phùng H?u Phú, Phó Ch? t?ch th??ng tr?c H?i ??ng Ly lu?n Trung ??ng, Phó Ch? t?ch H?i ??ng là PGS.TS. Bùi Nh?t Quang và 07 GS và PGS thành viên trong H?i ??ng. ??i di?n B? Khoa h?c & C?ng ngh?, Ban Ch? nhi?m Ch??ng trình KX04/16-20, H?c vi?n Ngo?i giao, cùng các thành viên trong Ban Ch? nhi?m ?? tài ?? tham gia bu?i nghi?m thu.

湖北快3计划网H?i ??ng nghi?m thu ?ánh giá cao quá trình nghiên c?u nghiêm túc c?a ?? tài. ?? tài ??m b?o v? s? l??ng, kh?i l??ng, ch?t l??ng; s?n ph?m c?a ?? tài ??t v??t m?c so v?i ??t hàng; báo cáo t?ng h?p, báo cáo tóm t?t, báo cáo ki?n ngh? và các báo cáo n?i dung nghiên c?u chuyên m?n c?a ?? tài ?? th? hi?n ???c các k?t qu? nghiên c?u liên quan ??n nhi?m v? nghiên c?u; k?t c?u n?i dung báo cáo có v?n phong l?-gíc khoa h?c, các lu?n c? khoa h?c có c? s? ly lu?n và th?c ti?n c? th? gi?i ?áp nh?ng v?n ?? nghiên c?u ??t ra; s? li?u, t? li?u có tính ??i di?n, ?? tin c?y, xác th?c, c?p nh?t; ?? tài còn góp ph?n ?ào t?o 01 ti?n s? và 12 th?c s?; K?t qu? nghiên c?u ?? tài còn th? hi?n qua 01 sách chuyên kh?o, 03 bài c?ng b? trên t?p chí qu?c t?, 01 h?i th?o qu?c t?, 02 h?i th?o qu?c gia, 04 t?a ?àm khoa h?c, 26 bài báo trong n??c. Các c?ng trình xu?t b?n c?a ?? tài ??u có v?n b?n xác nh?n c?a c? quan s? d?ng; ?? tài hoàn thành s?m tr??c h?n 02 tháng.

湖北快3计划网V? kinh phí ?? tài s? d?ng ?úng quy ??nh ngu?n kinh phí ???c c?p, quy?t toán kinh phí th?c chi theo các n?i dung chi ch? y?u, thanh quy?t toán kinh phí k?p th?i cho các ch? nhi?m n?i dung chuyên m?n theo yêu c?u ti?n ?? c?a ?? tài. T?ng kinh phí ti?t ki?m c?a ?? tài là 102 tri?u ??ng.

Sau khi ?ánh giá các m?t thành c?ng và h?n ch? c?a ?? tài, H?i ??ng nghi?m thu ti?n hành b? phi?u. K?t qu? ?? tài ??t 9/9 phi?u xu?t s?c. H?i ??ng ?? ngh? Ban Ch? nhi?m ?? tài ti?p thu nh?ng y ki?n ?óng góp c?a H?i ??ng ?? ti?p t?c hoàn thi?n ?? tài theo Quy ??nh./.

TIN T?C CùNG CHUYêN M?C

TH?NG TIN M?I ??A KHáC