NH?NG ?I?U C?N BI?T KHI D? THI VàO H?C VI?N NGO?I GIAO

Các cau h?i th??ng g?p

 

1. H?c vi?n Ngo?i giao ???c thành l?p t? bao gi? và ??t ???c thành tích gì trong c?ng tác ?ào t?o và nghiên c?u?

H?c vi?n Ngo?i giao ???c thành l?p theo Quy?t ??nh S? 82/2008/Q?-TTg ngày 23 tháng 6 n?m 2008 c?a Th? t??ng Chính ph? n??c CHXHCN Vi?t Nam trên c? s? nang c?p H?c vi?n Quan h? Qu?c t? (ti?n than là Tr??ng Ngo?i giao – thành l?p n?m 1959). H?c vi?n Ngo?i giao th?c hi?n ch?c n?ng ?ào t?o ??i h?c, sau ??i h?c và b?i d??ng cán b? ??i ngo?i; nghiên c?u chi?n l??c v? quan h? qu?c t? và chính sách ??i ngo?i; nghiên c?u, tham m?u, t? v?n chính sách ??i ngo?i cho B? Ngo?i giao, ??ng và Nhà n??c.

Nh?ng thành tích n?i b?t H?c vi?n ?? ??t ???c:??

– Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Nh?t (n?m 1994)

– Huan ch??ng ??c l?p h?ng Ba (n?m 1999)

– Huan ch??ng ??c l?p h?ng Nhì (n?m 2004)

– Huan ch??ng H? Chí Minh (2009)

2. H?c vi?n Ngo?i giao có bao nhiêu ngành ?ào t?o c? nhan?

Hi?n nay, H?c vi?n ?ang ?ào t?o c? nhan theo 05 ngành sau ?ay:

– Quan h? qu?c t?

– Kinh t? qu?c t?

– Lu?t qu?c t?

– Truy?n th?ng qu?c t?

– Ng?n ng? Anh

3. H?c vi?n Ngo?i giao có m? chuyên ngành kh?ng hay ch? có m? ngành?

Hi?n các ngành c?a H?c vi?n Ngo?i giao ?? ???c phan tách riêng thành các ngành ?ào t?o nên ch? có m? ngành. Sau khi sinh viên hoàn t?t các m?n h?c c? s? thì s? ??ng ky chuyên ngành theo ngành h?c v?i Khoa.

4. H?c vi?n Ngo?i giao tuy?n sinh nh?ng kh?i nào?

Tùy t?ng ngành, H?c vi?n Ngo?i giao tuy?n sinh t? m?t s? trong s? các kh?i A, A1, D1, D3. Chi ti?t xem t?i m?c Tuy?n sinh trên website c?a H?c vi?n http://www.niuyangyzc.com.

5. ?? thi vào H?c vi?n có c?n ph?i qua vòng thi s? tuy?n kh?ng?

Kh?ng

6. ???c bi?t m?t s? tr??ng ??i h?c có nhi?u c? s?, em là h?c sinh trong Thành ph? H? Chí Minh, li?u H?c vi?n Ngo?i giao có c? s? 2 nào trong này kh?ng?

H?c vi?n ch? có duy nh?t m?t c? s? t?i s? 69, Ph? Chùa Láng, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i.

7. C? ch? xét ?i?m trúng tuy?n vào H?c vi?n Ngo?i giao?

?i?m trúng tuy?n xác ??nh theo t?ng ngành h?c, k?t h?p v?i ?i?m sàn vào H?c vi?n theo t?ng kh?i thi. N?u thí sinh ?? ?i?m vào H?c vi?n theo t?ng kh?i thi nh?ng kh?ng ?? ?i?m trúng tuy?n vào ngành ?? ??ng ky d? thi ban ??u thì ???c ??ng ky chuy?n sang các ngành khác cùng kh?i thi n?u còn ch? tiêu. L?u y: ?i?m trúng tuy?n vào ngành Ng?n ng? Anh ???c xác ??nh riêng.

8. Em mu?n h?i v? ??i ng? giáo viên c?a tr??ng, có bao nhiêu ti?n s?, bao nhiêu th?c s?, và tr??ng th??ng m?i nh?ng giáo viên t? nh?ng tr??ng ??i h?c nào?

H?c vi?n có t?ng s? 238 cán b? và d? ki?n s? ki?n toàn ??i ng? nhan s? v?i t?ng s? 350 ng??i. Các cán b? nghiên c?u và gi?ng d?y c?a H?c vi?n ph?n l?n có trình ?? th?c s?, ti?n s? và ???c ?ào t?o ? n??c ngoài. Hi?n có 05 phó giáo s?, 21 ti?n s?, 83 th?c s? c?a H?c vi?n ?ang tham gia gi?ng d?y và nghiên c?u v? các l?nh v?c: chính tr? qu?c t? và ngo?i giao, lu?t qu?c t?, kinh t? qu?c t?, ngo?i ng?, truy?n th?ng và v?n hóa ??i ngo?i.

Bên c?nh ?ó, H?c vi?n th??ng xuyên h?p tác v?i các ??n v? tr?c thu?c B? Ngo?i giao, các c? quan ??i di?n c?a n??c ngoài t?i Vi?t Nam, các t? ch?c qu?c t?, … ?? m?i chuyên gia ??n gi?ng bài và trao ??i v?i sinh viên c?a H?c vi?n. Ngoài ra còn có các Giáo s? và các gi?ng viên t? các tr??ng ??i h?c, các Vi?n nghiên c?u uy tín trên th? gi?i tham gia gi?ng d?y theo th?a thu?n h?p tác gi?a H?c vi?n Ngo?i giao và các tr??ng ??i h?c, Vi?n nghiên c?un??c ngoài (M?, NewZealand…)

9. Nghe nói n?m h?c v?a qua, H?c vi?n ?? áp d?ng hình th?c ?ào t?o tín ch?, v?y hình th?c ?ào t?o này s? ???c áp d?ng v?i t?t c? các khoa hay ch? ? m?t khoa?

H?c ch? tín ch? ???c áp d?ng toàn khóa v?i t?t c? các ngành ?ào t?o k? t? n?m h?c 2011-2012 tr? v? sau.

10. Sinh viên xu?t s?c c?a H?c vi?n có ???c ?i ?ào t?o ? n??c ngoài kh?ng?

Các ch??ng trình h?c b?ng ?ào t?o t?i n??c ngoài dành cho sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao r?t ?a d?ng. Sinh viên có th? tham gia các ch??ng trình h?c b?ng c?a Vi?t Nam ho?c n??c ngoài theo h??ng d?n chung c?a C?c ?ào t?o v?i n??c ngoài (H?c b?ng theo di?n Hi?p ??nh ky k?t gi?a Chính ph? Vi?t Nam và Chính ph? các n??c (Camphuchia, Cuba, Lào, Maroc, Hungary, Hi L?p, Nga, Ba Lan, …); H?c b?ng c?a các n??c khác (Singapore, Nh?t B?n, Anh, Pháp, M?…)

Ngoài ra, sinh viên có th? tham gia m?t s? ch??ng trình h?c b?ng theo h??ng d?n c?a B? Ngo?i giao.

11. H?c vi?n Ngo?i giao có ?ào t?o ch??ng trình liên k?t v?i n??c ngoài kh?ng? Các th?ng tin v? ch??ng trình liên k?t ???c ??ng t?i ? ?au?

N?m 2011, H?c vi?n b?t ??u tri?n khai ch??ng trình liên k?t ?ào t?o ? b?c ??i h?c ngành Quan h? qu?c t? v?i tr??ng ??i h?c Victoria, Wellington, New Zealand. ?ay là m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c có uy tín c?a New Zealand.

Ch??ng trình ?ào t?o này có nhi?u ?u ?i?m. M? hình ?ào t?o m?t n?m r??i ? H?c vi?n Ngo?i giao và m?t n?m r??i ? New Zealand giúp ti?t ki?m chi phí. Sinh viên có th? ??ng ky thêm chuyên ngành ?ào t?o khác ?? ???c c?p song b?ng khi t?t nghi?p. M?i tr??ng h?c t?p theo ch??ng trình ?ào t?o liên k?t s? r?t n?ng ??ng và ?a v?n hóa.

?? bi?t thêm th?ng tin v? ch??ng trình ?ào t?o, ?i?u ki?n tuy?n sinh, h?c phí…, sinh viên có th? truy c?p website c?a H?c vi?n Ngo?i giao ho?c liên h? tr?c ti?p v?i Phòng ?ào t?o qua s? máy: 04 38344540, máy l? 2205.

12. H?c vi?n Ngo?i giao có gi?ng viên n??c ngoài kh?ng? N?u có thì ch? là m?n ngo?i ng? hay c? nh?ng m?n chuyên ngành khác?

H?ng n?m, H?c vi?n tích c?c m?i gi?ng viên c?a các tr??ng ??i h?c có uy tín c?a n??c ngoài tham gia gi?ng d?y m?t s? m?n h?c ngo?i ng? và chuyên ngành cho sinh viên. ??c bi?t v?i h? ?ào t?o ch?t l??ng cao, h?n 50% gi?ng viên d?y Ngo?i ng? là ng??i n??c ngoài.

13. H?c vi?n Ngo?i giao tr?c thu?c B? Ngo?i giao, v?y ngoài h?c v?i các gi?ng viên trong tr??ng, li?u sinh viên có ???c h?c v?i nh?ng chuyên gia, các cán b? Ngo?i giao ?ang c?ng tác t?i các b? ph?n khác kh?ng?

H?c vi?n th??ng xuyên m?i các ??i s?, Tham tán, các chuyên gia t? các ??n v? ch?c n?ng tr?c thu?c B? Ngo?i giao, Trung tam Biên phiên d?ch qu?c gia, các ??i s? quán, các c? quan ??i di?n n??c ngoài t?i Hà N?i…??n gi?ng bài ho?c trao ??i v?i sinh viên.?ay là m?t trong nh?ng th? m?nh trong c?ng tác ?ào t?o c?a H?c vi?n vì n?i dung ?ào t?o g?n bó tr?c ti?p v?i nh?ng th?c ti?n c?a cu?c s?ng.

14. Cách tính ?i?m c?a H?c vi?n ra sao?

Theo ?úng Quy ch? ?ào t?o ??i h?c và cao ??ng do B? Giáo d?c và ?ào t?o ban hành.

15. Em b?n kho?n v? “??u ra” c?a tr??ng. Li?u sinh viên c?a H?c vi?n có nhi?u c? h?i ?? làm ? các c? quan khác ngoài B? Ngo?i Giao hay kh?ng?

Hi?n nay, H?c vi?n ?ang ??y m?nh ?ào t?o ?áp ?ng nhu c?u c?a x? h?i. H?ng n?m, bên c?nh m?t l??ng khá l?n sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao tham gia thi tuy?n d?ng và trúng tuy?n vào B? Ngo?i giao, sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao có nhi?u c? h?i ?? làm vi?c cho các B?, Ban, Ngành Trung ??ng và ??a ph??ng, các t? ch?c n??c ngoài ? Vi?t Nam, các doanh nghi?p trong và ngoài n??c, các c?ng ty lu?t, các h?ng th?ng t?n báo chí…. ?? bi?t thêm th?ng tin v? các c? h?i vi?c làm c?a sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao, xem thêm ? m?c Chu?n ??u ra ???c ??ng t?i trên website c?a H?c vi?n Ngo?i giao.

16. Em nghe nói sinh viên H?c vi?n Ngo?i giao có trình ?? ngo?i ng? r?t t?t. ?i?u này có ?úng v?i m?i sinh viên t?t nghi?p hay kh?ng?

H?c vi?n Ngo?i giao có b? dày truy?n th?ng và kinh nghi?m trong gi?ng d?y ngo?i ng?. Sinh viên t?t nghi?p có l?i th? c?nh tranh r?t l?n trong th? tr??ng lao ??ng nh? v?n ngo?i ng? t?t và ???c ?ào t?o bài b?n.

H?c vi?n Ngo?i giao ?? ??ng t?i các yêu c?u v? trình ?? ngo?i ng? mà m?i sinh viên t?t nghi?p H?c vi?n Ngo?i giao ??u ph?i ??t ???c. C? th? nh? sau: T?t c? sinh viên tr??c khi t?t nghi?p ??u ph?i ?áp ?ng 3 yêu c?u sau ?ay v? ngo?i ng?:

1) hoàn thành ch??ng trình ti?ng Anh c? s?;

2) hoàn thành ch??ng trình ti?ng Anh chuyên ngành và

3) ??t ???c ch?ng ch? ngo?i ng? qu?c t? ? nh?ng m?c ?i?m do H?c vi?n Ngo?i giao quy ??nh (Ti?ng Anh: IELTS, TOELF, TOEIC,…; Ti?ng Trung Qu?c: HSK; Ti?ng Pháp: DELF, TCF).

17. H? ?ào t?o ch?t l??ng cao ngành Quan h? qu?c t?, Kinh t? qu?c t?, Lu?t qu?c t?, Truy?n th?ng qu?c t? và Ng?n ng? Anh có ph?i h? ngoài ngan sách c?a tr??ng kh?ng?

H? ?ào t?o ch?t l??ng cao kh?ng ph?i là h? ngoài ngan sách. H? ?ào t?o ch?t l??ng cao xét tuy?n nh?ng sinh viên ?? trúng tuy?n vào H?c vi?n trong k? thi ??i h?c và Cao ??ng theo 3 chung, có nguy?n v?ng h?c trong m?i tr??ng ???c ??u t? v? c? s? v?t ch?t và trang thi?t b? gi?ng d?y, v?i???i ng? gi?ng viên????c??ào t?o bài b?n và chuyên nghi?p?? n??c ngoài,?áp?d?ng ph??ng pháp gi?ng d?y hi?n ??i và ???c tham gia các ho?t ??ng h? tr? h?c t?p và nghiên c?u ?a d?ng.

18. Các c? quan, các c?ng ty hàng n?m có ??n H?c vi?n ?? ph?ng v?n tìm nhan tài kh?ng?

H?c vi?n Ngo?i giao có m?i quan h? h?p tác t?t v?i nhi?u ??n v? tuy?n d?ng có uy tín. H?ng n?m, các ??n v? này ??u t? ch?c các bu?i t?a ?àm h??ng nghi?p v? c? h?i tuy?n d?ng, ?i?u ki?n tuy?n d?ng, quy trình tuy?n d?ng, … cho sinh viên n?m cu?i c?a H?c vi?n. Nh? ?ó, nhi?u sinh viên H?c vi?n có th? ti?p c?n và tham gia thi tuy?n d?ng vào các ??n v? này. M?t s? c?ng ty, t?ng c?ng ty, t?p ?oàn còn tài tr? cho ho?t ??ng tuy?n sinh c?a H?c vi?n nh?m có c? h?i s?m ti?p c?n và ch?n l?c tuy?n d?ng các sinh viên ?u tú sau khi t?t nghi?p H?c vi?n.

19. Em kh?ng ph?i sinh viên c?a H?c vi?n, v?y n?u em mu?n h?c cao h?c ? ?ay thì c?n có nh?ng ?i?u ki?n gì?

V? c? b?n, b?n ph?i qua m?t quá trình h?c chuy?n ??i ?? ??t ???c chu?n ??u vào c?a vi?c h?c cao h?c. Nh?ng t?t nhiên, m?i th?ng tin chi ti?t v? ?i?u ki?n, th?i gian, th? t?c tuy?n sinh h? sau ??i h?c c?a H?c vi?n Ngo?i giao ???c ??ng t?i trên website c?a H?c vi?n Ngo?i giao.

20. N?u em ??ng ky vào m?t ngành, nh?ng sau m?t th?i gian h?c em th?y mình thích h?p v?i ngành khác, li?u em có th? xin ??i ngành ???c kh?ng?

Theo quy ??nh, sinh viên kh?ng ???c phép chuy?n ??i ngành h?c trong quá trình h?c t?p t?i H?c vi?n. Tuy nhiên, sinh viên có th? tham gia h?c t?p thêm m?t ngành khác theo ch??ng trình ?ào t?o song b?ng n?u ?áp ?ng ?? ?i?u ki?n. ?? bi?t thêm th?ng tin c? th? v? vi?c này, sinh viên c?n xem th?ng báo c?a Phòng ?ào t?o.

21. H?c vi?n có Ky túc xá sinh viên kh?ng? ?i?u ki?n ti?p nh?n?

H?c vi?n dành m?t khu nhà 4 t?ng cho Ky túc xá sinh viên, n?m trong khu?n viên H?c vi?n. M?i khóa có th? ti?p nh?n kho?ng 100 sinh viên, ?u tiên các em gia ?ình thu?c di?n chính sách, có hoàn c?nh khó kh?n, gia ?ình ? xa…

22. H? cao ??ng có ph?i là dành cho nh?ng thí sinh có ?i?m ??u vào kh?ng ??,?có nguy?n v?ng h?c h? cao ??ng c?a tr??ng kh?ng? H? cao ??ng ?ào t?o trong th?i gian bao lau thì m?i ???c lên ch??ng trình ??i h?c?

H? cao ??ng xét tuy?n thí sinh d? thi kh?i A1 và D1. Theo quy ??nh hi?n nay c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, ?? ???c liên th?ng lên ??i h?c, các em t?t nghi?p h? cao ??ng ch?a quá 36 tháng ph?i d? thi vào ??i h?c theo ?? thi 3 chung và ??t ?i?m trúng tuy?n.

23. H?c vi?n Ngo?i giao có t? ch?c thi tuy?n h? t?i ch?c kh?ng?

Hi?n nay, H?c vi?n Ngo?i giao kh?ng t? ch?c tuy?n sinh h? t?i ch?c (h? v?a làm v?a h?c).

 

Th?ng kê ?i?m chu?n tuy?n sinh ??i h?c nh?ng n?m g?n ?ay

Ngành Quan h? qu?c t? (D310206)

N?m

?i?m chu?n

Ghi chú

Kh?i A

Kh?i A1

Kh?i D1

Kh?i D3

2013

?

23,5 (*)

23,0 (**)

?23,5 (*)

23,0 (**)

21,5

?(*) H?c ti?ng Anh

湖北快3计划网(**) H?c ti?ng Trung

2012

22,0

22,0

21,5 (*)

22,5

湖北快3计划网(*) H?c ti?ng Anh ho?c ti?ng Trung

2011

?

?

21,0 (*)

19,0 (**)

19,0

湖北快3计划网(*) H?c ti?ng Anh

(**) H?c ti?ng Trung

2010

?

?

21,0 (*)

20,0 (**)

19,0

湖北快3计划网(*) H?c ti?ng Anh

湖北快3计划网(**) H?c ti?ng Trung

2009

?

?

21,5 (*)

18,0 (**)

18,5

(*) H?c ti?ng Anh

(**) H?c ti?ng Trung

2008

?

?

21,0 (*)

20,0 (**)

22,0

湖北快3计划网(*) H?c ti?ng Anh

湖北快3计划网(**) H?c ti?ng Trung

?

Ngành Kinh t? qu?c t? (D310106)

N?m

?i?m chu?n

Ghi chú

Kh?i A

Kh?i A1

Kh?i D1

Kh?i D3

2013

21,5

22,5

22,0

?

?

2012

22,0

?

21,5

?

?

2011

20,0

?

?

?

?

2010

21,5

?

?

?

?

2009

21,5

?

?

?

?

2008

21,5

?

?

?

?

?

Ngành Lu?t qu?c t? (D380108)

N?m

?i?m chu?n

Ghi chú

Kh?i A

Kh?i A1

Kh?i D1

Kh?i D3

2013

?

22,5

22,0

?

?

2012

22,0

?

21,5

22,5

?

2011

?

?

19,0

19,0

?

2010

?

?

19,0

19,0

?

2009

?

?

20,0

18,5

?

2008

?

?

19,0

?

?

?

Ngành Truy?n th?ng qu?c t? (D110109)?

N?m

?i?m chu?n

Ghi chú

Kh?i A

Kh?i A1

Kh?i D1

Kh?i D3

2013

?

?22,5

22,5

21,5

?

2012

22,0

?

21,5

22,5

?

2011

?

?

20,5

?

?

2010

?

?

19,0

?

?

2009

?

?

?

?

湖北快3计划网Ch?a tuy?n sinh

2008

?

?

?

?

Ch?a tuy?n sinh

?

Ngành Ng?n ng? Anh (D220201)

N?m

?i?m chu?n

Ghi chú

Kh?i A

Kh?i A1

Kh?i D1

Kh?i D3

2013

?

?

29,0

?

湖北快3计划网M?n Ti?ng Anh nhan h? s? 2

2012

?

?

28,0

?

M?n Ti?ng Anh nhan h? s? 2

2011

?

?

25,0

?

湖北快3计划网M?n Ti?ng Anh nhan h? s? 2

2010

?

?

25,0

?

湖北快3计划网M?n Ti?ng Anh nhan h? s? 2

2009

?

?

27,0

?

M?n Ti?ng Anh nhan h? s? 2

2008

?

?

25,5

?

M?n Ti?ng Anh nhan h? s? 2

V? trí h?c vi?n

湖北快3计划网– ??a ch?: 69 Chùa Láng, ??ng ?a, Hà N?i.

– Xe bus: 09, 35

– V? trí trên b?n ??:


View in a larger map

T? v?n

湖北快3计划网Hot-line: 024-3834-3550

Email: bbtwebsite_dav@mofa.gov.vn

Online: